SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

99.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007.- 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06-pročišćeni tekst, 08/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja područja
Vodovodne ulice

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja područja Vodovodne ulice

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Detaljnog plana uređenja područja Vodovodne ulice (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) i glavom II. točkom 2b) podtočkom 13. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi donošenja Plana

Članak 2.

Ovaj Plan donosi se radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05) - u daljnjem tekstu: PPUGR i Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) - u daljnjem tekstu: GUP,

- definiranja prostornih i prometnih rješenja tzv. III. koridora i njegovog prihvata u gradsko tkivo na području Školjića,

- oblikovnog i funkcionalnog integriranja područja obuhvata u gradsku strukturu kroz nova prometna rješenja i suvremenu interpretaciju povijesne graditeljske cjeline koja treba postići visoki stupanj urbaniteta važan za gradski identitet, kako kroz osmišljavanje javnog prostora tako i kroz buduću namjenu i oblikovanje,

- planiranja novog kulturnog sadržaja kroz prenamjenu industrijske baštine,

- unapređenja stanja u okolišu ukidanjem dijela postojećih gospodarskih sadržaja u području obuhvata uvođenjem mješovite pretežito poslovne namjene, kao i građevina javne i društvene namjene,

- rješavanja problematike nedostatka parkirališno-garažnog prostora za stanare u okolnoj kontaktnoj zoni,

- poboljšanja infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

III. Obuhvat Plana

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je kartografskim prikazom broj 4.4. GUP-a kao prostor planske oznake D-46.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 8,80 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 4.

Područje obuhvata Plana nalazi se na samom rubu užeg gradskog centra u sklopu gradskog područja Školjić, nekoliko stotina metara udaljeno od središnje pješačke ulice Korzo. S obzirom na svoju zaglavnu poziciju-industrijsku namjenu, koja je u najvećem opsegu razvijana kroz povijest te željeznički nasip, koji i fizički odjeljuje ovaj prostor od prostora centra, prostor Vodovodne ulice gotovo da i ne postoji u svijesti Riječana kao urbani prostor.

Područje obuhvata Plana u najvećem je dijelu izgrađeno tijekom druge polovice XIX. i prve polovice XX. stoljeća te predstavlja vrijedan fragment urbanističko-arhitektonske baštine grada.

Zahtjevnost lokacije ogleda se, pored spomenutih prometnih rješenja, u segmentu zaštite kulturno-povijesnog nasljeđa i zaštite prirode (dijelom zaštićeni krajolik kanjona Rječine).

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

- ispitati i dodatno valorizirati građevine i površine unutar obuhvata Plana te pokrenuti postupak preventivne zaštite odnosno registracije kulturnog dobra,

- planirati revalorizaciju, postupnu preregulaciju i dogradnju prometne mreže i postojećeg prometnog

sustava, u svrhu preuzimanja novog izvorno-ciljnog prometa koji će se pojavljivati kroz postupnu transformaciju zone,

- kvalitetno uklopiti planirani prometni čvor u urbanu matricu grada,

- izvršiti slojevitu tipološku i funkcionalnu rekonstrukciju, prenamjenu i transformaciju područja uz istovremenu transformaciju postojeće odnosno planiranje nove urbane matrice, u cilju stvaranja kvalitetnih dijelova gradskog središta mješovite, stambene i poslovne namjene koja uključuje sve komplementarne sadržaje gradskog centra (trgovina, tržnica, ugostiteljstvo i drugo),

- planirati muzejsko-galerijske i glazbeno-scenske građevine, trgovine i manje specijalizirane prodajne centre, zabavne sadržaje (klubove i prostore za zabavu), garaže i slično te širi spektar sadržaja i programa vezanih za more i pomorstvo,

- dislocirati i funkcionalno transformirati prostore i programe mesne industrije, na način da se zadrže oblikovne cjelovitosti kompleksa uz uvažavanje prethodno dopuštenih manjih zahvata rekonstrukcije u svrhu nužnog održavanja građevina,

- obratiti osobitu pažnju na kontekst mikro i makroprostora, vizure iz/prema zoni kao i povijesnom značaju koje ovi prostori imaju,

- planirati željenu siluetu novoplaniranih zona, a zbog specifične topografije grada, pažljivo planirati tzv. 'petu fasadu' planiranih zahvata,

- planirati cijelo područje kao naglašeno pješačko područje, u dogradnji mreže prometnica osobitu pažnju potrebno je posvetiti planiranju i dimenzioniranju površina za pješake unutar prometnica, pješačkih ulica, trgova, javnih površina i drugo, a u dijelovima obuhvata uz Rječinu osobitu pažnju potrebno je obratiti kvalitetnom planiranju pješačkih šetnica, drvoreda i odmorišta uz obalu.

Programsko polazište za izradu Plana predstavlja GUP kojim se u kartografskom prikazu broj 1. područje obuhvata Plana određuje kao područje »Mješovite namjene-pretežito poslovne namjene (M2)«, a u manjem obimu kao područje »Stambene namjene (S)«, »Javne i društvene namjene (D)« planske oznake D8-19 i područje »Zaštitne zelene površine (Z)«.

Na području namjene »Mješovita namjena-pretežito poslovna namjena (M2)« dozvoljena je rekonstrukcija postojeće i gradnja planirane građevine pretežito poslovne namjene, a pored poslovne građevine dozvoljava se gradnja stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine te gradnja građevina i uređenje površina za obavljanje javne i društvene djelatnosti, sporta i rekreacije, poslovne djelatnosti (trgovačke i uslužne), ugostiteljske djelatnosti i hotela kao pratećih djelatnosti, koje količinom prometa, bukom i štetnim imisijama u zrak, vode i tlo ne narušavaju kvalitetu stanovanja. Na ovom području namjene dozvoljava se gradnja i uređenje prometnica, parkirališta i garaža, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnih površina (ulica i trgova) te uređenje javnih zelenih površina.

Područje stambene namjene obuhvaća površine na kojima su postojeće i planirane građevine uglavnom stambene. Osim stambene građevine, unutar ove namjene dopušta se i gradnja građevina i uređenje površina za odvijanje javne i društvene djelatnosti, sporta i rekreacije, poslovne djelatnosti i to: trgovačke i uslužne djelatnosti, gradnje i uređenja hotela, prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, parkirališta i garaža, javnih površina (ulice i trgovi) te uređenje pješačke i zelene površine.

Područje namjene »Javna i društvena namjena (D)« planske oznake D8-19 obuhvaća površine na kojima se postojeće i nove građevine planiraju za obavljanje upravne, pravosudne, socijalne, zdravstvene, predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske, visokoučilišne, kulturne, vjerske i športsko-rekreacijske djelatnosti. Na ovom području obuhvata dozvoljava se gradnja i uređenje javnih i zelenih površina, cesta, parkirališta, garažnih građevina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ne dozvoljava se gradnja građevina za stambenu i poslovnu namjenu, osim kao pratećeg prostora.

Područje namjene »Zaštitne zelene površine (Z)« obuhvaća površine na kojima je dozvoljeno uređenje puteva, staza, šetnica, javne rasvjete, paviljona, manjih komunalnih građevina i rekreativnih sadržaja. Gradnja unutar zaštitnog zelenila ne dozvoljava se na klizištima, strminama, vodocrpilištima i slično.

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana i način njihova pribavljanja

Članak 6.

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

- konzervatorskoj podlozi sa sustavom mjera zaštite kulturnog dobra,

- idejnom projektu III. koridora za čvorište Školjić,

- idejnom projektom minimalne varijante gradnje nadvožnjaka željezničke pruge iznad Vodovodne ulice,

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

- podlogama Hrvatske elektroprivrede, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka,

- podlogama HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka,

- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Nositelj izrade Plana i Investitori sukladno Ugovoru o (su)financiranju izrade Plana.

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

Članak 7.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

- Energo d.o.o. Rijeka,

- KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb,

- Hrvatske željeznice infrastruktura d.o.o., Služba za pregled tehničke dokumentacije, Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Rijeka promet d.d. Rijeka,

- upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

VIII. Rokovi

Članak 8.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Plana - rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Plana - rok od 40 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Plana - rok od 30 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana - rok od 60 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Plana - rok od 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

IX. Zabrane i ograničenja zahvata u prostoru

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine.

X. Izvori financiranja

Članak 10.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava Investitora.

XI. Završna odredba

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/98

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr