SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

98.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 08/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog bloka
u Ulici Franje Račkog

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja stambenog bloka u Ulici Franje Račkog

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Detaljnog plana uređenja stambenog bloka u Ulici Franje Račkog (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 72. stavkom 1. podstavkom 1. i 308. stavkom 3. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 7/07).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi donošenja Plana

Članak 2.

Ovaj Plan donosi se radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05) - u daljnjem tekstu: PPUGR i Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 7/07) - u daljnjem tekstu: GUP,

- unapređenja stanja u okolišu ukidanjem gospodarskih sadržaja na lokaciji,

- oblikovnog i funkcionalnog integriranja područja obuhvata u gradsku strukturu stambeno-poslovne namjene i pješačkog povezivanja centra Sušaka, Trsata, prostora uz Rječinu, Školjića i centra grada,

- unapređenja sustava javnog gradskog prijevoza planiranjem i provjerom alternativne trase uspinjače/žičare na potezu Ružićeva ulica-Trsat ili Školjić-Trsat,

- poboljšanja prostornih, prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

III. Obuhvat Plana

Članak 3.

Granica područja obuhvata Plana polazi od južne granice k.č. broj 843/8 i 843/9, spušta se sjeveroistočnom granicom k.č. broj 843/6, 843/5, 843/7 i sjeverozapadnom granicom k.č. broj 4370 preko koje prelazi i ide zapadnom granicom k.č. broj 832/5, 832/4, sjevernom granicom k.č. broj 832/3 te istočnom granicom k.č. broj 831/1 i 832/4, prelazi preko k.č. broj 1073, ide jugostočnom granicom k.č. broj 1079/8, 832/5 i 832/7, južnom granicom k.č. broj 4370, sjevernom granicom k.č. broj 833 te se spušta i prelazi južnom granicom k.č. broj 843/5 i jugozapadnom granicom k.č. broj 862 do spoja s k.č. broj 4310/1 nakon čega se diže i teče istočnom granicom iste k.č. do polazne točke granice područja obuhvata Plana.

Katastarske čestice iz stavka 1. ovoga članka nalaze se unutar k.o. Sušak.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 2,2 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 4.

Veliki dio neizgrađenog područja obuhvata Plana čine strme padine s autohtonim raslinjem odnosno prostor koji ostavlja sliku neuređenog rubnog područja grada, neadekvatno valoriziranog s obzirom na lokaciju u široj zoni centra Sušaka podno zaštićenih graditeljskih cjelina Trsata i Bulevarda na jednom od važnijih ulaza u grad. Izgrađeni dio prostora, smješten uz Ulicu Franje Račkog pod stjenovitim strmim usjekom i Ulicom Bošket, čine građevine i dvorišta gospodarskih sadržaja (autoservis, vulkanizacija guma i praonica vozila) odnosno prostor djelomično uređen i neadekvatno valoriziran unutar urbanog poteza ulice te građevne čestice stambenih zgrada i to jedne veće koja je dio uličnog niza i dviju dvorišnih manjih zgrada, s pripadajućim dvorištima i gospodarskim građevinama.

Područje obuhvata nalazi se uz gradske ulice te je opremljeno komunalnom infrastrukturom koja je izvedena u trupu tih ulica.

Prema kartografskom prikazu broj 1. GUP-a, područje obuhvata Plana određuje se kao prostor mješovite - pretežito poslovne namjene (M2), koji obuhvaća površine na kojima su postojeće i planirane građevine pretežito poslovne, a pored poslovne građevine dozvoljava se gradnja poslovno-stambene i stambeno-poslovne građevine te gradnja građevine i uređenje površine za obavljanje javne i društvene djelatnosti, sporta i rekreacije te ugostiteljske djelatnosti i hotela kao prateće djelatnosti koje količinom prometa, bukom i štetnim imisijama u zrak, vode i tlo ne narušavaju kvalitetu stanovanja. Na području iste namjene dozvoljava se gradnja i uređenje prometnica, parkirališta i garaža, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnih površina (ulica i trgova) te uređenje javnih zelenih površina.

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

- utvrditi prostorne i ostale uvjete potrebne za gradnju i rekonstrukciju višestambenih građevina i uređenje površina unutar obuhvaćenog prostora,

- utvrditi optimalni sustav i trasu uspinjače/žičare kao dijela sustava javnog gradskog prijevoza na potezu Ružićeva ulica-Trsat ili Školjić-Trsat,

- oblikovno i funkcionalno integrirati površinu obuhvata Plana u gradsku strukturu i pješački povezati na centar Sušaka, Trsat, prostor uz Rječinu, Školjić i centar grada,

- utvrditi uvjete za rekonstrukciju dijela javne prometne površine Ulice Franje Račkog - državne ceste D404 i gradnju priključka planirane garaže,

- zaštititi prirodne i stvorene vrijednosti u obuhvatu Plana, posebno u odnosu na zaštitu povijesnih gradskih cjelina Trsat i Bulevard,

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana i način njihova pribavljanja

Članak 6.

Plan je potrebno izraditi na slijedećim stručnim podlogama:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

- konzervatorskoj podlozi sa sustavom mjera zaštite kulturnog dobra,

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže,

- podlogama Hrvatske elektroprivrede, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže,

- podlogama HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka sa stanjem telekomunikacijskih mreža,

- studiji pješačkog prometa s idejnim rješenjem sustava i trasa uspinjače/žičare na potezu Ružićeva ulica-Trsat ili Školjić-Trsat,

- arhitektonskoj studiji za građevine planirane za izgradnju na zemljištu oznake k.č. 863/1, 864, 865 k.o. Sušak,

- drugim podlogama proizašlih iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Nositelj izrade Plana i Investitor sukladno Ugovoru o (su)financiranju izrade Plana.

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

Članak 7.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

- Energo d.o.o. Rijeka,

- KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Rijeka promet d.d. Rijeka,

- upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

VIII. Rokovi

Članak 8.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Plana - rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Plana - rok od 40 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Plana - rok od 30 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana - rok od 60 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Plana - rok od 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

IX. Zabrane i ograničenja zahvata u prostoru

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine.

X. Izvori financiranja

Članak 10.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava Investitora.

XI. Završna odredba

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/97

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr