SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

97.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007.-2011. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/ 07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 08/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja trgovačkog
područja Rastočine

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Rastočine

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Rastočine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07) i glavom II. točkom 2b) podtočkom 6. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07).

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi donošenja Plana

Članak 2.

Ovaj se Plan donosi radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05) u daljnjem tekstu: PPUGR i Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/07) - u daljnjem tekstu: GUP,

- oblikovne i funkcionalne rekonstrukcije stambeno- poslovnog bloka,

- poboljšanja prostornih, prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

III. Obuhvat Plana

Članak 3.

Obuhvat Plana utvrđen je kartografskim prikazom broj 4.4. GUP-a kao prostor planske oznake D-73.

Plan obuhvaća građevinsko područje za izdvojenu namjenu koje je kartografskim prikazom broj 1. GUP-a utvrđeno kao dio površine planske oznake K2-4.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 17,00 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 4.

Postojeće stanje dijela područja uz Osječku ulicu i Ulicu Mihačeva Draga stupnjem uređenja i izgrađenosti odstupa od koncepcije prostornog uređenja Grada Rijeke utvrđenom PPUGR i GUP-om.

Osječka ulica u cjelini posljednjih je godina značajno izmjenila svoju fizionomiju kroz proces otvaranja niza poslovnih sadržaja, a na ovom dijelu prostora taj proces nije dovršen. Veliki dio izgrađenog područja koji se nalazi u obuhvatu Plana čine građevine i dvorišta gospodarskih i trgovačkih sadržaja, odnosno prostora djelomično uređenog i neadekvatno valoriziranog unutar urbanog poteza ulice.

Novijim rekonstrukcijama djelomično je izmjenjeno pročelje bloka, ali je vidljiv sukob nove gradnje i zatečenog stanja na lokacijama koje nisu rekonstruirane i koriste se u postojećem građevinskom stanju, što se naročito ističe kroz neuravnoteženost uličnog poteza bloka uz Osječku ulicu.

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

- utvrditi prostorne i ostale uvjete potrebne za gradnju i rekonstrukciju građevina i uređenje površina unutar obuhvaćenog prostora,

- utvrditi uvjete za rekonstrukciju dijela javno prometne površine Osječke ulice, Ulice Mihačeva draga i Ulice Antuna Mihića,

- zaštititi stambenu gradnju u obuhvatu Plana a poglavito u odnosu na zaštitu od buke te formirati javne prostore i uspostaviti pješačke puteve,

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana i način njihova pribavljanja

Članak 6.

Plan je potrebno izraditi na slijedećim stručnim podlogama:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

- konzervatorskoj podlozi sa sustavom mjera zaštite kulturnog dobra,

- građevinsko-prometnim projektom Osječke ulice s naglaskom na raskrižje s Ulicom Mihačeva draga, Jelićevom i Kresnikovom ulicom,

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže,

- podlogama Hrvatske elektroprivrede, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže,

- podlogama HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka sa stanjem telekomunikacijskih mreža,

- drugim podlogama proizašlih iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Nositelj izrade Plana i Investitor sukladno Ugovoru o (su)financiranju izrade Plana.

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

Članak 7.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,

- Energo d.o.o., Rijeka,

- KD Čistoća d.o.o., Rijeka,

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Rijeka promet d.d., Rijeka,

- upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

VIII. Rokovi

Članak 8.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Plana - rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Plana - rok od 40 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Plana - rok od 30 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana - rok od 60 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Plana - rok od 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

IX. Zabrane i ograničenja zahvata u prostoru

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine.

X. Izvori financiranja

Članak 10.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava Investitora.

XI. Završna odredba

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/103

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr