SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 4. Odluke o komunalnom redarstvu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 95 i 26/02), članka 6. Poslovnika gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 22/01 i 13/02) Poglavarstvo Grada, na sjednici broj 53 održanoj dana 26. svibnja 2008. godine donijelo je

PRAVILNIK
o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara

Članak 1.

Ovim se pravilnikom određuju oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznice i oznake komunalnih redara i njihova službena odjeće kojom komunalni redar dokazuje svoj službeni indetitet prilikom nadzora i zaštite komunalnog reda, kao i vođenje evidencije o izdanim iskaznicama, te način izdavanja i vraćanja iskaznice i odjeće.

Članak 2.

Iskaznica komunalnih redara (u nastavku teksta: iskaznica) izrađuje se na punijem papiru bijele boje, dimenzija 85x55 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Obrazac iskaznice komunalnog redara tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac iskaznice komunalnog redara sadrži:

a) na prednjoj strani:

- na gornjoj lijevoj strani otisnut grb Republike Hrvatske, te natpis Republika Hrvatska, Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

- desno od teksta je prazan prostor za fotografiju veličine 28x32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Grada Novi Vinodolski,

- u donjem lijevom kutu stoji ispisano: iskaznica komunalnog redara Grada Novi Vinodolski, a ispod toga ime i prezime nositelja iskaznice, te lijevo od toga broj iskaznice.

b) na poleđini:

- ispisana su najznačajnija ovlaštenja nositelja iskaznice,

- broj i datum izdavanja iskaznice,

- vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

- potpis Pročelnika i pečat Grada Novi Vinodolski

- upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 3.

Komunalni redar nosi iskaznicu u kožnom povezu crne boje dvostrukog pregiba veličine 8x12 cm.

Na prednjoj strani kožnog poveza utisnut je suhim tiskom i zlatnom bojom, grb Grada Novi Vinodolski, natpis »GRAD NOVI VINODOLSKI«, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša »KOMUNALNI REDAR«.

Predložak prednje stranice kožnog poveza tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Oznaka komunalnih redara, značka, izrađena je od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana, okruglog je oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu, na zrakastoj podlozi grb je Grada Novi Vinodolski. Srednji je niklani krug, promjera 40 mm, a sadrži, u gornjem dijelu, plavim slovima ispisan natpis »KOMUNALNO REDARSTVO«. Vanjski je krug mesingan, promjera 55 mm na kojem je istaknut tekst »GRAD NOVI VINODOLSKI«. Na donjem dijelu značke, plavom bojom, upisuje se broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od pernog čelika.

Predložak značke tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Za vrijeme obavljanja nadzora komunalni redar nosi značku u kožnom povezu, zajedno s iskaznicom. Kožni povez komunalni redar nosi u džepu gornjeg dijela službene odjeće.

Članak 6.

Iskaznicu i značku izdaje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Odjel iz stavka l. ovoga članka vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži ime i prezime komunalnog redara kojemu su iskaznica i značka izdane, broj iskaznice i značke, datum izdavanja, datum povratka, odnosno poništenja iskaznice ili značke, potpis komunalnog redara, te odjeljak za napomenu.

Članak 7.

Iskaznicom i značkom smije se koristiti samo u okviru nadležnosti obavljanja poslova komunalnog redara.

Iskaznicu i značku je zabranjeno davati drugome.

Svaka zlouporaba iskaznice i značke disciplinsku i kaznenu odgovornost.

Komunalnom će se redaru privremeno oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenut stegovni postupak, istraga ili podignuta optužnica, do dovršenja postupka.

Članak 8.

Komunalni redar kojem prestaje radni odnos u komunalnom redarstvu dužan je, prigodom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa, odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom čelniku.

Vraćena se iskaznica poništava i pohranjuje, a vraćena se značka pohranjuje.

Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova komunalnog redara.

Članak 9.

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez njih, ili iskaznica ili značka budu oštećene, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je oštećena, izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Komunalni redar dužan je oštećenu iskaznicu ili značku predati neposrednom čelniku.

Članak 10.

Za vrijeme obavljanja nadzora komunalni redar nosi službenu odjeću.

Službena odjeća je zimska i ljetna, a čine je:

1. muško odijelo ili ženski kostim,

2. vjetrovka,

3. košulja,

4. kravata,

5. remen.

Zimska i ljetna službena odjeća, standardnog je oblika i kroja.

Muško odijelo, ženski kostim, vjetrovka i kravata su tamnoplave, a košulja je svijetloplave boje.

Dopunski dio službene odjeće uz ljetnu odjeću su niske terenske cipele, a uz zimsku zimske cipele (čizme) u crnoj ili tamnoplavoj boji.

Svaki dio službene odjeće ima uporabni rok.

Popis dijelova službene odjeće, s naznakom roka uporabe, tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Osobi koja je raspoređena na radno mjesto komunalnog redara izdaje se nova službena odjeća.

Članak 12.

Pojedini dijelovi službene odjeće mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovim pravilnikom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službenih zadaća.

Ako je do oštećenja ili uništavanja pojedinih dijelova službene odjeće došlo u uporabnom roku, a to nije posljedica obavljanja službene zadaće, komunalnom će se redaru nova odjeća izdati na njegov trošak.

Zamjenu oštećene ili uništene službene odjeće odobrava pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 13.

Uporabni rokovi službene odjeće koju je zadužio komunalni redar produžit će se:

1. za vrijeme provedeno na bolovanju dužem od mjesec dana neprekidno;

2. za vrijeme provedeno na porodiljskom dopustu;

3. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci;

4. u drugim slučajevima tijekom kojih nije obavljao poslove komunalnog redara.

Članak 14.

Komunalni redar kojem je prestao radni odnos, ili je raspoređen na druge poslove obavezan je vratiti službenu odjeću koju je zadužio.

Članak 15.

Službenu odjeću komunalni je redar dužan održavati urednom i čistom na svoj trošak.

Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odjeću.

Članak 16.

Službenu odjeću izdaje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Odjel iz stavka 1. ovoga članka vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj odjeći.

Evidencija iz stavka l. ovoga članka sadrži vrstu i količinu službene odjeće koja se izdaje, ime i prezime komunalnog redara koji je zadužuje, datum zaduženja, rubriku za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

Članak 17.

Zamjena važećih iskaznica izvršiti će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Službena će odjeća komunalnim redarima biti izdana u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Donošenjem ovog Pravilnika stavlja se van snage Uputstvo o iskaznici komunalnog redara Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/06).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/19

Ur. broj: 2107/02-03-08-03

Novi Vinodolski, 27. svibnja, 2008.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

POPIS DIJELOVA SLUŽBENE ODJEĆE
I DOPUNSKOG DIJELA S NAZNAKOM ROKA UPORABE


Red. Naziv i vrsta Količina Uporabni

br. komada, rok u

pari mjesecima


I. ZIMSKA SLUŽBENA ODJEĆA

1. muško odijelo /ženski kostim sa

suknjom ili hlačama 1 24

2. vjetrovka 1 36

3. košulja 2 12

4. kravata 2 12

5. remen 1 36

Dodatno: jedne hlače/jedna suknja ili hlače prigodom prvog zaduživanja službene odjeće.

II. LJETNA SLUŽBENA ODJEĆA

1. muško odijelo /ženski kostim sa

suknjom ili hlačama 1 24

2. košulja 2 12

3. vjetrovka za kišu 1 48

Dodatno: jedne hlače/jedna suknja ili hlače i jedna košulja prigodom prvog zaduživanja.

III. DOPUNSKI DIO SLUŽBENE ODJEĆE

1. niske terenske cipele 1 12

2. zimske cipele (čizme) 1 36

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=564&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr