SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 24. Petak, 27. lipnja 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 19. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N 2 - Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem
portsko-rekreacijske namjene R7a

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N 2 - Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje naselja N2 - Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R 7a, (UPU 9), u daljnjem tekstu: Urbanistički plan.

(2) Odlukom se određuje obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana, ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Urbanističkog plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Urbanističkog plana.

Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana

Članak 3.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana su:

. odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), u daljnjem tekstu: Zakon, poglavito one sadržane u člancima 26., 75., 76. i 100.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

(1) Obveza izrade Urbanističkog plana utvrđena je Prostornim planom uređenja općine Punat (članak 121. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Punat »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08).

(2) Urbanističkim planom se određuje detaljni prostorni razvoj građevinskog područja naselja Stara Baška N2 sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko rekreacijske namjene s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima i oblikovanjem užih prostornih cjelina zone.

Obuhvat Urbanističkog plana

Članak 5.

(1) Obuhvat Urbanističkog plana određen je Prostornim planom općine Punat u veličini od 52,36 ha, od čega kopneni dio obuhvaća 26,03 ha, a morski dio 26,33 ha, prikazan na kartografskom prikazu 3c PPU Općine Punat.

(2) Granica obuhvata Urbanističkog plana označena je na topografskoj podlozi i sastavni je dio ove Odluke.

Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana

Članak 6.

(1) Naselju Stara Baška moguće je kopnom prići jedino županijskom cestom (Ž5125) iz naselja Punat.

(2) U drugoj polovici prošlog stoljeća u tom području se začinje turizam, koji se u početku skromnije razvija, uglavnom zbog slabe prometne povezanosti i slabe infrastrukturne razvijenosti: nedostatak vode, nedovoljno kvalitetna opremljenost el. energijom i sl.

(3) Morfologija terena onemogućila je izgradnju na brdu iznad izgrađenog dijela, dok su pojave klizišta ispod ceste gotovo sačuvala područje neposredno uz more od ubrzane izgradnje.

(4) Komunalna neopremljenost područja Stare Baške ograničavajući su i nadalje faktor razvoja ovog dijela Općine Punat.

(5) Nakon 2. sv. rata uočen je konstantan pad stanovništva, tako da danas pretežito prevladava staračko domaćinstvo.

(6) Sastavni dio građevinskog područja je sportsko- rekreacijska površina uz samo naselje sa pripadajućom površinom mora u širini od 30 m.

Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana

Članak 7.

(1) Osnovni ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana na području obuhvata su:

a) Kopneni prostor i pripadajući dio akvatorija racionalno koristiti i zaštititi u svim elementima korištenja.

b) Potrebno je planirati poboljšanje i dogradnju postojeće prometne i komunalne infrastrukture.

c) Utvrditi detaljnu namjenu neizgrađenog dijela obuhvata Urbanističkog plana.

d) Naselje opskrbiti pitkom vodom te definirati dispoziciju otpadnih voda naselja Stara Baška

e) Potrebno je definirati osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture u neizgrađenom dijelu Urbanističkog plana.

f) Utvrditi uvjeta korištenja koji se odnose na zaštitu i očuvanje prirodne i kulturne baštine, pa je stoga u najvećoj mogućoj mjeri potrebno zadržati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgre realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije što podrazumijeva izgradnju koja je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima i namjenom usklađena s postojećim okolnim povijesnim objektima.

g) Sportsko-rekreacijska površina R 7a definirana je za formiranje uređene kupališne površine

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00 i 12/05)

b) Prostorni plan uređenja općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 9/08).

Popis potrebnih stručnih podloga

Članak 8.

(1) Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU 9 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

(1) Za potrebe izrade Urbanističkog plana Općina Punat će osigurati odgovarajuću topografsko katastarsku podlogu u mjerilu 1:2000 i Orto-foto podlogu u mjerilu 1:2000.

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana te drugih sudionika u izradi Urbanističkog plana

Članak 11.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Urbanističkog plana sudjelovat će u izradi Urbanističkog plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Urbanističkog plana. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Plana.

(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 5, 51500 Krk

2. Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka

3. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjanovina 2, 10000 Zagreb

5. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

6. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci Užarska 12, 51000 Rijeka

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka

9. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10002 Zagreb

10. Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka

11. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat, Obala 86, Punat

12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, Rijeka

13. MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, Rijeka

14. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, Rijeka

15. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Rijeka

16. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Rijeka

17. HP - Hrvatska pošta d.d., Područna uprava istarsko- ličko-primorska, Korzo 13, Rijeka

18. T-COM d.d., Regija zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka

19. T - mobile d.o.o., Sektor za planiranje i razvoj sustava, Ul. Grada Vukovara 23, Zagreb

20. VIP NET d.o.o., Iblerov trg 10, Zagreb

21. VIP net d.o.o., Regionalni ured Rijeka, Riva 8/6, Rijeka

22. KD »Ponikve« d.o.o. Vršanska cesta 17, Krk

23. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava katastar Krk

24. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o. DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

25. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o. DP »Elektroprimorje« Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

26. Županijska uprava za ceste PGŽ, N. Tesle 9, Rijeka

27. Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, Krk

28. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Trg burze 6, 10000 Zagreb

29. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb

30. Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, 51521 Punat

(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke i Odluke.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana.

Članak 12.

(1) Do donošenja Urbanističkog plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje na parcelama manjim od 5000 m2, te rekonstrukcija postojećih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja sukladno odredbama PPU Općine Punat.

Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana

Članak 13.

(1) Plan se financira iz sredstava Proračuna Općine Punat i potencijalnih investitora. Općina Punat provodi postupak javne nabave i ugovaranja izrade Urbanističkog plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

Rok za izradu Urbanističkog plana

Članak 14.

(1) Rok izrade Nacrta Plana iznosi 3 mjeseca.

Članak 15.

(1) Određuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Urbanističkog plana sa naznakom nadležnosti za njihovo izvršenje:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 16.

(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Urbanističkog plana tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Urbanističkog plana. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Urbanističkog plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj Urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Urbanističkog plana. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

(3) Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne mogu u zahtjevima za Urbanistički plan postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja općine Punat koja nisu predmet ovog Urbanističkog plana.

(4) Tijela i osobe određeni posebnim propisima su dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Urbanističkog plana.

(5) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Urbanističkog plana urbanističkoj inspekciji.

Članak 17.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-08-11

Punat, 19. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o izradi UPU 9 - građevinsko podr  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=562&mjesto=51521&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr