SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 24. Petak, 27. lipnja 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 19. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi UPU 3 - građevinsko područje naselja
N 1 - Centralno naselje Punat

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - Centralno naselje Punat, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat, (UPU 3), u daljnjem tekstu: Urbanistički plan.

(2) Odlukom se određuje obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana, ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Urbanističkog plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Urbanističkog plana.

Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana

Članak 3.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana su:

. odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), u daljnjem tekstu: Zakon, poglavito one sadržane u člancima 26., 75., 76. i 100.

. Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 9/08).

Razlozi za izradu Prostornog plana

Članak 4.

(1) Obveza izrade Urbanističkog plana utvrđena je Prostornim planom uređenja općine Punat (članak 121. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Punat »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08).

(2) Urbanističkim planom se određuje detaljni prostorni razvoj građevinskog područja naselja Punat N1 te morske luke otvorene za javni promet lokalnog značenja Punat s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima i oblikovanjem užih prostornih cjelina zone.

Obuhvat Urbanističkog plana

Članak 5.

(1) Obuhvat Urbanističkog plana određen je Prostornim planom općine Punat i obuhvaća građevinsko područje naselja Punat N1 te morske luke otvorene za javni promet lokalnog značenja Punat u veličini od 143,66 ha, od čega kopneni dio obuhvaća 128,13 ha, a površinu mora pripadajuće luke 15,53 ha, prikazan na kartografskom prikazu 3c PPU Općine Punat.

(2) Granica obuhvata Urbanističkog plana označena je na topografskoj podlozi i sastavni je dio ove Odluke.

Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana

Članak 6.

(1) Naselju Punat prilazi se sa državne ceste D 102 Krčki most - Baška županijskom cestom (Ž5125) priključenom kod Dunata. Naselje je locirano uz istočni dio Puntarske Drage, na blagoj padini. Puntarska Draga svojom zatvorenošću prema otvorenijem moru i stanjem svog dna, danas predstavlja ograničenje prevladavajućeg razvoja (nautički turizam), a u smislu njene zaštite.

(2) U obuhvatu Urbanističkog plana cca 20% je neizgrađenog dijela. Sve ostalo spada u već izgrađeno područje koje je opremljeno internom uličnom mrežom, komunalnom i drugom infrastrukturom.

Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana

Članak 7.

(1) Osnovni ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana na području obuhvata su:

a) Kopneni prostor i pripadajući dio akvatorija racionalno koristiti i zaštititi u svim elementima korištenja.

b) Potrebno je planirati poboljšanje i dogradnju postojeće prometne i komunalne infrastrukture

c) Izgradnja centralnih sadržaja i objekata društvene infrastrukture primjerenih administrativnom centru lokalne samouprave

d) Utvrditi detaljnu namjenu neizgrađenog dijela obuhvata Urbanističkog plana.

e) Potrebno je definirati osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture u neizgrađenom dijelu Urbanističkog plana.

f) Utvrditi uvjeta korištenja koji se odnose na zaštitu i očuvanje prirodne i kulturne baštine, pa je stoga u najvećoj mogućoj mjeri potrebno zadržati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgre realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije što podrazumijeva izgradnju koja je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima i namjenom usklađena s postojećim okolnim povijesnim objektima.

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

a) Prostorni plan Primorsko goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00 i 12/05.)

b) Prostorni plan uređenja općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 9/08)

Popis potrebnih stručnih podloga

Članak 8.

(1) Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU 3 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

(1) Za potrebe izrade Urbanističkog plana Općina Punat će osigurati odgovarajuću topografsko katastarsku podlogu u mjerilu 1:2000 i Orto-foto podlogu u mjerilu 1:2000.

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana te drugih sudionika u izradi Urbanističkog plana

Članak 11.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Urbanističkog plana sudjelovat će u izradi Urbanističkog plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Urbanističkog plana. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Plana.

(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko goranske županije, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 5, 51500 Krk

2. Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka

3. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjanovina 2, 10000 Zagreb

5. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

6. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci Užarska 12, 51 000 Rijeka

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka

9. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10002 Zagreb

10. Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka

11. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat, Obala 86, Punat

12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, Rijeka

13. MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, Rijeka

14. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, Rijeka

15. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Rijeka

16. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Rijeka

17. HP - Hrvatska pošta d.d., Područna uprava istarsko- ličko-primorska, Korzo 13, Rijeka

18. T-COM d.d., Regija zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka

19. T - mobile d.o.o., Sektor za planiranje i razvoj sustava, Ul. Grada Vukovara 23, Zagreb

20. VIP NET d.o.o., Iblerov trg 10, Zagreb

21. VIP net d.o.o., Regionalni ured Rijeka, Riva 8/6, Rijeka

22. KD »Ponikve« d.o.o. Vršanska cesta 17, Krk

23. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava katastar Krk

24. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o. DP »Elektroprimorje« Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka

25. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o. DP »Elektroprimorje« Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

26. Županijska uprava za ceste PGŽ, N.Tesle 9, Rijeka

27. Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, Krk

28. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Trg burze 6, 10000 Zagreb

29. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva13 10002 Zagreb

30. Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, 51521 Punat

(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke i Odluke.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana.

Članak 12.

(1) Do donošenja Urbanističkog plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje na parcelama manjim od 5000 m2, te rekonstrukcija postojećih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja sukladno odredbama PPU Općine Punat.

Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana

Članak 13.

(1) Plan se financira iz sredstava Proračuna Općine Punat i potencijalnih suinvestitora. Općina Punat provodi postupak javne nabave i ugovaranja izrade Urbanističkog plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

Rok za izradu Urbanističkog plana

Članak 14.

(1) Rok izrade Nacrta Plana iznosi 3 mjeseca.

Članak 15.

(1) Određuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Urbanističkog plana sa naznakom nadležnosti za njihovo izvršenje:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 16.

(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Urbanističkog plana tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Urbanističkog plana. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Urbanističkog plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj Urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Urbanističkog plana. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

(3) Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne mogu u zahtjevima za Urbanistički plan postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja općine Punat koja nisu predmet ovog Urbanističkog plana.

(4) Tijela i osobe određeni posebnim propisima su dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Urbanističkog plana.

(4) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Urbanističkog plana urbanističkoj inspekciji.

Članak 17.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-08-5

Punat, 19. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o izradi UPU 3 - građevinsko podr  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=562&mjesto=51521&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr