SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 24. Petak, 27. lipnja 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 18., stavak 1., točke 7. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2008. donosi

ODLUKU
o izradi UPU 1: Urbanističkog plana uređenja
središnjeg naselja N5 MRKOPALJ - centar

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi UPU 1: Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja N5 MRKOPALJ - centar (u daljnjem tekstu: Urbanistički plan uređenja naselja N5 MRKOPALJ - centar ili samo Urbanistički plan uređenja).

Izradom Urbanističkog plana uređenja UPU 1 potrebno je obuhvatiti, pored građevinskog područja središnjeg naselja N5 MRKOPALJ - centar, i građevinsko područje infrastrukturne namjene JP - javno parkiralište.

Članak 2.

Nositelj izrade, odgovoran za postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja N5 MRKOPALJ - centar, je Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj.

Stručni izrađivač planskog dokumenta iz stavka 1. ovog članka može biti pravna osoba ili ovlašteni arhitekt ako ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno člancima 39. i 40. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Planski dokument usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Pravna osnova za izradu UPU naselja N5 MRKOPALJ - centar

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja N5 MRKOPALJ - centar sadržana je u odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji »Narodne novine« broj 76/07), Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/04 i 26/07), PROGRAMA MJERA za una

pređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj za četverogodišnje razdoblje /prosinac 2005-prosinac 2009. godine (»Službene novine PGŽ« br. 40/05), točke II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA, podtočke 2. Izrada novih dokumenata prostornog uređenja i ove Odluke.

Članak 4.

Urbanistički plan uređenja uređenja naselja N5 MRKOPALJ-centar izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narode novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak 163/04).

Urbanistički plan uređenja iz stavka 1. ovog članka izradit će se na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5000.

Razlozi za izradu UPU naselja N5 MRKOPALJ-centar

Članak 5.

Razlog izrade Urbanističkog plana uređenja je uređenje i opremanje građevisnkog područja naselja N5 MRKOPALJ-centar, kao središnjeg naselja jedinice lokalne samouprave i građevinskog područja infrastrukture namjene JP -javno parkiralište.

Odluka o izradi UPU-a donosi se sukladno člancima 47., 49. i 50. Odluke o izmijeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/07) a na temelju prijedloga Općinskog poglavarstva Općine Mrkopalj.

Obrazloženim i dokumentiranim prijedlogom za izradu UPU-a, propisanim člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narode novine« broj 76/07), smatra se Program izrade UPU 1: Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja N5 MRKOPALJ centar koji je sastavni dio ove Odluke.

Obuhvat izrade UPU naselja N5 MRKOPALJ-centar

Članak 6.

Obuhvat izrade Urbanističkog plana uređenja čine granice građevinskog područja središnjeg naselja N5 MRKOPALJ-centar i građevinskog područja infrastrukturne namjene JP-javno parkiralište kako su određene Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 07).

Obuhvat je grafički određen u kartografskim prikazima 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (u mjerilu 1:25000) i 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA 4.4. MRKOPALJ (u mjerilu 1:5000) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj.

Ocjena stanja u obuhvatu UPU naselja N5 MRKOPALJ-centar

Članak 7.

Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj formirana su građevinska područja naselja N5 MRKOPALJ-centar i površine infrastrukturne namjene JP-javno parkiralište, na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000. U obuhvatu tih građevinskih područja smještene su postojeće i planiraju se nove centralne funkcije središnjeg naselja Općine Mrkopalj.

Za uređenje građevinskih područja iz stavka 1. ovog članka, sukladno članku 47. Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/07) utvrđena je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 1.

Nakon provedene prostorne analize u obuhvatu izrade Urbanističkog plana uređenja može se dati sljedeća ocjena stanja:

- građevinsko područje naselja N5 MRKOPALJ - centar obuhvaća najstariji i pretežno izgrađeni dio ukupnog građevinskog područja naselja Mrkopalj koji je evidentiran kao zaštićena ruralna cjelina i u kojem su smješteni postojeći sadržaji središnjih funkcija naselja (općinska uprava, šumarija, škola i sportsko igralište, dječji vrtić, dom zdravlja, crkva, vatrogasni i društveni dom, nekoliko trgovina i ugostiteljskih sadržaja i sl.),

- naselje Mrkopalj administrativni je centar Općine Mrkopalj - postojeći sadržaji središnjih funkcija naselja ne zadovoljavaju potrebe stanovnika, pa ih je potrebno nadograditi novim sadržajima primjerenim zahtjevima današnjeg vremena ,

- na neizgrađenim česticama građevinskog područja naselja N5 MRKOPALJ - centar potrebno je predvidjeti mogućnost interpolacije - nove izgradnje stambenih i višestambenih građevina, građevina društvenih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih namjena te uređenje javnih i zelenih površina,

- opremljenost naselja prometnom, komunalnom i energetskom infrastrukturom je nezadovoljavajuća, pa je kroz izradu plana potrebno podignuti je na višu razinu,

- uređenjem površine infrastrukturne namjene JP-javno parkiralište potrebno je riješiti problem parkiranja u naselju i parkiranje za korisnike sportsko-rekreacijske zone i skijališta Čelimbaša.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 8.

Ciljeve i programska polazišta za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja N5 Mrkopalj - centar predstavlja dugoročno opredjeljenje Općine Mrkopalj za prostorno uređenje i komunalno opremanje te društveni i gospodarski razvoj svog administrativnog područja.

Kako je naselje N5 MRKOPALJ - centar određeno središnjim naseljem administrativnog područja potrebno ga je prostorno urediti i opremiti dopunom postojećih i planiranjem izgradnje novih sadržaja centralnih funkcija - to se naročito odnosi na izgradnju građevina društvenih i gospodarskih (poslovnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti, sportsko-rekreacijskih građevina i površina, uređenje javnih i zelenih površina, te na poboljšanje sadašnje cestovne, komunalne i energetske infrastrukturne opremljenosti naselja. Javno parkiralište treba urediti kao infrastrukturnu površinu prometa u mirovanju za potrebe naselja i skijališta Čelimbaša.

Osnovni cilj koji je potrebno ostvariti izradom Urbanističkog plana uređenja je poboljšanje uvjeta stanovanja, rada, korištenja slobodnog vremena i odmora, čime će se postići podizanje ukupnog standarda života u naselju na zadovoljstvo svih građana.

Stručna podloga za izradu UPU naselja N5 MRKOPALJ - centar

Članak 9.

Za izradu Urbanističkog plana uređenja koristiti će se stručne podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/04 i 26/07), a planirana je izrada novih stručnih podloga sukladno potrebama izrade plana.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 10.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Urbanističkog plana ure

đenja naselja N5 MRKOPALJ - centar osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku najviše 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 11.

Urbanistički plan uređenja naselja N5 MRKOPALJ - centar izradit će se na geodetskoj podlozi - osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5000.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka za potrebe izrade UPU-a pribaviti će nositelj izrade plana.

Moguća je izrada grafičkih priloga, pojedinih kartografskih prikaza ili njihovih dijelova na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1: 2000 ili katastarskom planu u mjerilu 1: 1000. Pri izradi plana mogu se koristiti digitalni ortofoto i druge raspoložive podloge.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU naselja N5 MRKOPALJ-centar, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 12.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Urbanističkog plana uređenja naselja N5 MRKOPALJ-centar i koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga iz područja svog djelokruga rada:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

Ispostava Delnice

Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE,

URED DRŽAVNE UPRAVE U PGŽ, Služba za gospodarstvo,

Ispostava Delnice

Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE,

TURISTIČKA ZAJEDNICA MRKOPALJ

Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

Užarska 26, Rijeka 51000

HRVATSKE VODE, VGO za područje primorsko- istarskih slivova RIJEKA,

Vodnogospodarska ispostava »Gorski kotar«

Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE,

KD »Komunalac« Delnice

Supilova 173, 51300 DELNICE,

KD Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj

Stari kraj 3, Mrkopalj 51315

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., DP Elektroprimorje RIJEKA,

Pogon Skrad

Goranska 11, 51311 SKRAD

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD,

Ciottina 17a, 51000 RIJEKA

HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka,

Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA,

MUP, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite,

Policijska postaja Delnice,

Školska 25, 51300 DELNICE.

Rok za izradu UPU-a naselja N5 Mrkopalj - centar

Članak 13.

Rokovi za izradu pojedinih faza Urbanističkog plana uređenja su:

- dostava zahtjeva za izradu plana
(podaci, planske smjernice, propisani dokumenti)
najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga plana
(od pribavljenih zahtjeva) 60 dana

- prethodna rasprava i izrada Izvješća 15 dana

- dorada Nacrta prijedloga plana
(od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi) 60 dana

- utvrđivanje Nacrta prijedloga plana na
Poglavarstvu i upućivanje na javni uvid 15 dana

- javni uvid s obrazlaganjem prijedloga plana 30 dana

- izrada Izvješća s provedene javne rasprave
(od proteka roka za davanje pisanih prijedloga
i primjedbi) 30 dana

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana
(od prihvaćanja izvješća o provedenoj javnoj
raspravi) 30 dana

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih
posebnim propisima najviše 30 dana

- dorada Konačnog prijedloga plana 20 dana

- utvrđivanje Konačnog prijedloga plana
na Poglavarstvu, donošenje plana na Općinskom
vijeću i objava najviše 270 dana
(od završetka javne rasprave)

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem.

Ukupan rok za izradu Urbanističkog plana uređenja iznosi 320 radnih dana prema navedenom hodogramu, a postupak usvajanja i donošenja plana smije trajati najviše 270 dana od završetka javne rasprave.

Izvor financiranja izrade Urbanističkog plana uređenja naselja N5 MRKOPALJ - centar

Članak 14.

Sredstva za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja N5 MRKOPALJ - centar osigurat će se u proračunu Općine Mrkopalj za 2008. i 2009. godinu.

Završne odredbe

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-15

Mrkopalj, 20. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Cuculić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=562&mjesto=51315&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr