SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine PGŽ« broj 47/07) i članka 12. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 47/ 07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 44 - Poslovna zona Sorinj (K
2
)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 44 - Poslovna zona Sorinj (K2) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana u ime Općine Lopar, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Općinsko poglavarstvo Općine Lopar, a odgovorna osoba je predsjednik Poglavarstva.

Stručni izrađivač Plana može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Plan usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/07).

Obveza izrade i donošenja Plana utvrđena je člankom 124. Odluke o donošenju Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/07) i glavom II. točkom 3.2. podtočkom 12. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lopar za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07).

Članak 4.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak 163/04).

II. Obuhvat Plana

Članak 5.

Planom se obuhvaća izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene na Sorinju, oznake K2.

Obuhvat izrade Plana određen je Usklađenjem Prostornog plana uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/07), u kartografskim prikazima 3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000 i 4.11. »Sorinj, Vardaškolj«, u mjerilu 1:5000.

Planom se obuhvaća površina od 7,6 ha.

III. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.

Prostor u obuhvatu Plana nalazi se u južnom dijelu Općine Lopar, na predjelu Sorinj, a udaljen je od naselja Lopar cca 1600 m. Udaljen je cca 400 m od morske obale (uvale Vardaškolj - planirane trajektne luke).

Kroz zonu prolazi državna cesta D 105 (Lopar-trajektna luka - Rab - Mišnjak-trajektna luka), koja predstavlja primarnu prometnicu-longitudinalu otoka Raba.

Preostali dio prostora je neizgrađeno i komunalno neopremljeno područje.

Dio zone jugoistočno od državne ceste je povoljniji po konfiguraciji terena i mogućnostima priključenja na javnu prometnu mrežu i komunalnu infrastrukturu. Zemljište je u privatnom vlasništvu.

Dio zone sjeverozapadno od državne ceste (veći dio zone) ima veće nagibe terena i otežane mogućnosti pristupa, te je prilikom izrade Plana potrebno procijeniti opravdanost - racionalnost privođenja namjeni pojedinih dijelova te cjeline. U ovom dijelu zone zemljište je u državnom vlasništvu.

Jugozapadnim rubom zone prolazi cesta kojom je odlagalište otpada Sorinj povezano na državnu cestu. Cesta ima nepovoljne tehničke elemente i priključak na državnu cestu, te je, obzirom da predstavlja ujedno i jedinu mogućnost pristupa sjeverozapadnom dijelu poslovne zone, potrebno planirati njenu rekonstrukciju.

Mogućnosti priključenja zone na komunalnu infrastrukturu su različite. Do same zone izveden je kolektor sanitarne kanalizacije, a mogućnosti priključenja na vodoopskrbnu mrežu i srednjenaponsku električnu mrežu su na udaljenosti od cca 400 m od zone. Kod vodoopskrbe postoje ograničenja obzirom na mogućnost osiguranja potrebnog tlaka u višim dijelovima zone.

IV. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.

Poslovna zona Sorinj treba osigurati postizanje sljedećih ciljeva naglašenih Prostornim planom uređenja, a značajnih za Općinu Lopar:

- omogućiti prostorne i druge preduvjete za razvoj pojedinih gospodarskih djelatnosti istaknutih među osnovnim pravcima razvoja (trgovina, proizvodno i uslužno zanatstvo), i time ublažiti negativne efekte monokulturnog gospodarstva i razvoja i osigurati povećanje zaposlenosti i prihoda,

- osigurati bolju i sigurniju opskrbu i nivo usluga za stanovništvo i turiste, organizacijom trgovačkih, veletrgovačkih, skladišnih i pojedinih uslužnih djelatnosti u sklopu poslovne zone,

- posredno, realizacijom poslovne zone, očuvati obalni prostor primarno za litoralne sadržaje, a prostorne potrebe specifičnih gospodarskih djelatnosti osigurati u sklopu namjenskih površina.

Članak 8.

Osnovna namjena prostora u poslovnoj zoni Sorinj određena je Prostornim planom uređenja kojim je definirano da su površine poslovne namjene namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje. Pri tome poželjno je u jugoistočnom dijelu zone planirati primarno trgovačke i uslužne djelatnosti namijenjene većem broju korisnika i posebno benzinsku postaju, a u sjeverozapadnom dijelu zone ostale djelatnosti (proizvodne, skladišne, komunalno-servisne i sl.).

Također je pri izradi Plana potrebno uvažavati programe i iskazani interes poduzetnika, evidentiran provedenom anketom.

Zonu je potrebno planirati s potpunim komunalnim opremanjem (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, TK mreža), a pri tome uvažavati i mogućnost priključenja i kapacitete potrebne za odlagalište komunalnog otpada (transfer stanicu) Sorinj. Posebno je značajno objediniti cestovni pristup odlagalištu i sjevernom dijelu poslovne zone rekonstrukcijom, a dijelom i izmjenom trase postojeće ceste.

Površine s nepovoljnim terenskim uvjetima za formiranje funkcionalnih površina primjerenih planiranoj namjeni i površine s nepovoljnim uvjetima za priključenje na javnu prometnu mrežu, potrebno je planirati kao zaštitne zelene površine.

Obzirom na lokaciju uz državnu cestu i izloženost prostora vizurama, potrebno je posebnu pažnju posvetiti uvjetima oblikovanja građevina kao i oblikovanju i uređenju cijelog prostora.

V. Stručne podloge i stručna rješenja za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se stručne podloge izrađene u sklopu plana višeg reda (Prostornog plana uređenja Grada Raba), kao i elementi iz zahtjeva koje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima (iz članka 11. ove Odluke).

Stručna rješenja prometne i komunalne infrastrukture u obuhvatu Plana definirati će se u sklopu izrade Plana. Pojedini elementi izvan obuhvata plana, nužni za komunalno opremanje zone, definirati će se posebnim stručnim rješenjima. To se posebno odnosi na:

- priključenje zone na vodovodnu mrežu (magistralni cjevovod V. »Lopar« - PK. »Fruga«)

- priključenje zone na elektroopskrbnu mrežu (20 kV kabel TS Mlinica - TS Sv. Ivan)

- rekonstrukciju ceste prema odlagalištu otpada

VI. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

Plan će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u mjerilu 1:1000, ovjerenoj od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Geodetskom podlogom potrebno je obuhvatiti i dio prostora izvan obuhvata plana na kojem se planira rekonstrukcija postojeće ceste prema odlagalištu otpada.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka pribavit će nositelj izrade plana.

VII. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Plana i koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Rijeka

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka

HEP, operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. - regija zapad, Rijeka

KD »Vrelo« Rab

KD »Lopar Vrutak« Lopar

VIII. Rok za izradu Plana

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Urbanističkog plana uređenja su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), 30 dana

- izrada nacrta prijedloga plana (po pribavljenim zahtjevima), 30 dana

- prethodna rasprava i izrada Izvješća o prethodnoj raspravi, 15 dana

- dorada nacrta prijedloga plana (od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi), 30 dana

- utvrđivanje Prijedloga plana na Poglavarstvu i upućivanje na javnu raspravu, 15 dana

- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi (od proteka roka za davanje primjedbi), 20 dana

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana, 15 dana

- pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, 30 dana

- utvrđivanje Konačnog prijedloga plana na Poglavarstvu, 15 dana

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, 60 dana

- donošenje plana na Općinskom vijeću, 30 dana

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem.

Ukupan rok za izradu Urbanističkog plana uređenja iznosi 320 radnih dana prema navedenom hodogramu, a postupak usvajanja i donošenja plana smije trajati najviše 270 dana od završetka javne rasprave.

IX. Izvor financiranja izrade Plana

Članak 13.

Sredstva za izradu Urbanističkog plana uređenja osigurat će se u Proračunu Općine Lopar za 2008. i 2009. godinu.

X. Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-14

Lopar, 19. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr