SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07) i članka 12. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 15. sjednici održanoj dana 08. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Prostornog plana uređenja Općine Lopar

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Općine Lopar (u nastavku: PPU Općine Lopar).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PPU OPĆINE LOPAR

Članak 2.

Odlukom o izradi Prostornog plana uređenja Općine Lopar (u nastavku: PPUO Lopar), utvrđuje se:

- pravna osnova za izradu i donošenje PPUO Lopar,

- razlozi za izradu PPUO Lopar,

- obuhvat PPUO Lopar,

- ocjena stanja u obuhvatu PPUO Lopar,

- ciljevi i programska polazišta izrade PPUO Lopar,

- popis potrebnih stručnih podloga za izradu PPUO Lopar,

- način pribavljanja stručnih rješenja,

- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga,

- popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu PPUO Lopar iz područja svojeg djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi PPUO Lopar,

- rok za izradu PPUO Lopar.

- zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade PPUO Lopar,

- izvori financiranja izrade PPUO Lopar.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PPU OPĆINE LOPAR

Članak 3.

Nositelj izrade PPUO Lopar odgovoran za postupak izrade je Općinsko poglavarstvo Općine Lopar, a odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

Stručni izrađivač Plana može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Stručni izrađivač iz prethodnog stavka mora imenovati odgovornog voditelja izrade i o tome obavijestiti nositelja izrade iz stavka 1. ovog članka.

III. OBUHVAT PPU OPĆINE LOPAR

Članak 4.

Općina Lopar osnovana je 28. srpnja 2006. na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 86/06).

Za prostor Općine Lopar je prihvaćeno, donesen i u primjeni Prostorni plan uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04 i 34/07).

PPU Općine Lopar izrađuje se u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Lopar za četverogodišnje razdoblje od 2007. godine do 2011. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/07), odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Obuhvat PPU Općine Lopar ujedno je obuhvat jedinice lokalne samouprave - Općine Lopar.

Općina Lopar ima površinu od 26,43 km2 ili 2643 ha. Općina Lopar graniči na jugu s Gradom Rabom, te na morskom dijelu sa općinama i gradovima otoka Krka, te sa Gradom Senjom. Prostor općine čini jedno naselje i to naselje Lopar.

Granice obuhvata PPU Općine Lopar prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PPU OPĆINE LOPAR

Članak 5.

U tijeku primjene Prostornog plana uređenja Grada Raba nailazilo se na teškoće u provedbi zbog nedorečenosti, naročito kod građenja objekata izvan građevinskih područja i novih opravdanih zahtjeva za izmjenama trasa infrastrukture, područja izdvojenih namijena i građevinskih područja naselja.

Uslijed nove teritorijalne podjele i legitimnog prava Općine Lopar da skrbi o svom prostoru i uređuje ga, biti će potrebno preispitati pojedine planske postavke Prostornog plana uređenja Grada Raba, u dijelu koji je usuglašen sa odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PPU OPĆINE LOPAR

Članak 6.

PPU-om Općine Lopar potrebno je:

- utvrditi uvjete za uređenje općinskog područja,

- odrediti uvjete za svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta,

- jasno definirati građevinska područja sa jasno utvrđenim kriterijima i uvjetima razvoja istih,

- za sva građevinska područja naselja u obuhvatu plana treba utvrditi stvarno stanje izgrađenosti, na temelju kojeg se utvrđuje raspoloživost površina novih građevinskih područja,

- definirati zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u općini,

- utvrditi povijesne jezgre naselja na području Općine, te odrediti uvjete za njihovu valorizaciju i očuvanje,

- u odnosu na detaljnije planove potrebno je redefinirati obvezu donošenja istih, kroz grafičke dijelove utvrditi točan obuhvat istih (UPU-a), a kroz Odredbe za provođenje odrediti jasne ciljeve izrade detaljnijih planova.

Također, odredbama PPU Općine Lopar potrebno je spriječiti daljnju izgradnju apartmana, te prostorno-planskim i ostalim mjerama stimulirati izgradnju obiteljskih pansiona, hotela i eko pansiona. Postojećim objektima te namjene potrebno je omogućiti dogradnju i opremanje dodatnim sadržajima (dječja igrališta, bazeni, saune i sl.), radi povećavanja kategorije.

Razmotriti mogućnost povećanja minimalne površine građevne čestice na 600 do 700 m2, kao i koeficijente izgrađenosti i korištenosti.

Točno i detaljno propisati boju fasada (isključivo bijela ili eventualno svjetlo žuta) s crvenim krovovima.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu PPU Općine Lopar nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Prostorni plan uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04 i 34/07).

U izradi koristit će se i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade PPU Općine Lopar iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi PPO-a.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Granica područja Općine Lopar pribaviti će se od Državne geodetske uprave, dok će se za obvezne kartografske prikaze PPU Općine Lopar u mj. 1:25000 i 1:5000 koristiti postojeće podloge Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04 i 34/07), u skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PPU OPĆINE LOPAR IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PPU OPĆINE LOPAR

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade PPO-a Općina Lopar će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove - ISPOSTAVA RAB, Palit 71, 51281 RAB

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 OPATIJA

- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- »LOPAR VRUTAK« d.o.o., komunalno društvo, Lopar bb, 51281 LOPAR

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ, Nikole Suzana 27, 53270 SENJ

X. ROK ZA IZRADU PPU OPĆINE LOPAR

Članak 11.

Za izradu PPU Općine Lopar utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu PPU-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga PPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 45 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga PPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog PPU-a - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje Odluke o donošenju PPU-a - u roku od najviše 150 dana od završetka javne rasprave.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu PPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PPU OPĆINE LOPAR

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 49. stavak 3. članka 125. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ne može se izdati lokacijska dozvola prije donošenja urbanističkog plana uređenja, stoga je jedina zabrana ova Zakonom propisana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PPU OPĆINE LOPAR

Članak 13.

Na temelju Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Lopar troškovi izrade PPU Općine Lopar osigurani su u Općinskom proračunu Općine Lopar.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu PPU Općine Lopar.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju PPU Općine Lopar poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-12

Lopar, 8. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51281&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr