SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Općinsko vjeće Općine Lopar, temeljem članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« RH broj 58/93), a u svezi poglavlja IV. Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« RH broj 35/94) na svojoj redovitoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2008. donosi

PLAN
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Općine Lopar

I.

UVOD

a) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu »Plan«) temeljni je normativni akt Općine koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

b) Slijedom iznijetog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se sastoji od:

1. Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I.., II.. i III.. i

2. Poglavlja IV i Priloga - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona te adresama.

c) Plan kao cjelinu donosi Općinsko Vijeće odnosno Poglavarstvo ukoliko ima delegiranu ovlast od Vijeća, s tim da se donošenjem istog utvrđuje obaveza svih subjekata da eventualne promjene (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana) odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave vatrogasnoj postrojbi i Centru 112.

d) Izmjene i dopune djela Plana naznačenog pod rednim brojem 1. točke »b« Uvoda utvrđuje i donosi Poglavarstvo Općine temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu Plana.

e) Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana redni broj 2. točka »b« Uvoda obavljaju djelatnici vatrogasne postrojbe i Centra 112, odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom izjvešćuju stručnu službu pri Poglavarstvu Općine.

f) U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

g) Čelnici Centra 112 i vatrogasne postrojbe dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

DOJAVA - OBAVJEŠĆIVANJE

1.0. Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu »požar«) razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

1.1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

1.2. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže Tcom-a na brojeve:

- 93 vatrogasna postrojba

- Centar 112

- 92 stalno operativno dežurstvo Policije

1.3. Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo

- sustavom bezžične veze za korisnike takvih sustava i to:

- sve organizacijske jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske

- sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

- sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske Županije

- motritelja i ophodnje područne Šumarije

- osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja

- posade plovnih objekata

- osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata

- putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.

1.4. Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:

- vrsta događaja

- mjesto

- vrsta objekta ili karakteristike područja

- vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja

- intezitet

- podaci o ugroženim osobama

- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja

- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći.

1.5. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka ( u daljnjem tekstu »PU P-G«) ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje ili Centar 112 dužno je od dojavitelja prikupiti podatke o mjestu i vrsti događaja. Ista informacija sa svim elementima bez odlaganja prenosi se Vatrogasnom operativnom centru ( VOC-dispečer) na tel 93 ili drugoj, najbližoj, vatrogasnoj postrojbi sa stalnim dežurstvom. Dispečer VOC-a uzbunjuje područno dobrovoljno vatrogasno društvo.

1.6. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu prompno proslijediti dežurniu Vatrogasnog operativnog centra vatrogasne postrojbe. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

1.7. Po zaprimljenoj dojavi obavješteni član društva, a tijekom sezone dežurni DVD-a Rab upućuje na lice mjesta interventnu ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupa prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

1.8. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU P-G i dežurni u DVD-u, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112.

1.9. Dežurni DVD-a održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

1.10. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima upravlja Centar 112 prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način (crkvena zvona, ručne sirene i sl.).

01. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE

01.01. DVD Lopar i VZ otoka Rab

Temeljna formacija za provođenje akcije gašenja požara na području Općine Lopar je DVD Lopar.

Područje odgovornosti društva je područje Općine Lopar, a pošto je društvo član Vatrogasne zajenice otoka područje djelovanja DVD-a je cijelo područje otoka Rab.

Društvo ima u svom sastavu najmanje 20 operativnih članova-vatrogasasca opremljenih, za sada, s osobnom i skupnom opremom na zadovoljavajućoj razini.

Društvo je smješteno u suvremenom vatrogasnom spremištu sa pratećim prostorima koje u cijelosti zadovoljava potrebe društva, a omogućava i jačanje istog u bliskoj budućnosti. Smještaj (lokacija) postaje u potpunosti zadovoljava kriterije uključivanja vatrogasne tehnike na i na regionalnu prometnicu čime je omogućeno maksimalno smanjenje vremena dolaska na mjesto vatrogasne intervencije pa tako do bilo kojeg vitalnog dijela u općini dolazi na intervencijsko mjesto u najkraćem mogućem vremenu.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar raspolaže sa vozilom za prijevoz osoba, dva navalna vozila od kojih je jedno u funkciji i kao vozilo za dostavu vode u funkciji autocisterne, a posjeduje i nužnu opremu za spašavanje i izbavu. Komparacijom zadanih parametara iz Pravilnika o minimumu tehničke opreme sa stvarnim, trenutnim stanjem proizlazi da oprema i vatrogasna vozila (po broju i vrsti) u ovoj fazi udovoljavaju minimalnim zahtjevima koje mora posjedovati postaja, ali ako se s druge strane uzmu o obzir dobra koja društvo štiti onda je nužno planirati redovitu obnovu voznog parka sa pouzdanim novim suvremenim vatrogasnim vozilima.

Pošto je DVD udruženo u Vatrogasnu zajednicu otoka Rab to nema potrebe za osnivanjem druge vatrogasne postrojbe.

01.02. Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

I. stupanj:

- na lice mjesta upućuje se ekipa za gašenje požara vatrogasne postrojbe DVD-a Lopar koja se sastoji od 6 vatrogasaca.

- dežurni DVD-a Rab o događaju i o poduzetom izvješćuje zapovjednika DVD Lopar;

- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi po zvanju najviši član DVD-a Lopar do dolaska zapovjednika, a po dolasku Zapovjednik DVD Lopar.

Za potrebe nesmetane komunikacije učesnika akcije gašenja određen je 8. kanal (pričuvni 9. kanal).

Za komunikaciju sa DVD određuje se kanal 1..

II. stupanj:

- ukoliko rukovoditelj na licu mjesta procjeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava dežurnog DVD-a Rab o veličini i brzini širenja

požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici na razini VZ otoka;

- zapovjednik VZ putem dežurnog DVD-a Rab naređuje mobilizaciju operativnog sastava DVD-a Rab, mobilizaciju slobodnih ljudi DVD Lopar i uključuje ih u akciju gašenja.

- dežurni mobilizira preostale članove postrojbe DVD-a Rab, a preko dispečerskog centra Javne vatrogasne postrojbe Rijeka u pripravnost DVD-a u Novom Vinodolskom i Crikvenici.

- akcijom gašenja na licu mjesta rukovodi zapovjednik VZ otoka ili osoba koju on ovlasti.

- dežurni DVD-a Rab o poduzetom izvješćuje PU PG i Centar 112, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća;

- ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora, a na zahtjev Zapovjednika vatrogasne zajednice dežurni DVD- a Rab o događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Rab i traži izlazak stručnih službi iste na lice mjesta.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 9. kanal (pričuvni 1.).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. kao pričuvni kanal).

III stupanj:

- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, zapovjednik VZ daje dežurnom DVD-a Rab zahtjev za uzbunjivanje i upućivanje na lice mjesta djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Rijeka iz vatrogasnih postaja Vežica i Centar i DVD-a N.Vinodolski i Crikvenica. Putem vatrogasnog operativnog centra JVP Rijeka stavlja u pripravnost DVD-a Kraljevica, Bakar, Škrljevo i Sušak.

- zapovjednik vatrogasne zajednice otoka istovremeno s poduzetim iz predhodnog stavka izvješćuje o događaju i o poduzetom, putem dežurnog DVD-a Rab, Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

- zapovjednik smjene vatrogasne Javne postrojbe Rijeka u dogovoru s zapovjednikom VZ otoka po dolasku na lice mjesta osobno preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara.

Do dolaska zapovjednika smjene Javne vatrogasne postrojbe Rijeka akcijom gašenja na licu mjesta rukovodi zapovjednik vatrogasne zajednice otoka;

- zapovjednik vatrogasne postrojbe samostalno u dogovoru sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage već stavljene u pripravnost i ostatak snaga na razini otoka Rab, drugih Gradova i Općina Županije.

- zapovjednik akcije gašenja požara na licu mjesta utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja na licu mjesta.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovođenja određen je 9. kanal (pričuvni 7. i 6. kanal).

Za komunikaciju ostalih učesnika akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. kao pričuvni kanal).

IV stupanj:

- ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode o nastaloj situaciji Županijski vatrogasni zapovjednik izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, Načelnika PU P-G s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju eventualno potrebnih dodatnih snaga te Načelnika Općine za angažiranje upotrebljivih snaga koje su na razini Općine predviđene za takav slučaj.

- temeljem osobne prosudbe Županijski vatrogasni zapovjednik naređuje mobiliziranje svih preostalih vatrogasnih snaga do tada neangažiranih DVD-a i vatrogasnih ispostava i postaja na razini Županije, a može zatražiti pomoć Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu HV).

- akcijom gašenja požara rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 9. kanal (pričuvni 6. i 7.).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. kao pričuvni kanal).

V stupanj:

- Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže načelniku Općine proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih županijskih vatrogasnih zapovjedništava kao i snaga ustrojenih na razini Republike, te HV-a.

U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na razini Općine za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

Rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze,

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 9. kanal (pričuvni 6. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. pričuvni).

NAPOMENA:

1. Na tretiranom području ne očekuje se požar takvih razmjera koji bi iziskivao angažiranje vatrogasnih postrojbi iz susjednih Županija.

2. U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom naputku koji se nalazi kod dispečera JVP Rijeka.

Mjesto vodozahvata predlaže rukovoditelj akcije gašenja, a osigurava PU P-G i Lučka kapetanija.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 9. kanal (pričuvni 6. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8 (pričuvni 7. kanal).

****** Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok su zrakoplovi uključeni u akciju gašenja požara i dok se nalaze u zoni djelovanja.

02. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na licu mjesta kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

1. Kada se na mjestu događaja nalaze dva i više vatrogasnih grupa ili odjeljenja, do uključenja voditelja smjene vatrogasne postaje, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasne grupe ili vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na lice mjesta, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postaje ili ispostave koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima zapovjednik vatrogasne zajednice otoka Rab.

2. Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postaja-ispostava i/ili uključenjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište izvan Općinskog područja, rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta preuzima zapovjednik VZ otoka, odnosno zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe, a ovisno o specifičnostima na licu mjesta već u ovoj fazi može doći do angažiranja Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Poredak neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe nakon izvršene procjene razvoja situacije na mjestu događaja.

Zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe putem dežurnog održava stalnu vezu sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koji o razvoju situacije permanentno izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe i/ili Županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi, a temeljem vlastite prosudbe, preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja.

3. Ukoliko tjekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Kriznog tima Općine za zaštitu i spašavanje i/ili Stožera za akcidentne situacije Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati osobu koja će koordinirati i sinhronizirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

4. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe sa područja djelovanja drugih Općinaova i općina za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih DVD. Član stožera je i zapovjednik postrojbi HV-e.

5. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti su izvršne za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (DVD, DVD, PDVDG i postrojbe HV-e i dr).

6. Tako ustrojen stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na lice mjesta može pruzeti rukovodeću funkciju u Stožeru.

7. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tjekom akcije gašenja dežurni je dužan odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekfencije) i tjekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

03. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Neposredno po primitku obavjesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to djelatnici JP »Elektroprimorje« Pogon Lopar za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima naponskog nivoa do 35kV, JKP Vrutak za zahvat na vodovodnim instalacijama, »INA« rafinerija nafte - Rijeka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata, JP »Elektroprenos« Opatija za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) naponskog nivoa iznad 35 kV. Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na slijedeći način:

1. Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (Općinaske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna Općinaska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

- JP »Elektroprimorje« Pogon Rab,

dežurna služba 0-24 tel. 750-111

- JP »Elektroprimorje« Rijeka,

dežurna služba 0-24 tel. 330-100

2. Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuke vode:

- »Vrelo« Rab tel. 724-031

3. Za odvoz materjala-čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba-učesnika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi

- JKP Vrutak tel. 775-366

4. Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postrojenjima:

- JP »Elektroprijenos« Opatija,

telefonska centrala 0-24 tel. 271-244

5. Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domačinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prijevoze tapaljive tekućine i plinove:

- »INA« rafinerija nafte Rijeka,

telefonska centrala 0-24 tel. 201-011

Sve navedene službe raspolažu sustavom veze pa je moguća komunikacija s istima putem Centra 112.

04. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, dežurni iste alarmira putem Centra 112.

Komunalno poduzeće koje prema ovom planu sudjeluje je:

- »Vrelo« Rab, tel. 724-031 za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima;

- JKP Vrutak, Lopar, , tel. 775-366, za odvoz materijala- čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba-učesnika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Općina

05. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

5.1. Služba za pružanje Prve medicinaske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojave o događaju može zakjučiti da na licu mjesta ima povređenih osoba

- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara (gasioca i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozlijeđivanja

5.2. Služba za pružanje prve medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po dežurnom vatrogascu i/ili korištenjem sustava bezžične veze putem Centra 112.

5.3. Dežurni ili službujuća osoba Centra dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje prve medicinske pomoći iznijeti sve rspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

5.4 Služba za pružanje prve medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost Centra za opekotine u bolnici i drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici nepohodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

06. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati određuju se:

Uključenje tih subjekata vrši se putem Centra 112 na zahtjev Županijskog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.

07. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBA S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

7.1. Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:

7.11 - zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara

7.12 - potreba na drugom požaru na području Općine, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom

7.13 - zahtjev Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada.

7.14 - pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tjekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).

7.2. Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj iz točaka 7.11., 7.12 i 7.14.

7.3. Zamjena snaga u slučaju naznačenom u točki 7.13 vrši se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

7.4. Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

08. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

9.1. Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa ljudstvom (vojaci sa osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.

9.2. Postrojbe Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu »HV«) uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

9.3. Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika, koji postupa po posebnom naputku.

9.4. Postrojbe HV-a raspolažu sa vlastitim sustavom veze.

9.5. Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja DVD. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

9.6. HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o stavljanju u funkciju poduzeća iz točke 6. ovog Plana ako se na razini Stožera akcije gašenja drugačije ne dogovori.

10. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

10.1. Upoznavanje Općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

- U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja više osoba.

- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta.

- U slučaju kada se u požaru na području Općine angažiraju vatrogasne postrojbe sa sjedištem u drugim Općinama ili Gradovima.

- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Općine, a kako je to predviđeno ovim Planom

10.2. Obavješćivanje čelnika Općine i drugih članova Poglavarstva obavlja se putem Centra 112 u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.

11. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE

11.1. Vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan Općine, uključuju se u akciju gašenja prema već obrađenom sustavu uključenja istih u ovom Planu.

12. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

12.1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu DVD određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

12.2. Slučajevi u kojima se tretira uporabe opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je DVD pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u Općini, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,

- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini,

- kod urušavanja objekata,

- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,

- kod rasčišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,

- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,

- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava

- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari

- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kopleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

12.3. Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem dežurnog vatrogasca ili putem Centra 112.

13. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

13.1. Na području Općine Lopar može se očekivati požar većih razmjera u slijedećim objektima:

- šume razvrstane u II kategoriju ugroženosti

13.2. Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općina određena su šumska područja s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara, a koja su prikazana u posebnom Planu Šumarija čiji je jedan primjerak pohranjen u VZ otoka i u DVD Lopar.

14. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Na području Općine nema objekata koji bi se mogli razvrstati u ovu kategoriju.

15. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

15.1 DVD Lopar spremnost za intervenciju osigurava provođenjem internog Plana, kao i DVD Rab u sklopu VZ otoka Rab.

15.2. Javna vatrogasna postrojba Rijeka spremnost za intervenciju osigurava provođenjem internog Plana.

15.3 Dobrovoljna vatrogasna društva spremnost osiguravaju provođenjem Programa aktivnosti društva i Plana aktivnosti VZPGŽ.

POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Na području Općine Lopar nema pravnih subjekata koji su razvrstani u I ili II klasu ugroženosti od požara.

NAPOMENA: Ukoliko dođe do razvrstavanja u neku od kategorija ugroženosti odgovorna osoba u Općini ispunjava slijedeću tablicu:

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova zaštite od požara u pravnim subjektima:***

Redni
broj

Poduzeće

Ime i prezime

tel. kod kuće

tel. na poslu

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

*** Podatak se unosi nakon provedene kategorizacije i nakon donošenja Procjena i Planova pravnih subjekata.

PLANOVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Općine Lopar nema pravnih subjekata koji su prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (»Narodne novine« RH broj 62/94) razvrstani u I. ili II. klasu ugroženosti od požara.

AKCIDENTI

OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u cestovnom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

1. Dojava nastalog događaja

O nastalom događaju obavještavaju se:

- Operativno dežurstvo PU P-G, telefon 92

- Vatrogasni operativni centar, telefon 93

- Centar 112.,

a ovisno o razvoju situacije i procijenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu i lokalni radio.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procijenjenoj situaciji putem dežurnog obavještava i ostale potrebite sudionike (služba HMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.)

2. Intervencija

2.1. Općenito

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to:

- zona najveće opasnosti ( zona I .)

- zona povećane opasnosti ( zona II. )

- opasna zona ( zona III.)

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužene su vatrogasne postrojbe na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa.

Za vrijeme vršenja pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara ( zona I.) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno:

- držati otvoren plamen

- raditi otvorenim plamenom (zavarivaanje, autogeno rezanje ili sl.)

- pušenje i uporaba sredstava za paljenje

- upotrebljavati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta

- uporaba alata koji iskri

- rad motora vozila

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi neophodno ih je isključiti iz napajanja, bez obzira na napon.

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja, uporabom priručnih sredstava.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u VOC-u koji utvrđuju

vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i gašenje, preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i drugo), te opće postupke intervencije.

2.2. Uklanjanje vozila sa prometnice

Za uklanjanje vozila sa prometnice i osposobljavanje prometnice zadužuju se Hrvatske ceste, na čiji će se teret angažirati mehanizacija - autodizalice, labudice.

3. Sukladno Zakonu rukovoditelj intervencije naređuje poslugu tuđim prometnim sredstvom trenutno dostupnim i tehnički primjerenim za transport zapaljive tekućine.

4. Osposobljavanje prometnice

U cilju osposobljavanja prometnice Hrvatske ceste će nabaviti sredstva za vezivanje i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) ugljikovodika (petrotech, decon 2000 ili sl.). Ispiranje i osposobljavanje prometnice obavljaju djelatnici HC u suradnji sa vatrogasnom postrojbom. Po izvršenom osposobljavanju prometnica se nakon izvršenog nadzora po djelatnicima prometne policije može staviti u funkciju.

Lopar, 19. lipnja 2008.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51281&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr