SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Općinsko vjeće Općine Lopar u pozivu na članak 32. Pravilnika o zaštiti šuma od požara, a temeljem članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« RH, broj 58/93) u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, na svojoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2008. godine, donosi

ANEKS
procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Lopar

Zaštita šuma od požara

01. UVOD

01.1.

Ovim Aneksom određuju se tehničke, preventivno- uzgojne i druge mjere zaštite šuma od požara šuma i šumskog zemljišta koje je u vlasništvu fizičkih osoba odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta kao i šuma i šumskog područja kojim gospodare ili su korisnici javna poduzeća.

01.2.

Mjere zaštite iz predhodne točke provode vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta i Općina svaki u svojoj domeni.

01.3

Od ukupne površine Općine cca 10% površine zauzima poljoprivredno zemljište, pašnjaci i livade.

01.4.

Šumsko područje prekriva cca 30% površine Općine, a odnosi se na listače (grab, hrast i manja sastojina crnike) i kulture četinjača (crni bor) s kojom gospodare Šumarija Rab i drugi vasnici (fizičke i pravne osobe).

Preostala površina Općine prekrivena je ostalim listopadnim submediteranskim i mediteranskim šumama.

01.5.

Sa stanovišta razmatranja zaštite od požara od posebnog interesa su kulture četinjača (crnog bora), područja obrasla šmrikom te površine pod šikarom i makijom, a koje su razvrstane u II. i III. stupanj ugroženosti.

Šumom odnosno šumskom površinom razvrstanom u II. i III. stupanj ugroženosti gospodari Uprava šuma Senj putem Šumarije Rab koja svake godine donosi poseban Operativni plan zaštite šuma od požara za područje šuma kojima gospodari pa tako i za kulture na području Općine.

Površine koje su izložene povećanoj opasnosti za izbijanje požara jesu površine razvrstane u II. stupanj opasnosti i to:

- GJ Kalifront sa 1196,87 ha

- GJ Kamenjak sa 625,15 ha

*** Izvor podataka područna Šumarija i odnosi se na površine s kojima ista gospodari.

Predmetne kulture nalaze se uz ili u neposrednoj blizini javnih prometnica, pa (u ovoj fazi tretiranja područja) nema potrebe za izvođenjem posenih prosjeka s elementima šumskog puta.

01.6

Na području Općine nema šume ni šumskih područja u vlasništvu fizičkih osoba ili drugih korisnika koje su razvrstane u I. ili II. stupanj ugroženosti šuma od požara pa shodno tome na tom planu, pored redovnih, nema potrebe za provođenjem posebnih mjera zaštite od požara.

02. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

02.1.

MOTRITELJSKO - DOJAVNA SLUŽBA

Na području Općine Lopar nema motriteljsko dojavne službe sa stalnih motriteljskih mjesta niti je takvo mjesto predviđeno Planom zaštite šuma od požara Šumarije.

Motriteljska služba obavlja se sa motrilice na vrhu Kamenjak za područje otoka Rab, a kako s istog nije vidljivo cijelo područje općine potrebno je razmotriti potrebu uspostavljanja još jednog motriteljskog mjesta, a temeljem dogovora stručne službe šumarije i službe za zaštitu prirode, vatrogasaca i inspekcije zaštite od požara.

02.2.

OPHODNJA

Šumarija Rab tijekom ljetnih mjeseci uvodi ophodarsku službu, a upravitelj šumarije odlučuje o obavljanju te službe i izvan tog termina ovisno o proglašenom stupnju ugroženosti šuma od požara.

02.2.1.

Na poseban zahtjev čelništva Općine za vrijeme proglašene velike opasnosti za nastanak šumskih požara ophodarsku službu s ciljem uočavanja požara i preventivnog djelovanja mogu obavljati i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

Plan ophodarske aktivnosti društva verificira Općinsko vijeće i osigurava dostatna sredstva za tu aktivnost neovisno o planiranim sredstvima za redovnu aktivnost društva.

INTERVENTNE SKUPINE

02.3.1

Područna šumarija formira interventnu skupinu iz svojih redova, brine se o obučenosti pripadnika te skupine te o opremanju iste s odgovarajućim alatima i sredstvima potrebnim za efikasno provođenje akcije gašenja požara.

Broj pripadnika skupine i specifikacija opreme određuje se godišnjim planom zaštite šuma od požara Šumarije.

Po donošenju istog, jedan primjerak godišnjeg plana šumarije dostavlja se stručnoj službi Općine.

03.

PREVENTIVNO UZGOJNE MJERE

03.1.

Područna šumarija provodi preventivno uzgojne mjere prema godišnjem Planu zaštite šuma od požara.

03.2.

Sigurnosni cestovni pojas čisti se najmanje jedanput godišnje i to prije službenog početka turističke sezone po za to nadležnim službama. Stručna služba koja vodi brigu o funkcionalnosti prometnice dužna je Općini dostaviti plan rada prije početka čišćenja sigurnosnog pojasa.

03.3.

Koridori zračnih vodova čiste se od prekomjernog raslinja najmanje jedanput godišnje. Stručna služba HEP-a dužna je Općini dostaviti plan rada prije početka čišćenja sigurnosnog pojasa.

03.4.

Fizičke osobe u čijem su vlasništvu šume i šumske površine razvrstane u III. stupanj ugroženosti dužne su poduzimati preventivno uzgojne mjere analogno mjerama koje poduzima stručna služba šumarije u istovjetnim sastojinama i kulturama.

Fizičke osobe u čijem su vlasništvu šume i šumske površine odnosno korisnici tih šuma i šumskih područja razvrstanih u III. stupanj ugroženosti dužni su poduzimati i dodatne preventivno uzgojne mjere u rubnom pojasu prema susjednim parcelama ukoliko su iste obrasle raslinjem višeg stupnja ugroženosti (čišćenje od biljnog otpada, pošumljavanje sa raslinjem otpornijim za izbijanje i širenje požara).

Ukoliko stručna služba Općine utvrdi da fizička osoba ne poduzima potrebne uzgojno zaštitne mjere provest će se poseban postupak da se te, neophodne, požarno preventivne mjere prisilno provedu.

03.5.

Ukoliko fizičke osobe u čijem su vlasništvu šume i šumske površine razvrstane u III. stupanj ugroženosti od požara smatraju da razvrstavanje u određen stupanj nije opravdano može od stručne službe Hrvatskih šuma ili od ovlaštenog vještaka šumarske struke zatražiti poseban postupak za razvrstavanje sporne sastojine ili kulture.

Rezultat tako provedenog postupka smatra se konačnim.

04.

STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZA GAŠENJE POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA

Glede mogučnosti gašenja požara šuma i poljoprivrednih površina (u daljnjem tekstu otvoren prostor) za područje Općine karakteristično je da je javnim prometnicama moguć pristup vatrogasnoj tehnici ili do ugroženog prostora ili do najbližeg mjesta sa kojeg se može graditi efikasna intervencija ekipa gasioca. Isto tako, zahvaljujući razvedenosti vodovodnog sustava opskrba vodom za gašenje požara na otvorenim površinama na području Općine zadovoljava.

Posebnim Planom, na razini Vatrogasne zajednice Županije, razrađen je postupak angažiranja vatrogasnih snaga za gašenje šumskih požara, a čija je učinkovitost dokazana kako kroz same intervencije tako i kroz periodične vježbe.

Osmatranje terena i javljanje požara organizirano je na razini županijskog područja a na području Općine posebnu ophodarsko-osmatračku službu organiziraju zajednički Općina i Šumarija. Iz toga proizlazi da eventualni požar na Općinskom području dojavlju ophodari šumarije kao i djelatnici iste tijekom redovnih aktivnosti na terenu, posade plovila u funkciji osmatrača s mora, piloti zrakoplova koji polijeće iz zrakoplovne luke Grobnik u funkciji osmatrača iz zraka, te patrolne službe iz strukture vatrogasaca i Policije.

06. DOJAVA - OBAVJEŠČIVANJE

6.1. Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu »požar«) razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

6.2. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

6.3. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže HT-a na brojeve:

- 93 Javna vatrogasna postrojba

- 112 Centar 112

- 92 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka

6.4. Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo pri čemu treba uzeti u obzir:

- izuzetno velik broj korisnika fiksne mreže i bežične telefonije (mobitel) na području Općine

- sustavom bežične UKV veze za korisnike takvih sustava i to:

- sve organizacione jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske

- sva dobrovoljna vatrogasna društva na području VZ PGŽ

- ophodnje područne Šumarije

- osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja

- posade plovnih objekata

- osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata

6.5. Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavjesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a ukoliko je dojavu zaprimila neka od službi van strukture vatrogastva dužna je istu odmah proslijediti najbližoj vatrogasnoj postrojbi.

07. UZBUNJIVANJE

7.1. Po zaprimljenoj dojavi požara ili po saznanju o nastanku požara vrši se uzbunjivanje vatrogasaca putem postojećeg (razrađenog i u praksi dokazanog) sustava uzbunjivanja u vatrogasnim postrojbama koje raspolažu sa sustavom UKV veze ili putem sirene i/ili crkvenih zvona za formacije koje ne raspolažu s pouzdanim sustavom veze.

7.2. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka ( u daljnjem tekstu »PU P-G«) ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje ili Centar 112 ili neko drugo tijelo uprave dužno je od dojavitelja prikupiti podatke o mjestu i vrsti događaja. Ista informacija sa svim elementima prenosi se bez odlaganja Vatrogasnom operativnom centru (u daljnjem tekstu VOC) na tel 93 ili drugoj, najbližoj, vatrogasnoj postrojbi sa stalnim dežurstvom.

7.3. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

7.4. Po zaprimljenoj dojavi dežurajuća službujuća osoba vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu »dispečer«) upućuje na lice mjesta interventnu ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupa prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

7.5. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU P-G i dispečer VOC, o događaju i o poduzetim radnjama izvješćuju službujuću osobu Centra 112.

7.6. Dispečer održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

08. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

8.1. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenog požara otvorenog prostora

a) Temeljem dosadašnjih iskustava, a zahvaljujući dobrom sustavu osmatranja i dojave požara na tretiranom području za izračun potrebnog broja vatrogasaca uzeti su slijedeći elementi:

- površina zahvaćena požarom iznosi 500m2 i eliptičnog je oblika gdje se požar širi po dužnoj osi »a« i poprečnoj »b« uz predpostavku da vjetar puše duž dužne osi »a«;

- vrijednost brzine širenja požara u ovisnosti od brzine vjetra očitava se iz sljedeće tablice:

brzina vjetra u
km/h (v)

10

20

30

40

45

50

brzina širenja požara u m/min (v')

1

2,5

9

32

45

65

iz koje je za ovaj izračun odabrana predpostavka da je brzina vjetra 30 km/h, a brzina širenja požara 9 m/min.

P= 500 m2

v = 30 km/h

v'= 9 m/min

- dužina fronte požara ( F ) računa se tako da se izračuna opseg elipse i podijeli sa dva:

P= a x b x 3,14 O= 3,14 x 2(a2+b2)-1

a/b = 1,1x vn gdje je n = 0,464 - - - const.

a/b = 1,1 x 30 0,464 = 4,846

a2 = 4,846 x P/3,14 = 4,846 x 159,23 = 771,628 - - - - - - - - a= 771,63 -1

a = 27,78 m

b = 5,73 m

O = 3,14 x 2(a2 + b2)-1= 3,14 x 40,11 = 125,9 m

dužina fronte požara F= O/2; F = 63 m

- povećanje površine požara ( Pp) po dolasku na mjesto događaja nakon 15 minuta za brzinu širenja požara od 9 m/ min:

Pp = F x v' x t = 63 m x 9 m/min x 15 min = 8505 m 2

- ukupna površina požara iznosi zbroj početne površine i povećanja površine nakon 15 minuta gorenja:

P'=P + Pp = 500 + 8505 = 9005 m2

a12 = 4,846 x P' / 3,14 = 13897,52;

a1 = 117,888 = 118 m

b1= 24,32 m

O1 = 3,14 x 28977,96 -1 = 534,5 m

F1= 267,25 m

Ako se na svakih 15 metara dužine fronta požara mora rasporediti po jedan vatrogasac onda potreban broj vatrogasaca za uspješno gašenje predpostavljenog požara iznosi:

N = F1 / 15

N= 267,25 / 15 = 17,8 odnosno 18 vatrogasaca

b) Pored izvedenog poračuna za potreban broj vatrogasaca koristi se i izvođenje tog broja prema formuli:

Pv = (P+Pp) x n

pri čemu se vrijednost »n« odabire i očitava iz tablice:

Za umjeren vjetar i veliku gustoću šume N1 = (P+Pp) x n = 0,9005 x 5 = 4,5, odnosno

N1= 5 vatrogasaca

Za jak vjetar i veliku gustoću šume

N2 = 9 vatrogasaca

Za vrlo jak vjetar i veliku gustoću šume

N3= 18 vatrogasaca

Zaključak:

Pošto su na tretiranom području najčešći požari otvorenog prostora izazvani prilikom čišćenja zemljišta spaljivanjem biljnog otpada, a koje se radnje u pravilu provode za slabog vjetra i na području slabe gustoće ralinja (šume) to iz prezentiranog proizlazi da je za gašenje požara minimalni potreban broj vatrogasaca 5 osoba.

Tek ukoliko se preklope najnepovoljniji odnosno ekstremni uslovi (vrlo jak vjetar i velika gustoća šume) za gašenje požara neophodno je navedenih 18 osoba.

Iz navedenog u ovom Aneksu vidljivo je da DVD Lopar, odnosno VZ otoka može uspješno intervenirati na cijelom području Općine.

09. EDUKATIVNO - PROPAGANDNA DJELATNOST

09.1. Stručna služba Općine u proračunu osigurava sredstva za edukativno - propagandnu djelatnost, a naročito:

- tiskanje i distribucija letaka kojim se djeca školskog uzrasta upoznaju s opasnostima od požara;

- tiskanje i distribucija letaka odnosno plakata kojim se turisti upoznavaju s mjerama zaštite od požara koje se na području Općine poduzimaju kao i s njihovim obavezama;

- izrada i postavljanje informativnih panoa uz prometnicu na ulazu u općinsko područje (na pr. o zabrani loženja otvorene vatre u šumi i sl.).

10. ZAKLJUČAK

1. Ovaj Aneks predstavlja cjelinu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija kao temeljnim normativnim aktima Općine iz te domene.

2. Sastavni dio aneksa čini Plan zaštite od požara Šumarije s nadopunjenom prostornom kartom u smislu unošenja elemenata propisanim s Pravilnikom o zaštiti šuma od požara.

3. Sastavni dio aneksa čini Pregled poljoprivrednih i šumskih površina i pripadajuća karta ugroženosti od požara šuma u privatnom vlasništvu na području Općine Lopar koja je trajno pohranjena u VZ otoka Rab.

Lopar, 19. lipnja 2008.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr