SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH broj 105/04 i 142/06), te članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 18/03), u daljnjem tekstu Odluka, u članku 15. riječi:

»Sredstava ostvarenog« zamjenjuje se riječima »dobiti ostvarene«.

Članak 2.

Članak 19. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Povlaštene parkirne karte pobliže su određene Odlukom o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski.«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/08-01/22

Ur. broj: 2107/02-01-08-3

Novi Vinodolski, 5. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr