SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH broj 91/ 96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), te članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja, 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz statusa javnog dobra nekretnina označena kao k.č.br. 5847/295 k.o. Novi, upisana u z.k.ul. 28, površine 104 čhv, vlasnika Grada Novi Vinodolski, upisana u posjedovnom listu broj 1176 kao javno dobro.

Članak 2.

Nekretnina iz čl. 1. ove Odluke u cijelosti se isključuje iz statusa javnog dobra, otpisuje iz posjedovnog lista broj 1176 - Javno dobro - putevi i vode Novi Vinodolski k.o. Novi, te pripisuje u posjedovni list broj 1175 k.o. Novi na posjednika Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-06/08-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 6. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr