SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju članka 10. stavka 7. i 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće, na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o grbu i zastavi
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o grbu i zastavi Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 98 i 11/08) članak 14. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupi suprotno odredbi članka 4. Odluke,

2. se ne pridržava članka 5. Odluke,

3. grb Grada ne istakne u skladu s člankom 8. stavak 1. točka 2. Odluke,

4. zastavu Grada ne istakne u skladu s člankom 11. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka.

Novčanom kaznom od 5.000,00,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu, a sukladno zakonu i članku 14. ove Odluke.«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Novog Vinodolskog stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 017-01/08-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 6. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr