SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 08/08), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Grad) ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Članak 2.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. javne površine u smislu ove odluke su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

- javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, tuneli, parkirališta, javne garaže, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnoga gradskog prometa i slične površine);

- javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina i slične površine);

- ostale površine i objekti namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore;

2. pokretnom napravom u smislu ove odluke smatra se lako premjestivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, športskih događanja, promidžbe i drugih manifestacija, informativni ormarići za besplatnu opskrbu građana novinama, štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, bankomati, prikolice za ambulantnu prodaju, peći, automati i drugi objekti za pečenje plodina, automobili kao nagradni zgodici, objekti za promidžbene ili druge

namjene, stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, pokretne ograde, podesti, samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice na dvama nosačima postavljene na javnoj površini i druga oprema u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, fiksne i montažno- demontažne tende postavljene ispred poslovnih prostora okrenutih prema javno prometnim površinama, cirkuski šatori, luna-parkovi, zabavne radnje i slično;

3. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske, humanitarne i druge djelatnosti;

4. komunalni i drugi objekti i uređaji i ukrasni objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, ploča s planom naselja, nadstrešnica na stajalištu javnog prometa, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, javni oglasni ormarići, javna telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići, poštanski sandučić, spomenici, skulpture, spomen-ploče i slični objekti i uređaji;

5. parkovna oprema za parkove, dječja igrališta i druge zelene površine su pješčanik, ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak, slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, košarice za smeće i slično;

6. fizička osoba obrtnik je obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naseljena područja Grada moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja u smislu ove odluke smatra se uređenost zgrada, javnih površina kojima upravlja Grad i drugih površina u općoj uporabi na upravljanju drugih, postavljanje naprava, kioska i sličnih objekata, komunalnih i drugih objekata i uređaja u općoj uporabi i drugih objekata koji izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a osobito:

- vanjskih dijelova zgrada (pročelja, uređaja, osvjetljenja zgrada i drugo);

- dvorišta i ograda oko zgrada;

- ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s brojem zgrada;

- izloga;

- zaštitnih naprava ispred poslovnih prostora i na izlozima;

- ploča s nazivom ili imenom pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika (u daljnjem tekstu: tvrtka);

- plakata, reklamnih i drugih zastava, natpisa, reklama i reklamnih panoa i ormarića;

- privremenih građevina za manifestacije, sajmove i slično;

- kioska;

- pokretnih naprava;

- komunalnih objekata, uređaja i drugih ukrasnih objekata i predmeta u općoj uporabi;

- dječjih igrališta i sličnih objekata;

- kolodvora, parkirališta, tržnica, groblja i slično.

1. VANJSKI DIJELOVI ZGRADA

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci i drugo) moraju biti ispravni i uredni.

Vanjske dijelove zgrade koji svojim izgledom (zbog oštećenja zato što su dotrajale, loma, neispravnosti, nagrđenosti grafitima i slično) nagrđuju opći izgled ulice ili trga, vlasnici zgrada moraju urediti, održavati, popravljati i obojiti na način da se održavani dijelovi zgrade svojim materijalom, bojom i izgledom uklope u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima ispisivati poruke, grafite, obavijesti, crtati, šarati, djelomično ličiti pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja i na drugih ih način prljati ili nagrđivati.

Članak 5.

Na pročeljima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrada u užem centru mjesta, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je postavljati uređaje, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete.

Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se drži cvijeće i ukrasno bilje.

Na pročeljima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade u užem centru mjesta, iznimno je dopušteno postavljanje klima uređaja i antena za prijem zemaljskih i satelitskih programa na način da su vidljivi sa javne površine.

Način postavljanja uređaja iz stavka 3. ovoga članka određuje pravilnikom Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski (u nastavku teksta: Poglavarstvo).

Zabranjeno je postavljanje antena i klima-uređaja suprotno pravilniku iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 6.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina koje imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili zaštićenog dijela prirode (u nastavku teksta: kulturno dobro) dužni su za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina, ishoditi rješenje Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorijski odjel Rijeka.

Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima građevina iz stavka 1. ovoga članka bez rješenja ili suprotno rješenju, oštećivanje građevina, ispisivanje poruka, grafita, obavijesti, crtanje i šaranje, djelomično ličenje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, izvođenje instalacija i postavljanje uređaja na ulična pročelja građevina.

Članak 7.

Za osvjetljavanje pročelja rasvjetnim tijelima potrebna je suglasnost Poglavarstva.

Uz zahtjev za izdavanjem suglasnosti za osvjetljavanje pročelja potrebno je priložiti skicu objekta, idejni projekt izrađen od ovlaštenog projektanta, elektroenergetsku suglasnost i suglasnost vlasnika objekta sukladno propisima o vlasništvu, mišljenje Odjela za urbanizam i razvoj i eventualno mišljenje ili suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorisjog odjela Rijeka.

Zabranjeno je osvjetljavanje pročelja bez prethodno pribavljene suglasnosti ili suprotno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka.

2. UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DVORIŠTA I OGRADA OKO ZGRADA

Članak 8.

Radi uređenja naselja, zelene površine i posude s ukrasnim biljem na području Grada moraju biti uređene i održavane, postojeća stabla moraju se njegovati i štititi, a posječena zamijeniti novima.

Članak 9.

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene zgrade, livada, neizgrađenoga građevinskog zemljišta, kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu

s javnim površinama, moraju ih održavati na način da trava ne bude viša od 20 centimetara, redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, plijeviti grmlje, rezati suhe grane, te uklanjati stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama.

Ako se zelena površina i posude s ukrasnim biljem uredno ne održavaju, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina i posuda s ukrasnim biljem u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 10.

Dvorišta stambenih i poslovnih zgrada uz javne površine moraju se održavati čistima i urednima.

Zabranjeno je u dvorištu i oko zgrada držati otpad i dotrajale stvari (automobilske olupine, stare strojeve, daske i slično) koje svojim izgledom i neredom narušavaju uredan izgled naselja.

Vrt, voćnjak i druga slična površina ispred zgrade mogu se ograditi.

Ako se dvorište ne održava urednim, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici dvorišta u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, nedostaci će se ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 11.

Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš i ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa i ljudi.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice redovno orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, i ne smeta prolaznicima i prometu te ne predstavlja opasnost za prolaznike.

3. PLOČE S IMENOM NASELJA, ULICE, TRGA I PLOČICE S BROJEM ZGRADE

Članak 12.

Naselja na području Grada moraju biti označena imenom naselja, ulica, trgova, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisom.

Članak 13.

Natpisne ploče s nazivom naselja stavljaju se na glavnu prometnicu na ulazu i završetku naselja.

Natpisne ploče s imenom ulica stavljaju se na početku i na kraju ulice, kao i na važnijim križanjima, u pravilu na prvoj zgradi desne strane ulice, na visini od 3 m od tla, a ako nema zgrade ili je zgrada zaklonjena ili udaljena od nogostupa, natpisna ploča sa imenom ulice stavlja se na zaseban nosač (okvir, stup i sl.).

Natpisne ploče sa imenom trga postavljaju se na desnoj strani trga od ulaza iz glavnih ulica na trg, u pravilu na prvoj zgradi i na visini od 3m od tla, a ako nema zgrade ili je zgrada zaklonjena ili udaljena od nogostupa, natpisna ploča sa imenom trga stavlja se na zaseban nosač (okvir, stup i sl.).

Natpisne ploče moraju biti izrađene od plave emajlirane ploče veličine 70x40 cm sa ispisanim nazivima naselja, ulica odnosno trgova, bijelom bojom.

Na području naselja pod kulturnom zaštitom, oblik natpisne ploče i materijal iz kojeg se natpisne ploče trebaju raditi predlaže Zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Hrvatske.

Natpisne ploče nabavlja i postavlja o svom trošku Grad.

Članak 14.

Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojevima ispisanim bijelom bojom na plavoj emajliranoj ploči veličine 20x15 cm.

Ploče sa oznakom kućnih brojeva nabavljaju i postavljaju vlasnici objekata o svom trošku, a na temelju rješenja nadležnog tijela za izdavanje katastarskih brojeva.

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata dužni su održavati i očistiti ploče sa oznakom kućnih brojeva, ako su zaprljane ili oštećene prilikom uređenje fasade i drugih radova na zgradi.

Članak 15.

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s brojem zgrade najkasnije do početka njezina korištenja.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Članak 16.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz članka 13. ove odluke.

4. IZLOZI, ZAŠTITNE NAPRAVE, TVRTKE, NATPISI, REKLAME I REKLAMNI PANOI

Članak 17.

Izlog je izložbeni prostor u poslovnom prostoru koji služi izlaganju robe i mora biti tehnički i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen i u skladu s izgledom zgrade i okolice.

Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

Predmeti u izlozima moraju biti izloženi uredno i stručno, a izlozi moraju biti atraktivni i češće se preuređivati.

U izlozima se mogu postavljati samo oglasi ili obavijesti (akcijske prodaje, sezonska sniženja i slično) na način da su uklopljeni s izloženom robom.

Za blagdane i razne prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

Stakla i okviri na izlozima moraju se redovito čistiti i održavati.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora (na vrata, prozore, okvire izloga, pročelja zgrada i slično).

Zabranjeno je lijepiti neprozirne naljepnice na staklo izloga, uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

Članak 18.

Osvjetljenje izloga mora biti stručno izvedeno u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom na način da direktno ne obasjava prometnu površinu.

Izlozi moraju biti osvijetljeni čitavu noć.

Članak 19.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora što ga ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim

materijalom, prelijepiti reklamnim plakatom prihvatljivog sadržaja ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Članak 20.

Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slično, a postavljaju se na pročelja zgrada.

Tende se postavljaju na pročelje zgrade konzolno iznad izloga, ulaza u poslovne prostorije, te iznad otvorene terase ugostiteljskog objekta i koriste se za zaštitu izloga, poslovnog prostora i otvorene terase i iste ne smiju biti fiksne metalne konstrukcije.

Način postavljanja i vrste zaštitnih naprava određuje Poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

Zabranjeno je postavljanje zaštitnih naprava suprotno uvjetima utvrđenim stavkom 3. ovoga članka.

Članak 21.

Za postavljanje tende potreban je suglasnost Poglavarstva, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Zahtjevu za izdavanjem suglasnosti za postavljanje tende podnositelj je dužan priložiti:

- idejni projekt izrađen od ovlaštenog projektanta,

- fotomontažu mjesta na kojem se tenda postavlja (mikrolokacija),

- dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korištenja zemljišta, objekta ili javne površine (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisanu suglasnost vlasnika),

- dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora za koji se postavlja tenda,

- dokaz o pravu postavljanja otvorene terase iznad koje se postavlja tenda,

- eventualno, suglasnost Uprave za kulturnu baštinu, konzervatosrski odjel Rijeka,

- drugu potrebnu dokumentaciju.

Članak 22.

Poglavarstvo svojim Zaključkom odredit će mjesto i način postavljanja, izgled tende, vrijeme na koje se postavlja i druge uvjete.

Zabranjeno je postavljati tendu bez suglasnosti, odnosno suprotno suglasnosti iz članka 21. stavka 1. ove odluke.

Tende iznad otvorenih terasa ne smiju se zatvarati plastikom, platnom ili drugim materijalom.

Zaštitne naprave iz članka 20. stavka 1. ove odluke moraju se održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju.

Članak 23.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog obilježja (u nastavku teksta: plakat) mogu se postavljati na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima, panoima, izlozima poslovnih prostora koji su u radu ili se ne koriste, te na drugim mjestima koja za tu namjenu odredi Poglavarstvo, na prijedlog Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

Za postavljanje plakata potrebno je rješenje Odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša (u daljem tekstu: Odjel).

Na način i uvjete postavljanja plakata odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 26., 27. i 38. ove Odluke.

Pravna osoba, ili fizička osoba-obrtnik kojoj Grad povjeri održavanje mjesta za isticanje plakata dužna ih je održavati urednima i čistima.

Iznimno, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na drugim mjestima na temelju rješenja Odjela.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjesta koja nisu za to namijenjena, a osobito, na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju i objekte i uređaje javne namjene.

Zabranjeno je šarati, crtati, ispisivati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.

Za postavljanje plakata na mjestima gdje to nije dopušteno odgovoran je organizator priredbe ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava (pravna, fizička osoba obrtnik ili fizička osoba).

Komunalni redar naredit će organizatoru priredbe ili manifestacije, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje, uklanjanje plakata i čišćenje mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni.

Ukoliko organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba obrtnik čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje u ostavljenom roku, ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

Članak 24.

Pravne i fizičke osobe obrtnici ističu tvrtku na poslovnu prostoriju u kojoj posluju.

Ustanove i druge institucije oznaku tvrtke postavljaju na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

Za postavljanje tvrtke na pročelje zgrade potrebno je rješenje Odjela.

Na način i uvjete postavljanja tvrtke odgovarajući se primjenjuju odredbe koje određuju postavljanje natpisa.

Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju tvrtku održavati čistom i čitljivom.

Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su ukloniti tvrtku postavljenu na pročelje objekta u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko pravne i fizičke osobe obrtnici ne uklone tvrtku u roku iz stavka 6. ovoga članka, komunalni redar naredit će uklanjanje tvrtke.

Ukoliko pravne i fizičke osobe obrtnici ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, tvrtka će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

Članak 25.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru (u nastavku teksta: natpis).

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan i uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka dužan je ukloniti natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka ne ukloni natpis u roku od 15 dana, komunalni redar naredit će uklanjanje natpisa.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, tvrtka će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

Način ispisivanja i postavljanja natpisa na pročelje objekta određuje Poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za urbanizam i razvoj, uz eventualno potrebito pre

thodno mišljenje Uprave za zaštitu kulturen baštine, Konzervatorijski odjel Rijeka.

Zabranjeno je postavljanje natpisa suprotno stavku 6. ovoga članka.

Članak 26.

Za postavljanje natpisa potrebna je suglasnost Poglavarstva.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za postavljanje natpisa podnositelj je dužan priložiti:

- elaborat izrađen od ovlaštenog projektanta;

- fotomontažu mjesta na koje se natpis postavlja;

- eventualno, suglasnost Uprave za kulturnu baštinu, konzervatosrski odjel Rijeka;

- dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu zgrade i suglasnost vlasnika zgrade);

- drugu potrebnu dokumentaciju.

Članak 27.

Na temelju dobivene suglasnosti Odjel će izdati rješenje.

U rješenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled natpisa, veličina, vrijeme na koje se postavlja, visina naknade iz članka 38. ove Odluke i drugi uvjeti.

Zabranjeno je postavljanje natpisa bez rješenja, odnosno suprotno rješenju iz članka 26. stavka 1. ove odluke.

Članak 28.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte, te javne površine.

Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, gradske, te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

Za postavljanje jarbola potrebno je rješenje Odjela.

Na način i uvjete postavljanja jarbola sa zastavama odgovarajući se primjenjuju odredbe članaka od 33. do 38. ove odluke.

Članak 29.

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji, sanaciji ili gradnji), transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

Reklama se postavlja na način da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina, ne ugrožava sigurnost ljudi, odnosno ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu, ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture, ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i sl.), ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, ne utječe negativno na zelene površine, te ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

Članak 30.

Suglasnost za postavljanje reklama na temelju zahtjeva daje Poglavarstvo, a na prijedlog Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan priložiti:

- idejni projekt izrađen od ovlaštenog projektanta;

- fotomontažu mjesta na kojem se predmet postavlja;

- za svjetleće reklame opis priključka na elektromrežu (za veće reklame elektroenergetsku suglasnost);

- eventualno, suglasnost Uprave za kulturnu baštinu, konzervatosrski odjel Rijeka;

- suglasnost nadležnog tijela za promet ako se reklama postavlja uz javne ceste;

- dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu nekretnine na koju se predmet postavlja, suglasnost vlasnika ili drugi akt o pravu korištenja nekretnine);

- drugu potrebnu dokumentaciju.

Idejni projekt treba sadržavati: tehnički opis reklame, skicu reklame, položaj reklame u prostoru prikazanu u mjerilu ili kotiranu, prikaz položaja reklame na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000, a po potrebi i statički proračun.

Zabranjeno je postavljanje reklama suprotno suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 31.

Na temelju dobivene suglasnosti za postavljanje reklama iz članka 30. stavka 1. ove Odluke Odjel izdaje rješenje, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Rješenjem određuje se mjesto, način postavljanja, izgled reklame, veličina reklame, vrijeme na koje se reklama postavlja, te drugi uvjeti ovisno o tipu reklame i mjestu postavljanja.

Zabranjeno je postavljanje reklama iz članka 29. stavka 1. ove odluke bez rješenja ili suprotno rješenju.

Članak 32.

Reklamni panoi su reklamni stupovi (totemi i slično), putokazni panoi, pokretni reklamni panoi, osvijetljene reklamne vitrine (city light), reklamne ploče na građevinama u kojima se ne nalazi poslovni prostor čija se djelatnost ili proizvod oglašava, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete u vlasništvu Grada, veliki reklamni panoi - samostojeći i na objektima, reklamni uređaji i konstrukcije i slično.

Reklamni panoi postavljaju se na javne površine, zemljište i zgrade u skladu sa posebnim propisom Grada.

Članak 33.

Način postavljanja reklamnih panoa iz članka 32. stavka 1. ove odluke određuje Poglavarstvo na prijedlog Odjela za urbanizam i razvoj.

Zabranjeno je postavljanje reklamnih panoa suprotno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Reklamni pano postavlja se na javne površine, zemljište i objekte na način da se svojim položajem, oblikom, materijalom, bojom i dimenzijama, uklapa u postojeći prostor, ne ugrožava sigurnost prometa, niti zaklanja postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture.

Reklamni pano može biti osvijetljen.

Vlasnik panoa dužan ga je držati urednim i u ispravnom stanju.

Kod postave panoa, vlasnik je dužan na panou istaknuti naziv vlasnika panoa.

Ako pano nema nalijepljenu reklamnu poruku, njegov ga je vlasnik dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 35.

Zahtjevu za izdavanjem suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa, podnositelj je dužan priložiti:

- idejni projekt izrađen od ovlaštenog projektanta;

- fotomontažu mjesta na kojem se pano postavlja;

- za svjetleće reklamne panoe i opis priključka na elektromrežu (za veće panoe elektroenergetsku suglasnost);

- dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu, suglasnost vlasnika, ugovor o korištenju površine prema posebnim propisima, ugovor o pravu oglašavanja na javnoj površini i drugo);

- eventualno, suglasnost Uprave za kulturnu baštinu, konzervatosrski odjel Rijeka;

- suglasnost nadležnog tijela za promet ako se reklama postavlja uz javne ceste;

Idejni projekt treba sadržavati idejno-tehničko rješenja reklamnog panoa, smještaj panoa u prostoru (na objektu, zemljištu ili javnoj površini) prikazan u mjerilu ili kotiran, prikaz položaja reklamnog panoa na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000, a po potrebi i statički proračun.

Članak 36.

Na temelju dobivene suglasnosti, ako drugim propisima nije drugačije rečeno, zaključuje se ugovor o zakupu javne površine za postavu reklamnog panoa.

Članak 37.

Ugovorom iz prethodnog članka određuje se mjesto i način postavljanja, tip i izgled panoa, veličina panoa, vrijeme na koje se pano postavlja, visina naknade za postavljanje panoa i drugi uvjeti.

Zabranjeno je postavljanje reklamnih panoa bez Ugovora ili suprotno Ugovoru iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 38.

Za postavljanje natpisa, plakata, reklama i reklamnih panoa na javne površine, zemljište i objekte plaća se naknada koju pravilnikom određuje Poglavarstvo, ovisno o zoni u kojoj se postavljaju, o njihovoj reklamnoj površini, odnosno veličini, vrsti i tipu.

Podnositelj zahtjeva i gradonačelnik Grada sklapaju ugovor o plaćanju naknade, ako odredbama ove Odluke ili posebnim propisima nije drugačije rečeno.

5. PRIVREMENE OBJEKTI I NAPRAVE ZA POTREBE SAJMOVA I JAVNIH MANIFESTACIJA

Članak 39.

Privremene objekti i naprave za potrebe sajmova i javnih manifestacija postavljaju se na temelju Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata (u daljem tekstu: Plan) putem Ugovora ili rješenja Odjela za rok od najduže do 5 dana.

Privremene objekti i naprave postavljaju se na javnim površinama ili neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu grada na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa, te da se svojim izgledom i položajem uklapaju u prostor.

Za postavljanje objekata i naprava iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 40. i članka 41. stavka 1. ove Odluke.

Zabranjeno je postavljanje privremenim objekata i naprava bez rješenja, odnosno Ugovora ili suprotno rješenju, odnosno Ugovoru iz stavka 1. ovog članka.

6. KIOSCI I DRUGE GRAĐEVINE

Članak 40.

Kiosci i druge građevine gotove konstrukcije na javnoj površini građevinske (bruto) površine 12 m2 postavljaju se na temelju Ugovora o zakupu javne površine za postavu kioska.

Način postavljanja kioska i građevina iz stavka 1. ovoga članka na javnim površinama kojima upravlja Grad određuje Zaključkom Poglavarstvo na prijedlog Odjela, a u skladu s Planom.

Zabranjeno je postavljanje kioska i građevina iz stavka 1. ovoga članka suprotno odredbama iz stavka 2. ovoga članka.

Prije postavljanja kioska i drugih građevina, podnositelj je dužan sklopiti s Gradom Ugovor iz stavka 1. ovog članka.

Vlasnici kioska i građevina iz stavka 1. ovoga članka dužni su ih držati urednima i u ispravnom stanju, te redovito čistiti i održavati njihov okoliš.

Članak 41.

Postupak dodjele lokacije i visinu naknade za postavljanje kioska i građevina iz članka 40. stavka 1. ove odluke na javne površine kojima upravlja Grad uređuje se posebnim gradskim propisom.

7. POKRETNE NAPRAVE

Članak 42.

Za postavljanje pokretnih naprava na kojima se obavlja djelatnost iz članka 2. točke 2. ove odluke potrebno je zaključenje Ugovora o zakupu javne površine sa Gradom, osim u slučajevima utvrđenim člankom 40. ove Odluke.

Pokretna naprava postavlja se na način da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina, ne ugrožava sigurnost ljudi, odnosno ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu, ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture, ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i sl.), ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, ne utječe negativno na zelene površine, te ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

Način postavljanja pokretnih naprava utvrđen je posebnim gradskim propisima.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava suprotno stavka 1. ovoga članka.

Članak 43.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava na javne površine, osim za prigodne manifestacije ili formiranje otvorenih terasa, određuje Poglavarstvo Planom na prijedlog Odjela za urbanizam i razvoj.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava za djelatnost trgovine na malo i izlaganje i nuđenje robe radi prodaje preko pokretnih prodavača (kolportera i slično) ili na drugi način, te pružanje uslužne djelatnosti na mjestima koja nisu za to određena Planom.

Članak 44.

Zahtjevu za postavljanje pokretnih naprava, osim otvorenih terasa, podnositelj je dužan priložiti:

- skicu ili fotografiju naprave;

- tehnički opis;

- skicu položaja naprave u prostoru u mjerilu ili kotiranu;

- kopiju katastarskog plana s označenom pozicijom naprave u prostoru;

- dokaz o pravu korištenja površine za postavljanje pokretne naprave (suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno druge površine ili dokaz o vlasništvu nekretnine ako se pokretna naprava želi postaviti na građevinskom zemljištu koje nije u vlasništvu Grada).

Ugovorom iz članka 42. stavka 1. ove odluke određuje se položaj naprave u prostoru, izgled i veličina naprave, djelatnost koja će se obavljati na napravi, uređenje površine na koju se naprava postavlja i vrijeme na koje se naprava postavlja, izuzev za naprave iz članka 40. ove Odluke.

Postupak dodjele lokacije i visinu naknade za postavljanje pokretne naprave na javne površine i zemljišta u vlasništvu Grada uređuje se posebnim gradskim propisom.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava bez Ugovora, odnosno rješenja ili suprotno ugovoru, odnosno rješenju iz članka 42. stavka 1. ove Odluke.

Članak 45.

Otvorena terasa postavlja se na način da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina, ne ugrožava sigurnost ljudi, odnosno ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu, ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture, ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i sl.), ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, ne utječe negativno na zelene površine, te ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

Zahtjevu za postavljanje otvorenih terasa potrebno je priložiti:

- dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora ispred kojeg se postavlja otvorena terasa;

- dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru;

- skicu terase u prostoru izrađenu u mjerilu ili kotiranu u odnosu na prometnicu i objekt;

- kopiju katastarskog plana u mjerilu 1:1000 s prikazom položaja terase u prostoru;

- fotografiju opreme terase (stol, stolac, suncobran, montažno-demontažna nadstrešnica, zaštitna ograda, podest i slično);

- fotografiju prostora na koji se postavlja otvorena terasa;

- dokaz o pravu korištenja nekretnine (suglasnost vlasnika zemljišta ili prostora na koji se postavlja terasa, ako se terasa postavlja na građevinskom zemljištu koje nije u vlasništvu Grada);

- drugu potrebnu dokumentaciju.

Prije postavljanja otvorene terase na javnim površinama kojima upravlja Grad, podnositelj zahtjeva dužan je s Gradom sklopiti Ugovor o korištenju i plaćanju naknade sukladno propisu iz članka 42. stavka 3. ove Odluke.

Ugovorom iz prethodnog stavka ovog članka određuju se položaj terase u prostoru, veličina terase, oprema, izgled opreme terase, uređenje terase, vrijeme korištenja površine za otvorenu terasu i drugi uvjeti određeni posebnim propisima.

Zabranjeno je postavljanje otvorenih terasa na javnim površinama bez Ugovora ili suprotno Ugovoru.

Odredbe članaka 42. i 44. ove Odluke odgovarajući se primjenjuju i na postavljanje otvorene terase.

Članak 46.

Za postavljanje montažno-demontažne nadstrešnice na javne površine iznad otvorene terase potrebno je Odobrenje Poglavarstva.

Za postavljanje montažno-demontažne nadstrešnice na javne površine odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 29., 30. i 31. ove Odluke.

Montažno-demontažne nadstrešnice ne smiju se zatvoriti plastikom, platnom ili drugim materijalom.

8. KOMUNALNI I DRUGI OBJEKTI, UREĐAJI I UKRASNI PREDMETI U OPĆOJ UPORABI

Članak 47.

Radi uređenja grada, pružanja usluge i lakšeg snalaženja građana na području Grada, postavljaju se komunalni objekti, uređaji i ukrasni predmeti i drugi objekti i uređaji u općoj uporabi.

O postavljanju komunalnih objekata, uređaja i drugih ukrasnih predmeti u općoj uporabi Odjel donosi rješenje ako ovom Odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

Za postavljanje drugih objekata i uređaja u općoj uporabi suglasnost daje Poglavarstvo na prijedlog Odjela za urbanizam i razvoj.

Članak 48.

Komunalni i drugi objekti i uređaji u općoj uporabi moraju biti postavljeni tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, ljudi i imovine, odnosno uz uvjet određen posebnim propisima o sigurnosti prometa i pristupačnosti objekta.

Na postupak izdavanja rješenja za postavljanje objekata i uređaja iz članka 47. stavka 1. ove odluke odgovarajući se primjenjuju odredbe članaka 35., 36. i 37. ove Odluke.

Prije postavljanja objekata i uređaja iz članaka 57. i 58. ove Odluke podnositelj zahtjeva dužan je s Gradom sklopiti ugovor o plaćanju naknade za postavljanje objekata i uređaja.

Za postavljanje komunalnih uređaja iz članaka 57. i 58. ove Odluke plaća se naknada koju pravilnikom određuje Poglavarstvo.

Zabranjeno je postavljanje komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 47. stavka 2. ove Odluke.

Zabranjeno je postavljanje drugih objekata i uređaja u općoj uporabi bez ugovora ili suprotno Ugovoru iz stavka 3. ovog članka.

Vlasnik komunalnog i drugih objekta, uređaja i drugih ukrasnih predmeta u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte, dužan ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 10 dana, ovisno o veličini oštećenja ili kvara.

Komunalne i druge objekte i uređaje i druge ukrasne predmete u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, nagrđivati grafitima, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 49.

Javnoprometne površine, pješačke i druge glavne staze na javnim zelenim površinama moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javne rasvjete, javnu rasvjetu mora redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

Javna rasvjeta, u pravilu, mora svijetliti cijele noći.

Članak 50.

Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete, te oblike rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela na prostoru kulturnog dobra, kulturno-povijesne cjeline potrebno je pribaviti mišljenje

Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka.

Kulturna dobra koje odredi tijelo iz stavka 1. ovoga članka moraju biti osvijetljena.

Članak 51.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Članak 52.

Radi lakšeg snalaženja građana u naseljima na području Grada mogu se postavljati ploče ili ormarići s planom pojedinog naselja.

U planu pojedinog naselja moraju biti ucrtane glavne ulice, trgovi, parkovi, zatim najvažniji objekti u naselju (škola, dječji vrtić, pošta, banka, zdravstvena ustanova i slično) te oznaka mjesta na kojem se ploča nalazi.

Ploče ili ormarići s planom naselja postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja ili prolazi veći broj ljudi (na trgovima, stajalištima javnoga gradskog prijevoza i slično).

Zabranjeno je uništavanje ploča i ormarića s planom naselja.

Članak 53.

Na trgovima, većim križanjima i drugim frekventnim mjestima postavljaju se javni satovi.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih satova mora ih redovito održavati urednima i ispravnima.

Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama i na zemljištu što ih koriste postavljati satove.

Satovi moraju pokazivati točno vrijeme.

Članak 54.

Javni zahodi grade se na trgovima, tržnicama, kolodvorima, plažama i sličnim prostorima, te u parkovima i izletištima, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja javnim zahodom mora ga održavati urednima i čistima, a opremu u njemu ispravnom.

Članak 55.

Javni zdenci grade se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, te u parkovima, izletištima i sličnim prostorima.

Javni se zdenci grade i održavaju u skladu s propisima o opskrbi pitkom vodom.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja javnim zdencima mora ih održavati ispravnima i urednima.

Javni zdenci u razini terena moraju imati propisno osigurane poklopce.

Članak 56.

Na stajalištima javnog prometa, postavljaju se čekaonice ili nadstrešnice za sklanjanje ljudi (u nastavku teksta: nadstrešnice).

Nadstrešnice se postavljaju na način da ne ometaju promet vozila i pješaka, te da osiguravaju pristupačnost stajalištu prema posebnom propisu.

Nadstrešnice trebaju biti funkcionalne i estetski oblikovane.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje nadstrešnica, dužna je redovito ih održavati (prati, čistiti, zamjenjivati oštećene dijelove, ukoliko su osvijetljene, rasvjetu držati u funkcionalnom stanju).

Zabranjeno je po nadstrešnicama lijepiti plakate i drugo, ispisivati grafite i uništavati ih.

Članak 57.

Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, kao što su trgovi, šetnice, tržnice, trgovine, pošte, kolodvor i slični prostori.

Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju te na stambenim zgradama s većim brojem stanova.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti estetski oblikovani.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost telekomunikacije i poštanskih usluga.

Članak 58.

Samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići služe za smještaj telekomunikacijske opreme.

Zahtjevu za postavljanje samostojećih telekomunikacijskih razvodnih ormarića potrebno je dokumentaciju navedenu u članku 48. stavku 2. ove Odluke.

O zahtjevu odlučuje Poglavarstvo.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja je postavila samostojeće telekomunikacijske razvodne ormariće dužna ih je redovito održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 59.

Na području Grada grade se i postavljaju vodoskoci, fontane i drugi slični ukrasni objekti na mjestima na kojima svojim izgledom uljepšavaju okolicu.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja vodoskocima, fontanama i drugim sličnim ukrasnim objektima mora ih održavati ispravnima i urednima.

U vodoskocima i fontanama zabranjeno je kupanje, te vađenje i skupljanje novca bačenog u njih.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, vlasnik vodoskoka, odnosno fontane ili osoba kojoj je to vlasnik povjerio vadi i skuplja novac bačen u njih.

Članak 60.

Na području Grada mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti na javne površine i nekretnine u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u skladu s ovom odlukom i posebnim propisima.

Članak 61.

Za postavljanje, premještanje ili uklanjanje spomenika potrebno je rješenje Odjela za urbanizam i razvoj, ako nije drugačije određeno posebnim propisom (dalje: nadležno tijelo).

Zahtjev za izdavanje odobrenja može podnijeti pravna osoba, ovlaštena osoba u ime Grada, udruga, ustanova i institucija.

Zahtjev može podnijeti i fizička osoba samo u slučaju kada ga podiže na vlastitom zemljištu.

Uz zahtjev za postavljanje, premještanje ili uklanjanje spomenika treba se priložiti idejni projekt izrađen od ovlaštenog projektanta koji sadrži tehnički opis, skicu spomenika, položaj spomenika u prostoru kotiran, oznaku lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000, fotomontažu, te obrazloženje o potrebi podizanja spomenika, po potrebi i statički proračun, izjavu o načinu osiguranja financijskih sredstava za podizanje, premještanje ili uklanjanje spomenika.

Za premještanje ili uklanjanje spomenika potrebno je uz naprijed navedeno dostaviti i suglasnost vlasnika spomenika, te prijedlog lokacije za premještanje spomenika (postavljanje na novoj lokaciji) ili uklanjanje spomenika.

Ako se spomenik postavlja ili premješta na zemljište u vlasništvu, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika nekretnine i dokaz o vlasništvu sukladno propisima o vlasništvu.

Odjel za urbanizam i razvoj dužan je pribaviti mišljenje Uprave za zaštitu kulturen baštine, konzervatorijski odjel Rijeka, ukoliko se spomenik postavlja ili premješta na prostor kulturnog dobra.

Rješenjem za postavljanje ili premještanje spomenika određuje se mjesto i način postavljanja, izgled spomenika, veličina i drugi potrebni uvjeti, a za uklanjanje spomenika određuje se prostor i lokacija na koji se uklanja spomenik.

Članak 62.

O postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika odlučuje Gradsko vijeće (u nastavku teksta: Gradsko vijeće).

Ako se radi o postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili sjećanje na osobe ili događaje iz javnog, kulturnog, gospodarskog, vjerskog i političkog života Hrvatske, Odjel za urbanizam i razvoj u postupku izdavanja akta na temelju kojeg se može postavljati ili uklanjati spomenik, dužno je pribaviti prethodno mišljenje tijela koje imenuje Gradska vijeće.

Članak 63.

Za postavljanje, premještanje ili uklanjanje spomen- ploče, skulpture, sakralnog obilježja i sličnih predmeta na objekte, zemljište u vlasništvu i javne površine, potrebno je rješenje Odjela za urbanizam i razvoj ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

Zahtjev za izdavanje rješenja može podnijeti pravna osoba, ovlaštena osoba u ime Grada, udruga, ustanova ili institucija.

Zahtjev može podnijeti i fizička osoba samo u slučaju kada predmete iz stavka 1. ovoga članka postavlja na zemljištu ili zgradi u svom vlasništvu.

Uz zahtjev za postavljanje, premještanje ili uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je priložiti idejni projekt izrađen od ovlaštenog projektanta koji sadrži tehnički opis, skicu predmeta, prikaz predmeta u prostoru kotirano, oznaku lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000, fotomontažu, po potrebi i statički proračun, obrazloženje o potrebi postavljanja, premještanja ili uklanjanja predmeta, izjavu o načinu osiguranja financijskih sredstava, a za sakralno obilježje suglasnost župe na području koje se obilježje postavlja, premješta ili uklanja.

Prije izdavanja rješenja za postavljanje, premještanje ili uklanjanje spomen-ploče, skulpture i sličnog predmeta u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj iz javnog, kulturnog, gospodarskog, vjerskog i političkog života Hrvatske, Odjel za urbanizam i razvoj dužan je pribaviti prethodnu suglasnost tijela koje imenuje Gradsko vijeće.

Odjel za urbanizam i razvoj dužan je pribaviti prethodnu suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, konzervatorijski odjel Rijeka, ako se postavlja, premješta ili uklanja predmet iz stavka 1. ovoga članka za koji se utvrdi da ima svojstvo kulturnog dobra, te ako se postavlja na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 64.

Rješenjem iz članka 63. stavka 1. ove odluke određuje se mjesto i način postavljanja, premještanja ili uklanjanja, izgled predmeta, veličina i vrijeme na koje se postavlja te drugi potrebni uvjeti.

Članak 65.

Kada se predmet iz članka 63. ove odluke postavlja, premješta ili uklanja na zgradu ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika nekretnine, sukladno propisima o vlasništvu.

Članak 66.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna obilježja i slični predmeti moraju se održavati urednima i zaštititi od uništavanja.

Zabranjeno je spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet prljati, oštećivati, uništavati, pisati ili crtati po njima ili na drugi način nagrđivati njihov izgled.

Zabranjeno je postavljati, premještati ili uklanjati spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet bez rješenja ili suprotno rješenju iz članaka 61. i 63. ove Odluke.

9. KOLODVORI, PARKIRALIŠTA TRŽNICE I GROBLJA

Članak 67.

Vlasnik, odnosno korisnik kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, perona, sanitarnog uređaja i pretprostora pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga prometa dužan ih je održavati urednima i ispravnima.

Fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su održavati čistima i urednima klupe i druge predmete, te nasade koji se nalaze na peronima i pred zgradama kolodvora, odnosno u otvorenim čekaonicama.

Članak 68.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja javnim parkiralištima i javnim garažama mora ih održavati čistima i urednima.

Na javnim parkiralištima i u javnim garažama mora se održavati red.

Parkirališta uz hotelske objekte, ugostiteljske objekte, trgovine i objekte drugih namjena mora redovito održavati u čistom i urednom stanju vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta.

Članak 69.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja tržnicom i sajmištima na kojoj se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima mora ih održavati čistima i urednima.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja prostorima iz stavka 1. ovoga članka dužna je osiguravati ispravnost i čistoću opreme i uređaja na tržnicama i sajmištima i postaviti odgovarajuću opremu za odlaganje otpada.

Članak 70.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja tržnicom ili sajmištem donosi tržni red.

Na tržni red iz stavka 1. ovoga članka Poglavarstvo daje suglasnost.

Članak 71.

Na tržnicama i sajmištima mogu se postavljati i druge naprave u skladu s ovom odlukom i posebnim propisima.

Vlasnici klupa, suncobrana, tendi, ručnih kolica i sličnih naprava na tržnicama i sajmištima moraju ih održavati urednima i ispravnima.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora tržnice, ukoliko to nije određeno posebnim propisima.

Članak 72.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja upravlja tržnicom na malo, dužna je nakon isteka radnog vremena očistiti, oprati i urediti tržnicu (ukloniti, odnosno složiti klupe i druge pokretne naprave na za to određeno mjesto).

Članak 73.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima na području Grada, mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima i gradskom odlukom o grobljima.

10. PRIGODNO UREĐENJE NASELJA

Članak 74.

U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina i površina uz poslovne i stambene zgrade.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, zastava i slično potrebno je rješenje Odjela.

Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamne poruke, prigodne zastave na postojećim jarbolima, ukrasna drvca i slično postavljaju se prema uvjetima koje utvrđuje Odjel za urbanizam i razvoj.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovoga članka vlasnik ili korisnik poslovnog objekta dužan je ukloniti predmete iz stavka 4. ovoga članka u roku od 2 dana.

Zabranjeno je postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično bez rješenja ili suprotno rješenju Odjela.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE, UREĐENJE I KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 75.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene.

Održavanje i čuvanje nerazvrstanih cesta, te drugi odnosi s tim u vezi, uređuju se posebnom odlukom.

Članak 76.

Fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja javnih površina, dužne su ih redovno čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnici javnih površina na kojima imaju postavljene privremene objekte i naprave, obavezni su osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao pristup tim objektima i napravama ili za postavljanje objekata i naprava, tako da budu očišćene u roku od 8 sata nakon završetka priredbe ili vremena korištenja objekta ili naprave.

Ukoliko vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredbi i zakupac javnih površina što ih povremeno koristi ne postupe u roku iz stavka 2. ovoga članka, komunalni redar naredit će čišćenje javnih površina.

Ukoliko osobe iz stavka 3. ovoga članka ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti odmah preko treće osobe na njihov trošak.

Članak 77.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke.

Košare za otpatke postavlja i održava fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanja čistoće javnih površina, ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Košare za otpatke postavljaju se i na drugim mjestima kad je njihovo postavljanje određeno ovom odlukom ili drugim propisima.

Redovito pražnjenje i čistoću oko košara za otpatke uz poslovne, trgovinske, ugostiteljske i uslužne objekte održava vlasnik, odnosno korisnik tih objekata.

Članak 78.

Mjesto za postavljanje košara za otpatke na javnim površinama određuje fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina.

Članak 79.

Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

Za postavljanje košara za otpatke mogu se upotrijebiti stupovi, ograde uz nogostupe, samostojeća postolja i slično.

Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove javne rasvjete, stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet.

Članak 80.

Na javnoj površini zabranjeno je ispuštanje fekalija iz septičkih jama.

Vlasnici građevina dužni su septičke jame izgraditi bez ispusta i preljeva, sa vodonepropusnim dnom, a prema uvjetima koje odredi nadležno tijelo graditeljstva.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje poslova pražnjenja septičkih jama dužan je prazniti septičke jame kada se iste napune do dvije trećine od ukupne svoje zapremine.

Ukoliko na javnoj površini dođe do ispuštanja fekalija iz septičkih jama, komunalni redar poduzeti će sve pravne i druge radnje u otkrivanju uzročnika zagađenja, te naložiti vlasniku građevine pražnjenje iste u skladu zakonskim propisima.

Ako vlasnik ili korisnik građevine ne izvrši pražnjenje iste na način propisan ovim člankom, pražnjenje izvršiti će o trošku vlasnika, odnosno korisnika putem treće osobe iz stavka 3. ovog članka.

Članak 81.

Na javnim se površinama ne smije ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

1. bacati komunalni otpad u košare za otpatke;

2. bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad;

3. oštećivati košare, odnosno posude za otpad ili spremnike za izdvojeno sakupljanje ambalažnog otpada;

4. odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na javne površine bez odobrenja nadležnoga gradskoga upravnog tijela;

5. bacati opuške, prazne kutije cigareta, ostatke jela i drugih otpadaka po javnim površinama;

6. popravljati, servisirati i prati vozila na javnim površinama;

7. ispuštati otpadne vode;

8. bacati reklamne i druge letke bez odobrenja gradskoga upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove;

9. zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u more, Ričinu, vodotoke i na obale;

10. paliti otpad;

11. ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, plovne objekte i olupine plovnih objekata, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila;

12. pljuvati i vršiti nuždu;

13. obavljati ili propuštati obavljati bilo kakve radnje čime se onečišćuju javne površine.

1. ODRŽAVANJE, UREĐENJE, ČUVANJE I KORIŠTENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 82.

Javne se zelene površine moraju redovno održavati i uređivati u skladu s programom koji donosi Poglavarstvo.

Javne zelene površine održava i uređuje fizička ili pravna osoba kojoj je to Grad povjerio.

Gradsko vijeće određuje minimalni standard održavanja i uređivanja javnih zelenih površina kroz posebnu Odluku.

Članak 83.

Fizička osoba obrtnik i pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje zelenila na javnim površinama dužna ga je redovno održavati, obavljati zamjensku sadnju, a ogradu od ukrasne živice uz javnu prometnu površinu redovno održavati i orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu i da ne ometa promet.

Ukrasna živica u tijelu prometnice i zoni raskrižja ne smije biti viša od jednog metra.

Članak 84.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina dužna je osobito:

- odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine;

- sanirati uništene zelene površine;

- ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;

- zamijeniti porušena i bolesna stabla novima;

- redovno orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne ometa promet vozila i pješaka, ne zaklanja prometne znakove i svjetlosne signale, te ne smanjuje preglednost na raskrižjima i ne smeta zračnim vodovima;

- redovito održavati, te zamjenjivati parkovnu opremu na javnim zelenim površinama.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina može ustrojiti čuvarsku službu u parkovima radi zaštite nasada, opreme dječjih igrališta i druge parkovne opreme.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja učini štetu na javnim zelenim površinama svojim štetnim radnjama ili upotrebom vozila, dužna je nadoknaditi počinjenu štetu.

Članak 85.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja koristi, upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, parkom, dječjim igralištima, grobljima, pomorskim dobrom, lukama, Ričinom, vodotocima i njihovim obalama i sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovno održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja koristi, upravlja ili gospodari površinama iz stavka 1. ovoga članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

Članak 86.

Radi očuvanja fonda stabala grada, te zbog izrazitog ekološkog značenja, za sječu, orezivanje i sadnju stabala na zelenim površinama, potrebno je rješenje Odjela.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se obaveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

Obujam zamjenske sadnje određuje se na temelju prsnog promjera stabla koje se siječe. Prsni promjer je promjer debla na visini 130 cm, mjereno od razine tla. Zbroj prsnih promjera stabla predviđenih za zamjensku sadnju mora, u pravilu, odgovarati prsnom promjeru posječenog stabla.

Ako zbog pomanjkanja prostora na istom mjestu zamjenska sadnja nije moguća, ona će se obaviti na najbližoj mogućoj lokaciji.

Iskop na udaljenosti manjoj od dva metra od stabla smatra se sječom stabla i podliježe obavezi zamjenske sadnje.

Odjel, putem komunalnog redara može narediti sječu stabla koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu, ako postoji opasnost da se stablo sruši na javnu površinu, odnosno da samim padom počini štetu za ljude i imovinu, odnosno ugrožava njihovu sigurnost i javni interes.

Članak 87.

Za izvedbu jednostavne građevine (dječje igralište, ograda, pješačka staza i sl.) na površinama iz članka 2. stavka 1. točke 1. alineja 2. i 3. ove odluke, potrebno je ishoditi suglasnost Poglavarstva.

Zahtjevu za izdavanjem suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je priložiti 3 primjerka krajobraznog projekta što ga je izradio ovlašteni projektant koji sadrži: tehnički opis, situaciju na kopiji katastarskog plana, postojeće stanje objekata, zelenila i infrastrukture, plan parkovne opreme i sadnje, troškovnik, te ovisno o sadržaju i druge bitne pokazatelje (situaciju na posebnoj geodetskoj podlozi, rješenje oborinskih voda, dokaz o vlasništvu, odnosno suglasnost vlasnika, statički proračun, sigurnosne zone, detalje i sl.).

Članak 88.

Odjel izdaje uvjerenje da je jednostavna građevina iz članka 87. ove odluke izvedena u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom. Za izdavanje uvjerenja potrebno je dostaviti završno izvješće nadzornog inženjera kojim se potvrđuje da su se investitor i izvođač pridržavali odobrenog projekta i svih propisa i pravila struke koji se odnose na gradnju jednostavne građevine. Uz navedeno, potrebno je dostaviti ateste parkovne opreme, svjedodžbu o zdravstvenom stanju biljnog materijala, te sve podatke izvedenog stanja u digitalnom obliku radi ažuriranja GIS - katastra zelenih površina.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina preuzima na održavanje jednostavnu građevinu iz članka 87. ove Odluke.

Članak 89.

Za postavljanje ili uklanjanje parkovne opreme potrebno je ishoditi rješenje Odjela.

U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine.

Klupe i stolovi mogu se ukloniti ako su dotrajali, oštećeni ili ako su bliže objektu od 10 metara.

Članak 90.

Za izgradnju i uređenje javnih zelenih površina, potrebno je ishoditi suglasnost Poglavarstva na projekt krajobraznog uređenja.

Nakon završetka radova na uređenju zelenih površina, Odjel pregledat će i utvrditi usklađenost izvedenih radova sa danim posebnim uvjetima za uređenje zelenih površina.

Uz zahtjev za pregled izvedenih radova na uređenju zelenih površina potrebno je dostaviti izvješće nadzornog inženjera, ateste, certifikate ugrađene opreme dječjih igrališta, te zdravstvene listove posađenoga biljnog materijala.

Investitor je dužan uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka preko nadzornog inženjera dostaviti podatke o izvedenim radovima na javnim zelenim površinama u digitalnom obliku Odjelu radi unošenja podataka u projekt GIS - katastar zelenih površina.

Dostavljeni podaci moraju sadržavati lokaciju ucrtanu na kopiji katastarskog plana, specifikaciju izvedenih radova i posađenoga biljnog materijala, parkovne opreme, opreme dječjih igrališta i drugo.

Članak 91.

Projekt GIS - katastar zelenih površina vodi i održava Odjel.

Katastar zelenih površina je registar sistematiziranih informacija i podataka o zelenim površinama, njihovoj kvantiteti i kvaliteti, a uključuje kartografski prikaz i statističke informacije, i osnova je za procjenu prostora i radova na planiranju, uređenju, održavanju i zaštiti zelenih površina.

Osnova za izradu katastra zelenih površina su digitalizirani katastarski planovi.

Članak 92.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

1. sjeći, odnosno rezati drvo ili grm bez rješenja nadležnoga upravnog tijela;

2. oštećivati na bilo koji način drvo, grm, cvijetnjak, živicu ili drugo raslinje;

3. upotrebljavati parkovnu opremu suprotno njezinoj namjeni;

4. uništavati, uklanjati ili premještati parkovnu opremu ili pisati grafite po njoj;

5. prekrivati tlo asfaltom, betonom i drugim za vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća bez rješenja nadležnoga Odjela;

6. bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javnu zelenu površinu;

7. zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo i njihova priključna vozila, te kamp-prikolice na javnoj zelenoj površini (osim vozila koja se koriste za održavanje javnih zelenih površina i parkovne opreme na njima);

8. vezati bicikle, motore, prikolice i slično za drveće, grmlje i parkovnu opremu;

9. odlagati građevni materijal, sol, glomazni otpad, šutu, ulje, boju i slično na javnoj zelenoj površini;

10. lijepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat na stablo ili parkovnu opremu;

11. rezati ili na drugi način prekidati korijen stabla debljine veće od 3 cm;

12. polagati podzemne instalacije na javnoj zelenoj površini bez rješenja Odjela na udaljenosti od ruba debla manjoj od dva metra;

13. kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično s javne zelene površine;

14. prati, servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini;

15. obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu.

Članak 93.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode primjenjuju se propisi o zaštiti prirode.

Članak 94.

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova na javnim zelenim površinama, osim radova redovnog održavanja, potrebno je rješenje Odjela.

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava iz stavka 1. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na te objekte, naprave i uređaje.

Odjel donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka nakon što podnositelj zahtjeva dostavi ugovor o sanaciji javne zelene površine sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina.

Zabranjeno je postavljanje objekta, uređaja, naprave, fasadnih skela, gradilišnih ograda, kontejnera i drugoga za potrebe građenja, rekonstrukcije ili sanacije objekta, na javnu zelenu površinu, odnosno obavljanje bilo kakvih radova na njoj, osim radova redovnog održavanja, bez rješenja ili suprotno rješenju iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.

Članak 95.

Na javnoj zelenoj površini osobito je zabranjeno bez rješenja ili suprotno rješenju Odjela:

1. prekapati javne zelene površine;

2. postavljati parkovnu opremu i opremu dječjih igrališta i slično;

3. čupati, sjeći i saditi bilje.

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez rješenja ili suprotno rješenju snosi izvođač, odnosno investitor radova.

Članak 96.

Prigodom gradnje objekata, izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu, te ih zaštititi na način da se deblo do početka krošnje obloži oplatama koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 50 centimetara.

U slučajevima kada zbog gradnje mora ukloniti postojeću vegetaciju, investitor ju je dužan nadomjestiti zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine, a sve u skladu s uvjetima koje će utvrditi Odjel.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE, ČUVANJE I KORIŠTENJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA

Članak 97.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanja čistoće javnoprometnih površina dužna je te površine održavati čistima i urednima.

Javnoprometne površine moraju se redovno čistiti i prati u skladu s programom koji donosi Poglavarstvo.

Izvršavanje programa iz stavka 2. ovoga članka nadziru komunalni redari, te je o tome dužno do kraja veljače svake godine podnijeti izvješće Poglavarstvu.

Članak 98.

Izvanredno čišćenje javnoprometnih površina određuje Poglavarstvo kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javnoprometne površine budu prekomjerno onečišćene.

Članak 99.

Zabranjeno je crtanje i pisanje raznih poruka i tekstova, po javnoprometnim površinama bez rješenja Odjela, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

Zabranjeno je postavljanje stupića, ograda i drugih predmeta i naprava na javnoprometnoj površini, te na bilo koji način narušavati postojeću prometnu regulaciju.

U postupku donošenja rješenje iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 29., 30., 31. i 38. ove Odluke.

Članak 100.

Vozila što sudjeluju u prometu, ne smiju onečišćavati javnoprometne površine.

Vozač vozila dužan je ukloniti blato s kotača prije izlaza na javnoprometnu površinu kako je ne bi onečišćavao.

Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozač vozila što prevozi papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret mora ga prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način mora osigurati da se materijal ne prosipa po javnoprometnoj površini.

Rasuti materijal i teret iz stavaka 3. i 4. ovoga članka vozač vozila dužan je odmah ukloniti s javnoprometne površine.

Članak 101.

Za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje fasadnih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javnoprometna površina i druge površine uz nju.

Članak 102.

Rješenje za korištenje površine za radove iz članka 101. ove odluke donosi, na zahtjev izvođača ili investitora radova, Odjel uz prethodno pribavljena mišljenja i suglasnosti određene ovom odlukom i posebnim propisima.

Zahtjevu za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

- dokaz da tražene radove može izvoditi u skladu s posebnim propisom;

- rješenje o posebnim uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, konzervatorijskog odjela Rijeka, ukoliko se radovi izvode na objektu koji se nalazi na prostoru kulturnog dobra ili zaštićenom dijelu prirode;

- skicu položaja i veličine tražene površine na koju se postavlja skela, kontejner ili gradilišna ograda izrađenu u mjerilu ili kotiranu;

- kopiju katastarskog plana u mjerilu 1:1000 s označenom površinom koja se želi koristiti;

- statički proračun što ga je izradio ovlašteni projektant za građevinske skele i građevinske ograde.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti, način i vrijeme korištenja javnoprometne površine za izvođenje radova iz članka 101. ove odluke, te iznos naknade za korištenje javnoprometne površine, osim u slučajevima kada je Grad investitor radova.

Korištenje javnoprometne površine za smještaj građevnog materijala, za postavljanje građevinske skele ili građevinske ograde, te kontejnera za potrebe gradilišta odobrava se na vrijeme od 6 mjeseci uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju.

Visinu naknade za korištenje javne površine kojom upravlja Grad i neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada određuje Poglavarstvo.

Zabranjeno je koristiti javnu površinu za radove navedene u članku 101. ove odluke bez rješenja ili suprotno rješenju nadležnoga upravnog tijela.

Članak 103.

Prilikom izvođenja radova navedenih u članku 101. ove odluke izvođač mora osigurati prohodnost pločnika i kolnika. Zauzeti dio javne površine mora ograditi urednom ogradom ili postaviti skelu koja se mora stalno održavati, a od sumraka do svanuća, kao i za magle, mora ih propisno označiti i osvijetliti učvršćenim svjetiljkama narančaste boje.

Članak 104.

Izvođač radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u posebnim spremnicima, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

Izvođač radova mora građevni materijal držati stalno uredno složen, i to tako da ne sprečava otjecanje oborinske vode.

Ako se javnoprometna površina koristi za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta, drozga i slično), na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

Ako se javnoprometna površina koristi za miješanje betona i morta, dopušteno ih je miješati u posudama ili na limovima.

O radovima iz stavaka od 1. do 4. ovoga članka koji traju do 24 sata, korisnik javnoprometne površine mora unaprijed obavijestiti komunalnog redara.

Članak 105.

Javnoprometna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti ukoliko se koristi cijeli nogostup.

Uz vodoravnu, treba osigurati i okomitu zaštitu pročelja. Zaštitni krov prema ulici mora sezati 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine od barem 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik, ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m, i to tako da ne ometa odvijanje prometa.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele, podnositelj zahtjeva dužan ju je odmah ukloniti.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi (više od 30 dana), podnositelj zahtjeva dužan je ukloniti skelu i drugi materijal s javnoprometne površine.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka, komunalni redar naredit će uklanjanje građevinske skele.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi po nalogu komunalnog redara, građevinska skela uklonit će se preko treće osobe na njegov trošak.

Članak 106.

Prigodom izvođenja radova iz članka 101. ove odluke, izvođač je dužan poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnoprometnih površina a osobito:

1. čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnog i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovoga članka;

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;

3. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;

4. deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 107.

Zabranjeno je uz drveće odlagati građevni materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

Članak 108.

Izvođač radova je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalnog redara da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova izvođač radova je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnoprometnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču radova dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati.

Ukoliko izvođač radova ne postupi u roku iz stavka 3. ovoga članka, oštećenja na površini otklonit će se preko treće osobe na njegov trošak.

Članak 109.

Za istovar drva i sličnoga, te za piljenje i cijepanje ogrjevnog drva ponajprije treba koristiti dvorište.

U slučaju potrebe dio javnoprometne površine može se privremeno koristiti za istovar drva i sličnoga, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva o čemu se mora unaprijed obavijestiti komunalnog redara. Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik ali tako da ne ometa cestovni i pješački promet.

Drva i slično moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku od 24 sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Zabranjeno je cijepanje drva i razbijanje drugih predmeta na javnoprometnim površinama.

Članak 110.

Dostava robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnoprometnih površina ili na mjestima obilježenim za dostavu robe. U opravdanim slučajevima zbog nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, dostava robe i materijala može se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama o čemu se mora unaprijed obavijestiti komunalni redar.

Ako se iznimno roba mora istovarivati na javnoprometnu površinu, tada se mora složiti tako da ne ometa promet i mora se odmah ukloniti.

Članak 111.

Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica, skladišta, zgrada i ograda, ili uz zgradu i na ogradu odlagati ambalažu, uređaje, predmete i slično.

Zabranjeno je na javnoprometnim površinama obavljati bilo kakve radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez rješenja ili suprotno rješenju Odjela.

Članak 112.

Javnoprometne površine na području Grada koriste se za zaustavljanje i parkiranje vozila u skladu s ovom odlukom i postavljenom prometnom signalizacijom.

Na javnoprometnim površinama na području Grada zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje autobusa koji prevoze turističko-izletničke grupe radi ulaska i izlaska putnika.

Na području Grada zabranjeno je za zaustavljanje i parkiranje vozila koristiti nogostup koji nije označen prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.

Na javnoprometnim površinama na području Grada zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje kamp prikolica osim na lokacijama i u vremenu označeno prometnom signalizacijom kao javno parkiralište za kamp-prikolice.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 113.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalnim se otpadom u smislu ove odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a to su osobito pokućstvo, sanitarni uređaji, otpadni građevni materijal i slično.

Članak 114.

Na području Grada komunalni se otpad skuplja i odvozi organizirano u skladu sa drugim propisima.

Iznimno od stavka l. ovoga članka Poglavarstvo može odrediti da se s pojedinih područja komunalni otpad odvozi i manje od odredbe utvrđene stavkom 1. ovog članka.

Na području Grada komunalni otpad skuplja i odvozi fizička ili pravna osoba kojoj je to Grad povjerio, odnosno fizička ili pravna osoba koja ima sklopljen ugovor o obavljanju koncesije (u nastavku teksta: skupljač otpada).

Vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostorija (u nastavku teksta: proizvođač otpada) obavezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom odlukom i propisima o otpadu.

Članak 115.

Proizvođač otpada dužan je komunalni otpad odložiti u vreće ili u posude za taj otpad.

Područja na kojima će se komunalni otpad odlagati u vreće, određuje Gradsko poglavarstvo na prijedlog skupljača otpada.

Mjesto za smještaj vreća u vrijeme odvoza otpada i posuda za komunalni otpad određuje Poglavarstvo na prijedlog skupljača otpada.

Članak 116.

Vreće za odlaganje komunalnog otpada nabavljaju proizvođači otpada.

Posude za komunalni otpad nabavlja skupljač otpada.

Broj i vrstu posuda za odlaganje komunalnog otpada za svaku pojedinu zgradu i stambeni objekt određuje skupljač otpada.

Iznimno, za novosagrađene objekte i poslovne prostorije posude za komunalni otpad nabavlja investitor.

Članak 117.

Skupljač je otpada dužan obavijestiti proizvođača otpada o danima i vremenu odvoza komunalnog otpada.

Članak 118.

Radnik skupljača otpada dužan je prigodom skupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa, te da se vreće, odnosno posude za otpad, zgrade ili ograde ne oštećuju.

Svako onečišćavanje ili oštećenje prouzrokovano odvozom otpada radnici su dužni odmah ukloniti, te otpad oko posude pokupiti i pomesti.

Članak 119.

Proizvođači otpada ne smiju u vreće i posude za komunalni otpad odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad, te uginule životinje i životinjski izmet.

Članak 120.

Zabranjeno je svako rasipanje komunalnog otpada i onečišćavanje prostora oko posuda za otpad, te oštećivanje spremnika za selekcionirani otpad.

Članak 121.

Proizvođač otpada mora komunalni otpad odlagati u neoštećene vreće što su izrađene od čvrstoga, nepropusnog i neprozirnog materijala.

Proizvođač otpada mora vreće za komunalni otpad čvrsto zavezati kako bi se onemogućilo ispadanje otpada i širenje neugodnih mirisa.

Članak 122.

Proizvođači otpada dužni su vreće s komunalnim otpadom odložiti na za to određeno mjesto jedan sat prije odvoza.

Proizvođači otpada, odnosno osoba koju za to zaduže, dužni su ukloniti vreće s komunalnim otpadom odložene na mjesto, u dane i vrijeme što ih nije odredio skupljač otpada.

Članak 123.

Zgrade u kojima se komunalni otpad odlaže u posude za otpad moraju imati određeni prostor ili mjesto za smještaj posuda i dovoljan broj posuda.

Proizvođači otpada, odnosno osoba koju za to zaduže, dužni su čistiti i prati mjesto za odlaganje komunalnog otpada.

Članak 124.

Skupljač otpada dužan je prati posude za komunalni otpad dva puta godišnje, dezinficirati ih i dezinsektirati i održavati ih ispravnima.

Članak 125.

Posude za komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju se koriste.

Posude za otpad mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati nečistoća, ometati sigurnost prometa, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled ulice, a mjesto se mora održavati u čistom i urednom stanju.

Članak 126.

Proizvođači otpada dužni su komunalni otpad odlagati u posude tako da se ne rasipa i ne prlja prostor oko posuda.

Posude za otpad moraju biti zatvorene.

Zabranjeno je odlaganje otpada uz posude za komunalni otpad i uz spremnike za skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, čak i onoga u zatvorenim vrećama ili kutijama.

Zabranjeno je onemogućivati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad.

Zabranjeno je svako stvaranje i ostavljanje otpadaka na javnim površinama, u ruševinama zgrada i drugim mjestima, te njihovo bacanje u more, Ričinu, vodotoke i uz njihovu obalu, te saobraćajnice.

Radnik skupljača otpada prilikom skupljanja i odvoza otpada dužan je posude za otpad vratiti na njihovo mjesto i zatvoriti poklopac.

Članak 127.

Ambalažni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (plastika, karton, staklo i slično) odlažu se u spremnike za skupljanje ambalažnog otpada.

Na području Grada ambalažni otpad skuplja i odvozi fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja ima sklopljen ugovor o obavljanju koncesije (u nastavku teksta: ovlaštenik koncesije).

Ovlaštenik koncesije dužan je kontinuirano obavljati djelatnost skupljanja ambalažnog otpada, redovito prazniti spremnike za skupljanje ambalažnog otpada, održavati spremnike za skupljanje ambalažnog otpada u funkcionalnom i ispravnom stanju, održavati čistoću spremnika za skupljanje ambalažnog otpada i oko njih i prilikom pražnjenja posuda ne stvarati buku i ne prazniti posude u neprimjereno vrijeme.

Članak 128.

Prilikom odlaganja komunalnog otpada proizvođač otpada dužan je ambalažni otpad odvojiti i odložiti ga u spremnike za skupljanje ambalažnog otpada.

Spremnike za skupljanje ambalažnog otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti postavlja na javne površine ovlaštenik koncesije na temelju rješenja Odjela.

Rješenjem se određuju i drugi uvjeti u skladu s posebnim propisom.

Članak 129.

Glomazni otpad odvozi se prema planu odvoza glomaznog otpada kojega se skupljač otpada dužan pridržavati, a najmanje dva puta godišnje.

Skupljač glomaznog otpada dužan je, na prikladan način, obavijestiti proizvođače otpada o danu i mjestu odvoza glomaznog otpada.

Proizvođač otpada dužan je glomazni otpad odložiti najranije dan uoči odvoza glomaznog otpada na mjesto što ga odredi skupljač otpada.

Proizvođač otpada dužan je prigodom iznošenja glomaznog otpada na za to određeno mjesto odvajati gume i metalni otpad od ostaloga glomaznog otpada.

Zabranjeno je s glomaznim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari.

Skupljač otpada dužan je zbrinuti predmete iz stavka 5. ovoga članka nakon odvoza glomaznog otpada.

Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada u posude za komunalni otpad, unutar drvoreda, dječjih igrališta i parkova.

Članak 130.

Otpad koji nastaje zbog djelatnosti zdravstvenih i veterinarskih ustanova kao produkt pregleda, liječenja i drugih oblika pružanja medicinske i veterinarske pomoći prikuplja se i odlaže na način određen propisima o otpadu i drugim posebnim propisima.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 131.

Snijeg i led s javnih površina (kolnika, staze na parkovnim površinama i slično) uklanja fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio uklanjanje snijega i leda.

Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta.

Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Način, normative i druge uvjete uklanjanja snijega i leda Planom rada utvrđuje Poglavarstvo.

Fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe koje provode program uklanjanja snijega i leda dužne su, svakodnevno, obavještavati Odjel o stanju javnoprometnih površina te o mjerama poduzetim za provedbu Plana rada.

Članak 132.

O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Članak 133.

O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, javnih parkirališta, tržnica na malo, športskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba obrtnik koja tim površinama upravlja, odnosno obavlja poslovnu djelatnost.

Članak 134.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Za uklanjanje snijega i leda s taksi stajališta odgovorno je udruženje taksi prijevoznika.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

Osobe iz stavaka od l. do 3. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 135.

Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

Zabranjeno je kolnik koji ima javnu kanalizaciju, odnosno koji je izgrađen od asfalta, betona ili kocki, posipati materijalom granulacije promjera većeg od osam milimetara.

Zabranjeno je javnoprometne površine uz drvorede posipati solju. Površine uz drvorede posipaju se samo sipinom i sredstvima koja imaju atest ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Članak 136.

Fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe koje uklanjaju snijeg i led s javnoprometnih površina dužne su osigurati da se materijal kojim je posipana javnoprometna površina ukloni u roku od osam dana nakon otapanja snijega i leda.

Članak 137.

Fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja slivnika dužna je slivnike redovno održavati da služe svrsi za koju su namijenjeni.

VI. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 138.

U prvoj i drugoj zoni građevinskog zemljišta utvrđenim Odlukom o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/03) zabranjeno je držanje krupne i sitne stoke, kunića, peradi, pčela i neuobičajenih životinja, osim za pravne osobe kojima je to poslovna djelatnost.

U zonama Grada, izvan zona utvrđenih stavkom 1. ovog članka zabranjeno je puštanje krupne i sitne stoke, peradi, pčela bez nadzora vlasnika.

Zabranjeno je puštanje mačaka, pasa i drugih domaćih životinja-kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora vlasnika.

Zabranjeno je kupanje u moru domaćih životinja zajedno sa ostalim kupačima, izuzev na lokacijama koje Poglavarstvo odredi kao plaže za kućne ljubimce.

Zabranjeno je šetanje domaćih životinja po zelenim površinama, te dječjim igralištima.

Vlasnici pasa obavezni su pse na javnim površinama držati na povocu, a pse veće pasmine sa zaštitnom brnjicom.

Vlasnici mačaka, pasa i drugih domaćih životinja dužni su očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njihovih životinja.

Vlasnici životinjskih leševa i materijala životinjskog porijekla, dužni su iste sa javnih površina o svom trošku ukloniti putem ovlaštene fizičke ili pravne osobe.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 139.

Predmeti, objekti, uređaji, reklame i reklamni panoi postavljeni na javne površine iz članka 2. točke 1. ove odluke, te na zemljišta i objekte u vlasništvu fizičkih osoba, fizičkih osoba obrtnika ili pravnih osoba suprotno odredbama ove odluke (u daljnjem tekstu: protupravno postavljeni predmeti) moraju se odmah ukloniti.

Vlasniku ili korisniku protupravno postavljenog predmeta komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne ukloni protupravno postavljeni predmet sukladno nalogu komunalnog redara, protupravno postavljeni predmet uklonit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika preko treće osobe.

VIII. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Komunalno redarstvo

Članak 140.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redari moraju imati posebne iskaznice i posebnu oznaku na odjeći.

Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara i komunalnih izvidnika donosi Poglavarstvo.

Komunalni redari podnose Gradskom vijeću izvješće o svom radu dva puta godišnje.

Članak 141.

Fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i pravne osobe dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja.

Ako komunalni redari u svome radu naiđu na otpor, mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Ovlasti komunalnog redara

Članak 142.

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:

1. rješenjem narediti fizičkim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama i reklamnih panoa;

3. zabraniti obavljanje radova;

4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;

5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

6. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

7. izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

8. pokrenuti prekršajni postupak.

Ako fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

Članak 143.

Ako objekt, predmet ili uređaj koji je postavljen na temelju rješenja ili Ugovora ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen u skladu s rješenjem ili Ugovorom, ili mu je istekao rok određen rješenjem ili Ugovorom, komunalni će redar narediti vlasniku, odnosno korisniku, njihovo otklanjanje, odnosno njegovo usklađivanje s rješenjem ili Ugovorom.

Komunalni redar će narediti uklanjanje objekta, predmeta ili uređaja ako vlasnik u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne uskladi ih s rješenjem ili Ugovorom.

Članak 144.

Komunalni redar naložit će fizičkim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i pravnim osobama koje postupe suprotno zabranama i nalozima propisanima ovom odlukom da se učinjeno vrati u prvobitno stanje, odnosno uskladi s odredbama ove Odluke.

Komunalni redar naredit će fizičkoj osobi, fizičkoj osobi obrtniku ili pravnoj osobi da obavi radnje koje je propustila obaviti, a prema odredbama ove odluke bila ih je dužna učiniti.

Članak 145.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku lake teretne prikolice, kamp-prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neispravno vozilo koje vlasnik ne ukloni s javne površine, a u takvom je stanju da nije za popravak bit će, na vlasnikov trošak, odmah odvezeno na reciklažu.

Članak 146.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je to Grad povjerio, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih tablica parkiranog na javnoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je to Grad povjerio, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je to Grad povjerio, a na trošak vlasnika.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na nogostupima koji nisu označeni prometnom signalizacijom kao javna parkirališta preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je to Grad povjerio, a na trošak vlasnika vozila.

IX. NOVČANE KAZNE

Članak 147.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. uništava pročelje zgrade ili djelomično liči pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja ili na drugi način prlja ih ili nagrđuje (članak 4. stavak 3. Odluke);

2. postavi pokretnu napravu za djelatnost trgovine na malo i izlaže i nudi robu radi prodaje preko pokretnih prodavača ili na drugi način, te pruža uslužne djelatnosti na mjestima koja nisu za to određena (članak 43. stavak 2. Odluke);

3. prlja, oštećuje ili uništava spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet ili na drugi način nagrđuje njihov izgled (članak 66. stavak 2. Odluke);

4. prodaje ili izlaže proizvode izvan prostora tržnica (članak 71. stavak 3. Odluke);

5. ispušta fekalije iz septičkih jama (članak 30. st. 1.);

6. ne zaštiti prolaz ispod skela od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika te skelu ne izvede tako da se ispod nje može prolaziti ukoliko se koristi cijeli nogostup (članak 105. stavak 2. Odluke);

7. na javnoprometnim površinama obavlja bilo kakve radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez rješenja ili suprotno rješenju (članak 111. stavak 2. Odluke);

8. odlaže s glomaznim otpadom bačve, kante i slične predmete u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih stvari (članak 129. stavak 5. Odluke);

9. ne ukloni snijeg i led s krova zgrade (članak 132. stavak 1. Odluke);

10. ne ukloni snijeg i led s kolodvora, javnih parkirališta, tržnica na malo, ispred športskih objekata i sličnih prostora (članak 133. Odluke);

11. ne ukloni snijeg i led s pločnika uz kioske i pokretne naprave (članak 134. stavak 1. Odluke);

12. ne ukloni snijeg i led s taksi stajališta (članak 134. stavak 2. Odluke);

13. ne ukloni snijeg i led s pločnika ispred uličnih lokala (članak 134. stavak 3. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,000 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 2., 4., 5., 6., 7. 8. i 9. ovoga članka i ako:

1. uništava pročelje zgrade ili po njemu ispisuje poruke, grafite, obavijesti, crta, šara ili djelomično liči pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja ili na drugi način prlja ih ili nagrđuje (članak 4. stavak 3. Odluke);

2. prlja, oštećuje ili uništava spomenik, spomen-ploču, skulpturu i slične predmete, piše ili crta po njima ili na drugi način nagrđuje njihov izgled (članak 66. stavak 2. Odluke).

Članak 148.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

1. ne održava vanjske dijelove zgrada urednima i ispravnima (članak 4. stavak 1. Odluke);

2. oštećuje građevinu koja imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ispisivanjem poruka, grafita, obavijesti, crtanjem i šaranjem, djelomično liči pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, te izvodi instalacije i postavlja uređaje na ulična pročelja građevina (članak 6. stavak 2. Odluke);

3. osvijetli pročelja bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 7. stavka 1. Odluke (članak 7. stavak 3. Odluke);

4. ne održava urednima dvorišta stambenih i poslovnih zgrada uz javne površine (članak 10. stavak 1. Odluke);

5. ne održava urednom ogradu uz javnu površinu, te ogradu od ukrasne živice redovno ne orezuje na način da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu te da ne smeta prolaznicima i prometu i da ne predstavlja opasnost za prolaznike (članak 11. stavak 2. Odluke);

6. oštećuje i uništava, te neovlašteno skida i mijenja ploče za označavanje naselja, ulica i trgova i pločice s brojem zgrada (članak 16. Odluke);

7. postavi zaštitnu napravu suprotno članku 20. stavka 3. Odluke (članak 20. stavak 4. Odluke);

8. postavi tendu suprotno članku 21. stavka 1. Odluke (članak 22. stavak 2. Odluke);

9. tendu iznad otvorenih terasa zatvori plastikom, platnom ili je ostakli (članak 22. stavak 3. Odluke);

10. ne održava zaštitnu napravu iz članka 20. stavka 1. ove odluke u čistom, urednom i ispravnom stanju (članak 22. stavak 4. Odluke);

11. postavi plakate na mjesta koja nisu za to namijenjena, osobito, na stabla, pročelja zgrade, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, na prometnu signalizaciju i objekte i uređaje javne namjene (članak 23. stavak 6. Odluke);

12. oštećuje ili na drugi način uništava plakate (članak 23. stavak 7. Odluke);

13. ne ukloni tvrtku postavljenu na pročelje objekta u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora (članak 24. stavak 6. Odluke);

14. ne ukloni natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora (članak 25. stavak 3. Odluke);

15. postavi natpis suprotno članka 25. stavka 6. Odluke (članak 25. stavak 7. Odluke);

16. postavi natpis suprotno članku 26. stavku 1. Odluke (članak 27. stavak 3. Odluke);

17. postavi reklamu suprotno članku 30. stavku 2. Odluke (članak 31. stavak 3. Odluke);

18. postavi reklamu bez rješenja ili Ugovoru ili suprotno rješenju ili Ugovoru iz članka 30. Odluke (članak 32. stavak 2. Odluke);

19. postavi reklamni pano suprotno članka 33. stavka 1. Odluke (članak 33. stavak 2. Odluke);

20. ne prekrije odgovarajućim materijalom bijele boje reklamni pano koji nema nalijepljenu reklamnu poruku (članak 34. stavak 5. Odluke);

21. postavi reklamni pano suprotno članku 37. stavku 1. Odluke (članak 37. stavak 2. Odluke);

22. postavi privremenu građevinu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 39. stavka 1. Odluke (članak 39. stavak 5. Odluke);

23. postavi kiosk i građevinu iz članka 40. stavka 1. Odluke suprotno članku 40. stavku 2. Odluke (članak 40. stavak 3. Odluke);

24. ne drži urednima i u ispravnom stanju kioske i građevine, te redovito ne čisti i ne održava njihov okoliš (članak 40. stavak 5. Odluke);

25. postavi pokretnu napravu suprotno članku 43. stavku 1. Odluke (članak 43. stavak 2. Odluke);

26. postavi pokretnu napravu suprotno članku 44. stavku 2. Odluke (članak 44. stavak 4. Odluke);

27. postavi otvorenu terasu suprotno članku 45. stavku 4. Odluke (članak 45. stavak 5. Odluke);

28. postavi montažno-demontažnu napravu na javne površine iznad otvorene terase bez odobrenja ili suprotno odobrenju (članak 46. stavak 1. Odluke);

29. montažno-demontažnu nadstrešnicu zatvori plastikom, platnom ili drugim materijalom (članak 46. stavak 3. Odluke);

30. postavi komunalni i drugi objekt i uređaj u općoj uporabi suprotno članku 47. Odluke (članka 49. stavak 4. i 5. Odluke);

31. uništi komunalne i druge objekte i uređaje u općoj uporabi ili ih na drugi način prlja i nagrđuje (članak 49. stavak 8. Odluke);

32. oštećuje i uništava rasvjetne stupove i rasvjetna tijela (članak 51. Odluke);

33. uništava ploče i ormariće s planom naselja (članak 52. stavak 4. Odluke);

34. neredovito održava postavljene nadstrešnice (članak 56. stavak 4. Odluke);

35. lijepi po nadstrešnicama plakate i drugo i uništava nadstrešnice (članak 56. stavak 5. Odluke);

36. postavlja spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet bez rješenja ili suprotno rješenju iz članaka 61. i 63. Odluke (članak 66. stavak 3. Odluke);

37. ne održava redovito čistima i urednima parkirališta uz hotelske i ugostiteljske objekte, trgovine i objekte drugih namjena (članak 68. stavak 3. Odluke);

38. ne održava urednima i u ispravnom stanju klupe, suncobrane, tende, ručne kolica i slične naprave na tržnicama i sajmištima (članak 71. stavak 2. Odluke);

39. ne ukloni predmete iz članka 74. stavka 4. Odluke u navedenom roku (članak 74. stavak 5. Odluke);

40. postavi montažni objekt, uređaj, pokretnu napravu, opremu i slično bez rješenja ili suprotno rješenju nadležnoga upravnog tijela (članak 74. stavak 6. Odluke);

41. pri obavljanju djelatnosti zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja javnih površina, redovno ne čisti, odnosno ne osigurava čišćenje javnih površina (članak 76. stavak 1. Odluke);

42. redovito ne prazni košare za otpatke i ne čisti oko njih uz poslovne, trgovinske, ugostiteljske i uslužne objekte (članak 77. stavak 4. Odluke);

43. postavi košare za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet (članak 79. stavak 3. Odluke);

44. postupi suprotno zabrani iz članka 81. Odluke;

45. postupi suprotno zabrani iz članka 92. Odluke;

46. postavi objekt, uređaj, napravu, fasadnu skelu, gradilišnu ogradu, kontejner i drugo za potrebe građenja, rekonstrukcije ili sanacije objekta, na javnu zelenu površinu, odnosno obavlja bilo kakve radove na njoj, osim radova redovnog održavanja, bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 94. stavka 1. i stavka 3. Odluke (članak 94. stavak 4. Odluke);

47. na javnoj zelenoj površini prekopava javne zelene površine, postavlja parkovnu opremu i opremu dječjih igrališta, siječe i sadi bilje bez rješenja ili suprotno rješenju nadležnoga upravnog tijela (članak 95. stavak 1. Odluke);

48. prilikom gradnje objekta ne sačuva postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu, te ih ne zaštititi na način da se deblo do početka krošnje obloži oplatama koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 50 centimetara (članak 96. stavak 1. Odluka);

49. zbog gradnje ukloni postojeću vegetaciju, a ne nadomjesti ju zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine, a sve u skladu s uvjetima koje utvrđuje Odjela (članak 96. stavak 2. Odluke);

50. ne ukloni blato s kotača prije izlaza na javnoprometnu površinu (članak 100. stavak 2. Odluke);

51. odmah ne ukloni s javnoprometne površine rasuti materijal i teret iz članka 100. stavaka 3. i 4. (članak 100. stavak 5. Odluke);

52. obavlja radove iz članka 101. Odluke na javnoprometnim površinama bez rješenja ili suprotno rješenju Odjela (članak 102. stavak 6. Odluke);

53. prilikom izvođenja radova navedenih u članku 101. ove odluke ne osigura prohodnost pločnika i kolnika na način da zauzeti dio javne površine ogradi urednom ogradom ili postavi skelu koju mora stalno održavati, te je od sumraka do svanuća, kao i za magle, propisno ne označi i ne osvijetli (članak 103. Odluke);

54. ne osigura da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal drži u posebnim spremnicima, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata (članak 104. stavak 1. Odluke);

55. ne drži uredno složen građevni materijal na način da ne sprečava otjecanje oborinske vode (članak 104. stavak 2. Odluke);

56. koristi javnoprometnu površinu za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta, drozga i slično) koji se ne može odvesti u tijeku jednog dana (članak 104. stavak 3. Odluke);

57. ne miješa beton i mort u posudama i na limovima (članak 104. stavak 4. Odluke);

58. ne obavijesti komunalno redarstvo (članak 104. stavak 5. Odluke);

59. ne osigura uz vodoravnu i okomitu zaštitu pročelja na način propisan člankom 105. stavkom 3. Odluke;

60. odmah ne ukloni građevinsku skelu ukoliko ne započne s radovima na objektu u roku od 7 dana od dana postavljanja građevinske skele (članak 105. stavak 4. Odluke);

61. ne ukloni skelu i drugi materijal s javnoprometne površine ukoliko se radovi na duže vrijeme obustave (članak 105. stavak 5. Odluke);

62. ne poduzme mjere propisane člankom 106. Odluke;

63. odlaže uz drveće građevni materijal, šutu, glomazni i drugi otpad (članak 107. Odluke);

64. ne ostavi zauzetu površinu u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova (članak 108. stavak 2. Odluke);

65. odlaže ambalažu, uređaje, predmete i slično na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica, skladišta, zgrada i ograda, ili uz zgradu i na ogradu (članak 111. stavak 1. Odluke);

66. odlaže u vreće i posude za komunalni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad, uginule životinje i životinjski izmet (članak 119. Odluke);

67. drži domaće životinje na području Grada na kojem to nije dopušteno (članak 138. stavak 1. Odluke);

68. odmah ne ukloni protupravno postavljene predmete, objekte, uređaje, reklame i reklamne panoe postavljene na javne površine, te na zemljišta i objekte u vlasništvu fizičkih osoba, fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba (članak 139. stavak 1. Odluke);

69. komunalnom redaru onemogući nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja (članak 141. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 3., 5., 6., 8., 11., 16., 22., 26., 32., 33., 36., 40., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52. 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., i 69. ovoga članka i ako:

1. oštećuje građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, ispisuje poruke, grafite, obavijesti, crta i šara, djelomično liči pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, te izvodi instalacije i postavlja uređaje na ulična pročelja građevina (članak 6. stavak 2. Odluke);

2. šara, crta, ispisuje, oštećuje ili na drugi način uništava plakate (članak 23. stavak 7. Odluke);

3. uništi komunalne i druge objekte i uređaje u općoj uporabi, te po njima šara, nagrđuje ih grafitima, crta ili ih na drugi način prlja i nagrđuje (članak 48. stavak 7. Odluke);

4. lijepi po nadstrešnicama plakate i drugo, ispisuje grafite i uništava nadstrešnice (članak 57. stavak 5. Odluke);

5. crta i piše razne poruke i tekstove po javnoprometnim površinama bez rješenja nadležnoga upravnog tijela (članak 99. stavak 1. Odluke),

6. postavlja stupiće, ograde i druge predmete i naprave na javnoprometnu površino, te na bilo koji drugi način narušava postojeću prometnu regulaciju (članak 99. stavak 2.)

Članak 149.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne održava zelene površine uz poslovne i stambene zgrade, livade, neizgrađeno građevinsko zemljište, kao i druge slične površine koje su u kontaktu s javnim površinama, na način propisan člankom 9. stavkom 1. Odluke;

2. u dvorištu i oko zgrade drži otpad i dotrajale stvari (automobilske olupine, stare strojeve, daske i slično) koje svojim izgledom i neredom narušavaju uredan izgled naselja (članak 10. stavak 2. Odluke);

3. postavi ploče s imenima naselja, ulica i trgova, te pločice s brojevima zgrada bez rješenja ili suprotno rješenju nadležnoga upravnog tijela (članak 14. stavak 2. Odluke);

4. ne postavi pločicu s brojem zgrade najkasnije do početka njezina korištenja (članak 15. stavak 1. Odluke);

5. izlog ne drži urednim i čistim (članak 17. stavak 2. Odluke);

6. postavi oglas ili obavijest u izlog na način da nije uklopljen s izloženom robom (članak 17. stavak 4. Odluke);

7. ne čisti redovito i ne održava stakla i okvire na izlozima (članak 17. stavak 6. Odluke);

8. u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu (članak 17. stavak 7. Odluke);

9. izlaže robu izvan izloga, odnosno poslovnog prostora (članak 17. stavak 8. Odluke);

10. lijepi neprozirne naljepnice na staklo izloga, uništava izloge, te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi ih način prlja ili nagrđuje (člana 17. stavak 9. Odluke);

11. izlozi nisu osvijetljeni čitavu noć (članak 18. stavak 2. Odluke);

12. izlog poslovnog prostora koji se ne koristi ne prekrije neprozirnim materijalom, ne prelijepi reklamnim plakatom ili na drugi način onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog prostora (članak 19. stavak 1. Odluke);

13. mjesta za isticanje plakata ne drži urednima i čistima (članak 23. stavak 4. Odluke);

14. tvrtku ne održava čistom i čitljivom (članak 24. stavak 5. Odluke);

15. natpis nije tehnički i estetski oblikovan i uredan, a tekst nije jezično ispravan (članak 25. stavak 2. Odluke);

16. reklamni pano ne drži u urednom i ispravnom stanju (članak 34. stavak 3. Odluke);

17. na reklamnom panou ne istakne naziv vlasnika panoa (članak 34. stavak 4. Odluke);

18. ne održava urednima i u ispravnom stanju komunalne i druge objekte i uređaje u općoj uporabi, te ne uklanja kvarove najkasnije u roku od 10 dana (članak 48. stavak 6. Odluke);

19. ne održava javnu rasvjetu u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 49. stavak 4. Odluke);

20. ne održava javne satove urednima i u ispravnom stanju (članak 53. stavak 2. Odluke);

21. ne održava javni zahod urednim i čistim, a opremu u njemu u ispravnom stanju (članak 54. stavak 2. Odluke);

22. ne održava javne zdence ispravnima i urednima, te nemaju propisno osigurane poklopce (članak 55. stavci 3. i 4. Odluke);

23. ne održava javne telefonske govornice i poštanske sandučiće (članak 57. stavak 4. Odluke);

24. ne održava samostojeće telekomunikacijske razvodne ormariće u urednom i ispravnom stanju (članak 58. stavak 3. Odluke);

25. ne održava vodoskoke, fontane i druge slične ukrasne objekte ispravnima i urednima (članak 59. stavak 2. Odluke);

26. ne održava urednima i u ispravnom stanju kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, perone, sanitarne uređaje i pretprostore pred kolodvorom, (članak 67. stavak 1. Odluke);

27. ne održava čistima i urednima klupe i druge predmete, te nasade koji se nalaze na peronima i pred zgradama kolodvora, odnosno u otvorenim čekaonicama (članak 67. stavak 2. Odluke);

28. ne održava čistima i urednima javna parkirališta i javne garaže (članak 68. stavak 1. Odluke);

29. ne održava čistima i urednima tržnice i sajmišta (članak 69. stavak 1. Odluke);

30. ne osigurava ispravnost i čistoću opreme i uređaja na otvorenim tržnicama, trgovima i sajmištima, te ne održava nasade na prostoru tržnice i ne postavi odgovarajuću opremu za odlaganje otpada (članak 69. stavak 2. Odluke);

31. nakon isteka radnog vremena ne očisti, ne opere i ne uredi tržnicu na malo (članak 72. Odluke);

32. ne održava čistima i urednima groblja na području Grada (članak 73. stavak 1. Odluke);

33. ne osigura čišćenje javnih površina koje služe za pristup športskim ili rekreacijskim objektima, zabavnim parkovima ili igralištima ili za postavljanje privremenih objekata na način da budu očišćene u roku od 8 sata nakon završene priredbe ili vremena korištenja objekta (članak 76. stavak 2. Odluke);

34. ne održava zelenilo na javnim površinama na način propisan člankom 83. Odluke;

35. ne postupi na način propisan člankom 84. stavkom 1. Odluke;

36. ne održava urednima i čistima zelenu površinu unutar športskih, rekreacijskih i drugih sličnih objekata, te se ne brine za njezinu zaštitu i obnovu, (članak 85. stavak 1. Odluke);

37. ne održava čistima i urednima javnoprometne površine (članak 97. stavak 1. Odluke);

38. ne obavijesti komunalno redarstvo (članak 108. stavak 1 Odluke);

39. ne obavijesti komunalno redarstvo (članak 109. stavak 2. Odluke);

40. ne ukloni s javnoprometne površine drva i slično najkasnije u roku od 24 sata (članak 109. stavak 3. Odluke);

41. ne obavijesti komunalno redarstvo (članak 110. stavak 1. Odluke);

42. odmah ne ukloni robu koju je istovario na javnoprometnu površinu (članak 110. stavak 2. Odluke);

43. ne odloži komunalni otpad u vreće ili posude za otpad (članak 115. stavak 1. Odluke);

44. ne nabavi posude za komunalni otpad (članak 116. stavak 4. Odluke);

45. ne obavijesti proizvođača otpada o danima i vremenu odvoza komunalnog otpada (članak 117. Odluke);

46. prilikom skupljanja i odvoza otpada rasipa otpad i oštećuje vreće, odnosno posude za otpad, te zgrade i ograde (članak 118. stavak 1. Odluke);

47. odmah ne ukloni svako onečišćenje ili oštećenje uzrokovano odvozom otpada, te ne pokupi i ne pomete otpad (članak 118. stavak 2. Odluke);

48. ne odlaže komunalni otpad u za to predviđene vreće (članak 121. stavak 1. Odluke);

49. ne zaveže vreće za komunalni otpad (članak 121. stavak 2. Odluke);

50. ne odloži vreće s komunalnim otpadom na za to predviđeno mjesto jedan sat prije odvoza, te ne ukloni vreće s komunalnim otpadom koje su odložene na mjesto u dane i u vrijeme što ih nije odredio skupljač otpada (članak 122. stavci 1. i 2. Odluke);

51. ne čisti i ne pere mjesto za odlaganje komunalnog otpada (članak 123. stavak 2. Odluke);

52. ne pere posude za komunalni otpad dva puta godišnje, ne dezinficira ih, ne dezinsektira ih i ne održava ih u ispravnom stanju (članak 124. Odluke);

53. ne odloži komunalni otpad u posude tako da se ne rasipa i ne prlja prostor oko njih (članak 126. stavak 1. Odluke);

54. odloži otpad uz posude za komunalni otpad i uz spremnike za skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (članak 126. stavak 3. Odluke);

55. ne obavlja kontinuirano djelatnost skupljanja ambalažnog otpada, neredovito prazni spremnike za skupljanje ambalažnog otpada, ne održava spremnike za skupljanje ambalažnog otpada u funkcionalnom i ispravnom stanju, ne održava čistoću spremnika za skupljanje ambalažnog otpada i oko njih, te prilikom pražnjenja posuda stvara buku i prazni ih u neprimjereno vrijeme (članak 127. stavak 3. Odluke);

56. ne odvoji i ne odloži ambalažni otpad u za to predviđene spremnike (članak 128. stavak 1. Odluke);

57. ne odloži glomazni otpad najranije dan uoči odvoza otpada na mjesto što ga odredi skupljač otpada, te ne odvoji gume i metalni otpad od ostaloga glomaznog otpada na za to određeno mjesto (članak 129. stavci 3. i 4. Odluke);

58. odlaže glomazni otpad u posude za komunalni otpad, unutar drvoreda, dječjih igrališta i parkova (članak 129. stavak 7. Odluke);

59. ne uklanja snijeg i led s javne površine (članak 131. stavak 1. Odluke);

60. posipa materijalom granulacije promjera većeg od 8 mm kolnik koji ima javnu kanalizaciju, odnosno koji je izgrađen od asfalta, betona ili kocki, te solju posipa javnoprometnu površine uz drvorede (članak 135. stavci 2. i 3. Odluke);

61. ne ukloni materijal kojim je posipana javnoprometna površina u roku od osam dana nakon otapanja snijega i leda (članak 136. Odluke);

62. ne održava redovno slivnike (članak 137. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 56., 57. i 58. ovoga članka.

Članak 150.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako:

1. se kupa u vodoskocima i fontanama, te vadi i skuplja novac bačen u njih (članak 59. stavak 3. Odluke);

2. koristi nogostup koji nije označen prometnom signalizacijom kao javno parkiralište za zaustavljanja i parkiranja vozila (članak 112. stavak 3. Odluke);

3. rasipa komunalni otpad i onečišćuje prostor oko posuda za otpad, te oštećuje spremnike za selektivni otpad (članak 120. Odluke);

4. onemogući pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad (članak 126. stavak 4. Odluke);

5. drži domaće životinje u dijelovima grada gdje je to zabranjeno (članak 138. stavak 2.);

6. pušta domaće životinje - kućne ljubimce na javne površine bez nadzora, povodca, a za veće pasmine pasa i zaštitne brnjice (članak 138. stavak 3., 5., i 6.);

7. ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njihovih životinja (članak 138. stavak 7.);

8. kupa domaće životinje u moru zajedno sa drugim kupačima (članak 138. stavak 4).

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 152.

Gradsko poglavarstvo dužno je donijeti provedbene propise iz ove Odluke kojim će regulirati način i uvjete postavljanja antena, klima-uređaja, na području Grada Novi Vinodolski u roku od godine dana od dana donošenja ove Odluke.

Donošenjem ove Odluke ostaje na snazi Zaključak o cijeni usluge čuvanja i skladištenja pokretnih stvari i naprava (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 37/07).

Članak 153.

Pravne osobe, fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici dužne su u roku od 3 mjeseca nakon donošenja provedbenih propisa iz čl. 152. ove Odluke ukloniti postavljene antene i klima-uređaje koji nisu postavljeni u skladu s tim propisom.

Članak 154.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/02, 22/02, 26/02 i 13/04).

Članak 155.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/24

Ur. broj: 2107/02-01-08-3

Novi Vinodolski, 6. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr