SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 18/03 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/ 07), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2., kako slijedi:

Članak 2.

PRIHODI

Prihodi za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2007. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se sa iznosa 15.147.812,00 kn na iznos 19.776.300,00 kn

Članak 4.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Realizacija Programa iz članka 3. točaka A., B., C., D. i E., izfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i koncesijske naknade.

Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinacirat će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.

Točka F. članka 3. ovog programa - opskrba pitkom vodom u ukupnom iznosu od 1.411.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz kreditnog zaduženja Vodovoda Žrnovnice d.o.o. gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda. Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinacirati će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 2.198.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz kreditnog zaduženja Ivanj-a, gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda, te dijelom iz sredstava Ministarstva. Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinacirati će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.«

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/26

Ur. broj: 2107/02-01/07-2

Novi Vinodolski, 6. lipnja, 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje objeka  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr