SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 18. Odluke o davanju u zakupu javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/02) i članka 6. Poslovnika Gradskog Poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 22/01 i 13/02), Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 53. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine

Članak 1.

Visina naknade za korištenje javne površine određuje se prema:

- vrijednosti zakupnine za 1m2 korisne površine,

- zoni u kojoj je javna površina nalazi,

- vrsti zakupa s obzirom na vrstu naprave i djelatnost koja se obavlja,

- vrsti zakupa s obzirom na duljinu trajanja zakupa

Članak 2.

Minimalna površina koja se daje u zakup regulirana je člankom 3. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/ 02) - (u daljnjem tekstu: Odluke).

Članak 3.

Zone zakupa određene su člankom 18. st. 2. Odluke.

Članak 4.

S obzirom na vrstu naprava i djelatnost koja će se obavljati, zakupi zemljišta dijele se na:

- montažne objekte,

- kioske,

- pokretne radnje,

- pokretne naprave,

- uslužne naprave,

- naprave za zabavu,

- zabavni park,

- štand,

- ugostiteljske terase.

Članak 5.

Veličina, izgled i lokacija za postavljanje kioska i drugih naprava, regulirani su Planom rasporeda kioska i pokretnih naprava, te veličine i izgleda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Novi Vinodolski - (u daljnjem tekstu: Plan) i Zaključkom o postavljanju, veličini i načinu uređenja ugostiteljskih terasa i tendi na području užeg centra Grada.

Članak 6.

Visina zakupa javne površine utvrđuje se dvojako:

- zakup javne površine neposrednom pogodbom (ugostiteljske terase, manifestacijski štandovi, pokretne naprave ispred trgovina, štandovi i druge pokretne i uslužne naprave, pokretne radnje, naprave za zabavu i zabavni park),

- početna visina zakupa putem javnog nadmetanja (montažni objekti, kiosci, pokretne radnje, pokretne naprave, uslužne naprave, naprave za zabavu, zabavni park, štand).

Zakup putem natječaja utvrđuje se na rok od 5 godina za kioske i na rok od 15. 6. do 15. 9. za ostale naprave iz stavka 1. točke 2. ovog članka.

Članak 7.

Natječaj za zakup javne površine provodi se sukladno odredbama članka 8. - 15. Odluke.

Jamčevina se utvrđuje u visini početne cijene za javno nadmetanje za obračunsko vrijeme zakupa za koje se raspisuje natječaj.

Lokacije koje nakon 15. 6. tekuće godine ne budu izlicitirane putem javnog natječaja, mogu se dijeliti u zakup neposrednom pogodbom uz poštivanje uvjeta definiranih ovim člankom i po visini naknade za neposrednu pogodbu utvrđene člankom 9. Odluke.

Članak 8.

Zakup se može vršiti:

- stalno - ugovorno utvrđen zakup na rok od 5 godina za kioske i ugostiteljske objekte u kojima se poslovna djelatnost obavlja cijele godine uz obvezu ovjere kod javnog bilježnika,

- sezonski,

- povremeni - dnevni - za vrijeme kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, te prigodnih prodaja.

Članak 9.

Visina zakupa po zonama i vrsti zakupa izraženo u kunama po četvornom metru iznosi:

Odjel zadržava pravo na korekciju cijena ako dođe do povećanja tečaja kune za više od 2% od srednjeg tečaja HNB za EUR na dan donošenja ove Odluke.

Članak 10.

Uvjeti i način plaćanja utvrđuje se ovisno o vrsti zakupa:

- kod zakupa zemljišta stalnog karaktera plaćanje se vrši u jednakim mjesečnim ratama, uz obvezu dostave instrumenata osiguranja plaćanja na dan zaključivanja ugovornog odnosa,

- kod zakupa zemljišta sezonskog i povremenog karaktera plaćanje se vrši u cijelom iznosu odjednom prilikom zaključivanja ugovornih odnosa, odnosno dobivanja Odobrenja.

Članak 11.

Ugovorni odnos neće se zaključivati sa zakupoprimateljima koji imaju nepodmirene financijske obveze prema Gradu na dan podnošenja zahtjeva.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Zaključak o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 16/02 i 13/03).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/08-01/10

Ur. broj: 2107/02-03-08-3

Novi Vinodolski, 27. svibnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr