SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

50.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 28/01, 16/04, 4/07, 12/07 - pročišćeni tekst, 40/07 i 50/07), Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o dodjeli povlaštenih studentskih kredita.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o dodjeli povlaštenih studentskih kredita (»Službene novine PGŽ« broj 40/07) i Odluku izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli povlaštenih studentskih kredita (»Službene novine PGŽ« broj 15/ 08).

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170/1-05-1/5-8-112

Rijeka, 3. lipnja 2008.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v.r.

ODLUKU
o dodjeli povlaštenih studentskih kredita
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak za dodjelu povlaštenih kredita studentima s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije za školovanje na višim i visokim učilištima na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i inozemstvu.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija će putem dodjele povlaštenih kredita iz članka 1. ove Odluke motivirati, poticati i omogućiti što većem broju mladih s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije studiranje u zemlji i inozemstvu u svrhu povećanja broja visokoobrazovanih kadrova, kao preduvjeta za brži razvoj Primorsko-goranske županije.

II. PRAVO NA POVLAŠTENI KREDIT

Članak 3.

Povlašteni studentski kredit je namjenski kredit za pokrivanje osnovnih troškova studiranja redovitih studenata.

Članak 4.

Pravo na povlašteni studentski kredit ostvaruju redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Primorsko- goranske županije, za školovanje na višim, visokim i drugih znanstvenim institucijama na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i inozemstvu.

III. VISINA KREDITA

Članak 5.

Povlašteni krediti dodjeljuju se u visini:

. Za preddiplomske i diplomske studije:

- za studije na području Primorsko-goranske županije u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno

- za studije na području Republike Hrvatske (izvan Primorsko-goranske županije) u iznosu do 2.000,00 kuna mjesečno

- za studije u inozemstvu do 4.000,00 kuna mjesečno.

. Za poslijediplomske studije:

- za studije na području Republike Hrvatske u iznosu do 2.500,00 kuna mjesečno

- za studije u inozemstvu u iznosu do 5.000,00 kuna mjesečno.

(Izmjena stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08).

IV. POSTUPAK DOBIVANJA POVLAŠTENIH KREDITA

Članak 6.

Postupak dodjele prava na povlaštene kredite provodi Povjerenstvo u sastavu:

- član Poglavarstva za školstvo, znanost i tehnologiju Primorsko-goranske županije

- pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

- predstavnik Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju Županijske skupštine

- predsjednik Županijskog savjeta mladih (dopuna stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08).

Članak 7.

Postupak dodjele prava na povlašteni kredit provodi se temeljem javnog poziva koji u nekom od dnevnih glasila objavljuje Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport. Prijave studenata na javni poziv nisu ograničene rokom te se studenti imaju pravo javljati tijekom čitave godine. Povjerenstvo će postupak utvrđivanja liste kandidata obustaviti po ispunjenju kvote od 100 studenata za akademsku 2007./2008. godinu, odnosno kvote od 50 studenata za svaku narednu akademsku godinu. (izmjena stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08).

Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke utvrđuje listu potencijalnih studenata koji bi mogli ostvariti pravo na kredit, temeljem Pravilnika o kriterijima za odabir studenata koji ostvaruju pravo na kredit kojeg donosi Županijsko poglavarstvo. (izmjena stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08).

Lista iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se odabranoj banci na obradu i utvrđivanje koji studenti s liste, prema bančinim uvjetima, mogu ostvariti kredit.

Županijsko poglavarstvo odabrat će banku koja ponudi najpovoljnije uvjete kreditiranja, odnosno dodjelu kredita uz najnižu kamatnu stopu.

Primorsko-goranska županija zatražit će ponude banaka u dvije moguće varijante:

- bez depozita Primorsko-goranske županije u banci

- uz depozit Primorsko-goranske županije u banci,

te se, sukladno ponudama, odrediti o poslovnoj suradnji s bankom u projektu kreditiranja studenata (sa ili bez depozita).

Članak 8.

Temeljem odluke Županijskog poglavarstva o dodjeli prava na povlašteni kredit, student s bankom zaključuje ugovor o povlaštenom kreditu uz sljedeće uvjete:

- vrijeme korištenja povlaštenog kredita odgovara broju godina trajanja redovitog studija (odnosno broju godina studija koji je studentu preostao nakon zaključenja ugovora o kreditu), ali ne duže od 72 mjeseca. Student koji diplomira nakon tri godine preddiplomskog studija i upiše naredne dvije godine diplomskog studija, ima pravo daljnjeg kreditiranja bez obveze da se ponovno javlja na natječaj koji raspisuje Županija, uz ispunjenje uvjeta koje Banka zahtijeva (izmjena stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08)

- pravo na povlašteni kredit prestaje završetkom studija, neopravdanim neispunjenjem uvjeta za upis u sljedeću višu godinu studija, te naknadnim utvrđivanjem neistinitosti podataka iznesenih u prijavi na javni poziv za dodjelu kredita (izmjena stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08)

- obveza povrata povlaštenog kredita dospijeva istekom roka od šest mjeseci nakon završetka studija ukoliko se student u tom roku zaposli, a u protivnom istekom roka od godine dana od dana završetka studija;

- student koji ne ostvari uvjete za upis u narednu godinu studija gubi pravo na kredit, a obveza povrata kredita dospijeva petnaesti dan od dana gubitka prava na povlašteni kredit;

- u slučaju da korisnik kredita iz opravdanog razloga ne upiše višu godinu studija, može podnijeti zahtjev za mirovanje isplate kredita. Pravilnikom iz članka 7. ove Odluke, propisat će se koji se razlozi smatraju opravdanim, kao i postupak u svezi s mirovanjem isplate kredita (dopuna stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08)

- vrijeme otplate (vraćanja) kredita jednako je vremenu njegovog korištenja;

- sredstva osiguranja kredita ugovaraju se u skladu s politikom banke za slične kredite i to uz jednog sudužnika te jednog jamca (roditelj ili neka druga fizička ili pravna osoba), te Primorsko-goranske županije kao drugog jamca za sve studente kojima se odobri kredit. Studentima koji ne bi mogli ponuditi sudužnika, sudužnik će biti Primorsko-goranska županija, ako tako odluči Županijsko poglavarstvo (dopuna stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08)

- naknadu za odobrenje kredita student banci plaća prema uvjetima banke.

Primorsko-goranska županija subvencionirat će 3% bankovne kamate onim studentima - korisnicima kredita, koji se do početka vraćanja kredita zaposle na području Primorsko-goranske županije. Ti su korisnici dužni svaka tri mjeseca podnijeti potvrdu da su i nadalje u radnom odnosu u Primorsko-goranskoj županiji, za sve vrijeme vraćanja kredita.

Studentu koji tijekom studija ostvari prosjek ocjena 98% i više od maksimalne ocjene koju je moguće ostvariti na studiju koji je pohađao i završio, Primorsko-goranska županija može preuzeti obvezu povrata cjelokupnog kredita na njegov zahtjev. (dopuna stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, SN broj 15/08)

Odlučivanje o preuzimanju obveze povrata kredita u nadležnosti je Županijskog poglavarstva. (dopuna stupila na snagu 28. travnja 2008. godine, »Službene novine PGŽ« broj 15/08).

Osobe koje se kasnije (u toku vraćanja kredita) zaposle na području Primorsko-goranske županije, također ostvaruju pravo na subvenciju kamata, od trenutka zaposlenja

na području Primorsko-goranske županije pa do isteka roka vraćanja kredita.

Potraživanja temeljem povlaštenih kredita banka najprije naplaćuje od dužnika, sudužnika i prvog jamca, a tek u slučaju da u tome ne uspije, koristi jamstvo Županije.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 9.

Primorsko-goranska županija odabrat će banku za dodjelu povlaštenih kredita temeljem poziva upućenog bankama s područja Grada Rijeke.

Primorsko-goranska županija i odabrana banka će međusobna prava i obveze regulirati posebnim ugovorom, kojim će se, između ostaloga, banka obvezati da u akademskoj 2007./2008. godine kreditira do 100 studenata, a svake naredne akademske godine do daljnjih 50 studenata.

Članak 10.

U slučaju da banka ne uspije naplatiti svoja potraživanja od korisnika povlaštenog kredita, predmetna potraživanja obvezuje se podmiriti Primorsko-goranska županija.

Jamstvo Primorsko-goranske županije je supsidijarno, odnosno banka se obvezuje svoja potraživanja prvenstveno pokušati naplatiti od korisnika i sudužnika i jamca putem preuzetih instrumenata osiguranja sukladno ugovoru o kreditu, a tek u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja na navedeni način, obvezu preuzima Županija kao drugi jamac.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Početak provedbe ove Odluke je akademska godina 2007./2008.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« (odredba pripada Odluci o dodjeli povlaštenih studentskih kredita koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 40/07, a stupila je na snagu 2. studenoga 2007. godine)

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« (odredba pripada Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli povlaštenih studentskih kredita koje je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 15/08, a stupila je na snagu 28. travnja 2008. godine).

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr