SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), članka 10. stavak 1. Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje postojećeg mola, predio Tovar u Malom Lošinju (»Službene novine PGŽ« broj 11/08) i Nalaza i Mišljenja Stručnog tijela od 14. svibnja 2008. godine, Županijsko poglavarstvo je na 101. sjednici 29. svibnja 2008. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju
i gospodarsko korištenje postojećeg mola, predio
Tovar u Malom Lošinju

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj), obrtniku Marku Mužiću, Čikat 19, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) dodjeljuje koncesiju na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje postojećeg mola na području pomorskog dobra Grada Malog Lošinja, predio Tovar za privez i odvez plovila koji služe za prijevoz kućnog otpada, krupnog otpada, zauljenih voda i sl. s otoka Ilovika, Suska, Srakana i Unija.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, mol za privez i odvez plovila koji se nalazi na k.č. 12487/2, 13382, 13414 i 13/407/2 - dio sve k.o. Mali Lošinj, a iznosi 1322 m2. Morski dio iznosi 2230 m2. Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 3552 m2, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

(na kopnu 1-2-3-4)

1 5455662,34 4935289,00

2 5455670,65 4935292,11

3 5455700,02 4935209,96

4 5455694,02 4935207,72

(na moru 4-5-6-7-8-1)

5 5455678,82 4935202,04

6 5455649,41 4935215,76

7 5455643,56 4935225,82

8 5455645,06 4935282,55

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji postojećeg stanja u mjerilu 1:500 izrađenoj od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića iz Malog Lošinja 15. veljače 2008. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 12 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 17.760,00 kuna (slovima: sedamnaesttisućasedamstoišezdeset kuna)

- promjenjivi dio naknade iznosi 2% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Ovlaštenika koncesije 25. travnja 2008. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje područja, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu, održavati zelene površine, te sanirati područje sukladno građevinskim propisima.

Članak 8.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 9.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/16

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-30

Rijeka, 29. svibnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr