SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/06 i 10/06), a u svezi sa člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i člankom 1. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 24. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 04, 33/05, 21/06, 33/06 i 23/07), utvrđuju se izmjene i dopune prema tekstu u člancima koje slijede.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. alineja 4. riječ »Surbova« briše se i zamjenjuje riječju »Zala«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. točka 1. Odluke alineja 2. mijenja se i glasi:

»- parkiralište br. 2:

a) Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

b) Ul. Obala, rubno uz park Ladići«.

Članak 4.

Članak 6. stavak 1. točka 1. alineja 7. Odluke mijenja se i glasi:

»- parkiralište br. 7:

a) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

b) bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;«

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. točka 1. Odluke iza alineje 10. dodaje se alineja 11. koja glasi:

»- parkiralište br. 11.: Trg Placa«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 6. točka b) Odluke riječi »jedno parkirno mjesto« mijenjaju se i glase: »dva parkirna mjesta«.

Članak 7.

U članku 6. stavak 6. iza točke e) Odluke dodaje se točka f) koja glasi:

»f) jedno parkirno mjesto u Ulici 17. travnja na javnoj površini sa istočne strane objekta 17. travnja 30«.

Članak 8.

U članku 13. iza stavka 1. alineja 2. Odluke dodaje se alineja 3. koja glasi:

»- od parkirališta Kod svjetionika (Punćale) do parkirališta Pod gušternu obalom s morske strane i natrag.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-08-16

Punat, 29. svibnja 2008.god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51521&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr