SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) te članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Punat, na 24. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U cilju što efikasnijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće te uređenja naselja na području Općine Punat ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje kao i opseg radova koji obuhvaća održavanje i uređenje javnih površina.

Članak 2.

Ovom Odlukom za područje Općine Punat propisuju se uvjeti i način:

- uređenja naselja,

- održavanja čistoće i čuvanja javnih površina,

- korištenja javnih površina,

- skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanja snijega i leda,

- uklanjanja protupravno postavljenih predmeta,

- uvjetima i načinu odvoza i odlaganja iskopnog i otpadnog građevinskog materijala,

- održavanje dječjih, športskih igrališta,

- održavanje parkova i zelenih površina,

- održavanje odvodnje oborinskih otpadnih voda, čišćenje septičkih jama, te odvoz fekalija,

- dezinsekcija i deratizacija,

- držanje domaćih životinja,

- mjere za provođenje komunalnog reda,

- kaznene odredbe.

Članak 3.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne prometne površine: nerazvrstane ceste, nogostup, pješačke staze, pješačke zone, trg, javne stube, prolaz, parkiralište, stajalište javnog prometa, pristanište, uređene plaže i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi;

- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, travnjak, skupina stabala ili pojedinačno samoniklo stablo, posuda s ukrasnim biljem, rekreacijske površine, dječja igrališta, zelene površine uz cestu u naselju i slične zelene površine;

- površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Članak 4.

Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji se po Zakonu o građenju ne smatraju građevinama.

Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

- kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jedinica, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

- montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koja podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

- stolovi, stolice, zaštite od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

- pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

- uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

- naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

- štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

- transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za reklame na konzoli, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

- vozila i plovila koja se ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti i koja su neregistrirana.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Pod uređenjem naselja smatra se: označavanje ulica, trgova i kuća, propisivanje uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i panoa za plakatiranje unutar naselja, uređenje izloga i izložbenih ormarića, uređenje i održavanje javne rasvjete, telefonskih govornica i poštanskih sandučića, uređenje vanjskih dijelova zgrada te dvorišta i okućnica uz javne površine.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se i određivanje uvjeta radi utvrđivanja oblika, položaja, roka i načina postavljanja pokretnih stvari na području Općine Punat, a čije postavljanje utječe na izgled naselja.

Članak 6.

Javne površine na području Općine moraju biti imenovane i označene natpisnim pločama u naseljima u kojima postoji sustav ulica i trgova.

Ime javne površine određuje Općinsko Vijeće Općine Punat (u daljnjem tekstu Vijeće) posebnom odlukom, na temelju prijedloga posebne komisije.

Općina Punat

Članak 7.

Natpisne ploče moraju biti postavljanje na svakom ulazu u ulicu odnosno trg, te na križanju.

Natpisne ploče s nazivom naselja stavljaju se na glavnim ulazima u naseljeno mjesto.

Natpisne ploče s imenima ulica, trgova i sl. istog su oblika, boje i veličine.

Članak 8.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz čl. 7. ove Odluke.

Članak 9.

Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem ispisanim na ploči istog oblika, boje i veličine.

Gospodarski objekti u naselju ne obilježavaju se kućnim brojevima, ako u njima nema stambenih ili poslovnih prostorija.

Članak 10.

Natpisne ploče i pločice s oznakom kućnih brojeva nabavlja Općina Punat.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja pločica s oznakom kućnih brojeva snosi vlasnik građevine, a troškove nabavke i postavljanja natpisnih ploča snosi Općina Punat.

Članak 11.

U slučaju promjene naziva ulica ili trgova, mora se postaviti nova natpisna ploča najkasnije u roku od dva mjeseca od preimenovanja.

U tom slučaju moraju se u istom roku izmijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva, ukoliko nisu u skladu s izvršenom promjenom.

2. Nazivi, reklame, transparenti, prigodni natpisi i plakati

Članak 12.

Trgovačka društva, tijela državne uprave, tijela lokalne samouprave, udruge građana i druge pravne i fizičke osobe obvezni su na temelju važećih propisa, na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor odnosno u kojoj je sjedište iste postaviti odgovarajući naziv odnosno tvrtku. (u daljnjem tekstu »nazivi«).

Naziv mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

Članak 13.

Na zgrade, zemljišta i druge prostore mogu se postavljati reklame, konstrukcije, ploče, panoi, zastave, transparenti i ormarići, drugi prigodni natpisi, oglasni panoi, putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom i druge naprave koje služe reklamiranju i informiranju ( u daljnjem tekstu reklame) te jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (rolete, stakla, roloi, platna i drugo).

Navedeno u st. 1. ovog članka dopušteno je postavljati samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 14.

Odobrenje za postavljanje predmeta iz čl. 12 i 13. Odluke izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine nadležan za poslove komunalnog gospodarstva, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz st. 1. ovog članka potrebno je priložiti skicu pročelja zgrade, a za samostojeće reklame na konzoli i proračun sigurnosti te suglasnost vlasnika zgrade odnosno vlasnika ili posjednika zemljišta tj. predmetnih nekretnina.

Predmeti iz stavka 1. ovog članka, moraju materijalnom obradom i oblikovanjem zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.

U odobrenju iz st. 1. ovog čl. odrediti će se mjesto, način, izgled i vrijeme kao i drugi uvjeti u svezi s postavljanjem tih predmeta.

Ukoliko se predmeti iz čl. 12. i 13. Odluke postavljaju na objekte koji su proglašeni spomenicima kulture potrebno je prethodno ishoditi dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe dužne su u roku od sedam dana od dana prestanka djelatnosti odnosno preseljenja iz zgrade u kojoj su obavljali djelatnost odnosno u kojoj je bilo njihovo sjedište, naziv ukloniti.

Članak 16.

Zauzimanje javne površine postavom predmeta iz čl. 13. ove Odluke, uređuje se posebnom odlukom.

Fizička ili pravna osoba kojoj je dodijeljena lokacija za postavu predmeta iz prethodnog stavka, dužna je s općinom sklopiti ugovor.

Članak 17.

Predmete iz čl. 13. ove Odluke posjednici su dužni održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali predmeti moraju se obnoviti odnosno zamijeniti novima.

Kvarovi na svjetlećim reklamama moraju se odstraniti u roku od osam dana, neispravne svjetleće reklame moraju se odmah iskopčati ili ukloniti do popravka, a dotrajale svjetleće reklame, posjednik (istih) je dužan ukloniti.

Članak 18.

Zastave, transparenti, prigodni panoi i drugi prigodni natpisi ili ukrasi mogu se postavljati za vrijeme trajanja priredbi, blagdana raznih manifestacija kao i drugih prigoda uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Predmeti iz prethodnog stavka ovog članka moraju se ukloniti u roku od 24 sata po završetku priredbi i dr. zbivanja iz st. 1 ovog članka.

Članak 19.

Predmete iz članaka 12., 13. i 18. ove Odluke ne smije se prljati, oštećivati ili uništavati.

Članak 20.

Neispravne, napuštene, nepravilno napisane, bez odobrenja i protivno planu postavljene reklame, reklamne panoe, transparente, viseće trake i druge prigodne natpise i ukrase, vlasnik odnosno posjednik ili organizator priredbe dužan je odmah ukloniti, u protivnom uklanjanje će izvršiti komunalno redarstvo na trošak vlasnika odnosno posjednika ili organizatora.

Članak 21.

Plakati, oglasi i slične objave mogu se isticati samo na oglasnim pločama (panoima) i u oglasnim ormarićima.

Postavu oglasnih ploča i oglasnih ormarića, odnosno njihovu lokaciju određuje i odobrava Općinsko poglavarstvo.

Iznimno, povodom određenih manifestacija, za vrijeme predizbornih kampanja te za potrebe obavještavanja gra

đana od strane Općine i drugih državnih tijela, može se odobriti isticanje plakata i objava na drugim mjestima koje odredi Općinsko poglavarstvo.

Članak 22.

Postavljanje i uklanjanje plakata, oglasa i sličnih objava, uređuje se zasebnom odlukom.

Uredno istaknute plakate, oglase i slične objave zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Nije dozvoljeno isticanje plakata po staklima poslovnih prostorija ukoliko plakati nisu u svezi s djelatnošću koja se obavlja u tim prostorijama.

Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu ili javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklanjaju se po nalogu komunalnog redarstva, na trošak fizičke i pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 23.

Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima nisu smjeli biti istaknuti, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba ili politička stranka, čija je priredba, manifestacija ili proizvod oglašen.

3. Izlozi, izložbeni ormarići, naprave iznad izloga i lokala

Članak 24.

Izlog u smislu ove Odluke čini zastakljeni otvor u zidu zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služi za ugostiteljstvo, uredski prostor, obrtničku radnju ili društvenu djelatnost.

Izlozi, izložbeni ormarići te ostali slični objekti koji služe izlaganju robe uz javnu površinu moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajućeg osvjetljenja i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Izlozi se moraju redovito uređivati i čistiti, a predmeti u njima moraju biti izloženi skladno i stručno.

U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Članak 25.

Izlozi moraju biti osvijetljeni tijekom cijele noći.

Osvjetljenje izloga mora biti izvedeno na način da izvori svjetlosti, u pravilu, budu zaklonjeni tako da bljesak osvjetljenja odnosno zrake svjetlosti ne padaju izravno na prometnu površinu.

Članak 26.

Nije dopušteno izlagati pojedine predmete izvan izloga i drugih poslovnih prostorija uz i na javnu površinu.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih predmeta na vrata ili prozore lokala, te na okvire izloga ili fasadu zgrade uz javnu površinu.

Članak 27.

Zaštitne naprave iznad izloga ili lokala (tende, platna i sl.) moraju biti čiste i neoštećene, te postavljene tako da ne smetaju prolaznicima i ostalom prometu.

Članak 28.

Izložbeni ormarići, zaštitne naprave iznad izloga i lokala i sl. predmeti mogu se postaviti na temelju odobrenja Općinskog poglavarstva.

Predmeti iz prethodnog stavka ovog članka koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju ili su neuredni i zapušteni uklonit će se po rješenju komunalnog redara.

Članak 29.

Uz zahtjev za odobrenje postavljanja predmeta iz čl. 28. treba priložiti nacrt, tehnički opis, statički proračun i suglasnost vlasnika zgrade.

Za postavljanje predmeta iz st. 1. ovog članka na objektu koji je proglašen spomenikom kulture potrebno je pribaviti i prethodnu dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

4. Objekti i uređaji javne rasvjete, telefonske govornice, poštanski sandučići i protupožarni hidranti

Članak 30.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s priznatim ekološkim normama i suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Javna rasvjeta, u pravilu svijetli cijele noći od sumraka do svitanja, a odlukom poglavarstva može se donijeti i skraćeni režim osvjetljavanja.

Članak 31.

Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu održavanja javne rasvjete dužna je objekte i uređaje javne rasvjete održavati u ispravnom stanju, a oštećene i izgorjele žarulje odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja, zamijeniti novim.

Članak 32.

Ne smije se na objekte javne rasvjete postavljati oglase, obavijesti, reklame i sl. predmete.

Iznimno, na objekte javne rasvjete (stupove) mogu se postavljati ukrasne zastave, ali tako da ne smetaju namjeni objekta.

Članak 33.

Zabranjeno je uništavati i oštećivati objekte, uređaje i opremu javne rasvjete.

Članak 34.

Hrvatske telekomunikacije d.d. dužne su održavati javne telefonske govornice u ispravnom i urednom stanju, te kvarove telefonskih aparata i oštećenja tel. govornica uklanjati odnosno sanirati u najkraćem mogućem roku.

Članak 35.

Telefonske govornice mogu se postaviti na mjesta koja odredi Općinsko poglavarstvo.

Zabranjeno je uništavati i oštećivati javne telefonske govornice i telefonske aparate u njima te poštanske sandučiće.

Članak 36.

Hrvatske pošte dužne su održavati javne poštanske sandučiće u ispravnom i urednom stanju, te sva oštećenja istih sanirati kao i ukloniti dotrajale.

Članak 37.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina vlasnik ili koncesionar kome je održavanje povjereno dužan je održavati u ispravnom stanju.

Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

5. Uređenje vanjskih dijelova zgrada, dvorišta i okućnica

Članak 38.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih površina i objekata, te građani - vlasnici odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 39.

Vlasnici odnosno posjednici stambenih i drugih objekata, stanova i poslovnih prostorija dužni su se brinuti o urednom i estetskom izgledu i čistoći vanjskih dijelova zgrada (pročelja, balkoni, lođe, terase, ulazna vrata, prozori, podrumski otvori, žljebovi i druge vanjske naprave), te ih redovito održavati i popravljati tako da odgovaraju propisanim standardima i doprinose izgledu mjesta.

Oštećenja vanjskih dijelova zgrade moraju se popraviti u toku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, a najkasnije u idućoj godini.

Oštećene vanjske dijelove zgrada i drugih građevina koji stvaraju neposrednu opasnost za sigurnost prometa i kretanja prolaznika, vlasnik mora odmah po dobivenom rješenju komunalnog redara sanirati, u protivnom će sanaciju izvršiti Općina na račun vlasnika zgrade ili druge građevine.

Članak 40.

Zabranjeno je na prozorima, vratima, balkonima, terasama, ogradama i drugim dijelovima zgrade, te ulicama i sl. koji su okrenuti na javne površine, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrada i okoline.

Članak 41.

Ograda uz javnu površinu mora biti izgrađena tako da se uklapa u okolni izgled naselja, a prema uvjetima koji se propisuju urbanističkim kriterijima, time da ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i sl.

Posude sa cvijećem izvan gabarita objekta moraju biti postavljene i osigurane na način da se spriječi pad posude te prolijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Članak 42.

Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno prometne površine.

Vlasnici odnosno posjednici okućnica i zemljišta (vrt, voćnjak, neizgrađeno građevinsko zemljište i druga slična površina) uz javne površine dužni su brinuti o urednom i estetskom izgledu površina, u suprotnom, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

Na nekretninama u privatnom vlasništvu na području Općine Punat, koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine, nije dozvoljeno na duži rok uskladištenje niti odlaganje komunalnog otpada, krupnog komunalnog otpada, te raznog otpadnog materijala (otpadno drvo, drva za ogrjev, ugljen, bačve, željezo, lim), olupina automobila, priključnih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp prikolica, kontejnera i plovila, starih strojeva i sličnih predmeta.

Članak 43.

Ograda od ukrasne živice ili posađenih nasada mora se redovito održavati i obrezivati tako da ne seže preko regulacione linije na javnu površinu odnosno da ne ometa korištenje javne površine, poglavito ako graniči s nogostupom ili kolnikom i da ne ugrožava sigurnost kretanja odnosno vidljivost i preglednost u prometu.

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka, dužan je podrezivati raslinje koje je zasađeno u dvorištu ili okućnici, a koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila i ne zaklanja uređaje vertikalne signalizacije i javne rasvjete.

Komunalni redar naložit će vlasniku zemljišta da ukloni osušeno ili bolesno stablo ili granu, koji bi svojim rušenjem odnosno padom, mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Ukoliko vlasnik ili posjednik zemljišta uz javnu površinu ne ispuni obvezu iz stavka 1. ovog članka, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

Članak 44.

Vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz javnu prometnu površinu dužni su ukloniti zemljani i slični materijal nanesen s njegove okućnice ili zemljišta na javnu površinu.

Ukoliko vlasnik odnosno posjednik zemljišta uz javnu površinu ne ispuni obvezu iz stavka 1. ovog članka, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

6. Komunalni objekti javne namjene

Članak 45.

Komunalnim objektima javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se: otvorene zelene tržnice, vodoskoci, skulpture, javni zahodi, košarice za otpad, posude - kontejneri za otpad, oprema dječjih igrališta, ograde za zaštitu javnih površina, javni zdenci, javne slavine, vanjski ormarići s električnim priključcima, klupe na javnim površinama, ukrasne vaze, pregledni planovi i drugi objekti.

O održavanju komunalnih objekata iz prethodnog stavka ove Odluke brine se pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti.

Članak 46.

Otvorenu tržnicu na kojoj se u skladu s propisima obavlja promet poljoprivredno-prehrambenim i drugim proizvodima, održava urednim i čistim pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina.

Tržni red propisuje nadležno tijelo Općine.

Prostor kao i tržni red za prodaju na veliko (iz vozila) uređuju se posebnom odlukom Općinskog poglavarstva.

Na otvorenoj tržnici prodavači su dužni prodajno mjesto održavati čistim, a prije napuštanja prodajnog mjesta, ambalažu i druge otpatke odstraniti na za to određeno mjesto.

Članak 47.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izvan tržnog prostora, osim ako isto pravo nije utvrđeno posebnim odobrenjem Općinskog poglavarstva.

Drugi proizvodi (tekstil, plastika, metal, knjige i sl.) smiju se prodavati izvan tržnog prostora isključivo na štandovima postavljenim i određenim za tu namjenu, a po posebnoj odluci Općinskog poglavarstva.

Za vrijeme održavanja javnih priredbi i manifestacija prodaja robe na javnim površinama regulira sa zasebnim propisima.

Članak 48.

Komunalni objekti koji služe javnoj namjeni moraju se držati u čistom, urednom i ispravnom stanju, odnosno ne

smiju se prljati, oštećivati, uništavati, ne smije se po njima šarati, pisati, lijepiti plakate i oglase, ni na drugi način nagrđivati njihov izgled.

7. Javne površine na kojima se odvijaju javne zabave i ostale manifestacije

Članak 49.

Organizator javnih zabava, kulturnih, športskih i ostalih manifestacija dužan je prije organiziranja istih zatražiti odobrenje Općinskog poglavarstva.

Organizatori manifestacije dužni su brinuti se o čistoći i redu zauzetih površina te odmah po završetku manifestacije prostor dovesti u prvobitno stanje.

8. Održavanje parkirališta, dječjih i športskih igrališta

Članak 50.

Dječja i športska igrališta i objekte na njima te druge rekreacijske površine, vlasnici ili zakupci moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 51.

Čekaonice autobusnog prometa, taksi stajališta i pristaništa moraju se održavati u urednom stanju i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Članak 52.

Vlasnik ili koncesionar javnih parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću te njima namjenski gospodariti.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp kućica, te neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

9. Postavljanje pokretnih naprava i kioska

Članak 53.

Pokretnim stvarima, čije postavljanje utječe na uređenje naselja, smatraju se: montažni kiosk do 12 m2, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u prometu, naprave dječjeg igrališta, štandovi i naprave (naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, ambulantna prodaja robe, peći za pečenje plodina i sl.), pokretne naprave (stolice, stolovi i klupe, šatori, pokretne ograde, cvjetne vaze, te cirkusi, zabavne radnje, luna-parkovi i sl.)

Članak 54.

Pokretne stvari navedene u članku 53. ove Odluke, mogu se postavljati na nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području Općine Punat po odobrenju Općinskog poglavarstva izdanog na temelju suglasnosti vlasnika nekretnine.

Postavljene pokretne stvari kao i njihova okolina, moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale, uništene ili neuredne pokretne stvari moraju se zamijeniti novima.

Članak 55.

Vlasnici odnosno posjednici pokretnih naprava i kioska plaćaju Općini Punat komunalnu naknadu.

Kada se pokretne stvari postavljaju na nekretninama u vlasništvu Općine Punat, vlasnik odnosno posjednik pokretnih stvari, osim komunalne naknade, plaća naknadu za korištenje javne površine koja se određuje posebnom odlukom.

Članak 56.

Lokaciju te način i uvjete za postavljanje kioska i pokretnih naprava iz članka 53. ove Odluke kao i visinu zakupnine za korištenje javno - prometne površine na kojoj su postavljeni, utvrđuje nadležno tijelo Općine, na osnovu općinskih odluka o kioscima i ugostiteljstvu, poštujući naročito slijedeće uvjete:

- da postavljenje pokretne stvari ne utječu negativno na oblikovanje i korištenje okolnog prostora,

- da postavljenje pokretne stvari ne predstavljaju izvor dodatne buke, onečišćenja i drugih emisija,

- da su postavljene pokretne stvari izrađene od trajnog materijala,

- da postavljenje pokretne stvari predstavljaju nadopunu postojećoj ugostiteljsko-turističkoj ponudi mjesta,

- da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

- da zauzimanje određene javne površine nikada ne sprečava i remeti prolaz vozila javnih službi, kao što su hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i drugi,

- da se podnositelj zahtjeva u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Općine Punat,

- da je podnositelj zahtjeva kao prethodni korisnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne površine i koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz odobrenja,

- da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj nema dugovanja prema Općini Punat po osnovu poreza i doprinosa, koji su zakonom ili drugim propisom utvrđeni kao prihod Općine Punat,

- da postavljene pokretne stvari ne ometaju odvijanje kolnog i pješačkog prometa i zaklanjaju preglednost prometne signalizacije, te zauzimaju parkirališni prostor.

Članak 57.

Javne površine za postavljanje stolova, stolica i suncobrana radi organiziranja otvorenih terasa dodjeljuju se isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Stolovi, stolice, zaštita od sunca kao i ostala oprema na javnoj površini moraju biti od kvalitetnog materijala, tehnički ispravni i primjereno oblikovani.

Posude s ukrasnim biljem kao oprema ugostiteljske terase, moraju biti od terakote ili zamjenskog umjetnog visokokvalitetnog materijala.

Uz već postavljene stolove, stolice i suncobrane, na javnu površinu ne smiju se dodatno postavljati stalci, police, reklamni panoi i slično.

Članak 58.

Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora o korištenju javne površine, ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu terase te ukloniti platno tende. Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora nije dužan ukloniti nosivu konstrukciju tende, osim u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti.

Članak 59.

Izvođenje žive ili puštanje reproducirane glazbe, zvučnih poruka i slično, vezano za obavljanje registrirane gospodarske i druge djelatnosti, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, dozvoljeno je samo uz odobrenje Općinskog poglavarstva.

Otvorenim prostorom, u smislu prethodnog stavka, smatraju se i ugostiteljske i druge terase, igrališta te montažni

objekti na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati od 1. svibnja do 30. rujna za vrijeme od 0800 do 2400 sata, a u drugom dijelu godine za vrijeme od 0900 do 2200 sata, za jačinu zvuka koja je dozvoljena važećim propisima.

Kontrolu provodi sanitarna inspekcija sukladno zakonskim propisima.

Izuzetno, u određenim opravdanim i posebno obrazloženim slučajevima, za održavanje zabavnih manifestacija, priredbi i koncerata, za obilježavanje prigodnih i tradicionalnih svečanosti i praznika, Općinsko poglavarstvo može dati odobrenje i za duže vrijeme, u odnosu na vrijeme iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 60.

Zakupoprimci javnih površina dužni su na njima održavati red, mir i čistoću i opremiti ih potrebnom komunalnom infrastrukturom.

U tijeku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Po isteku roka korištenja korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od svih stvari, u suprotnom će to učiniti Općina Punat na teret obveznika.

Članak 61.

Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja nadležnog Općinskog tijela ima nedostatke ili oštećenja, ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku odnosno korisniku uklanjanje nedostatka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Ako vlasnik odnosno korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi objekt ili predmet sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 62.

Čistoća javnih površina održava se sprječavanjem onečišćenja, te čišćenjem i povremenim pranjem kolnika i pločnika, uklanjanjem nečistoća s javnih zelenih površina i plaža, kao i pražnjenjem košarica, posuda i sličnih naprava za odlaganje otpada na javnim površinama.

Brigu o održavanju čistoće u naselju vodi Općina i pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih usluga.

Opseg, način i ostale uvjete redovitog održavanja čistoće javnih površina uređuje Općina Punat na osnovi Plana rada održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina, a njegovo izvršenje nadzire komunalno redarstvo.

Članak 63.

Čišćenje može biti redovno i izvanredno.

Izvanredno održavanje čistoće javnih površina određuje se kada zbog vremenskih nepogoda i sličnih događaja javne površine budu prekomjerno onečišćene, te kada je iz drugih razloga javne površine potrebno izvanredno čistiti.

Članak 64.

Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih usluga dužna je voditi očevidnik o izvršenom programu.

Izvještaj o izvršenom programu dostavlja se Općini svaki mjesec.

Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih usluga dužna je surađivati s komunalnim redarom Općine.

Članak 65.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćenja površine oko njihovog poslovnog objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 66.

U cilju zaštite čovjekove okoline i zdravlja ljudi, održavanja urednosti, čistoće i lijepog izgleda mjesta, na javne površine se ne smije ostavljati niti bacati bilo kakav otpad ili na drugi način na tim površinama stvarati nered i nečistoću.

Naročito se zabranjuje:

- Zauzimanje javno-prometne površine, odlaganje građevinskog i drugog materijala bez odobrenja nadležnog tijela Općine,

- Pranje vozila na javno-prometnim površinama i u vlastitom dvorištu, ako se tako onečišćena voda slijeva na javnu površinu,

- Pranje osoba, vozila ili ostalih predmeta na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- Ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste, a osobito otpadnih motornih ulja i agresivnih tekućina (kiseline, lužine i sl.),

- Zatrpavanje i začepljivanje uličnih jaraka i slivnika,

- Oštećivanje i prljanje spomenika, zidova, ograda, vrata, klupa, vaza i natpisa, kao i šaranje po njima, ispisivanje reklama, grafita i sl.

- Bacanje otpadaka papira, ostataka hrane i voća, ambalaže, kutija, limenki, opušaka i sl.,

- Bacanje zapaljenih opušaka u ulične košarice za otpatke i na druga mjesta,

- Oštećivanje ili uništavanje posuda za otpatke te šaranje i pisanje po njima,

- Pljuvanje i obavljanje nužde,

- Korištenje dječjih igrališta i sprava za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- Onečišćavanje javnih površina od strane kućnih ljubimaca i domaćih životinja,

- Kupanje pasa u ljetnim mjesecima na plažama,

- Popravljanje motornih vozila, osim nužnih popravaka u svrhu uklanjanja s javno-prometne površine, kao i obavljanje drugih obrtnih usluga,

- Isprašivanje kućnih predmeta (posteljine, sagova i sl.).

- Bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova i vozila bez odobrenja Općine, kao i lijepljenje letaka i oglasa izvan za to određenih mjesta,

- Puštanje stoke i peradi na javne površine u naselju,

- Ostavljanje piljevine i sl. otpadaka od piljenja drva,

- Paljenje otpada, osim na za to određenoj površini koju odredi Općina,

- Onečišćavanje javno-prometne i druge javne površine bilo kojim drugim predmetima, stvarima ili radnjama,

- Ostavljanje vozila bez registarskih tablica, neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp prikolica, čamaca, karamboliranih vozila, olupina vozila, plovila i sl.,

- Odvodnja krovne oborinske vode na način da se ometaju prolaznici,

- Zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja nadležnog tijela Općine Punat, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima.

Navedeno pod točkama 4., 10. i 19. stavka 1. ovog članka, zabranjuje se obavljati i na privatnim površinama.

Navedene predmete iz točke 7 i 21 stavka 1. ovog članka, zabranjuje se ostavljati i na privatnim površinama koje se nalaze uz javne površine ili su vidljive s javnih površina.

Članak 67.

Radi zaštite javnih zelenih površina ne smije se:

- Obarati drveće, te vaditi panjeve,

- Obrezivati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja,

- Guliti koru stabala, zasijecati drveće, grmlje i živicu,

- Penjati se po drveću,

- Neovlašteno ubirati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetno i travnato busenje, kidati cvjetne i zelene grane s grmlja i drveća, kositi travu,

- Kopati i odnositi zemlju i humus,

- Oštećivati opremu zelenih površina, kao npr. ograde, stupiće, klupe, stolove, sprave za igru djece te njihovo onečišćavanje i onesposobljavanje,

- Bacati papir i drugi otpad, smeće, piljevinu, pepeo, odrezano šiblje, granje, kao i njihovo paljenje na javnoj zelenoj površini,

- Kampirati bez odobrenja,

- Ložiti vatru i paliti stabla,

- Upotrebljavati javne površine određene za dječju igru i koristiti sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- Voziti, zaustavljati, parkirati ili prati vozila na javnim zelenim površinama,

- Odlagati građevinski materijal ili bilo kakvu vrstu otpada,

- Lijepiti i zakucavati plakate, objave ili obavijesti po drveću,

- Vršiti ispašu stoke i peradi (ovce, konji, krave i dr.),

- Obavljati bilo kakve druge radnje koje bi dovele do devastacije javne zelene površine.

Izuzetno, Općina može odrediti stručnu osobu uz čije se odobrenje može izvršiti navedeno u točkama 1. i 2. prethodnog stavka.

Članak 68.

Stabla i grane koje smetaju zračnim vodovima na javnim površinama (električnim, telekomunikacijskim i sl.) smiju obrezivati i ukloniti samo pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje zelenih površina ili ovlaštene za održavanje zračnih vodova, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Zahvati iz stavka 1. ovog članka vrše se na zahtjev tražitelja izvršenja.

Članak 69.

Zabranjeno je svako stvaranje i ostavljanje otpada u ruševinama građevina kao i uz prometnice, šume i poljoprivredne površine.

Zabranjeno je ubacivati ulični i kućni otpad u slivnike i kanale za odvodnju.

Članak 70.

Svatko je dužan poslije onečišćenja javne površine ukloniti nečistoće nastale njegovim djelovanjem, odnosno nadoknaditi troškove čišćenja kao i nadoknaditi svaku drugu štetu koju je izazvao.

Članak 71.

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnim površinama obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se o trošku počinitelja oštećenja, a po nalogu komunalnog redara.

Članak 72.

Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse u skladu s Odlukom o uvjetima i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama.

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake, dječja igrališta i uređene plaže.

Vlasnik ili pratilac domaće životinje dužan je očistiti javnu površinu u slučaju da je onečišćena otpacima njegove životinje.

Članak 73.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim ili rasutim materijalom.

Članak 74.

Radi prikupljanja otpada od prolaznika, na javnim mjestima postavljaju se košarice za otpad.

Košarice za otpad postavljaju se na prikladnim mjestima prema određenom planu i potrebama.

Košarice za otpad prazni, čisti i održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina.

Članak 75.

Zabranjeno je na javnim površinama postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, vaze, »zatoke« i dr.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Općinsko poglavarstvo može radi zaštite pješaka stambenih i drugih objekata uz prometnice dopustiti postavljanje fizičke prepreke.

Članak 76.

Zabranjeno je na ogradama, klupama, drveću, grmlju, zelenim živicama, ulicama, trgovima i svim drugim javnim površinama, kao i na svim drugim mjestima gdje to nije izričito dopušteno, držati, izlagati i prodavati robu i druge stvari.

Članak 77.

Na javnim vodoopskrbnim mjestima (javna slavina, javne cisterne, javni izljevi i dr.) na kojima se građani opskrbljuju vodom, zabranjeno je napajanje i pranje životinja, kao i svako drugo pranje bilo osoba ili stvari.

Članak 78.

Djelatnici na održavanju javne čistoće i javnih površina moraju biti uredni i propisno odjeveni.

Članak 79.

Vozila kojima se prevozi građevinski, tekući ili sipki materijal, moraju biti opremljena tako da se onemogući rasipanje materijala po javno-prometnim površinama.

Svako onečišćenje javno-prometne površine nastalo rasipanjem materijala iz vozila, prijevoznik je dužan odmah ukloniti. U protivnom će to učiniti treće osoba, po nalogu komunalnog redara, na račun prijevoznika odnosno onečišćivača.

Vozila ne smiju ispuštati ulja i masti na javno-prometnu i drugu javnu površinu.

Vozila koja se uključuju u promet na javno-prometnu površinu odnosno vozila koja izlaze sa gradilišta, poljoprivrednih površina ili blatnjavih putova na asfaltnu površinu, moraju imati očišćene kotače od zemlje i drugog materijala.

1. Održavanje čistoće morske obale i obalnog mora

Članak 80.

Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, opremljeni prema određenim higijensko- tehničkim uvjetima.

Kupališta su ograđeni i uređeni prostori za kupanje i sunčanje opremljeni svim uređajima, opremom za sunčanje i kupanje.

Članak 81.

Obalni pojas - prirodne plaže, uređene plaže, kupališta i zelene površine uz plažu moraju se redovito održavati te nadzorom istih spriječiti odvoz pijeska, šljunka i ostalog plažnog materijala.

U periodu turističke sezone prirodne plaže, uređene plaže i kupališta moraju se čistiti svakodnevno od otpada.

Održavanje čistoće i preventivno djelovanje radi sprečavanja onečišćenja luka i obalnog pojasa te zahvata na pomorskom dobru regulirano je posebnim propisima.

Nadzor i mjere u svrhu očuvanja površina iz stavka 1. ovog članka provodi nadležno tijelo državne uprave odnosno pravna ili fizička osoba koja posjeduje koncesijsko odobrenje.

Članak 82.

U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

Članak 83.

Zabranjeno je pranje i kupanje domaćih životinja u moru, na javnim kupalištima i drugim plažama.

Kupanje pasa dozvoljava se na zato predviđenim i posebno označenim plažama.

2. Red kod gradnje, odlaganje otpadnog građevinskog materijala, istovar, smještaj i utovar robe i materijala

Članak 84.

Izvođači građevinskih i drugih radova dužni su prilikom izvođenja radova:

- ograditi gradilište i označiti ga tako da ne ugrožava promet,

- održavati gradilište u urednom i čistom stanju

- polijevati materijale i objekte vodom, ili drugim mjerama spriječiti stvaranje i širenje emisija na javne površine,

- odložiti građevinski i drugi materijal tako da ne ometa promet vozila i pješaka te slobodno otjecanje vode,

- čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog materijala, blata i sl. čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova,

- čistiti i prati teretna i osobna vozila prije njihova odlaska s gradilišta te nakon završetka radova na javnim površinama uspostaviti red i čistoću.

Kod većih zemljanih radova na pojedinom gradilištu, Jedinstveni upravni odjel Općine može posebnim aktom odrediti ulice i druge javne površine za kretanje vozila, a radi odvoza i dovoza materijala i odrediti naknadu za njihovo korištenje.

Članak 85.

Javne površine mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

- istovara, smještaja i utovara građevnog i otpadnog materijala,

- postavljanje skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrada i uređaja,

- istovara drva, ugljena i dr. krutih i tekućih goriva,

- iznajmljivanje vozila, plovila i bicikla,

- održavanje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

- prezentacija i promotivne prodaje.

Za potrebe iz stavka 1. ovog članka odobrenje za korištenje javne površine izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine.

Odobrenjem se pobliže određuju rok i posebni uvjeti korištenja javne površine kao što su: dimenzije javne površine, mjere osiguranja, mjere zaštite sudionika u prometu, privremena regulacija prometa, mjere zaštite javne zelene površine i sl.

Zabranjeno je bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Komunalni redar naredit će uklanjanje materijala i predmeta istovarenih i smještenih na javnoj površini bez odobrenja, ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka

Nositelj odobrenja za zauzimanje javne površine, dužan je najkasnije u roku 24 sata po završetku radova obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine da mu zauzeta površina nije više potrebna. Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako ustanovi oštećenje na istoj narediti nositelju odobrenja da o svom trošku u određenom roku korištenu površinu dovede u prijašnje stanje.

Članak 86.

Investitori objekata dužni su zaštititi javno zelenilo od uništavanja do kojeg bi došlo prilikom izgradnje objekata.

Ako se zelenilo ne može zaštititi, investitor je dužan nakon završetka radova, obnoviti i urediti zelenilo kako je izgledalo prije početka radova.

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i/ili uništene javne površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se po nalogu komunalnog redara o trošku

investitora odnosno izvoditelja građevinskih radova iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 87.

Prekopavanje javnih i javno prometnih površina kao i uspostavljanje prijašnjih stanja može se izvoditi samo na osnovi posebnog odobrenja za prekopavanje (posebni uvjeti) kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine i radovi se moraju obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Za izvršenje prekopa, investitor je dužan zahtjevom ishoditi odobrenje kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine, prije početka radova.

Članak 88.

Jedinstveni upravni odjel Općine izdat će odobrenje za prekopavanje javne površine koje sadrži:

- vrijeme početka radova,

- rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja, koji ne može biti duži od 30 dana,

- mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i sl.),

- posebne uvjete za sanaciju prekopa kolnika,

- podatke o ovlaštenom nadzornom inženjeru.

Izvoditelj radova odnosno korisnik javne površine dužan je za radove poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta, te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

Izuzetno, bez prethodnog odobrenja može se izvršiti prekopavanje javne površine u svrhu popravka objekata komunalne infrastrukture, u slučaju:

otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu kao i sprečavanja nastanka većih materijalnih šteta; održavanje vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

Članak 89.

Izvoditelj radova na javnoj površini dužan je radove izvoditi uz prethodnu obavijest vlasnicima vodova i instalacija i drugih objekata komunalne infrastrukture na području izvođenja radova.

Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na javnoj površini, nastala oštećenja i kvarovi na kolniku, instalacijama i drugim objektima na ili uz javnu površinu, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja Jedinstveni upravni odjel Općine odredit će uklanjanje nastalih oštećenja na trošak izvoditelja.

Članak 90.

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna kalendarske godine cjelodnevno na cijelom području Općine Punat ne mogu se izvoditi gradnje građevina i građevinski radovi svih vrsta.

Prekopavanje i izvođenje građevinskih radova te odlaganje građevinskog materijala na javnim površinama može se izvoditi u razdoblju od 15. rujna do 15. lipnja uz suglasnost Općine.

Izuzetno, Općinsko poglavarstvo može odobriti radnje iz stavka 1. ovog članka i u periodu od 15. lipnja do 15. rujna zbog opravdanih razloga.

Članak 91.

Novoizgrađenu, rekonstruiranu i novoasfaltiranu, nerazvrstanu cestu ili bilo koju javnu površinu, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfalterskih radova.

Iznimno, Općinsko poglavarstvo može odobriti po posebnim uvjetima, prekopavanje javne površine ili nerazvrstane ceste i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 92.

Otpadni građevinski materijal tj. materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekta ili uređenja zemljišta, te materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekta, koji se ne može bez prethodne prerade koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao, odlaže se na za tu svrhu određena odlagališta - deponije.

Gospodarenje građevinskim otpadom regulirano je zasebnim Pravilnikom.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, otpadni građevinski materijal može se odlagati i na druga mjesta ( u svrhu nasipavanja i sl.) koja odredi Jedinstveni upravni odjel Općine.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

Otpadni građevinski materijal odložen izvan predviđenih odlagališta, (na javnim površinama i površinama u privatnom vlasništvu) ukloniti će se po nalogu komunalnog redara o trošku počinitelja.

Članak 93.

Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen, kruta i tekuća goriva i sl.) te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište.

Ukoliko je neophodno, može se dio javne površine koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ako se tim korištenjem ne ometa sigurno odvijanje prometa.

Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na javnoj površini više od 48 sati.

Javna površina se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 94.

Utovar i istovar roba i materijala prvenstveno se obavlja u građevinama i na zemljištu izvan javnih površina, a u opravdanim slučajevima može se izvršiti privremeno i na javnim površinama, osim gdje je to zabranjeno.

Utovar i istovar mora se izvršiti brzo i bez zastoja, tako da se ne ugrožava sigurnost prolaznika i ne zaustavlja promet.

Zabranjeno je stavljati ambalažu i sl. na javne površine ispred trgovačkih i ugostiteljskih objekata (prodavaonice, skladišta i sl.).

Zabranjeno je stavljanje na javnu površinu ispred zgrada i dr. građevina, ograda ili na zgrade i dr. građevine, uređaje i predmete koji mogu povrijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 95.

Otpadom se smatraju tvari i predmeti koje je pravna ili fizička osoba odbacila ili odložila, namjerava ih ili mora odložiti, a razvrstava se ovisno o svojstvu i mjestu nastanka i to:

- komunalni otpad

- tehnološki otpad

Članak 96.

Komunalni otpad u smislu ove Odluke je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,

otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Pod komunalnim otpadom u smislu ove odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu, a to su osobito : staro pokućstvo, kućanski aparati, posuđe, krupna ambalaža, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža i sl.

Komunalnim otpadom se u smislu ove odluke pod određenim uvjetima smatraju i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi kao i pokretne naprave ostavljene na javnim površinama na području Općine Punat.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanaka sukladno Zakonu o otpadu.

Članak 97.

U komunalni otpad ne spada proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima (motorna ulja, ulja iz friteza i sl.).

Proizvođač proizvodnog otpada dužan je na propisan način obraditi i uskladištiti proizvodni otpad.

Zabranjeno je ispuštanje motornih ulja i ulja iz friteza i sl. u kanalizacijski sustav.

Otpadna ulja predaju se ovlaštenom sakupljaču prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima..

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i gospodarenja komunalnog otpada donosi program odvoza otpada o kojem je dužna obavijestiti korisnike usluga.

Članak 98.

Otpad iz kućanstva razvrstava se na ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo, bio otpad i slično) i ostali kućni otpad.

Ambalažni otpad odlaže se u tipske posude pripremljene za selektivno sakupljanje otpada sukladno Zakonu o otpadu.

Ostali kućni otpad i bio otpad sprema se u vreće izrađene od čvrstog nepropusnog i neprozirnog materijala koje treba čvrsto zavezati i potom odložiti u posude za taj otpad.

Zabranjeno je na mikrolokaciji za odlaganje komunalnog otpada iz kućanstva ostavljati otvorene i oštećene vreće ili bilo kakav drugi otpad.

Članak 99.

Tip, vrstu i veličinu, te broj i lokaciju posuda za selektivno sakupljanje otpada određuje pravna ili fizička osoba kojoj je povjerena ova djelatnost, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Nabavu i postavljanje posuda može obavljati pravna ili fizička osoba koja se bavi prikupljanjem i odvozom, kao i svaki korisnik, uz prethodnu suglasnost davatelja usluga.

Iznimno, za novosagrađene objekte i novootvorene poslovne prostorije, posude za otpad nabavlja investitor odnosno vlasnik objekta tj. prostora.

Udaljenost posuda za otpad za ulice i područja iz st. 1. ovog članka može biti najviše do 150 m.

Članak 100.

Svaki stambeni objekt s više od 6 stambenih jedinica mora unutar svoje parcele osigurati prostor za smještaj kontejnera vodeći računa o pristupnosti za isporučitelja usluga.

Članak 101.

Pravna ili fizička osoba koja se bavi prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada, dužna je čistim i ispravnim održavati posude kojih je vlasnik. Isto se odnosi i na čišćenje prostora na kojima se postavljaju posude.

Pravne i fizičke osobe koje se bave prijevozom otpada u javnom gradskom prometu obvezne su prilikom prijevoza spriječiti rasipanje otpada, širenje prašine i stvaranja buke ili neugodnog mirisa po javnim površinama.

Pravne i fizičke osobe koje vrše odvoz komunalnog otpada dužne su održavati svoja vozila i ostalu opremu (posude za otpad i sl.) kao i pretovarne stanice u čistom i urednom stanju.

Svako oštećenje i onečišćenje na javnoj površini koje nastaje pri odvozu otpada, ovlaštena pravna ili fizička osoba dužna je ukloniti odmah, a najkasnije u tijeku dana u kojem je oštećenje nastalo.

Članak 102.

U posude za otpad smije se odlagati samo otpad za koji je posuda za otpad namijenjena, odnosno za tu vrstu otpada posebno označena.

Odlaganje otpada izvan posude za otpad je zabranjeno.

Strogo se zabranjuje u posude za komunalni otpad ubacivati tekuće ili polu tekuće tvari, zapaljive predmete, tekućinu, građevinski otpad, zemlju, vrući pepeo i žar, te predmete koji se smatraju krupnim otpadom.

Osobito je zabranjeno ubacivati u posude za kućni otpad ili odlagati pored njih tehnološki otpad (ulje iz friteza, motorno ulje, akumulatore, auto-gume i sl.).

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje sakupljanja i odvoza komunalnog otpada donosi program sakupljanja otpada iz stavka 3. ovog članka.

Članak 103.

Komunalni otpad može se prikupljati i odvoziti samo pomoću tipskih posuda i specijalnih vozila, te isto može obavljati samo pravna ili fizička osoba, kojoj je Općina Punat te poslove povjerila.

Vozilo za prijevoz otpada mora biti propisno zaštićeno kako bi se spriječilo rasipanje materijala sa vozila, a po završetku rada mora se propisno očistiti.

Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

Članak 104.

Glomazan i tehnički otpad, stari namještaj, bijela tehnika, metalni otpad, automobilske gume, istrošeni akumulatori ostaci kemikalija, stari lijekovi, fluorescentne cijevi i živine svjetiljke trebaju se odvojeno prikupljati i odnijeti na predviđeno posebno sabirno mjesto.

Električni i elektronski uređaji i oprema predaju se ovlaštenom sakupljaču prema Pravilniku o gospodarenju EE otpadom.

Otpadna vozila predaju se ovlaštenim sakupljaču Prema pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima.

Posebno sabirno mjesto i odlagalište neopasnog otpada održava i njime upravlja ovlaštena pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje komunalne djelatnosti. Ista ima isključivo pravo raspolaganja otpacima odloženim na ove deponije.

Članak 105.

Krupni otpad koji se stvara u poduzećima, drugim organizacijama i zajednicama, te radnjama samostalnih privrednika, odvozi se prema neposrednom dogovoru s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom ovlaštenom za obavljanje te djelatnosti, odnosno drugim davaocima komunalnih usluga.

Članak 106.

Vlasnici ili posjednici turističkih, trgovačkih i ribarskih brodova, brodica i drugih plovnih objekata koji se nalaze na sidrištu ili privremenom popravku u lukama, obvezni su odlagati otpad u za to postavljene kontejnere.

Vlasnici ili posjednici čamaca, jedrilica i drugih plovnih objekata koji u lukama održavaju i popravljaju svoje plovne objekte, dužni su otpad nastao uslijed tih radova sakupiti i odložiti u kontejner.

U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za deponiranje otpada (komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima.

Posude za odvoz otpada s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom.

Članak 107.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način.

Posude za komunalni otpad ne smiju se pomicati sa njihovih stajališta.

Članak 108.

Tehnološki otpad, odnosno otpad iz djelatnost jest onaj koji nastaje u tehnološkim procesima proizvodnje i pružanja usluga.

Vlasnik otpada iz djelatnosti dužan je nabaviti vlastite kante i kontejnere te u njih zbrinjavati svoj otpad uz pridržavanje higijensko-sanitarnih uvjeta.

Odvoz i odlaganje otpada iz stavka 1. ovog članka, na odlagalište otpada organiziraju odnosno ugovaraju i snose troškove stvaratelji tog otpada, a u skladu s odredbama ove Odluke i drugim propisima.

VI. ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE DIMNJAKA, ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

Članak 109.

Odvodnja oborinskih i otpadnih voda propisana je posebnom Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Punat.

Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost, regulirana je posebnom Odlukom o dimnjačarskim poslovima.

Otpad iz septičkih jama i bazena za pročišćavanje kolektora odlaže se na način i uz uvjete definirane zakonskim aktima iz te oblasti.

Članak 110.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od ovlaštenog isporučitelja komunalne usluge čišćenje jame kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoline.

Kada nadležna inspekcija utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje.

Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

Ovlašteni isporučitelj komunalne usluge odvoza fekalija dužan je iste odložiti na odobrenom odlagalištu ili ih izliti u kanalizacijsku mrežu na mjestu koje je za to određeno.

Članak 111.

Vozila kojima se prevoze fekalije, stajski gnoj ili otpad ne smiju se zadržavati u naseljenim mjestima.

Članak 112.

Zabranjeno je unutar naselja držanje otvorenih gnojnica.

Zabranjeno je držanje otvorenih gnojnica i u neposrednoj blizini naselja, uz prometnice i odvođenje vode iz njih površinskim putem.

VII. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 113.

U svrhu zaštite zdravlja građana, dva puta tijekom godine (proljeće i jesen) obavlja se sistematska dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca te prikupljanje uginulih životinja.

Pravna osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

Na poziv komunalnog redara, pravna osoba iz stavka 4. ovog članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja tih radova.

VIII. DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Članak 114.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom Odlukom o držanju pasa i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama.

Članak 115.

Unutar naseljenih dijelova mjesta Punat i Stara Baška nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare, perad, pčele, pernatu divljač i glodavce.

Članak 116.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama članka 115. mogu se držati životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar postupit će prema ovlastima.

Članak 117.

Vlasnik domaće životinje (ovce, koze, goveda i drugih životinja) dužan je označiti svoje životinje uobičajenim oznakama (sinjalima).

Domaćim životinjama dopušta se prolaz prometnicama, šetalištima i ulicama jedino uz prisustvo pastira, u slučaju ako ne postoji druga mogućnost dolaska do pašnjaka.

Prolaz u ovom slučaju mora biti brz i bez zaustavljanja tako da se ne ugrožava promet.

Pastir je dužan očistiti onečišćenu javnu površinu (prometnicu) prilikom prolaska domaćih životinja njome.

Zabranjeno je puštati domaće životinje na javnu površinu bez prisustva vlasnika ili čuvara.

IX. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S JAVNIH POVRŠINA

Članak 118.

Čišćenje snijega i leda s javno prometnih površina vrši komunalno poduzeće kojemu je Općina Punat povjerila te poslove.

Snijeg se uklanja kada napada više od 5 cm visine, a ako pada neprekidno mora se uklanjati u više navrata.

Led s javno prometnih površina potrebno je ukloniti odmah po nastajanju istog.

Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, dužni su odmah očistiti snijeg i led s nogostupa i ulaza, te na prilazima objekta.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, ispred uličnih lokala, kioska i pokretnih naprava odgovorni su vlasnici i korisnici stanova, te poslovnih prostorija.

Osobe iz stavka 3. i 4. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 119.

Javno prometne površine mogu se, radi sprječavanja nastanka leda i radi sprječavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje cesta odnosno javnih površina, dužna je ukloniti materijal kojim je kolnik zasipan odmah, a najkasnije u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

X. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 120.

Svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama (kiosk, pokretna naprava, stolovi, stolice, štand, reklama, obavijest, putokaz, stupić, bijela tehnika, građevinski materijal, skela, građevinski strojevi, ogrjev i slično) moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju s rokom donosi komunalni redar. Ako vlasnik odnosno posjednik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, isti će se ukloniti po rješenju komunalnog redara o trošku vlasnika odnosno posjednika, uključujući troškove premještanja i skladištenja te čuvanja. Ukoliko je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

Članak 121.

Zabranjeno je na cestama, ulicama, putovima, trgovima i drugim prometnim i javnim površinama i privatnim površinama koje se nalaze uz javne površine u naselju i izvan naselja ostavljati tehnički neispravna vozila, neregistrirana vozila i ostala napuštena vozila te drugi krupni otpad kao i ostavljanje plovnih objekata i prikolica za prijevoz istih.

Vlasnik odnosno posjednik objekata i predmeta iz st. 1 ovog članka dužan je iste ukloniti u danom roku od dana dostave rješenja komunalnog redara.

Ako vlasnik ili posjednik objekte i predmete iz st. 1 ovog članka sam ne ukloni, uklonit će se po naređenju komunalnog redara o trošku vlasnika odnosno posjednika, uključujući troškove premještanja, skladištenja i čuvanja.

Članak 122.

Ako je vlasnik odnosno posjednik protupravno postavljenih predmeta nepoznat, rješenje o uklanjanju oglašava se na oglasnim pločama Općine Punat u skladu sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Oglašavanje traje 15 dana.

Ukoliko vlasnik odnosno posjednik protupravno postavljenih predmeta iste ne preuzme u roku od 30 dana od dana primljene odnosno oglašene obavijesti, ti se predmeti prodaju na licitaciji radi podmirenja nastalih troškova premještanja, skladištenja, čuvanja i troškova prodaje.

XI. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 123.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalni redar.

Članak 124.

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz ove Odluke, sukladno Zakonu ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- izricati mandatne kazne,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka

Članak 125.

Rješenje kojim se naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, donosi komunalni redar.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 126.

Fizičke i pravne osobe dužne su postupiti po nalogu komunalnog redara i u postavljenom im roku, koji ne može biti duži od 8 dana uskladiti svoje ponašanje s odredbama ove Odluke.

Ako se u održavanju komunalnog reda odredi obveza pa je obveznik ne izvrši u roku ili u potpunosti, izvršenje obveza povjeriti će se trećoj osobi na teret obveznika.

Članak 127.

U slučaju potrebe komunalni redar u svom radu može zatražiti pomoć MUP-a.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 128.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 10.000,00 kn kazniti će se pravna osoba za učinjeni prekršaj ako:

- oštećuje i uništava te neovlašteno skida i mijenja ploče (čl. 8. st.1)

- ne obilježi zgradu kućnim brojem (čl. 11)

- ne postavi odgovarajući naziv (čl. 12. st. 1)

- predmete iz čl. 13. postavi bez odobrenja

- se ne pridržava odredbi odobrenja iz čl. 14.

- ne održava čistim, urednim i ispravnim predmete iz čl. 13. (čl. 17. st. 1)

- ne otkloni nastale kvarove u roku 8 dana (čl. 17. st. 2)

- postavi predmete iz čl. 18. st. 1 bez odobrenja nadležnog tijela

- ako se prlja, oštećuje ili uništava predmete iz članka 12., 13. i 18. (čl. 19.)

- ne ukloni neispravne, nepravilno napisane i bez odobrenja postavljene predmete iz čl. 20.

- postupi protivno odredbi čl. 22.

- postupi protivno odredbi čl. 26.

- se ne pridržava odredbi čl. 27.

- bez odobrenja postavi izložbene ormariće, zaštitne naprave iznad lokala i sl. predmete (čl. 28. st. 1)

- na objekte javne rasvjete postavljati oglase, obavijesti, reklame i sl. predmete (čl. 32. st. 1)

- uništava objekte, uređaje i opremu javne rasvjete (čl. 33.)

- uništava i oštećuje javne telefonske govornice i telefonske aparate (čl. 35.)

- ne neovlašteno upotrebljava, oštećuje i uništava protupožarne hidrante (čl. 37.)

- se ne pridržava odredbi čl. 39. st. 1 i 2

- postupe protivno odredbi čl. 40.

- se ne pridržava odredbi čl. 41.

- se ne pridržava odredbi čl. 42.

- postupi protivno odredbi čl. 43. st. 1, 2 i 4

- se ne pridržava odredbi čl. 44. st. 1

- se ne pridržava odredbi čl. 46.

- se ne pridržava odredbi čl. 47. st. 1 i 2

- postupi protivno odredbi čl. 48. st. 1

- se ne pridržava odredbi čl. 49.

- se ne pridržava odredbi čl. 52.

- postavlja pokretne stvari bez odobrenja ili protivno odobrenju čl. 54.

- se ne pridržava uvjeta propisanih odredbom čl. 56.

- postupi protivno odredbi čl. 57. st. 2, 3 i 4

- postupi protivno odredbi čl. 58.

- se ne pridržava odredbi čl. 59.

- se ne pridržava odredbi čl. 60.

- ne osigura stalno čišćenje površina prema odredbi čl. 65.

- se ne pridržava odredbi čl. 66.

- se ne pridržava odredbi čl. 67.

- postupaju protivno odredbi čl. 69.

- ne postupi po odredbi čl. 70.

- se ne pridržava odredbi čl. 72.

- ne pridržava se odredbi čl. 73.

- na javnim površinama postavlja fizičke prepreke (čl. 75. st. 1)

- postupi protivno odredbi čl. 76.

- postupi protivno odredbi čl. 77.

- se ne pridržava odredbi čl. 79. st. 2

- vozila ispuštaju ulja i masti na javno-prometnu i drugu javnu površinu (čl. 79. st. 3)

- odvozi pijesak, šljunak, žal i ostali plažni materijal (čl. 81. st. 1)

- se ne pridržava odredbi čl. 82.

- se ne pridržava odredbi čl. 83. st. 1

- se ne pridržava odredbi čl. 84.

- javnu površinu iz čl. 85. koristi bez odobrenja

- se ne pridržava odredbi čl. 86.

- se ne pridržava odredbi čl. 87.

- se ne pridržava odredbi čl. 88 st. 1 i 2

- se ne pridržava odredbi čl. 91.

- odlaže građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (čl. 92.)

- se ne pridržava odredbi čl. 93.

- postupi protivno čl. 94. st. 3 i 4

- se ne pridržava odredbi čl. 97.

- komunalni otpad odlaže suprotno odredbama čl. 98.

- komunalnu opremu i prostor oko nje ne održava čistim i urednim (čl. 101.)

- odlaže otpad protivno odredbi čl. 102.

- se ne pridržava odredbi čl. 103.

- sa krupnim otpadom postupa suprotno čl. 105.

- se ne pridržava odredbi čl. 106. st. 1 i 2

- nepropisno parkira vozilo i time onemogućava odvoz otpada čl. 107. st. 1

- neovlašteno premješta posude za komunalni otpad čl. 107. st. 2

- postupi protivno odredbi čl. 108.

- se ne pridržavaju odredbe čl. 110. st. 1, 2 i 3

- se ne pridržavaju odredbe čl. 111.

- se ne pridržavaju odredbe čl. 112.

- se ne pridržavaju odredbe čl. 115.

- postupi protivno odredbi čl. 116. st. 1

- postupi protivno odredbi čl. 117. st. 4 i 5

- postupi protivno odredbi čl. 118. st. 4

- postupi protivno odredbi čl. 120.

- se ne pridržavaju odredbe čl. 121.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 5.000,00 kn kazniti će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi i samostalni obrtnik za prekršaj iz st. 1. ovog članka.

Članak 129.

Kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn kazniti će se fizička osoba koja izvrši prekršaj iz čl. 128. stavak 1. ove odluke.

Kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn kazniti će se roditelj odnosno staratelj malodobnog djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 128. st. 1. ove Odluke, ako je propustio dužnost staranja o malodobnom djetetu.

Članak 130.

Kaznu u iznosu 100,00 kn komunalni redar naplatit će fizičkoj osobi na mjestu počinjenja prekršaja koja se zatekne pri vršenju prekršaja ako:

- prlja, oštećuje ili uništava predmete iz članka 12., 13. i 18. (čl. 19.)

- ističe plakate, oglase i druge objave izvan oglasnih panoa i oglasnih ormarića (čl. 20.)

- postupi protivno odredbi čl. 26.

- na objekte javne rasvjete postavljati oglase, obavijesti, reklame i sl. predmete (čl. 32. st. 1)

- uništava objekte, uređaje i opremu javne rasvjete (čl. 33.)

- uništava i oštećuje javne telefonske govornice i telefonske aparate (čl. 35.)

- neovlašteno upotrebljava, oštećuje i uništava protupožarne hidrante (čl. 37.)

- postupe protivno odredbi čl. 40.

- se ne pridržava tržnog reda i ne očisti prodajno mjesto (čl. 46.)

- prodaje ili izlaže poljoprivredne i prehrambene proizvode izvan tržnog prostora na javnim površinama (čl. 47. st. 1 i 2)

- prekrši odredbe čl. 66.

- prekrši odredbe čl. 67.

- ostavlja i stvara otpad u ruševinama zgrada, kao i uz prometnice, šume i poljoprivredne površine (čl. 69. st. 1)

- ubacuje ulični i kućni otpad u slivnike i kanale za odvodnju (čl. 69. st. 2)

- postupi protivno odredbi čl. 72.

- na javnim površinama postavlja fizičke prepreke (čl. 75. st. 1)

- izlaže i prodaje robu suprotno čl. 76.

- postupi protivno odredbi čl. 77.

- odvozi pijesak, šljunak, žal i ostali plažni materijal (čl. 81. st. 1)

- se ne pridržava odredbi čl. 83. st. 1

- javnu površinu iz čl. 85. koristi bez odobrenja

- odlaže građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (čl. 92. st. 4)

- ne ukloni ogrjevni materijal s javne površine u 48 sati (čl. 93. st. 3)

- poslije korištenja javne površine istu ne očisti (čl. 93. st. 4)

- postupi protivno čl. 94. st. 3 i 4

- ispušta otpadna ulja u kanalizaciju (čl. 97. st. 3)

- odlaže otpad protivno odredbi čl. 102.

- odvozi krupni otpad suprotno čl. 103.

- neovlašteno premješta posude za komunalni otpad čl. 107. st. 2

- ne postupi po odredbama čl. 117. st. 4

- ne postupi po odredbi čl. 118. st. 4

O naplaćenoj kazni komunalni redar dužan je izdati potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne plati kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, to može učiniti u roku od 8 (osam) dana od dana kada je počinio prekršaj.

Ako počinitelj prekršaja ne plati kaznu u roku iz stavka 3. ovog članka komunalni redar predložit će pokretanje prekršajnog postupka

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 131.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti Odluka o komunalnom redu, (»Službene novine PGŽ« broj 9/03, 8/05 i 21/05).

Članak 132.

Općinsko vijeće Općine Punat može donijeti pojedinačne akte poradi provedbe ove Odluke.

Članak 133.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-08-7

Punat, 29. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr