SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 5. stavak 7. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07 i 10/08), a nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu koncesije oglašenog u »Novom listu« od 6. travnja 2008. godine, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
»prijevoz pokojnika« na području Općine Baška

1. Općina Baška (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti »prijevoz pokojnika« na području Općine Baška Obrtu USLUGE »CVELIĆ«, vl. Josip Cvelić iz Malinske, Milovčići 17 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

2. Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina, koji započinje teći zaključenjem ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.

3. Koncesionar plaća davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju u visini 10 % bruto ostvarenih prihoda, u 2 (dva) navrata godišnje - do 15. prosinca i do 15. lipnja, čemu je, kao dokaz obračuna plaćene naknade, obvezan dostaviti davatelju koncesije preslike svih izdanih računa u obračunskom razdoblju.

4. Korisnik usluge cijenu usluge plaća na temelju ispostavljenog računa koncesionara, koji mora sadržavati podatke o isporučitelju usluge i obavljenoj usluzi, a cijena usluge je utvrđena cjenikom koji je sastavni dio ove Odluke.

5. Koncesionar je obvezan:

. osigurati i stalno držati u stanju funkcionalne sposobnosti potrebnu opremu za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove Odluke,

. djelatnost obavljati trajno i kvalitetno.

Koncesionar ne smije uskratiti pružanje usluge.

6. Temeljem ove Odluke, u skladu s uvjetima iz natječaja i prihvaćene ponude koncesionara, Općinsko poglavarstvo Općine Baška zaključit će ugovor o dodjeli koncesije s koncesionarom, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-4

Baška, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr