SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Temeljem članka 251. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na
području Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razdoblja kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi bilo kakvi građevinski radovi i područja Općine Baška na koje se zabrana izvođenja građevinskih radova odnosi, te iznimke na koje se u određenim slučajevima spomenuta zabrana izvođenja građevinskih radova ne primjenjuje.

Članak 2.

Građevine se ne mogu graditi, niti se mogu izvoditi bilo kakvi građevinski radovi u razdobljima i na područjima Općine Baška, kako slijedi:

. od 10. travnja do 15. listopada - ulice: Palada, Emila Geistlicha, Prilaz kupalištu, Kralja Tomislava, Uskočka, Dvori Narca, Stari dvori, Dol, Gorinka, Ribarska, Na vrti, Potok, Guncićevo, Vladimira Nazora, Kružna, Z. Čermakove i dio Ulice kralja Zvonimira, od kbr. 1 do kbr. 120, sve na području naselja Baška,

. od 1. svibnja do 30. rujna - ostali dijelovi naselja Baška, nenabrojeni u prethodnoj točki, te na potezu državne ceste D-102, u dijelu koji prolazi kroz Općinu Baška,

. od 1. lipnja do 30. rujna - naselja Batomalj, Draga Bašćanska, Jurandvor.

Članak 3.

U razdobljima i na područjima utvrđenima u članku 2. iznimno se mogu izvoditi građevni radovi, kako slijedi:

. interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i sličnog,

. žurna sanacija iznenadno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu sprečavanja daljnje štete i otklanjanja opasnosti po ljude i okoliš,

. završni obrtnički radovi unutar prostorija, kojima se ne stvara buka, niti nastaju onečišćenja izvan građevine odlaganjem građevnog materijala i otpada,

. završni radovi na građevinama, objektima i uređajima, čije trajanje se procijeni na najviše 5 dana, a neizvođenje kojih bi se negativno odrazilo na estetski izgled naselja ili dijela naselja, ili bi za posljedicu imalo otežano ili onemogućeno korištenje javnih i zelenih površina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

. gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene.

Na prijedlog Odsjeka za komunalni sustav, koji utvrđuje potrebu izvođenja radova iz prethodnog stavka, dozvolu za izvođenje istih može dati Općinsko poglavarstvo Općine Baška.

Članak 4.

Ova Odluka ne odnosi se:

. na građevine iz uredbe iz članka 105. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), za građenje kojih je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

. na izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja.

Članak 5.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako gradi građevine ili izvodi druge građevinske radove na području Općine Baška, suprotno odredbama članka 2.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/04, 20/04 i 28/05).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-03-08-6

Baška, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr