SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 07) članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada za priključenje građevine na javni sustav komunalne infrastrukture, zasebno za vodu i zasebno za kanalizaciju iznosi, kako slijedi:

1. za stan, odnosno stambenu jedinicu, u iznosu prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

2. za poslovni prostor do 50 m2 korisne površine, u dvostrukom iznosu naknade utvrđene u točki 1. ovoga stavka,

3. za poslovni prostor iznad 50 m2 korisne površine, u iznosu naknade iz točke 2. ovoga stavka, uvećane za 40,00 kn po m2 površine iznad 50 m2.

(2) Temeljem pisanog zahtjeva, građani s neprekidnim prebivalištem na području Općine Baška posljednjih 10 godina od dana podnošenja zahtjeva, što dokazuju potvrdom o prebivalištu, plaćaju 25 % iznosa utvrđene naknade u stavku 1. ovoga članka, za jedan stan (stambenu jedinicu), odnosno za jedan priključak na sustav javne kanalizacije.

(3) Temeljem pisanog zahtjeva, građani s neprekidnim prebivalištem na području Općine Baška posljednjih 10 godina od dana podnošenja zahtjeva, što dokazuju potvrdom o prebivalištu, koji su samodoprinosom, ranijih godina financijski sudjelovali u nabavi kanalizacijskih cijevi i druge opreme, potrebne za izgradnju središnjeg kanalizacijskog kolektora i mjesnih kanalizacijskih mreža, što dokazuju odgovarajućom potvrdom o namjenskoj uplati sredstava, plaćaju 20% iznosa utvrđene naknade u stavku 1. ovoga članka, za jedan stan (stambenu jedinicu), odnosno za jedan priključak na sustav javne kanalizacije.

(4) Povoljnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odobravaju se jednokratno i odnose se samo na jedan objekt, odnosno građanin koji je jednom iskoristio povoljnost nema pravo na ponovno korištenje iste.

(5) Naknada iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka plaća se jednokratno, u cijelosti, u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja.

(6) Potvrdu o plaćenoj naknadi za priključenje daje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, na temelju koje će trgovačko društvo iz članka 5. stavak 1. ove odluke obaviti priključenje.

(7) Općinsko poglavarstvo može posebnom odlukom odobriti obročno plaćanje, ili u cijelosti ili djelomično, obveznika na njegovu zamolbu osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje, ako podnositelj zamolbe udovoljava uvjetima propisanima Odlukom o socijalnoj skrbi.

(8) U slučajevima oslobađanja plaćanja dijela, ili u cijelosti, naknade za priključenje opisanima u stavcima 2. 3. i 7. ovoga članka, razlika do punog iznosa naknade pokriva se iz proračuna Općine Baška.«

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

. ako priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije protivno uvjetima određenima ugovorom iz članka 2. ove Odluke,

. ako priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije protivno tehnološko-tehničkim uvjetima određenima u članku 3. ove Odluke,

. ako odvodnju otpadnih voda priključi u kanale oborinskih voda, ili odvodnju oborinskih voda priključi na javni sustav odvodnje otpadnih voda (članak 4. ove Odluke),

. ako ne priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije u rokovima iz članka 9. ove Odluke.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-03-08-5

Baška, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr