SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06), članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 3. točke VI. stavak 2. Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška, te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila
na području mjesta Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju:

. javna parkirališta (naplatna i nenaplatna) na području naselja Baška,

. uvjeti i način naplate parkiranja,

. cijena parkiranja,

. uvjeti i način blokiranja, deblokiranja, premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,

. visina troškova blokiranja, uklanjanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila.

Članak 2.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) dio je javno prometne površine, kojom raspolaže i upravlja Općina Baška, a namijenjen je za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom (znakom), sukladno propisima o sigurnosti prometa.

II. JAVNA PARKIRALIŠTA - UREĐENJE, UVJETI I NAČIN NAPLATE

Članak 3.

U mjestu Baška utvrđuju se sljedeća javna parkirališta:

1. parkiralište »Gruh«,

2. parkiralište »suha marina«,

3. parkiralište pokraj trafo stanice u Ulici Stjepana Radića,

4. parkiralište »Kav«,

5. parkiralište kod pošte,

6. parkiralište kod Doma kulture,

7. predio Zarok, asfaltirani dio uz Velu plažu do prečistača,

8. parkiralište kod crkve sv. Marka,

9. ispred mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua- gunu,

10. lijeva strana Ulice Prilaz kupalištu, kod križanja iste s Ulicom Emila Geistlicha, s desne strane hotela »Zvonimir«,

11. desna strana Ulice Prilaz kupalištu, od trafostanice kod hotela »Corinthia« do križanja iste ulice s Ulicom E. Geistlicha,

12. desna strana Ulice E. Geistlicha, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do i ispred celjskog odmarališta,

13. lijeva strana Frankopanske ulice, uz hotel »Corinthia II«,

14. desna strana Ulice kralja Zvonimira, od Ulice Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha, sukladno članku 3. točke IV.3. i VI.12. Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška.

15. lijeva strana Ulice Zdenke Čermakove, u pravcu od kućnog broja 22 do kućnog broja 2.

Na području naselja Baška zabranjeno je parkiranje na površinama kojima raspolaže i upravlja Općina Baška, a koje nisu navedene kao javna parkirališta u prethodnom stavku.

Članak 4.

Javno parkiralište može biti sa naplatom ili bez naplate.

Svako javno parkiralište iz prethodnog članka mora imati osigurana dva parkirna mjesta za invalide.

Članak 5.

Kao naplatna javna parkirališta utvrđuju se:

1. parkiralište »Gruh«,

2. parkiralište »suha marina«,

3. parkiralište pokraj trafo stanice u Ulici Stjepana Radića,

4. parkiralište kod pošte,

5. predio Zarok, asfaltirani dio uz Velu plažu do prečistača,

6. ispred mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua- gunu,

7. lijeva strana Ulice Prilaz kupalištu, kod križanja iste s Ulicom Emila Geistlicha, s desne strane hotela »Zvonimir«,

8. desna strana Ulice Prilaz kupalištu, od trafostanice kod hotela »Corinthia« do križanja iste ulice s Ulicom E. Geistlicha,

9. desna strana Ulice E. Geistlicha, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do i ispred celjskog odmarališta,

10. lijeva strana Frankopanske ulice, uz hotel »Corinthia II«,

11. parkiralište kod Doma kulture.

Članak 6.

Poslovi naplate parkiranja, kao i poslovi blokiranja, deblokiranja, premještanja nepropisno parkiranih i napuštenih vozila, te čuvanje istih u skladu s ovom odlukom, a sukladno članku 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu, određeni su kao komunalna djelatnost od osobitog lokalnog značaja, te se obavljanje istih može:

. povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Baška, temeljem ugovora, ili

. dati u koncesiju, na rok od 3 godine, fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, temeljem natječaja prema uvjetima koje, posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće Općine Baška.

Osoba - izvršitelj poslova iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) snosi odgovornost za obavljanje istih poslova u skladu sa zakonskom regulativom, koja se na istu djelatnost odnosi.

Članak 7.

Javno parkiralište s naplatom mora imati vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu, dopuštenom vremenu trajanja parkiranja, cjeniku parkiranje, visini troškova premještanja tj. blokiranja vozila bez naplatne karte za parkiranje, visini troškova blokiranja vozila koje je prekoračilo vrijeme dozvoljenog parkiranja, te broj telefona i mjesto gdje se premješteno vozilo može preuzeti nakon plaćenih troškova.

Cjenik i ostale oznake i obavijesti moraju biti, uz hrvatski, prevedeni na barem još tri jezika: njemački, engleski i talijanski, izrađeni estetski i u standardnim mjerama.

Osoblje izvršitelja koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobi koja vrši naplatu parkiranja, naziv koncesionara i sl.

Osoblje izvršitelja koje obavlja naplatu parkirališta obvezno je turistima i vlasnicima vozila davati potrebne turističke informacije, te, u okviru mogućnosti, pripomoći regulaciji prometa.

Uređenje parkirališta, te izrada vertikalne i horizontalne signalizacije što uključuje i označavanje parkirnih mjesta, obveza su izvršitelja.

Članak 8.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta koja mora imati sve elemente propisane poreznim propisima i mora se prodavati korisniku parkiranja na dostupan način (automatskom naplatom ili ručnom naplatom-prodajom od ovlaštenog djelatnika izvršitelja), a posebno mora imati:

. oznaku javnog parkirališta,

. redni broj karte - računa,

. datum i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja,

. obavijest o načinu isticanja parkirne karte,

. oznaku izvršitelja (fizičke ili pravne osobe) koja je izdala kartu tj. koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 9.

Kupnjom parkirne karte korisnik parkirališta dokazuje da je zaključio ugovor o korištenju javnog parkirališta, da je platio odgovarajuću naknadu, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Korisnik parkirališta obvezan je parkirnu kartu vidno istaknuti s untarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

Naplatom parkiranja ne preuzima se odgovornost za otuđenje vozila ili otuđenje stvari u vozilu, te za štetu koja moguće nastane na vozilima parkiranim na javnim naplatnim parkiralištima.

Članak 10.

Cijena parkiranja, s uključenim PDV-om, može iznositi najviše:

1. Na parkiralištu iz članka 5. točka 1.:

a) za osobna i kombi vozila najviše 6,00 kn po satu,

b) za autobuse, kamp prikolice i kamione najviše 200,00 kn po satu.

2. Na parkiralištima iz članka 5. točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.

a) za osobna i kombi vozila najviše 6,00 kn po satu, odnosno najviše 36,00 kn za cjelodnevno parkiranje,

b) za autobuse, kamp prikolice i kamione najviše 12,00 kn po satu, odnosno najviše 72,00 kn za cjelodnevno parkiranje.

Izvršitelj može naplaćivati parkiranje i po povlaštenim cijenama, koje, s uključenim PDV-om, mogu iznositi najviše:

- 375,00 kn mjesečna karta,

- 1.000,00 kn godišnja karta.

Cijenu parkiranja, u okvirima utvrđenima ovim člankom, određuje izvršitelj.

Članak 11.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja, na parkiralištu »kod Doma kulture« ili na najnižoj razini parkirališta »Gruh«, izuzeti su vlasnici vozila s prebivalištem u područjima zona zatvorenih za promet i zona ograničenog dvosmjernog prometa.

Korisnicima prava iz prethodnog stavka, stalno parkino mjesto osigurat će ovlaštena osoba izvršitelja na temelju predočenja osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk.

Članak 12.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja, na zatvorenim parkiralištima, izuzeti su korisnici:

. koji imaju prebivalište na području Općine Baška, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk ovlaštenoj osobi izvršitelja, temeljem čega, kod istoga, ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu za parkiralište, a neprekidno koriste parkirno mjesto do 4 sata,

. koji su, kao gosti, ranije boravili na području Općine Baška 15 i više godina, što dokazuju potvrdom Turističke zajednice Općine Baška, temeljem koje kod izvršitelja ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu za parkiralište, s naznačenom registarskom oznakom vozila, isključivo za vozilo u vlasništvu korisnika.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja, isključivo na parkiralištu »suha marina«, izuzeti su gosti naselja Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor, uz predočenje odgovarajućeg dokaza (uputnica turističke agencije, npr.), s obvezno naznačenim registarskim oznakama vozila.

Članak 13.

Korisnik javnog parkirališta koje se naplaćuje čini povredu ugovora o korištenju javnog parkirališta ako:

. ne istakne parkirnu kartu s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila,

. ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

. prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

. koristi javno parkiralište bez parkirne karte,

. odbija platiti parkiranje na zahtjev ovlaštene osobe izvršitelja.

Izvršitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu od korisnika parkirališta koji čini povredu ugovora o korištenju parkirališta iz stavka 1. ovoga članka, u iznosu od 150,00 kuna.

III. UVJETI I NAČIN BLOKIRANJA, DEBLOKIRANJA, PREMJEŠTANJA I ČUVANJA VOZILA

Članak 14.

Izvršitelj ima pravo blokirati vozilo posebnim napravama za blokiranje kotača i vlasniku, odnosno korisniku vozila, naplatiti troškove blokiranja, odnosno deblokiranja vozila kada parkira vozilo na javno prometnim površinama određenima člankom 14. stavak 2. Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška.

Na način opisan u prethodnom stavku blokirat će se i autobusi, teretni automobili, priključna vozila, radni strojevi, kamp i druge prikolice kada se zateknu parkirani na mjestima koja nisu namijenjena parkiranju.

Kod blokiranja vozila ovlaštena osoba izvršitelja je obvezna na prednje vjetrobransko staklo ili drugo vidno mjesto staviti znak upozorenja da je vozilo blokirano, s uputom vlasniku, odnosno korisniku, što učiniti da bi se vozilo deblokiralo.

Članak 15.

Izvršitelj ima pravo premjestiti specijalnim vozilom »paukom« na posebno određeno mjesto, te naplatiti troškove premještanja i čuvanja, sukladno ovoj Odluci:

. vozila zaustavljena i parkirana suprotno odredbama članka 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Odluke o uređenju prometa u naselju Baška,

. napušteno vozilo ostavljeno na javno prometnim i zelenim površinama iz članka 14. Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška.

Napuštenim vozilom smatra se tehnički neispravno, dotrajalo, oštećeno, neregistrirano ili vozilo bez registarskih oznaka.

Premještena vozila se odlažu i čuvaju ili na dijelu parkirališta »Gruh« ili na dijelu z.č. br. 3239/1 k.o. Baška - »suha marina«, na ograđenom prostoru, 24 sata dnevno.

Organizacija čuvanja i izdavanja premještenih vozila obveza je izvršitelja.

Vlasnik, odnosno korisnik premještenog vozila, je kod preuzimanja vozila obvezan predočiti dokaz o vlasništvu vozila.

Troškove premještanja i čuvanja napuštenog vozila snosi posljednji vlasnik vozila prema podacima o registraciji vozila iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova.

Prigodom izdavanja premještenog vozila ovlaštena osoba izvrštelja, koja je obavila premještanje, obvezna je izdati i zapisnik-račun o predavanju/preuzimanju vozila.

Vozilom u smislu ovog članka smatra se i priključno vozilo i radni stroj.

Članak 16.

Po utvrđenom prekršaju iz članka 14. ove Odluke ovlaštena osoba iz članka 5. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06), u skladu s ovom Odlukom, izdaje pisani nalog izvršitelju za blokiranje odnosno premještanje vozila.

Nalog sadrži sljedeće podatke: datum i vrijeme izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, mjesto i razlog blokiranja, odnosno premještanja vozila, grubu skicu mjesta, te potpis ovlaštene osobe.

Blokiranje, odnosno premještanje vozila se obavlja u nazočnosti ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka, koja je izdala nalog.

Postupak premještanja vozila smatra se »započetim« kada specijalno vozilo - »pauk« stigne na mjesto rada po pozivu nalogodavatelja iz stavka 1. ovog članka.

Blokiranje, odnosno premještanje vozila se snima fotografskim aparatom, a fotografija se pohranjuje u dokumentaciji komunalnog redarstva.

Prije početka premještanja vozila, vozač specijalnog vozila »pauka« je obvezan napraviti zapisnik kojim se utvrđuje da li je i koliko vozilo, koje se premješta, oštećeno. Zapisnik potpisuje i osoba koja je izdala nalog za premještanje.

Članak 17.

Prigovor protiv naloga za blokiranje odnosno premještanje vozila upućuje se izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odgađa izvršenje blokiranja, odnosno premještanja vozila, niti naplatu troškova.

Izdavatelj naloga za blokiranje, odnosno premještanje vozila, obvezan se o zaprimljenom prigovoru očitovati u roku od 8 dana od dana zaprimanja istoga.

Članak 18.

Troškovi premještanja vozila utvrđuju se u iznosu od 350,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi započetog premještanja utvrđuju se u iznosu od 200,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi blokade/deblokade utvrđuju se u iznosu od 150,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi čuvanja premještenog vozila određuju se u iznosu od 80,00 kn po danu u što je uključen porez na dodanu vrijednost. Za prvi dan troškovi se zaračunavaju samo u slučaju ako se vozilo čuva puna 24,00 sata. Ako čuvanje traje duže od jednog dana, iznos troškova se utvrđuje djelidbom ukupnog broja sati s 24 i množenjem dobivenog količnika iznosom od 80,00 kn.

Članak 19.

Troškovi blokade/deblokade, premještanja i započetog premještanja, te čuvanja premještenih vozila prihod su izvršitelja.

Obveznikom plaćanja troškova iz prethodnog stavka, sukladno člancima 13. i 14. ove Odluke, smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila.

Radi osiguranja naplate troškova premještanja od vlasnika vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske, izvršitelj može zatražiti jamčevinu, a ako isti neće ili ne može položiti jamčevinu, može zadržati vozilo.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta izvršitelj utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procjene postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, izvršitelj može slobodno i neograničeno raspolagati vozilom.

Članak 20.

Izvršitelj je obvezan osigurati vozila koja se premještaju specijalnim vozilom.

Štete nastale na vozilu tijekom premještanja ili čuvanja snosi izvršitelj, odnosno osiguravatelj s kojim je zaključena polica osiguranja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Naplata parkiranja provodi se u razdoblju primjene sezonskog uređenja prometa utvrđenog Odlukom o uređenju prometa u mjestu Baška, i to:

- u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, na parkiralištu iz članka 10. stavak 1. točka 1.,

- u vremenu od 07,00 do 21,00 sati, na parkiralištima iz članka 10. stavak 1. točka 2.

Blokiranje, deblokiranje, premještanje i čuvanje vozila parkiranih suprotno ovoj Odluci provodi se u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.

Članak 22.

Komunalni redar može izdati nalog za postavljanje zaštinih stupića u svrhu sprečavanja parkiranja na javnim površinama gdje je to zabranjeno.

Komunalni redar ovlašten je naložiti izvršitelju održavanje javnih parkirališta čistima i uređenima.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/05, 15/06, 20/06 i 23/07).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-03-08-4

Baška, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr