SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Raba

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 15/04, 40/05 - ispravak i 18/07) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Pravna osnova

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07) i točke 3. IZRADA IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA, podtočke 3.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine PGŽ« broj 18/07).

Razlozi za Izmjene i dopune Plana

Članak 3.

Izmjenama i dopunama Plana stvoriti će se uvjeti za pripremu izgradnje cestovne infrastrukture (državne i županijske ceste) u Supetarskoj Dragi, Banjolu, Barbatu i Kamporu. Potrebno je ponovo razmotriti odredbe za provođenje koje određuju način izgradnje građevina unutar građevinskih područja naselja i građevinskog područja posebne namjene (poglavlje 2.2. i 2.3. i sve odredbe koje proizlaze iz promjene navedenih poglavlja), a ujedno će se uskladiti s novom zakonskom regulativom. Razmotrit će se problematika lokalnih brodogradilišta te stvoriti mogućnosti za dodatne lučke sadržaje od lokalnog značaja (formiranje dodatnih komunalnih luka, sidrišta i sl.). Nadalje razmotrit će se postojeća i buduća telekomunikacijska infrastruktura (poglavlje 5). Stvorit će se mogućnosti za lociranje deponija građevinskog materijala i građevinskog otpada. Redefinirat će se postojeće lokacije za sportsko- rekreacijsku namjenu te utvrditi sportsko-rekreacijska namjena na moru ispred zgade Kajak kluba. U području Barbatskog kanala i uvale Mag ukinut će se mogućnost marikulture. Preispitati će se lokacije uređenih i prirodnih

plaža. Predmet izmjene nije promjena granica građevinskog područja osim što će se registrirati područje kampa »Veli Mel« u Kamporu.

Obuhvat izmjena i dopuna plana

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna plana je područje Grada Raba.

Ocjena stanja u obuhvatu prostornog plana

Članak 5.

Prostornim planom uređenja Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 15/04, 40/05 - ispravak i 18/07) određeni su koridori državnih i županijskih prometnica na cijelom području Grada Raba. Za dio koridora u Supetarskoj Dragi i Kamporu, nakon izrađenih idejnih rješenja od strane »Hrvatskih cesta« i Grada Raba, utvrđena je povoljnija trasa te je stoga potrebno mijenjati prostorni plan. Također, trasu ceste u Barbatu potrebno je mijenjati budući da većim dijelom prolazi kroz naselje.

Postojeći telekomunikacijski odašiljači nagrđuju prostor te je potrebno ograničiti njihovo postavljanje.

Evidentna je potreba za uređenim privezima za lokalno stanovništvo te je potrebno razmotriti mogućnosti dodatnih luka za komunalne potrebe. Također je potrebno razmotriti postojeća brodogradilišta.

Planirana zona sportsko rekreacijske namjene R52 locirana je na prilično močvarnom terenu te ju je potrebno locirati sjevernije te utvrditi mogućnost sportsko rekreacijske namjene na moru ispred zgrade Kajak kluba. Također je potrebno plan uskladiti s novom zakonskom regulativom.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Izmjenama i dopunama Plana potrebno je izmijeniti trase državnih cesta u Supetarskoj Dragi i Barbatu i županijske ceste u Kamporu te sukladno tome izmjeniti odredbe za provođenje. Nadalje, potrebno je ukinuti namjenu marikulture u Barbatu, te redefinirati područja sporta i rekreacije i telekomunikacija. Razmotriti će se i postojeća brodogradilišta. Zbog povećanja kvalitete života i vizualnog identiteta prostora preispitati će se odredbe za provođenje u poglavljima 2.2. i 2.3. i sve odredbe za provođenje koje proizlaze iz tih promjena, te će se uskladiti će se sa novim zakonom.

Stručna podloga za izmjenu i dopunu plana

Članak 7.

Za potrebe Izmjena i dopuna Plana koristiti će se podloge iz elaborata važećeg plana te DOF 2 i DOF 5 koji je izrađen za potrebe izrade UPU-a koje posjeduje naručitelj izrade.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Izmjene i dopune Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na topografskim kartama mjerila 1:25000 i katastarskoj karti 1:5000, a koristit će se i orto-foto snimka.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjene i dopune Plana iz područja svog djelokruga:

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje (budući Hrvatski zavod za prostorno uređenje), Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije Rijeka, N. Tesle 9

- Hrvatske vode, VGO za vodno područje primorsko- istarskih slivova, Rijeka, Đ. Šporera 3

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

- HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka Pogon Rab, Palit 142 51 280 Rab

- Lučka uprava Rab, Biskupa Draga 2, Rab

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Rab, Trg Municipium Arbe 2, 51280 Rab

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, Zagreb

Rok za izradu prostornog plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene i dopune Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu plana 7 dana

- izrada nacrta prijedloga plana za prethodnu raspravu po dobivenim mišljenjima institucija iz čl. 10 15 dana

- izrada izvješća 5 dana po dobivenim primjedbama na nacrt prijedloga

- izrada prijedloga plana 15 dana po usvojenom izvješću sa prethodne rasprave

- javni uvid u trajanju od 20 dana i izrada Izvješća 20 dana po zatvaranju javnog uvida

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana 15 dana nakon usvojenog izvješća sa javnog uvida

- utvrđivanje konačnog prijedloga plana po dobijanju mišljenja tijela i ustanova iz čl.10 na Poglavarstvu 10 dana

- ishođenje suglasnosti Župana / tijela po ovlasti Župana 15 dana

- donošenje plana na Gradskom vijeću po dobivenoj suglasnosti župana ili tijela po ovlasti župana 20 dana

Izvor financiranja izrade prostornog plana

Članak 12.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna plana osigurat će se u Proračunu Grada Raba za 2008. godinu.

Završne odredbe

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-24

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr