SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova

Članak 2.

Plan se izrađuju temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 183. Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 15/04, 40/05 - ispravak i 18/07) i točke 2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA, podtočke 2.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine PGŽ« broj 18/07).

Razlozi za izradu Plana

Članak 3.

Ovaj se Plan donosi radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom površina utvrđenom prostornim planom šireg područja tj. Prostornim planom uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj SN 15/04, 40/05-ispravak i 18/07)

- podizanja ambijentalne kvalitete ukupnog naselja,

- poboljšanja prostornih, prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenom prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat je određen Prostornim planom uređenja Grada Raba, kartografskim prikazom u MJ 1:5000 broj 4.3., Građevinska područja naselja Mundanije, Palit, Rab.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Palit i dio naselja Mundanije označeno kao NA 41 NA 42 NA 43.

Površina UPU-a 14 nastavlja se na područje UPU-a 1 koji obuhvaća područje stare gradske jezgre i dijela Banjola i Palita. Također se Plan nastavlja na zonu sporta i rekreacije R62.

Unutar područja UPU-a 14 smještena je većina objekata društvene infrastrukture: školska sportska dvorana, dječji vrtić, dom zdravlja, policijska postaja, trgovački centri, zgrada Kajak kluba Rab, sportsko igralište i sl.

Veći dio prostora obuhvata UPU-a je izgrađen, a privatnu gradnju karakterizira uglavnom gusta izgrađenost.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Temeljno opredjeljenje za teritorijalnu disperziju pojedinih funkcija u prostoru Grada Raba podrazumijeva nužnost sagledavanja i koncipiranja takvih prostornih rješenja koja će omogućiti da se optimalizira prostorno-urbana struktura.

Planom se treba omogućiti prostorno uređenje i poticati razvitak djelatnosti u kojima se najbolje valorizira ljudski potencijal, a raspoloživi se resursi, tržišni uvjeti, lokacijske i druge pogodnosti te tehnički napredak i znanje najbolje mogu iskoristiti.

Na području obuhvata plana mora se predvidjeti prostor za smještaj javnih i društvenih sadržaja kao prostorni slijed centralnog naselja - Rab.

Stručna podloga za izradu Plana

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana koristiti će se slijedeće podloge: vektorizirani katastar, DOF 2 i DOF 5 koji je izrađen za potrebe izrade UPU-a te važeće katastarsko-topografske podloge koje posjeduje naručitelj izrade.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, Planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Plan će se izraditi na katastarsko-topografskoj podlozi, a koristiti će se i orto-foto snimka.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plan iz područja svog djelokruga:

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno Planiranje (budući Hrvatski zavod za prostorno uređenje), Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije Rijeka, N. Tesle 9

- Hrvatske vode, VGO za vodno područje primorsko- istarskih slivova, Rijeka, Đ. Šporera 3

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

- HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka Pogon Rab, Palit 142 51 280 Rab

- Lučka uprava Rab, Biskupa Draga 2, Rab

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Rab, Trg Municipium Arbe 2, 51280 Rab

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, Zagreb

Rok za izradu prostornog Plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plan su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana 7 dana

- izrada nacrta prijedloga Plana za prethodnu raspravu po dobivenim mišljenjima institucija iz čl. 10 15 dana

- izrada izvješća 5 dana po dobivenim primjedbama na nacrt prijedloga

- izrada prijedloga Plana 15 dana po usvojenom izvješću sa prethodne rasprave

- javni uvid u trajanju od 30 dana i izrada Izvješća 20 dana po zatvaranju javnog uvida

- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana 15 dana nakon usvojenog izvješća sa javnog uvida

- utvrđivanje konačnog prijedloga Plana po dobivanju mišljenja tijela i ustanova iz čl. 10. na Poglavarstvu 10 dana

- ishođenje suglasnosti Župana / tijela po ovlasti Župana 15 dana

- donošenje Plana na Gradskom vijeću po dobivenoj suglasnosti župana ili tijela po ovlasti župana 20 dana.

Zabrane

Članak 12.

Na području obuhvata Plana zabranjuje se izdavanje lokacijskih dozvola te drugih akata o gradnji, do donošenja Plana, na sljedećim parcelama koje će se planirati za javnu i društvenu namjenu:

k.č. 288/1, 288/4 , 288/3, 288/5, 288/7, 286/2, 286/4, 228/2, 228/8, 228/9, 226/2, 225/2 225/11, 225//12, 225/13, 225/14, 225/18, 225/19, 225/20, 225/21, 225/22, 225/23, 225/24, 225/ 28, 225/36, 225/41, 225/42, 225/44, 225/45, 225/46, 225/47, 225/50, 225/59, 225/60 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 225/48, 226/3, 226/8, 226/18, 226/21, 226/12 sve k.o Rab- Mundanije.

Izvor financiranja izrade Plana

Članak 13.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se u Proračunu Grada Raba za 2008. godinu.

Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-25

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr