SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja radne zone R-2

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (u nastavku Plan).

Nositelj izrade Plana je Poglavarstvo Općine Matulji. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva Općine Matulji.

Članak 2.

Pravna osnova Plana

Pravni osnov za izradu Plana je Detaljni plan uređenja radne zone R-2 i članak 13. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji od 2005. do 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06).

Članak 3.

Razlozi za pristupanje izradi Plana

Urbanističkim planom uređenja Matulja,koji je donijet nakon Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 određeno je usklađenje Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 s Urbanističkim planom uređenja Matulja.Od vremena donošenja Detaljnog plana uređenja do danas na području obuhvata izgradio se je nadvožnjak za pristup radnim zonama R-1 i R-2, izgradila se je I. faza veletržnice i izgradio se je na dijelu Plana vodovod. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za ceste unutar zone. Izvan zone na županijskoj cesti izgradio se je kolektor za otpadnu kanalizaciju, koji će prihvatit otpadne vode iz zone R-1 i R-2. Na gradilištu Cen-adrije izvršeno je proširenje postojećeg objekta i promjene vlasništva dijela parcele. Potrebe II. faze veletržnice nemogu se realizirati prema postojećem Detaljnom planu uređenja. U Odredbama za provođenje plana treba izostaviti stanovanje iz obrtničke namjene KI2 prema Prostornom planu uređenja Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Obuhvat Plana

Planom će se obuhvatiti I. i II. faza veletržnice odnosno gradilište 5 i 6, gradilište objekta Cen-adrie s trafostanicom i priključak na planiranu cestu, usklađenje zelene površine oznake Z ispod objekta Cen-adrije s Urbanističkim planom uređenja Matulja i obrtnička namjena KI2 uskladit će se izgrađeni vodovod na zelenoj površini oznake Z ispod veletržnice. Grafički prilog 2.e vodoopskrba i odvodnja dijelom će se uskladit s izvedenim kolektorom otpadnih voda.

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Pored sadržaja iz članka 13 Programa mjera (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06) je mogućnost proširenja i dopune namjene i sadržaja navedenih u članku 4. i mogućnost pojednostavljenja postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u provedbi plana, te obveza usklađenja s Urbanističkim planom uređenja Matulja.

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Izmjene i dopune Plana su: usklađenje s Urbanističkim planom uređenja Matulja, redefiniranje površine izgrađenosti na građevinskim česticama 5 i 6 veletržnice, redefiniranje građevne čestice Cen-Adrie, usklađenje rješenja kanalizacije i planiranih pročistača s izvedenim kolektorom otpadnih voda, redefiniranje gradilišta u obrtničkoj namjeni KI2 i izostava stanovanja, usklađenje izvedenog vodovoda u zelenom pojasu ispod veletržnice, usklađenje s projektnom dokumentacijom za ceste unutar zone i usklađenje odredbi za provođenje.

Članak 7.

Stručne i topografsko-katastarske podloge Plana

Geodetska podloga za izradu Plana je katastarski plan u mjerilu 1:1000 pribavljeni od Državne geodetske uprave (Klasa: 935-05/08-02/0003, Ur. broj: 541-14-1/01-08-06 od travnja 2008. god) i ortofoto karta radne zone, Studija »Regionalne veletržnice Rijeka - Matulji d.d./ II. razvojna etapa izrađena od »Studia arhing« d.o.o.za inžinjering poslove u građevinarstvu, Zagreb u mjerilu 1:700 i projekt izvedenog kolektora na županijskoj cesti.

Plan će se raditi u mjerilu 1:1000.

Članak 8.

Popis tijela prema posebnim propisima

Utvrđuje se popis tijela, koje u roku od 30 dana moraju dati podatke, planske smjernice i propisane dokumente i zahtjeve za Plan iz područja svog djelokruga rada:

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u Opatiji,

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje u Rijeci,

- Javno poduzeće Komunalac iz Opatije,

- DP Elektroprimorje Opatija i

- Hrvatski telekom.

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana

- izrada Nacrta plana je II. tromjesječje 2008. godine

- izrada prijedloga Plana je III. tromjesječje 2008. godine

- izrada konačnog Prijedloga plana i donošenje je IV. tromjesječje 2008. godine.

Članak 10.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata i građenja tijekom izrade i donošenja Plana

Za vrijeme trajanja izrade Izmjene i dopune DPU-a radne zone R-2 nema zabrane izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.

Članak 11.

Izvori financiranja izrade Plana

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u proračunu Općine Matulji za 2008. godinu.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/2

Ur. broj: 2156-04-08-2

Matulji, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Vinko Surina, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr