SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
27

25.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada
Malog Lošinja za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Grad Mali Lošinj obavlja i poslove u socijalnoj skrbi temeljem ovlasti utvrđenih u Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana.

Članak 2.

Veći opseg socijalnih pomoći Grad osigurava obiteljima osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima i mladeži kroz naknade u novcu i naravi, ukoliko ispunjavaju uvjete iz Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana.

Za financiranje socijalnih pomoći osigurava se 985.000,00 kn.

Članak 3.

Humanitarnim udrugama koje se bave unapređenjem socijalnog, društvenog i zdravstvenog statusa građana osiguravaju se sredstva za redovan rad temeljem dostavljenih financijskih planova, i to:

- Crvenom križu 150.000,00 kn

- Udruzi umirovljenika 50.000,00 kn

- Caritasu 50.000,00 kn

- Pokretu za život 30.000,00 kn

- Udruzi Dado 6.000,00 kn

- Udruzi dijabetičara 15.000,00 kn

- Županijskim humanitarnim udrugama 29.000,00 kn.

Ukupno se za financiranje humanitarnih udruga osigurava 330.000,00 kn.

Članak 4.

Za provedbu i funkcioniranje rada novoosnovanog Savjetovališta za mladež u kojem će se stručno tretirati populacija mladih sa smetnjama u školovanju i ponašanju te prevenirati razne vidove ovisnosti, osigurava se 53.000,00 kn.

Članak 5.

Nadležni upravni odjel prenosi neposredno sredstva nosiocima programa na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenjima Programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 6.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Malog Lošinja za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u

»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-03-14

Mali Lošinj, 18. prosinca 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr