SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
27

22.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja
za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Malog Lošinja za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda te računa financiranja, a posebni dio proračuna sadrži detaljan raspored rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe po organizacijskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

U računu prihoda i izdataka iskazuju se porezni, neporezni i ostali prihodi i primici što pripadaju Gradu te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Malog Lošinja.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i kredita.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, osim plaćanja kamata i glavnice po zaduženju, smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Malog Lošinja u 2004. godini ne mogu biti veći od odobrenih rashoda i izdataka.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava u pojedinim razdjelima i glavama po pojedinim skupinama, odjelima i programima.

Proračunski korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici na temelju iznosa planiranih proračunom moraju izraditi financijski plan po mjesecima, za cijelu godinu.

Članak 5.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel za samoupravu i upravu obvezan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2004. godinu.

Proračunski korisnici dužni su Upravnom odjelu za upravu i samoupravu u roku od 15 dana dostaviti svoje financijske planove usuglašene sa odobrenim sredstvima Proračuna.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Posebnom dijelu proračuna niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće izmjenom i dopunom Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev rukovoditelja upravnih odjela - nositelja sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje ili povećanje pojedine stavke ne može biti veće od 5redstava utvrđenih u stavci koja se smanjuje odnosno povećava.

Članak 8.

U okviru svoga djelokruga i ovlasti, rukovoditelji upravnih odjela odgovorni su za provedbu ove Odluke, kako za naplatu i ubiranje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 9.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.

Članak 10.

Grad Mali Lošinj može se u 2004. godini zadužiti kod banke do visine od 3.500.000,00 kn.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada odluku donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradskog poglavarstva.

Članak 11.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. Svi plasmani novca moraju se vratiti u Proračun do 31.12.2004.

Članak 12.

Sredstva korisnika Proračuna ostvarena od kamata prihod su Proračuna i uplaćuju se mjesečno na njegov račun.

Članak 13.

Gradske ustanove - proračunski korisnici ne mogu se zaduživati bez prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva.

Članak 14.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na njegov žiroračun.

Članak 15.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u proračun i proračunski ih korisnik koristi sukladno utvrđenim financijskim planom.

O korištenju viška prihoda ostvarenim kod proračunskog korisnika odlučuje tijelo upravljanja, a ako ono nije osnovano odluku donosi ravnatelj.

Članak 16.

Ako prihodi i primici koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 17.

Za nepredviđene ili nedovoljno predviđene namjene koristit će se sredstva proračunske zalihe do ukupne visine od 220.000,00 kn.

Odluku o korištenju proračunske zalihe Proračuna donosi gradonačelnik.

Gradonačelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko poglavarstvo o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna, te polugodišnje izvještavati Gradsko vijeće.

Članak 18.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2004. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2005. godinu.

Sva sredstva koja do 31.12.2004. godine preostanu na računu proračunskog korisnika, moraju se vratiti na račun Proračuna, ukoliko Gradsko poglavarstvo donese takav zaključak.

Članak 19.

Gradsko poglavarstvo obvezno je izvijestiti Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za prvo polugodište 2004. godine do 5. kolovoza 2004. godine.

Članak 20.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti da nadležnom tijelu gradske uprave za financije.

Članak 21.

Nadležno tijelo za financije ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici obvezni su dati potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Gradsko poglavarstvo i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-03-11

Mali Lošinj, 18. prosinca 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr