SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
OPĆINA LOPAR
6

6.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007.-2011. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07) i članka 18. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07), a po pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-02/08-04/102, Ur. br: 531-06-08-2 od 25. ožujka 2008. godine, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 30. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja
G6 Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja groblja G6 Lopar na području Općine Lopar (u nastavku teksta: DPU).

Članak 2.

(1) DPU obuhvaća područje između lokalne ceste 11 do groblja Sv. Marija (postojeća nerazvrstana cesta OA 3) i šume te obrađene površine na zapadu. DPU obuhvaća k.č. 8818, 8811/3, 8817, 8815, 8814, 8812/1, 8813/2, 8795/2, 8795/3, sve k.o. Lopar.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 0,6 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja groblja G6 Lopar« na području Općine Lopar.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

A/ Tekstualni dio DPU-a sadrži sljedeća poglavlja:

UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu DPU-a

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

2.3. Uređenje grobnih mjesta

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Mjere provedbe plana

6. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge:

1. Detaljna namjena površina

List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

List 2a PROMET 1:500

List 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 1:500

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina

List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE 1:500

4. Uvjeti gradnje

List 4a UVJETI GRADNJE 1:500

List 4b1 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polje 3, 4 1:200

List 4b2 RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polje 5, 6 1:200

List 4c1 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA grobnice i zemljani grob 1:50

List 4c2 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA ukopne niše 1:50

List 4c3 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA kazeta za urne 1:50

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1 u mjerilu 1: 500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 5.

Na prostoru DPU-a planirane su sljedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆI GROBNI REDOVI

PLANIRANI GROBNI REDOVI

POSTOJEĆE GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica sa pomoćnim prostorijama)

KOSTURNICA

PROMETNE POVRŠINE I STAZE NA GROBLJU

PROSTOR SPOMENIKA ILI SIMBOLA GROBLJA

TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD

OSTALO POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji i grobnice, te za polaganje urni), novih prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

Članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

Članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima sekundarnim grobnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se sjeverno od mrtvačnice. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 13.

Bruto veličina jednog grobnog mjesta za zemljani grob iznosi 155 x 266 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 85 x 210 cm.

Članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 205 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 285 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest polica), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze do zemljanih grobova iznosi 100 cm.

Članak 18.

Neto veličina ukopne niše iznosi 100 x 257 x 100 cm, odnosno bruto 130 x 282 cm, bruto visine 130 cm. Niše su smještene u dva reda, a grade se u kasetama po dvadeset jedinica.

Članak 19.

Bruto veličina grobne parcele za postavu kazete za 4 urne iznosi 120 x 120 cm. Neto dimenzija kazete iznosi 50 x 50 cm, odnosno bruto 66 x 66 cm.

Članak 20.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za zemljani ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze do kazeta za urne iznosi 100 cm.

Članak 21.

Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop u zemljane grobove i grobnice, utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina).

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 22.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranom grobnom polju treba urediti sljedeći broj grobnih mjesta:

Grobno polje 3:

- 54 zemljana groba u 6 redova

- 18 jednostrukih grobnica u 2 reda

- 13 dvostrukih grobnica u 2 reda

Grobno polje 4:

- 34 zemljana groba u 2 reda

- 26 jednostrukih grobnica u 2 reda

- 9 dvostrukih grobnica u 1 redu

- 44 ukopne niše u 1 redu

Grobno polje 5:

- 64 kazeta za urne u 6 redova

Grobno polje 6:

- 64 zemljana groba u 4 reda

- 24 jednostruke grobnice u 2 reda

- 16 dvostrukih grobnica u 2 reda

Članak 23.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci.

Članak 24.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, a pojedinih grobnih staza unutar grobnog polja na 200 cm, 60 cm i 100 cm.

Članak 25.

Proširenja odmorišta vidljiva su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste košara: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

Članak 26.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu za zemljane grobove i grobnice te 0,5 m na grobnom mjestu sa kazetom za urne.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

Članak 27.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice te građevni pravci građevina i regulacijska linija.

Izvan obveznog građevnog pravca mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

Članak 28.

Visina građevine od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od 5,50 metara. Najveća katnost ne smije prijeći Po+P (podrum + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

Članak 29.

Krovište građevine može biti ravno ili koso. Kosa krovišta se izvode nagiba između 18o i 22o, a pokrov mora biti kupa kanalica ili crijep mediteranskog tipa.

Članak 30.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

Članak 31.

U zgradi mrtvačnice potrebno je planirati 1-2 odarnice, prostor za rodbinu, prostor za pripremu pokojnika sa rashladnom komorom ili rashladnim ormarom, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije za djelatnike i posjetitelje groblja te potrebne prostore (hodnike) za komunikaciju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 32.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a i 2b.

Članak 33.

Glavni kolni pristup groblju je zapadne strane postojećom prilaznom cestom OA3

Članak 34.

Pješački pristup na groblje moguć je sa zapada, sa prilazne ceste i to na 2 mjesta. Ulaz u mrtvačnicu se nalazi izvan ograde groblja.

Članak 35.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati. Pristupne grobne staze, te grobni trgovi i odmorišta izveli bi se od betonskih kocki.

Članak 36.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa upuštanjem u teren preko upojnog bunara uz sjevernu granicu obuhvata. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod.

Odvodnja sa parkirališta planira se spojiti na oborinsku, nakon tretmana na separatoru ulja i masti.

Odvodnju sanitarne vode iz mrtvačnice treba spojiti na javni kanalizacijski sustav, ukoliko je isti izgrađen ili upustiti u sabirnu jamu, a sve prema uvjetima i uz suglasnost upravitelja javnim sustavom.

Članak 37.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje rasvjete groblja, predviđeno je samo za mrtvačnicu i oproštajni trg ispred, kao i južni pješački ulaz na glavnu grobnu stazu.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 38.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3 a. Postojeće zelene površine

zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

Članak 39.

Na proširenju groblja planirana je veća zelena površina na južnom središnjem dijelu, te na sjeveru novoplanirane glavne grobne staze između novoplaniranog južnog dijela groblja i dijela postojećeg groblja na »platou« i novoplaniranog dijela na zapadu.

Članak 40.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 41.

Na području DPU-a nema registriranih zaštićenih prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zaštite. Ambijentalne vrijednosti štite se uvjetima ovog DPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 42.

Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te se korištenje, uređenje i zaštita površina mora provoditi u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 43.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Za sada oko lokacije nema izgrađenih stambenih objekata, a nisu ni planirani. Cijelo područje DPU-a nalazi se unutar šumskog područja.

Članak 44.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa prosječno 12 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 45.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Lopar, u redovitom korištenju, uporaba mehanizacije je zanemariva jer se grobovi uglavnom kopaju ručno, a cijeli kompleks groblja okružen je šumom.

Članak 46.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana

- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine

- paziti da se ne oštete postojeća stabla

- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto

- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća

- Održavati postojeće grobne i pješačke staze

- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine

- Redovito odvoziti prikupljeni otpad

- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,

- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 47.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

DPU-a je izrađen u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Lopar i potpisom predsjednika Općinskog vijeća te u šest (6) primjeraka na CD-u (dwg i .doc format).

Članak 49.

Tiskani izvornici i primjerci na CD-u DPU-a čuvaju se u arhivi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, dok se jedan izvornik dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a dva primjerka Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Rabu.

Članak 50.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-06

Lopar, 30. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=554&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr