SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
OPĆINA LOPAR
Na temelju članka 19

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) te članka 12. i 18. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 47/07) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 30. travnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar (u daljnjem tekst: Odluka) se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Lopar, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruju se na teret Proračuna Općine Lopar, a ne mogu se ostvarivati na teret Općine Lopar ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 4.

Prava iz socijalne skrbi ostvaruju se u Općini Lopar iznad opsega propisanog zakonom o socijalnoj skrbi, te pružanjem pomoći koja je propisana ovom Odlukom.

U slučaju kada Općina Lopar osigurava pomoć u većem opsegu od pomoći koje osigurava Republika Hrvatska, Centar za socijalnu skrb Crikvenica, podružnica Rab, će međusobna prava, obveze i odgovornosti urediti ugovorom.

Općina Lopar može poslove ili dio poslova iz članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi povjeriti Centru za socijalnu skrb Crikvenica, podružnica Rab, a za koje poslove Općina sa centrom sklapa ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

Općina Lopar može određene poslove pružanja usluga korisnicima prava socijalne skrbi iz ove Odluke povjeriti ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za davateljem usluga ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

Kada Općina Lopar daje punomoć pojedinim ustanovama, udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama za provedbu određenih programa socijalne skrbi u pravilu sa njima sklapa ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnik socijalne skrbi može biti samac, samohrani roditelj ili obitelj, a prema članku 10. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).

Članak 6.

Korisnik socijalne skrbi iz ove Odluke mora biti državljanin Republike Hrvatske koji ima stalni boravak na području Općine Lopar.

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi ne može biti osoba koja prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine u vlasništvu ili suvlasništvu, (nekretnine, pokretnine) koja ne služi njoj, niti članovima njene obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba, osim korisnika koji ispunjavaju 3. posebni uvjet.

Korisnik socijalne skrbi ne može biti osoba koja ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji - korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane ovim Zakonom, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe, te osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

Članak 8.

Bez obzira na ispunjenje svih uvjeta predviđenih ovom Odlukom, korisnik socijalne skrbi ne može biti samac ili član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

- ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti za ostvarivanje određenog prava iz socijalne skrbi navedeni su u svakoj pojedinoj točci glave IV. Prava iz socijalne skrbi ove Odluke, a oni mogu biti:

1. Socijalni uvjet,

2. Uvjet prihoda,

3. Poseban uvjet,

4. Ostali uvjeti.

1. Socijalni uvjet

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalne uvjete ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na punomoć za uzdržavanje.

2. Uvjeti prihoda

Članak 11.

Uvjete prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 1.800,00 kn,

- dvočlana obitelj do 2.400,00 kn,

- tročlana obitelj do 3.000,00 kn,

- četveročlana obitelj do 3.600,00 kn,

- obitelj s više od 4 člana po 600,00 kn za svakog daljnjeg člana.

Prihodom iz prethodnog stavka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri (3) mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je zahtjev podnesen za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne spada:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u centru za socijalnu skrb,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom,

- iznosi za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji, a na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

- dječji doplatak,

- osobna invalidnina.

3. Posebni uvjeti

Članak 12.

Posebne uvjete ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog i zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za ostvarivanje prava u potpunosti,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djelomično ostvarivanje prava sukladno stupnju oštećenja organizma odnosno postotku invalidnosti,

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sukladno stupnju oštećenja organizma odnosno postotku invalidnosti.

4. Ostali uvjeti

Članak 13.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- polaznici specijalnih škola (za troškove prijevoza u specijalne škole),

- korisnici prema programu rada za koje gradske organizacije Crvenog križa Rab (za poklon pakete),

- djeca do 12 mjeseci života za koje potrebu utvrdi patronažna služba i pedijatar Doma zdravlja Rab (za prehranu dojenčadi),

- roditelji s novorođenim djetetom,

- učenici srednjih škola i studenti sa područja Općine Lopar za prijevozne troškove koji se školuju izvan mjesta boravka.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

Ovom se odlukom utvrđuju sljedeća prava:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2. Pravo na pomoć za troškove prijevoza,

3. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole,

4. Pravo na dobivanje jednokratne pomoći,

5. Pravo na pomoć dodjelom poklon paketa,

6. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

7. Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

8. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtićima,

9. Pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi,

10. Pravo na pomoć za pogrebne troškove,

11. Pravo na pomoć za srednjoškolsko školovanje izvan mjesta boravka,

12. Pravo na pomoć za novorođeno dijete,

13. Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju ili skrbniku u Domove socijalne skrbi.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 15.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Troškove stanovanja u smislu ove odluke smatraju se:

a) troškovi najamnine,

b) plaćanje komunalne naknade,

c) plaćanje utroška vode i kanalizacije,

d) plaćanje odvoza kućnog smeća,

e) podmirenje troškova ogrjeva.

ad a) Pravo na podmirenje troškova najamnine

Članak 16.

Pravo na pomoć na podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja može ostvariti:

a) korisnik stana koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (čl. 9. Zakona o najmu stanova »Narodne novine« broj 91/96).

b) korisnik stana koji plaća zaštićenu najamninu (podstanarinu)

Članak 17.

Najmoprimac može ostvariti pravo na pomoć za troškove slobodno ugovorene najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet.

Najmoprimac nema pravo na podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine ako:

- stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog domaćinstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba), izuzev umirovljenika korisnika starosne mirovine, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno,

- stan ili dio stana daje u podnajam,

- najmoprimac ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,

- ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (članak 17., potpis na ugovoru mora biti ovjeren od javnog bilježnika).

Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine ima najmoprimac u visini od maksimalno 50% iznosa mjesečne najamnine.

Članak 18.

1. Najmoprimac može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova zaštićene najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet.

e) pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

2. Pomoć za podmirenje troškova zaštićene najamnine daje se na način da se najmoprimcu nadoknađuje iznos najamnine utvrđene u ugovoru o najmu.

3. Pomoć iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se u pravilu do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 19.

Najmoprimac (podstanar) nema pravo na pomoć za troškove zaštićene najamnine (podstanarine):

- ako ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora biti ovjeren od javnog bilježnika),

- ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

ad b) Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 20.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor kao dijela troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj ukoliko udovoljava sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda

3. poseban uvjet

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

ad c) Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije u domaćinstvu.

Članak 21.

Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije u domaćinstvu kao dijela troškova stanovanja, ostvaruje samac ili obitelj ukoliko udovoljava sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda

3. poseban uvjet

Pravo na uslugu korištenja vode i troškova kanalizacije bez naplate ima domaćinstvo u količini od 4 m3 vode po jednom članu domaćinstva mjesečno.

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

ad d) Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza smeća

Članak 22.

Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća kao dijela troškova stanovanja ostvaruje samac ili obitelj ukoliko udovoljava sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda

3. poseban uvjet

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća na izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

Članak 23.

Pravo za podmirenje troškova ogrijeva kao dijela troškova stanovanja, osigurava se samcu ili obitelji koja se grije na drva ukoliko zadovoljava sljedeći kriterij:

1. socijalni uvjet

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća na izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

2. Pravo na pomoć za troškove prijevoza

Članak 24.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza iznad osigurane subvencije sukladno čl. 10., stavka 2. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99) imaju učenici srednje škole i studenti s područja Općine Lopar koji se školuju izvan mjesta boravka.

Naknada prijevoza za učenike srednjeg obrazovanja i studenata utvrđuje se na temelju niže navedenih elemenata:

a) cijena vozne karte za relaciju na kojoj učenik ili student putuje, uzimajući u obzir prvu stanicu na kopnu kao polaznu odnosno povratnu,

b) broj dana korištenja prijevoza u tijeku mjeseca,

c) važeći komercijalni popust,

d) postotak od utvrđene cijene koju snosi Općina - 40%,

e) postotak od utvrđene cijene koju snosi učenik - 60%.

Općina se obvezuje za korisnike prijevoza iz stavka 1. ovog članka, sukladno utvrđenoj naknadi iz stavka 2. ovog članka, participirati odgovarajući iznos.

Sufinanciranje prijevoza definira se posebnim ugovorom između Općine i prijevoznika.

3. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole

Članak 25.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole imaju polaznici specijalnih škola. Za ostvarivanje prava na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole, potrebno je redovito dostaviti potvrdu škole koja pohađa dijete, o upisu u tekuću školsku godinu.

Pravo na pomoć iz ovog članka ostvaruje se u visini od 4 povratne karte mjesečno zbog redovitog kontakta obitelji s djetetom i to u mjesecima kada se nastava redovito odvija. Revizija korisnika vršit će se početkom svake školske godine.

4. Pravo na dobivanje jednokratne pomoći

Članak 26.

Pravo na dobivanje jednokratne pomoći ima korisnik koji udovoljava jedan od sljedećih kriterija:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet.

U jednoj proračunskoj godini jednokratna pomoć može se ostvariti najviše dva puta i to:

- prvi put u iznosu od 2.000,00 kuna

- drugi put do 1.000,00 kuna

O zahtjevu za dodjelu socijalne pomoći odluku donosi Općinsko poglavarstvo.

U jednoj proračunskoj godini može se dodijeliti onoliko jednokratnih pomoći koliko je za te namjene predviđeno sredstava u proračunu Općine Lopar.

5. Pravo na pomoć dodjelom poklon paketa

Članak 27.

Dodjelom poklon paketa korisnicima obavlja gradsko društvo Crvenog križa Rab temeljem svog programa rada potvrđenog od strane Općinskog vijeća.

Paketi se financiraju iz Proračuna Općine Lopar u visini koja se utvrđuje na kraju svake kalendarske godine za godinu koja slijedi.

6. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 28.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece može ostvariti dijete do navršenih 12 mjeseci života kada na tu potrebu ukaže patronažna služba Doma zdravlja Rab ili liječnik pedijatar.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece imaju djeca korisnika koji udovoljavaju sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet,

4. ostali uvjeti.

Ovo se pravo ostvaruje putem specijalističke pedijatrijske ordinacije sa sjedištem u Rabu, a troškovi se temeljem ugovora podmiruju mjesečno iz Proračuna Općine Lopar.

7. Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu

Članak 29.

Pravo na besplatnu marendu organiziranu u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda i

c) poseban uvjet.

Troškovi financiranja marendi podmiruju se mjesečno osnovnoj školi putem ispostavljenih računa a iz Proračuna Općine Lopar.

8. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću

Članak 30.

Pravo na besplatni boravak u jaslicama ili dječjem vrtiću ima dijete čiji samohrani roditelj ili obitelj ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Djeca čiji samohrani roditelj ili obitelj ispunjava poseban uvjet ostvaruje pravo sukladno članku 12. ove Odluke.

Pravo na popust od 50% ostvaruje samohrani roditelj ili obitelj za drugo ili ostalo po redu dijete koje istovremeno boravi u jaslicama ili dječjem vrtiću.

9. Pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi

Članak 31.

Općina može participirati plaćanje troškova smještaja, u dijelu ili cijelosti, u socijalno - zdravstvenu ustanovu ili u ustanovu socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu ukoliko ta osoba nema dovoljno prihoda za plaćanje troškova smještaja, ali uz uvjet da se Općina Lopar uknjiži na nekretnine u korisnikovu vlasništvu ako korisnik raspolaže s istima.

10. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 32.

Pravo na pomoć za podmirenje dijela pogrebnih troškova u iznosu do 2.000,00 kuna može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb.

11. Pravo na pomoć za srednjoškolsko školovanje izvan mjesta boravka

Članak 33.

Pravo na pomoć za srednjoškolsko školovanje izvan mjesta boravka ima dijete preminulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja sukladno stavku 1. članka 12. ove Odluke.

Za ostvarenje prava iz ovog članka potrebo je redovito dostaviti potvrdu škole koju dijete pohađa, o upisu u tekuću školsku godinu kao i potvrdu doma učenika u kojem je dijete smješteno.

Pravo na pomoć iz ovog članka ostvaruje se u visini mjesečne opskrbnine doma učenika na način da se ista mjesečno uplaćuje na žiro račun doma učenika.

12. Pravo na pomoć za novorođeno dijete

Članak 34.

Pravo na pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji koji su u tekućoj kalendarskoj godini dobili dijete, kao i usvojitelji djece bilo koje dobi i to za:

- 1. i 2. u iznosu od 3.000,00 kn

- 3. dijete u iznosu od 8.000,00 kn

- za svako slijedeće rođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kn više

13. Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju ili skrbniku u Domove socijalne skrbi

Članak 35.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza u Domove socijalne skrbi ima roditelj ili skrbnik za posjet djetetu ili štićeniku trajno smještenom u Domu socijalne skrbi temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć iz ovog članka može se ostvariti roditelj ili skrbnik jednom mjesečno u visini povratne karte javnim prijevozom, uz predočenje službene potvrde Doma socijalne skrbi o posjeti djetetu ili štićeniku.

Revizija korisnika vršit će se početkom svake godine.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 36.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, a i po službenoj dužnosti.

Članak 37.

1. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar za ostvarivanje prava na način kako je to utvrđeno ovom Odlukom.

2. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze za ostvarivanje prava.

3. Jedinstveni upravni odjel i Općinsko poglavarstvo mogu odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.

4. Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

5. Ukoliko je za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom propisano da o istom odlučuje Općinsko poglavarstvo ne vodi se upravni postupak.

Članak 38.

1. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti s ostvarivanjem prava.

2. Ostvarivanje prava započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon proteka mjeseca u kojem je zaprimljen zahtjev.

Članak 39.

1. O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar sukladno članku 37. ove Odluke.

2. Protiv rješenja o pravima iz socijalne skrbi prema ovoj Odluci moguće je uložiti žalbu Općinskom poglavarstvu Lopara u roku od 15 dana po primitku rješenja bez naplate pristojbe.

Članak 40.

1. U tijeku ostvarivanja prava korisnik je dužan prijaviti svaku promjenu od koje zavisi ostvarivanje prava i to u roku od 8 dana od dana od kada je promjena nastala.

2. Ukoliko se promijene okolnosti na temelju kojih korisnik ostvaruje određeno pravo Jedinstveni upravni odjel donijeti će novo rješenje.

Članak 41.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar dužan je Općinskom poglavarstvu podnijeti godišnji izvještaj o ostvarivanju prava iz ove Odluke i to do 28. veljače za prethodnu godinu.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 42.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 29/01, 12/03, 22/04 i 4/05).

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-05

Lopar, 30. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=554&mjesto=51281&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr