SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 15. Ponedjeljak, 28. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Na temelju članka 18

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 96. sjednici od 17. travnja 2008. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
za plažu Lišanj u Novom Vinodolskom

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Novog Vinodolskog i to za plažu Lišanj, u svrhu obavljanja slijedećih gospodarskih djelatnosti: iznajmljivanje sredstava, komercijalno-rekreacijske sadržaje, ugostiteljstvo u postojećem lako uklonjivom objektu na plaži.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Novog Vinodolskog, k.č. 3737/2, 3740 i dio k.č. 16529 sve k.o. Novi. Plaža koja se daje u koncesiju ukupne je površine 28.499 m2, od čega 11.710 m2 kopnenog, 16.582 m2 morskog dijela, 99 m2 postojeći lako uklonjivi objekt s 108 m2 pripadajuće terase, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

 

Y

X

1

5484013.18

4997664.80

2

5484011.34

4997672.14

3

5484014.09

4997674.30

4

5484013.66

4997677.67

5

5484319.86

4997727.36

6

5484317.88

4997717.98

7

5484302.17

4997654.39

8

5484015.90

4997635.19

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. Grafički prikaz se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 10 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora

sukladno važećim zakonskim propisima. Budući ovlaštenik koncesije, ugovorom o koncesiji, obvezat će se na kraju svake kalendarske godine za vrijeme trajanja koncesije, podnijeti Davatelju koncesije izvješće o izvršenim ulaganjima na pomorskom dobru sukladno priloženoj Studiji gospodarske opravdanosti. Neusklađenost izvršenih ulaganja s onima planiranim u Studiji gospodarske opravdanosti predstavlja uvjet za raskid ugovora o koncesiji.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 274.290,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 100/04 i 141/06);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. rekapitulacijski list;

7. CD sa svom dokumentacijom u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave javnog prikupljanja ponuda u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža Lišanj - ne otvarati«.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prema sljedećim kriterijima:

. ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

. ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade 20%

. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti 40%

. broj planiranih radnih mjesta 15%

. iznos investicija u zaštitu okoliša 5%

(u okviru ukupnih investicija)

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio granice područja obuhvata koncesije, izvod iz prostorno planske dokumentacije, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti i rekapitulacijski list, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 022-04/08-03/11

Ur. broj: 2170/1-05-01-08-38

Rijeka, 17. travnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=553&mjesto=00001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr