SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 15. Ponedjeljak, 28. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Na temelju članka 28

Na temelju članka 28. točka 15. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli
povlaštenih studentskih kredita

Članak 1.

U Odluci o dodjeli povlaštenih studentskih kredita (»Službene novine« broj 40/07) članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Povlašteni krediti dodjeljuju se u visini:

. Za preddiplomske i diplomske studije:

- za studije na području Primorsko-goranske županije u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno

- za studije na području Republike Hrvatske (izvan Primorsko-goranske županije) u iznosu do 2.000,00 kuna mjesečno

- za studije u inozemstvu do 4.000,00 kuna mjesečno.

. Za poslijediplomske studije:

- za studije na području Republike Hrvatske u iznosu do 2.500,00 kuna mjesečno

- za studije u inozemstvu u iznosu do 5.000,00 kuna mjesečno.«

Članak 2.

U. članku 6. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koja glasi:

»Predsjednik Županijskog savjeta mladih«.

Članak 3.

U članku 7., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Postupak dodjele prava na povlašteni kredit provodi se temeljem javnog poziva koji u nekom od dnevnih glasila objavljuje Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport. Prijave studenata na javni poziv nisu ograničene rokom te se studenti imaju pravo javljati tijekom čitave godine. Povjerenstvo će postupak utvrđivanja liste kandidata obustaviti po ispunjenju kvote od 100 studenata za akademsku 2007./2008. godinu, odnosno kvote od 50 studenata za svaku narednu akademsku godinu.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke utvrđuje listu potencijalnih studenata koji bi mogli ostvariti pravo na kredit, temeljem Pravilnika o kriterijima za odabir studenata koji ostvaruju pravo na kredit kojeg donosi Županijsko poglavarstvo.«

Članak 4.

U članku 8., stavku 1., podstavak 1. mijenja se i glasi:

»Vrijeme korištenja povlaštenog kredita odgovara broju godina trajanja redovitog studija (odnosno broju godina studija koji je studentu preostao nakon zaključenja ugovora o kreditu), ali ne duže od 72 mjeseca. Student koji diplomira nakon tri godine preddiplomskog studija i upiše naredne dvije godine diplomskog studija, ima pravo daljnjeg kreditiranja bez obveze da se ponovno javlja na natječaj koji raspisuje Županija, uz ispunjenje uvjeta koje Banka zahtijeva.«

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na povlašteni kredit prestaje završetkom studija, neopravdanim neispunjenjem uvjeta za upis u sljedeću višu godinu studija, te naknadnim utvrđivanjem neistinitosti podataka iznesenih u prijavi na javni poziv za dodjelu kredita«.

Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»U slučaju da korisnik kredita iz opravdanog razloga ne upiše višu godinu studija, može podnijeti zahtjev za mirovanje isplate kredita. Pravilnikom iz članka 7. ove Odluke, propisat će se koji se razlozi smatraju opravdanim, kao i postupak u svezi s mirovanjem isplate kredita.«

U podstavku 6., druga rečenica mijenja se i glasi:

»Studentima koji ne bi mogli ponuditi sudužnika, sudužnik će biti Primorsko-goranska županija, ako tako odluči Županijsko poglavarstvo«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Studentu koji tijekom studija ostvari prosjek ocjena 98% i više od maksimalne ocjene koju je moguće ostvariti na studiju koji je pohađao i završio, Primorsko-goranska županija može preuzeti obvezu povrata cjelokupnog kredita na njegov zahtjev.

Odlučivanje o preuzimanju obveze povrata kredita u nadležnosti je Županijskog poglavarstva.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 5.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o dodjeli povlaštenih studentskih kredita.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/33

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 24. travnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=553&mjesto=00001&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr