SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), i članka 20 Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 18/ 03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja centra Matulja

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Matulja (u nastavku Plan).

Nositelj izrade Plana je Poglavarstvo Općine Matulji. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva Općine Matulji.

Članak 2.

Pravna osnova Plana

Pravni osnov za izradu Plana je Dpu-a centra Matulja (»Službene novine PGŽ« broj 7/01) i članak 14. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji od 2005. do 2009. godine (»Službene novine PGŽ« broj 6/05 i 15/06).

Članak 3.

Razlozi za pristupanje izradi Plana

Od vremena donošenja Dpu-a centra Matulja 2001. godine do danas promijenio se je pristup obimu pojedinih sadržaja unutar namjena planiranih Dpu-om centra Matulja t.j. da se: pojednostavi rješavanje u provedbi Plana imovinsko pravnih odnosa za realizaciju školske sportske dvorane, garaže i pristupne ceste do športske dvorane; planiranje tople veze između postojeće škole i planirane športske dvorane; promijena sadržaja vanjskih športskih sadržaja unutar parkovne površine; poveća veličina i visina prostora pretežito trgovačke namjene na lokaciji postojećeg rukometnog igrališta s javnim parkiralištem i da se dio Dpu-a centra Matulja uskladi s novim potrebama objekta Hangara, premiještanje kioska za prodaju voća i povrća i spoj na kanalizaciju; i da se građevna čestica 66 razgraniči od građevne čestice C.

Članak 4.

Obuhvat Plana

1. Građevna čestica br. D4 postojeće škole, građevna čestica br. C detaljne namjene površina Dpu-a centra Matulja - Školska športska dvorana i garaža, cesta za jednosmjerni pristup školskoj športskoj dvorani i planirana športska igrališta unutar parkovne površine, građevna čestica 66, zemljišna čestica 1901/1 k.o. Matulji.

2. Građevna čestica br. B - detaljne namjene površina Dpu-a centra Matulja - Prostor pretežito trgovačke namjene na lokaciji postojećeg rukometnog igrališta i pristupna cesta s javnim parkiralištem; građevna čestica 10 M1 pretežito stambene namjene, 3. Građevna čestica br. 18 - detaljne namjene površina Dpu-a Matulja - Prostor Hangara.

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Pored sadržaja iz članka 14 Programa mjera (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06) je mogućnost proširenja i dopune namjene i sadržaja navedenih u članku 4. i pojednostavljenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u provedbi plana.

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Ciljevi i programska polazišta Plana su: 1.Građevna čestica D4 - proširenje škole, građevna čestica C- redefiniranje granice građevne čestice školske športske dvorane, ostvarenje tople veze između postojeće škole i školske športske dvorane, redefiniranje granice građevne čestice garaže i redefiniranje visine, površine izgrađenosti i planiranje multimedialnog centra s knjižnicom, građevna čestica 66, cesta za dvosmjerni promet s rubnim javnim i zelenim površinama kao pristup školskoj športskoj dvorani i garažnom objektu, promjena vrste športskih sadržaja na planiranim športskim sadržajima unutar javne i zaštitne zelene površine postojećeg dolca, povećanje broja parkirališta, preseljenje kioska za voće i povrće. 2. Građevna čestica B-redefiniranje granice građevne čestice poslovne namjene u garažni prostor i poslovnu namjenu pretežito trgovačku, s povećanjem veličine i visine izgradnje i povećanjem kapaciteta javnog parkirališta, redefiniranje visine i površine izgrađenosti postojećeg objekta 10 M1 pretežito stambene namjene 3. Da građevna čestica 18 prostor Hangara poveća kapacitete parkirališta i boćališta, redefinira javne i zaštitne površine te gradnje. Usklađenje odredbi za provođenje.

Članak 7.

Stručne i topografsko-katastarska podloga za izradu Plana

Idejno arhitektonsko rješenje školske športske dvorane u Matuljima, idejno arhitektonsko rješenje garaže u Matuljima, projekt cesta i projekt parkirališta uz postojeću cestu.

Geodetska podloga za izradu Plana je reambulirani topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:1000, pribavljeni od Državne geodetske uprave područni ured za katastar Rijeka (Klasa: 935-05/08-02/0003, Ur. broj: 541-14-1/01- 08-04 od travnja 2008. god).

Plan će se raditi u mjerilu 1:1000.

Projekt cesta i projekt parkirališta uz postojeću cestu.

Članak 8.

Popis tijela prema posebnim propisima

Utvrđuje se popis tijela, koje u roku od 30 dana moraju dati podatke, planske smjernice i propisane dokumente i zahtjeve za Plan iz područja svog djelokruga rada:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Komunalno društvo Komunalac d.o.o. iz Opatije,

- Hrvatska elektroprivreda d.o.o.Operator prijenosnog sustava Elektroprimorje Rijeka, pogon Opatija,

- HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.

- Hrvatske ceste Rijeka,

- Energo invest Rijeka

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

Rok izrade Plana za prethodnu raspravu je 28 dana (ili prvo tromjesječje).

Rok izrade Plana za javnu raspravu je 21 dan (ili drugo tromjesječje).

Rok pripreme izvješća s obrađenim svim primjedbama i prijedlozima dostavljenim u tijeku javne rasprave je najviše dvadeset dana.

Rok izrade konačnog prijedloga Plana je 15 dana nakon kojeg se dostavlja u skladu s člankom 95 na mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, jer je Dpu-a unutar ZOP-a.

Članak 10.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata i građenja tijekom izrade i donošenja Plana

Za vrijeme izrade Plana nema zabrane izdavanja uvjeta građenja, zabrane izdavanja lokacijskih dozvola i građevinskih dozvola izvan zone obuhvata Plana. U obuhvatu Plana iz članka 4. ove Odluke mogu se izdavati uvjeti građenja, lokacijske dozvole i građevinske dozvole.

Članak 11.

Izvori financiranja izrade Plana

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u proračunu Općine Matulji za 2008. godinu.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/07-01/12

Ur. broj: 2156-04-08-14

Matulji, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Vinko Surina ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=552&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr