SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 27. prosinca 2006. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 15. lipnja 2007. godine i 27. prosinca 2007. godine.

Plan 2007. Izvršenje 2007.

Sredstva za ostvarenje ovog

Programa čine:

-prihodi od komunalne
naknade 870.000,00 kuna 896.343,92 kuna

-prihodi Proračuna
Općine Klana 74.571,07 kuna 32.232,57 kuna

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

Plan 2007. Izvršenje 2007.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) prema ugovoru s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. na području Općine Klana provedeno je dva puta u 2007. godini ručno i strojno čišćenje slivnika i probijanje spojnih kanala slivnika. Iako su radovi izvršeni, račun nije dostavljen.

Izvori financiranja:

-prihodi Proračuna Općine
Klana 13.000,00 kuna 0,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) tijekom 2007. godine na pometanje i zbrinjavanje prikupljene pometačine s ukupne površine od 4.531.176 m2 utrošeno je 167.538,81 kuna

b) za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (Liskovac - roll kontejneri od 14 m3 - 98 radnih sati, po naseljima - kontejneri) utrošeno je 44.162,04 kuna

c) za sanaciju divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta u 2007. godini je utrošeno 125.050,00 kuna.

Tijekom 2007. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 336.750,85 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 345.000,00 kuna 336.750,85 kuna

-prihodi Proračuna
Općine Klana 5.050,00 kuna 0,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) za održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala utrošeno je 47.503,92 kuna

b) za provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana i nadzora nad provedenim mjerama te sufinanciranje programa suzbijanja bjesnoće utrošeno je 11.257,47 kuna

c) za poslove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naseljima Lisac, Studena i Škalnica utrošeno je 206.376,10 kuna

d) na održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih utrošeno je 12.083,70 kuna

Za realizaciju ovog dijela programa utrošena su sredstva u iznosu od 277.221,19 kuna.

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 260.000,00 kuna 277.221,19 kuna

-prihodi Proračuna
Općine Klana 10.241,63 kuna 0,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) za financiranje zimske službe, dežurstvo, čišćenje, te nabavku materijala za posipavanje, utrošeno je tijekom 2007. godine 36.453,60 kuna

b) za sanaciju udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana utrošeno je 38.155,67 kuna

c) za održavanje prometne signalizacije utrošeno je 1.305,40 kuna

U realizaciju dijela programa koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 75.914,67 kuna.

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 110.000,00 kuna 75.914,67 kuna

-prihodi Proračuna
Općine Klana 11.179,24 kuna 0,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) tijekom 2007. godine na održavanje groblja, što podrazumijeva pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada, održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju te podmirenje komunalnih usluga utrošeno je 19.532,37 kuna

b) na tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja utrošeno je 12.700,20 kuna

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog dijela programa iznose 32.232,57 kuna

Izvori financiranja:

-prihodi Proračuna Općine
Klana (grob. nak.) 35.100,20 kuna 32.232,57 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) za tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP-om utrošeno je 40.728,88 kuna

b) za podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 101.704,04 kuna

Sredstva utrošena za realizaciju ovog dijela programa realizirana su u iznosu od 142.432,92 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 155.000,00 kuna 142.432,92 kuna

Članak 3.

Višak naplaćenih nad utrošenim sredstvima komunalne naknade, u iznosu od 64.024,29 kuna, temeljem članka 2. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/01) utrošeno je za financiranje DVD Klana i DVD Škalnica tijekom 2007. godine u jednakim dijelovima.

Članak 4.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/16

Ur. broj: 2170-06-08 -01-01

Klana, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr