SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 95. sjednici 10. travnja 2008. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu turističkog naselja Zagori uz obveznu rekonstrukciju i sanaciju plaže

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Novog Vinodolskog i to za plažu Turističkog naselja Zagori, u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u lako uklonjivim objektima, komercijalno-rekreacijske sadržaje, te iznajmljivanje sredstava, uz obveznu rekonstrukciju i sanaciju plaže sukladno detaljnom planu uređenja i uz poštivanje svih uvjeta za građenje koji će biti propisani od strane nadležne državne uprave.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra na području Grada Novog Vinodolskog, dijelovi k.č. 5847/988, 5847/989, 5847/990, 5847/993, 16530/1 i 16541 sve k.o. Novi.

Područje plaže koje se daje u koncesiju ukupne je površine 46.144 m2, od čega se na postojeću plažu odnosi 13.356 m2, dio mora namijenjen nasipavanju površine 10.228 m2 i 22.560 m2 mora, iskazano u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

TOČKA Y X


1. 5481790,23 4998620,33

2. 5481769,69 4998589,45

3. 5482053,46 4998386,66

4. 5482148,35 4998364,54

5. 5482218,93 4998404,95

6. 5482216,03 4998433,15

7. 5482182,62 4998443,55

8. 5482200,95 4998474,60

9. 5482036,19 4998545,86

10. 5481915,21 4998590,55

11. 5481889,45 4998585,88

12. 5481857,12 4998611,32

13. 5481784,11 4998639,39

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:2880 izrađen od Triangl d.o.o., Rijeka. Grafički prikaz se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 20 godina počevši s danom sklapanja ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 112.499,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 100/04 i 141/06);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli,

Županija

odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. rekapitulacijski list;

7. CD sa kompletnom dokumentacijom u pdf formatu.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave javnog prikupljanja ponuda u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža Zagori - ne otvarati«.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06).

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio područja obuhvata koncesije, izvod iz prostorno planske dokumentacije, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti i rekapitulacijski list, a može se, podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/10

Ur. broj: 2170/1-05-01-08-07

Rijeka, 10. travnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=552&mjesto=00001&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr