SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA KOSTRENA
45

45.

Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 16. prosinca 2003. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o građevinskom zemljištu

Članak 1.

Mijenja se članak 3. stavak 2. Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine« PGŽ broj 17/97) tako da umjesto Upravni odjel treba stajati: Jedinstveni upravni odjel.

Članak 2.

Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:

»Zemljište na kojem ima pravo vlasništva Općina Kostrena, Općina Kostrena prodaje i na drugi način raspolaže temeljem javnog natječaja koji se u pravilu objavljuje u javnom glasilu.

Javni natječaj provodi se za:

1. prodaju zemljišta fizičkim i pravnim osobama

2. prodaju zemljišta na temelju zaključivanja predugovora o kupoprodaji zemljišta

3. zamjenu zemljišta

4. osnivanje prava građenja radi građenja građevina

5. zakup zemljišta

6. ustanovljenje prava služnosti i drugih stvarnih tereta

Iznimno u slučaju kad se javni natječaj provodi za prodaju zemljišta i zamjenu zemljišta, a radi se o manjim površinama zemljišta (do 150 m2), javni natječaj može se objaviti na oglasnoj ploči Općine Kostrena na način da je dostupan uvidu javnosti odnosno mještanima Općine Kostrena.«

Članak 3.

Iza članka 12. Odluke dodaje se novi članak 12a koji glasi:

Članak 12a.

»Općina Kostrena prodaje zemljište radi:

a) građenja građevina odnosno javnih površina

b) za formiranje građevinske parcele na kojoj je izgrađena građevina, sukladno utvrđenoj lokacijskoj dozvoli (formiranje okućnice), na način da se nositeljima prava vlasništva - fizičkim osobama može prodati najviše do 600 m2 površine zemljišta.

c) za formiranje građevinske parcele sukladno utvrđenoj lokacijskoj dozvoli ukoliko je na novoformiranoj parceli dijelom vlasnik ili suvlasnik Općina, a na drugom dijelu fizička ili pravna osoba.

Ukoliko je Općini Kostrena kao investitoru potrebno zemljište radi privođenja namjeni (izgradnja građevina ili uređenja zemljišta) prema važećim prostornim planovima, vlasnici zemljišta kojima se zemljište uzima iz posjeda, mogu ostvariti pravo na naknadu u vidu zamjenskog zemljišta na kojem je moguća izgradnja obiteljske stambene zgrade pod uvjetom da Općini Kostrena ponude najmanje 600 m2 zemljišta od interesa za Općinu Kostrena. U tom slučaju pretpostavlja se da je zemljište koje se uzima iz posjeda jednake prometne vrijednosti sa ponuđenim zemljištem.

Prednost za ostvarenje prava na zamjensko zemljište imaju oni vlasnici čije je oduzeto zemljište parcelacijom zemljišta, odnosno privođenjem namjeni izgubilo prvobitan oblik te se više ne može ekonomski iskorištavati.

Vlasnici zemljišta koji na području Općine Kostrena imaju isključivo u vlasništvu zemljište na kojem se ne može ishoditi lokacijska dozvola za izgradnju obiteljske stambene zgrade, a dokažu da su u zemljišnim knjigama preko svojih pravnih prednika upisani u zemljišne knjige najmanje pedeset godina, mogu Općini Kostrena ponuditi u zamjenu i to zemljište za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena na kojem je moguća izgradnja obiteljske stambene zgrade, ali su dužni nadoplatiti razliku do tržišne vrijednosti zemljišta.«

Članak 4.

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:

»Javni natječaj provodi: Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Poglavarstvo na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur.broj: 2170-07-01-03-56

Kostrena, 16. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr