SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Baška (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova, način i postupak izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća Općine Baška u postupku donošenja akata od neposrednog interesa za mlade i u svezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, financiranje rada i način osiguranja drugih uvjeta za rad, te ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Mladi, u smislu ove Odluke, osobe su s prebivalištem na području Općine Baška, starosne dobi od 15 (petnaest) do 29 (dvadesetdevet) godina života.

Članak 3.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Baška.

II. SASTAV I IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih Općine Baška ima 5 (pet) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 5.

(1) Postupak izbora članova Savjeta mladih pokreće Općinsko vijeće Općine Baška javnim pozivom za dostavljanje prijedloga kandidata za člana Savjeta mladih, koji se objavljuje u lokalnom dnevnom tisku i oglasnim pločama na području Općine Baška.

(2) Prijedlozi se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave, odnosno oglašavanja javnog poziva.

(3) Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih čije je sjedište na području Općine Baška.

(4) Svojstvo predlagatelja dokazuje se izvatkom iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih.

(5) Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih dostavlja se Općinskom poglavarstvu, u otvorenom roku za podnošenje prijedloga, te mora sadržavati:

l ime i prezime kandidata,

l datum i godinu rođenja,

l uvjerenje o prebivalištu,

l obrazloženje prijedloga,

l potpisanu izjavu predložene osobe o prihvaćanju kandidature.

(6) Prijedlog iz prethodnog stavka mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja i uz prijedlog obvezno je priložiti i dokaz o svojstvu predlagatelja iz stavka 4.

(7) Zakašnjeli, te nepravilno, ili nepotpuno sastavljeni prijedlozi se ne razmatraju.

Članak 6.

(1) Općinsko poglavarstvo sastavlja listu kandidata za izbor članova Savjeta mladih na temelju uredno zaprimljenih prijedloga od ovlaštenih predlagatelja.

(2) Lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku i na oglasnim pločama u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.

(3) Lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih obvezno sadrži: ime, prezime i adresu kandidata, datum i godinu rođenja, te naziv i sjedište predlagatelja.

Članak 7.

(1) Izbor članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem, provodi Općinsko vijeće Općine Baška na temelju liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih koju je utvrdilo Općinsko poglavarstvo, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

(2) Na glasačkom listiću, ovjerenom pečatom Općinskog vijeća, prezimena kandidata se navode abecednim redom.

(3) Glasovanje se provodi na način da se zaokruži redni broj ispred pojedinog kandidata, a najviše 5.

(4) Važeći glasački listić je onaj na kojemu je zaokruženo najviše 5 rednih brojeva ispred navedenih kandidata.

(5) Po završetku glasovanja utvrđuje se lista kandidata prema broju osvojenih glasova, od najviše prema manje, a za članove Savjeta mladih bira se prvih pet kandidata s liste.

(6) U slučaju da dva ili više kandidata dobije jednaki broj glasova, zbog čega nije moguće utvrditi rang listu 5 kandidata prema broju dobivenih glasova, izbor se, na način opisan u ovom članku, između takvih kandidata, ponavlja na istoj sjednici.

Članak 8.

(1) Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru Savjeta mladih.

(2) Do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika mladih konstituirajućom sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća.

(3) Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih, tajnim glasovanjem, biraju članovi Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici, iz reda izabranih članova, većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

(4) Prijedlog za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika daju najmanje dva člana Savjeta mladih.

(5) Na glasačkom listiću, ovjerenom pečatom Općinskog vijeća, prezimena predloženih osoba navode se abecednim redom, a glasovanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred pojedinog kandidata.

(6) Najprije se bira predsjednik Savjeta mladih, a nakon izbora predsjednika, na način opisan u ovom članku, pristupa se izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

(7) Ako niti jedna osoba ne dobije potreban broj glasova, glasovanje se ponavlja na istoj sjednici, a ako se niti nakon ponovljenog glasovanja ne izabere predsjednik Savjeta mladih, predsjednik Općinskog vijeća će sazvati novu sjednicu Savjeta mladih, najkasnije u roku od 15 dana, na kojoj će se ponoviti postupak izbora predsjednika.

(8) Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta mladih.

Članak 9.

(1) Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa Savjet mladih, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o savjetu mladih, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

(2) U slučaju spriječenosti predsjednika Savjeta mladih, ili njegove duže odsutnosti, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

III. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

(1) Mandat članova Savjeta mladih traje dvije godine, a po isteku mandata, mogu biti ponovno birani za člana Savjeta mladih.

(2) Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika Savjeta mladih budu razriješeni prije isteka mandata, postupak izbora se provodi na način opisan u članku 8., a mandat novoizabranih predsjednika ili zamjenika predsjednika traje najduže do isteka mandata ostalih članova Savjeta mladih, izabranih na redovnim izborima.

Članak 11.

(1) Općinsko vijeće razriješit će člana savjeta mladih i prije isteka mandata:

- ako neopravdano ne nazoči sjednicama savjeta mladih,

- ako navrši trideset godina života,

- na osobni zahtjev,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

 (2) Nakon razrješenja člana Savjeta mladih iz razloga navedenih u prethodnom stavku, novi član Savjeta mladih postaje sljedeći neizabrani kandidat s liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih, koji je dobio najveći broj glasova.

(3) Ako Savjet mladih trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka, Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana odluke o raspuštanju, pokrenut će postupak za izbor članova novog Savjeta mladih.

IV. DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,

- raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća, koji su od interesa za mlade,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Baška,

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Baška, te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Baška,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,

- po potrebi poziva članove Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i radnih tijela na sjednice savjeta mladih,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

V. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

(1) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

(2) Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik savjeta mladih.

(3) Predsjednik savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih.

Članak 14.

(1) Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova savjeta mladih, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

(2) Član savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

(3) Smatra se da je član savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 15.

(1) Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

(2) U radu savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 16.

(1) Savjet mladih donosi Poslovnik o svom radu.

(2) Poslovnik o radu savjet mladih donosi većinom glasova svih članova savjeta mladih.

(3) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada savjeta mladih, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 17.

(1) Savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

(2) Program rada savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,

- suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici prema mladim.

(3) Program rada savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

(4) Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih.

(5) Program rada savjeta mladih, savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 18.

(1) Sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Općine Baška u skladu s odobrenim programom rada.

(2) Savjet mladih podnosi godišnje izviješće o svom radu Općinskom vijeću.

Članak 19.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na nadoknadu troškova u svezi sa svojim radom u Savjetu mladih, sukladno odluci Općinskog vijeća.

VI. SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 20.

Savjet mladih surađuje s organiziranim oblicima djelovanja mladih u općinama, gradovima i županijama Republike Hrvatske, te međunarodnim organizacijama.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Baška, sukladno Zakonu i ovoj Odluci, provest će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-24

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr