SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/03, 110/04 i 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se komunalni red, te mjere za njegovo provođenje u svrhu učinkovitog očuvanja javnih površina, uređenja naselja i održavanja čistoće na području Općine Baška.

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Baška.

Članak 2.

Ovom Odlukom propisuju se odredbe o:

1. uređenju naselja,

2. održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

3. korištenju javnih površina,

4. skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

5. uklanjanju snijega i leda,

6. uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

7. mjerama za provođenje komunalnog reda,

8. kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

(1) Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. javne prometne površine: ceste-ulice, nogostupi, pješačke staze i pješačke zone, trgovi, javne stube, mostovi, javna parkirališta, autobusne postaje i taksi stajališta, površine namijenjene za održavanje javnih priredbi, tržnice na malo, fontane i javni izljevi, luka, trajektno i brodsko pristanište i uređena obala, prirodne i uređene plaže i slične površine,

2. javne zelene površine: perivoji, parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetni rasadnici, travnjaci, skupno ili pojedinačno samonikla stabla, posude s ukrasnim biljem, dječja i sportska igrališta, rekreacijske površine, zelene površine uz ceste i javne objekte u naseljima i slične površine.

(2) U slučaju spora oko toga što se smatra javnom površinom, odluku donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 4.

(1) Pod predmetima u smislu članka 2. točka 6. ove Odluke podrazumijevaju se pokretne stvari koje se mogu premještati, odnosno demontirati i lako ukloniti, a naročito kiosci i montažni objekti, kontejneri, kamp kućice, plovila, stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne radnje na kotačima, razne uslužne naprave (šankomati, hladnjaci, uređaji za proizvodnju i prodaju sladoleda, vage, peći i štednjaci za pečenje i kuhanje kestena, kokica i sl.), štandovi, transparenti, jarboli za zastave, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, izložbeni ormarići, zaštitni stupići i ograde, cvjetne vaze, različita oprema i uređaji (satelitske i druge antene, klima uređaji, ventilacijske cijevi i odvodi iz ugostiteljskih i drugih objekata i sl.), te svi drugi predmeti koji se, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, ne smatraju građevinama.

(2) Predmeti iz prethodnog stavka mogu se postavljati na nekretninama u vlasništvu Općine Baška i drugim nekretninama koje su u naravi i po namjeni javna površina isključivo uz odobrenje i prema uvjetima izdanim od Općinskog poglavarstva ili drugog tijela koje ono za isto ovlasti, a vlasnici, odnosno korisnici takvih predmeta, obvezni su iste održavati urednima i čistima, te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke, smatra se:

1. označavanje ulica, trgova, parkova i kuća,

2. uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica i ograda,

3. postavljanje izloga, reklama, natpisa i naziva tvrtki, tendi, suncobrana i drugih predmeta,

4. postavljanje ugostiteljskih i drugih terasa,

5. održavanje javnih zelenih površina, javne rasvjete, komunalnih objekata i objekata u općoj uporabi,

6. odvodnja oborinskih voda i čišćenje septičkih i crnih jama,

7. deratizacija i dezinsekcija,

8. držanje domaćih životinja.

1. Označavanje ulica, trgova parkova i kuća

Članak 6.

(1) Natpisne ploče s imenima naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselje.

(2) Ulice, trgovi, parkovi i sl. moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama koje sadrže imena istih.

(3) Natpisne ploče iz prethodnog stavka moraju biti postavljene na ulazu u ulicu, odnosno trg, te na križanju.

(4) Imena ulica, trgova, parkova i sl. određuje Općinsko vijeće. Ulicama u smislu ove Odluke smatraju se ulice i ceste s kolnikom i pločnikom, putovi, šetališta, javna stubišta, javni prolazi i sl.

(5) Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena pločicom s naznačenim kućnim brojem.

Članak 7.

(1) Način označavanja i obilježavanja imena u smislu prethodnog članka uređen je posebnim propisom.

(2) Natpisne pločice s oznakom kućnih brojeva nabavlja nadležno općinsko tijelo za komunalne poslove.

(3) Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča s imenima naselja, ulica, trgova, parkova i sl., te onih s oznakom kućnih brojeva snosi Općina Baška.

(4) Vlasnik, odnosno suvlasnici, zgrade, stambenog ili poslovnog prostora, dužan je pločicu s kućnim brojem održavati i čistiti.

(5) Zabranjeno je oštećivati i uništavati, neovlašteno skidati i mijenjati natpisne pločice s imenima ulica, trgova, parkova i sl., te one s kućnim brojevima.

2. Uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica i ograda

Članak 8.

(1) Vanjski dijelovi zgrade - krov, pročelje, balkon, terasa, vrata, prozori, oluci i drugi vanjski uređaji i oprema, moraju biti uredni i čisti.

(2) Vlasnici i korisnici zgrada, ili dijelova istih, dužni su brinuti se o vanjskom izgledu i čistoći dijelova zgrade iz stavka 1., što podrazumijeva i popravljanje oštećenja, te održavati građevinsko-tehničku ispravnost vanjskih dijelova zgrade sukladno propisima o gradnji i zaštiti kulturnih dobara.

(3) Po zidovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati i sl., kao i oštećivati ih na bilo koji drugi način.

(4) Na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, u dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te u ulicama: Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok, Dol i Emila Geistlicha u naselju Baška, kao i unutar registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine Baška, zabranjeno je:

l postavljati klima uređaje, ventilacijske cijevi i odvode iz ugostiteljskih i drugih objekata, antene, plastičnu i aluminijsku stolariju i slične predmete i uređaje,

l vješati rublje, posteljinu, sagove i sl., koji nagrđuju izgled zgrade i ulice.

(5) Na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, na okvirima izloga, vratima, prozorima i pročeljima poslovnih prostora (radnji) zabranjeno je vješati ili drugačije izlagati tekstil i drugu robu u svrhu obavljanja djelatnosti.

(6) U slučaju znatnijeg oštećenja zgrade, koje predstavlja prijetnju sigurnosti prolaznika i može prouzročiti štetu na tuđoj imovini, vlasnik, odnosno korisnik zgrade, ili dijela iste, obvezan je trenutno pristupiti saniranju u svrhu otklanjanja pretpostavki opisane opasnosti.

(7) Ako se utvrdi opasnost iz stavka 6. ovoga članka, a vlasnik, odnosno korisnik zgrade, ili dijela iste, ne poduzme mjere sanacije, komunalni redar će o istome izvijestiti građevinsku inspekciju.

(8) Moguće ranije postavljeni predmeti i uređaji iz stavka 4. ovoga članka, na način koji se ovom Odlukom zabranjuje, moraju se ukloniti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

(1) Vlasnik, odnosno korisnik zgrade ili dijela iste, kao i građevinskog zemljišta, obvezan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade urednima, a ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno-prometne površine.

(2) Na javnim površinama i na nekretninama koje su vidljive s javno-prometnih površina nije dozvoljeno odlaganje, uskladištenje, niti držanje na duži rok građevinskog i drugog otpada, te raznih drugih predmeta i materijala - drva za ogrjev, željezo, lim, plovila, priključna vozila, kamp kućice, kontejnere, barake i sl.

(3) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka obvezan je:

l uklanjati osušena i bolesna stabla ili grane koji bi svojim padom mogla ugroziti sigurnost ljudi, prometa i objekata u neposrednoj blizini,

l podrezivati drveće i drugo zelenilo zasađeno u dvorištu na način da svojim granama ne prelazi regulacionu crtu na javno - prometnu površinu, kako bi se osigurali nesmetani prolaz pješaka i promet vozila, te preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

3. Postavljanje izloga, reklama, natpisa i naziva tvrtki, tendi, suncobrana i drugih predmeta

Članak 10.

(1) Svi objekti i predmeti (izlozi i izložbeni ormarići, reklame, natpisi i nazivi tvrtki, suncobrani, transparenti, jarboli za zastave, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, izložbeni ormarići, zaštitni stupići i ograde, cvjetne vaze, različita oprema i uređaji - satelitske i druge antene, klima uređaji i sl., te drugi predmeti), koji se postavljaju na javno-prometne površine, na pročelja i zidove zgrada, ili na prozore, balkone, ograde i druge vanjske dijelove zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, moraju biti estetski oblikovani na način da odgovaraju izgledu okoline ili zgrade.

(2) Predmeti iz prethodnog stavka moraju se održavati čistima, urednima i u ispravnom stanju, a dotrajale treba obnoviti, popraviti, zamijeniti ili ukloniti.

(3) Troškove održavanja, čišćenja, popravaka, zamjene ili uklanjanja snosi njihov vlasnik, odnosno korisnik.

Članak 11.

(1) U dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te ulice Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok, Dol i Emila Geistlicha, zabranjeno je postavljanje svjetlećih i konzolno postavljenih reklama, te naziva poslovnih prostora.

 (2) Tabla s nazivom poslovnog prostora, u pravilu, postavlja se iznad ulaznih vrata u prostor, širine do 30 cm i u dužini ulaznih vrata, a, ako ima više otvora, na opisani način, iznad ulaza na sredini pročelja.

(3) U ulicama iz stavka 1. ovoga članka, uz uvjet prethodnog ishođenja pisanog odobrenja od strane Općinskog poglavarstva ili tijela koje ono za isto ovlasti, može se iznad otvora, ili izloga, trgovačkih poslovnih prostora postavljati, u svrhu zaštite od sunca, uvlačno-izvlačna fasadna tenda, koja mora biti platnena i bordo boje. Tenda se za podlogu na pročelju zgrade pričvršćuju nehrđajućim, metalnim nosačima. Na tendi se, isključivo zlatnim slovima, može ispisati samo naziv poslovnog prostora.

(4) U ulicama iz stavka 1. ovoga članka, uz uvjet prethodnog ishođenja pisanog odobrenja od strane Općinskog poglavarstva ili tijela koje ono za isto ovlasti, može se na pročelju zgrade sa strana ulaznih vrata u poslovni prostor postaviti izložbeni ormarić, maksimalne dubine 20 cm, mjereno od zida na koji se postavlja.

Članak 12.

(1) Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici poslovnih prostora dužni su na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor, postaviti odgovarajući natpis odnosno tvrtku.

(2) Ploča s nazivom pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu djelatnost, mora biti postavljena pored vrata poslovnog prostora, u skladu s izdanim rješenjem o registraciji. Ploča s istaknutim nazivom mora biti formata A5, tehnički i estetski oblikovana i uredna.

(3) Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje natpisa.

(4) Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti natpisnu ploču tvrtke u roku od 15 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

Članak 13.

(1) Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi ili ukrasi što se postavljaju na zgradama, moraju biti uredni i čisti, a moraju se ukloniti u roku od 24 sata po prestanku prigode radi koje su postavljeni.

(2) Ako vlasnik ili korisnik ne postupi prema stavku 1. ovog članka, predmete iz stavka 1. ovoga članka, uklanja komunalni redar o trošku vlasnika.

Članak 14.

(1) Plakati, oglasi i sl. mogu se isticati samo na oglasnim pločama, oglasnim stupovima i oglasnim ormarićima.

(2) Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata, čiji je sadržaj suprotan zakonu i/ili javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklanjaju se po nalogu komunalnog redara, na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 15.

Lokacije za postavljanje reklamnih predmeta, plakata i oglasa, postupak javnog nadmetanja, uvjete za sklapanje ugovora o zakupu lokacije za postavljanje plakata, te visinu naknade utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

4. Postavljanje ugostiteljskih i drugih terasa

Članak 16.

(1) Javne površine, na pisani zahtjev zainteresirane osobe - vlasnika ili korisnika poslovnih prostora, u svrhu obavljanja djelatnosti, mogu se dodijeliti na korištenje za formiranje otvorenih ugostiteljskih terasa.

(2) Na javnu površinu smiju se postaviti isključivo predmeti i oprema navedeni u odobrenju, odnosno zaključenom ugovoru. Bez odobrenja, na dodijeljenoj površini ne smiju se dodatno postavljati nikakvi predmeti i naprave (nadstrešnice i tende, hladionici, šankomati, vitrine, stalci, police, reklamni panoi i slično).

(3) Za namjenu iz stavka 1. ovoga članka, javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

l da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu, a prvenstveno interventnih vozila i vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i drugi),

l da se podnositelj zahtjeva, u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine, nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru, odnosno da se javna površina koristila sukladno uvjetima iz odobrenja, odnosno iz zaključenog ugovora,

l da podnositelj zahtjeva nije evidentiran kao dužnik Općine Baška po bilo kojoj osnovi.

(4) Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom.

(5) Stolovi, stolice, stalci, kao i ostala oprema, postavljeni na javnoj površini, ne smiju biti izrađeni od plastike niti od masivnog drveta, nego od kvalitetnog, prirodnog materijala ili metala, te moraju biti tehnički ispravni i primjereno oblikovani.

(6) Posude s ukrasnim biljem, kao dio opreme terase na javnoj površini, moraju biti izrađene od terakote ili sličnog visokokvalitetnog materijala, a korisnik javne površine je obvezan posaditi i održavati prirodne sadnice ili prirodno cvijeće.

(7) Na javnu površinu ispred ili pokraj poslovnog objekta nije dozvoljeno odlagati ambalažu.

(8) Na području naselja Baška vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, koji temeljem ugovora koriste javnu površinu, u svrhu zaštite od sunca, uz prethodno ishođeno odobrenje Općinskog poglavarstva, mogu na javnu površinu postaviti platnene tende i suncobrane, isključivo bordo boje, na kojima, isključivo zlatnim slovima, može biti ispisan samo naziv poslovnog prostora.

(9) Ne dozvoljava se postavljanje tendi i suncobrana s ispisanim reklamama, reklamnim nazivima ili logotipovima.

(10) Tenda može biti samostojeći objekt pričvršćen na podnu površinu metalnim nosačima, te pomična ili fiksna, fasadna, pričvršćena za pročelje zgrade, koja niti jednim svojim dijelom ne dodiruje podnu površinu, a mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

l površinska masa materijala: 295 g/m2,

l nagib: 12o,

l minimalna visina: 220 cm, mjereno od podne površine.

(11) Ako je javna površina završno obrađena kamenim opločenjem, vlasnik ili korisnik poslovnog prostora, vertikalne nosače tende učvršćuje isključivo u fugu kamenog opločenja nehrđajućim metalnim vijcima. Nije dozvoljeno bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje na bilo koji način.

(12) Suncobran, kao samostojeći objekt za zaštitu od sunca postavljen u stalak od odgovarajućeg nehrđajućeg materijala, koji ne smije biti učvršćen za podnu podlogu, mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

l površinska masa materijala: 220 g/m2,

l nagib: 12Ê,

l oblik: kvadratan, pravokutan, ili kružan,

l površina: minimalno 200 x 200 cm, maksimalno 400 x 400 cm,

l minimalna visina nosivog stupa: 250 cm, mjereno od podne površine

l promjer nosivog stupa: 12 cm.

(13) Suncobrani i tende, te predmeti i oprema iz stavka 5. ovoga članka, postavljaju se isključivo unutar površine dodijeljene na korištenje i ne smiju ni na koji način izlaziti izvan gabarita iste.

(14) Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je, nakon isteka ugovora o korištenju javne površine, ukloniti svu opremu i predmete postavljene na javnu površinu tijekom korištenja iste, a zauzetu površinu privesti stanju u kakvom je istu zaprimio, odnosno obvezan je, o vlastitom trošku, otkloniti sve nedostatke i popraviti štetu, moguće nastale tijekom korištenja.

(15) Korištenje, odnosno uređenje i opremanje javnih površina dopušteno je isključivo uz prethodno ishođeno odobrenje Općinskog poglavarstva, odnosno tijela koje ono za isto ovlasti, te zaključen ugovor, a, ako se isto utvrdi potrebnim i nakon ishođenja suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela.

(16) Ako korisnik javne površine istu koristi suprotno odredbama zaključenog ugovora ili odobrenja, komunalni redar će ga najprije usmeno upozoriti na obvezu pridržavanja odredbi ugovora odnosno odobrenja, a u slučaju oglušivanja na spomenuto upozorenje, komunalni redar će sačiniti zapisnik, temeljem kojega će se ugovor raskinuti na štetu korisnika, odnosno opozvat će se izdano odobrenje.

(17) Iznos naknade, način i uvjete, te rokove korištenja javne površine, posebnom Odlukom, uređuje Općinsko poglavarstvo.

(18) Vlasnici ugostiteljskih objekata, koji započinju obavljati djelatnost nakon stupanja na snagu ove Odluke moraju urediti i opremiti ugostiteljsku terasu u skladu s odredbama ovoga članka, a vlasnici postojećih ugostiteljskih objekata obvezni su urediti i opremiti ugostiteljsku terasu u skladu s odredbama ovoga članka najkasnije do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 17.

(1) Izvođenje žive ili puštanje reproducirane glazbe, zvučnih poruka i slično vezano za obavljanje registrirane gospodarske i druge djelatnosti, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, dozvoljeno je samo uz odobrenje Općinskog poglavarstva.

(2) Otvorenim prostorom, u smislu prethodnog stavka, smatraju se ugostiteljske i druge terase, te montažni objekti na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično.

(3) Ako isto nije uređeno odgovarajućim ugovorom, odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati od 1. svibnja do 15. listopada za vrijeme od 07,00 do 24,00 sata, a u ostalom dijelu godine za vrijeme od 09,00 do 22,00 sata, za jačinu zvuka koja je dozvoljena važećim propisima.

(4) Nadzor provodi sanitarna inspekcija sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« br. 20/03).

(5) Iznimno, u određenim opravdanim i posebno obrazloženim slučajevima, za održavanje zabavnih manifestacija, priredbi i koncerata, za obilježavanje prigodnih i tradicionalnih svečanosti i praznika, odobrenje se može dati i za duže vrijeme, u odnosu na vrijeme iz stavka 3. ovoga članka.

5. Održavanje javnih zelenih površina, javne rasvjete, komunalnih objekata i objekata u općoj uporabi

Članak 18.

(1) Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

(2) Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture.

(3) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se:

l obnova biljnog materijala,

l podrezivanje stabala i grmlja,

l okopavanje i pljevenje grmlja i živica,

l košnja trave,

l gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala,

l uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

l održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

l preventivno djelovanje na sprečavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

l održavanje pješačkih staza i naprava na javnim zelenim površinama (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpad, spremišta za alat, popločenja i slično),

l postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

l postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

l obnavljanje zapuštenih zelenih površina,

l uređenje i privođenje namjeni neuređenih i novouređenih javnih zelenih površina.

Članak 19.

(1) Na javnim površinama postavljaju se klupe i košarice za otpad.

(2) Vrstu, veličinu, izgled i razmještaj klupa i košarica određuje Općinsko poglavarstvo.

(3) Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojemu se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće, te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

(4) Postavljene klupe i košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati, a dotrajale i pohabane košarice i klupe valja redovito popravljati i po potrebi zamjenjivati novima.

Članak 20.

(1) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s priznatim ekološkim normama i suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

(2) Rasvjetna tijela javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.

(3) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete-koncesionar, dužna je redovito održavati objekte i uređaje javne rasvjete u ispravnom stanju u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture.

(4) Javna rasvjeta mora, u pravilu, svijetliti cijele noći (u ljetnom razdoblju od 21,00 do 05,00 sati narednog dana, a u zimskom razdoblju od 17,00 do 06,00 sati narednog dana).

(5) Općinsko poglavarstvo, u zimskom razdoblju, može uvesti redukciju javne rasvjete, kojom se smanjuje broj rasvjetnih tijela u uporabi u određenom naselju ili dijelu istoga.

(6) Popravak neispravnih rasvjetnih tijela provodi osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete ili slijedom vlastitog zapažanja, ili po nalogu Odsjeka za komunalni sustav.

 (7) Zabranjeno je bez odobrenja Općinskog poglavarstva, odnosno tijela koje ono za to ovlasti, koristiti se uređajima i objektima javne rasvjete.

Članak 21.

(1) Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina u ispravnom stanju dužan je održavati vlasnik ili koncesionar kome je isto održavanje povjereno.

(2) Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 22.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a obveza je vlasnika, odnosno koncesionara, odnosno korisnika održavati ih u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 23.

(1) Ostale komunalne objekte i uređaje (opremu dječjih igrališta, ploče s planovima naselja, javne satove, telefonske govornice, poštanske sandučiće, fontane, spomenike, ograde, klupe, stolove i ostalu urbanu opremu) zabranjeno je uništavati, oštećivati, po njima šarati, crtati, ili na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno nenamjenski ih koristiti.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka, dužna je održavati i voditi brigu na način da isti budu uvijek u funkcionalnom stanju.

Članak 24.

Dječja i sportska igrališta i objekte na njima, te druge rekreacijske površine, vlasnici ili korisnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 25.

Čekaonice autobusnog prometa, taksi stajališta i pristaništa moraju se održavati u urednom stanju, te ispunjavati sve propisane tehničke i higijenske uvjete.

Članak 26.

(1) Vlasnik ili korisnik javnog parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću, te njima namjenski gospodariti.

(2) Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

l zadržavanje kamp kućica, kampera i kombi vozila za boravak osoba izvan radnog vremena parkirališta, a na parkiralištima koja rade cijeli dan zadržavanje nakon ponoći, odnosno nakon 24,00 sata,

l neovlašteno trgovanje,

l pretovar robe,

l druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

(3) Uređenje i održavanje javnih gradskih parkirališta uređuje se posebnom Odlukom.

6. Odvodnja oborinskih voda i čišćenje septičkih i crnih jama

Članak 27.

(1) Oborinske vode s izgrađenih i neizgrađenih površina moraju biti u sustavu oborinske kanalizacije.

(2) Ako ne postoji mogućnost odvodnje oborinskih voda u sustav kanalizacije, odvod se izvodi na način da ne ugrožava susjedna zemljišta, objekte, instalacije i prometnice.

(3) Zabranjeno je bacanje otpadnih materijala u vodotoke.

Članak 28.

(1) Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama od strane ovlaštene osobe mora se obaviti kada se iste napune do 2/3 svoje zapremnine, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

(2) Korisnik usluga dužan je prijaviti na vrijeme čišćenje (pražnjenje), a davatelj usluga dužan je svaki zahtjev izvršiti čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Čišćenje septičkih jama unutar zaštićenih povijesnih dijelova naselja i turističkih zona, tijekom turističke sezone smije se obavljati samo noću, u vremenu od 22,00 do 04,00 sata ujutro.

(4) Kada nadležna inspekcija (sanitarna) utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu, čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje.

(5) Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

(6) Zabranjeno je fekalije iz septičkih jama ispuštati na susjedne površine, ili u vodotok, odnosno kanal oborinskih voda.

(7) Komunalno društvo koje postupa s otpadom, dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena i snosi odgovornost za moguće zagađenje okoline.

7. Deratizacija i dezinsekcija

Članak 29.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

(2) Pod pojmom sustavne dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

(3) Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca, te prikupljanje uginulih životinja.

(4) Pravna osoba kojoj jer povjereno obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

(5) Na poziv Odsjeka za komunalni sustav, pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju, ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

(6) Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je, prije početka izvođenja sustavne dezinsekcije i deratizacije, na odgovarajući način, obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja radova.

8. Držanje domaćih životinja

Članak 30.

(1) Unutar naselja Baška nije dozvoljeno držati domaće životinje - kopitare, papkare i perad.

(2) Domaće životinje iz stavka 1. mogu se držati na udaljenosti od najmanje 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

(3) Kopitarima se smatraju konji, magarci, mazge i mule. Papkarima se smatraju goveda, ovce, koze i svinje. Peradi se smatraju kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

(4) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 2. ovoga članka, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

(5) Komunalni redar može, po prijavi ili po službenoj dužnosti, zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi

stavka 4. ovoga članka, ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja susjedima, ili se narušava izgled naselja.

(6) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 1. ovoga članka, komunalni redar postupit će prema ovlastima i izdat će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

(7) Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom odlukom o držanju kućnih ljubimaca.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 31.

(1) Javne površine iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

(2) Djelatnosti održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće javnih prometnih površina na području Općine Baška obavlja T.D. Baška d.o.o. sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i temeljem istoga zaključenog ugovora.

Članak 32.

(1) Na javnoj površini, bez odobrenja Općine Baška, nije dozvoljeno:

l odlagati i držati građevinski materijal, građevinski i drugi krupni otpad, te postavljati skelu,

l postavljati i držati različite predmete, naprave ili strojeve,

l bacati reklamne letke,

l koristiti javne vodovodne uređaje i objekte,

l bojati, crtati i pisati poruke i razne tekstove.

(2) Odobrenje za radnje iz stavka 1. daje Općinsko poglavarstvo ili tijelo koje ono ovlasti.

Članak 33.

Na javnoj površini zabranjeno je:

l popravljati motorna vozila, bojati i uređivati plovila, te obavljati druge obrtničke radove,

l prati osobe, vozila, plovila i druge predmete,

l izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

l bacati opuške, papire i drugi otpad,

l pljuvati i obavljati nuždu,

l odlagati ili paliti otpad,

l koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

l obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina,

l držati neispravna vozila i vozila bez registarskih oznaka, odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,

l prodavati i izlagati poljoprivredne i druge proizvode, prodavati izletničke karte i slično, izvan površina i prostora za to namijenjenih,

l hraniti životinje (mačke, pse, ptice i dr.),

l obavljati bilo kakve radnje kojima se mijenja namjena javne površine.

Članak 34.

(1) U svrhu zaštite javnih zelenih površina, zabranjeno je:

l neovlašteno rezanje i skidanje grana i stabala,

l guljenje kore stabala, zarezivanje, stavljanje plakata, te na bilo koji drugi način oštećivanje i sječa drveća, grmlja i živica,

l penjanje po drveću,

l neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busenova,

l kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

l bacanje opušaka, papira i drugog otpada, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana, kao i njihovo paljenje na javnoj zelenoj površini,

l pljuvanje i obavljanje nužde,

l dovođenje i puštanje životinja,

l oštećivanje opreme i uređaja na zelenoj površini,

l puštanje otpadnih voda, kiselina, motornog ulja i gnojnica i svako drugo zagađivanje,

l vožnja biciklom, motorom, automobilom, kolicima za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine), te pranje i parkiranje vozila,

l loženje vatre i potpaljivanje stabala,

l iskrcavanje i uskladištenje raznog materijala (ogrjevnog drva, otpadnog drva, željeza, lima i sl.),

l protupravno prisvajanje,

l hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,

l nenamjensko korištenje, oštećivanje i šaranje opreme,

l ostalo nenavedeno u ovom članku, a navedeno u članku 33. ove Odluke.

(2) Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.), radi njihove zaštite, primjenjuju se propisi o zaštiti prirode.

Članak 35.

(1) U svrhu očuvanja javne prometne površine zabranjeno je:

l oštećivanje javne prometne površine ili objekta i uređaja, koji su njezin sastavni dio,

l izvođenje radova bez odobrenja nadležnog tijela,

l nenamjensko korištenje i prenamjena javne prometne površine.

(2) U slučaju radnji protivnih odredbama stavka 1. ovoga članka, komunalni redar izdat će rješenje za obustavu radova koji se izvode, uz obvezu dovođenja javne prometne površine u prvobitno stanje, sve o trošku prekršitelja, protiv kojega će poduzeti mjere iz svoje ovlasti.

(3) Uvjete i način prekopavanja javne prometne površine, ako iste radove utvrdi opravdanima, određuje Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 36.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost, ili izvodi radove, neposredno uz javnu površinu, a zbog čega je nastalo onečišćenje javne površine, dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje.

(2) Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa, i svaki drugi ovlašteni korisnik javne površine obvezan je voditi brigu o čistoći i urednosti, kako korištene javne površine ili objekta, tako i prostora, odnosno površina, koji služe kao pristup površinama i objektima koje koriste.

(3) Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i/ili uništene javne površine u prvobitno stanje.

(4) Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje javne površine iz stavka 3. ovoga članka vrši se po nalogu komunalnog redara, o trošku investitora odnosno izvoditelja građevinskih radova iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 37.

Vozila, tijekom vožnje ili dok su zaustavljena, ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim ili rasutim materijalom.

Članak 38.

(1) Osoba, koja namjerno ili nepažnjom, ošteti javnu površinu obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

(2) Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se o trošku počinitelja oštećenja, a po nalogu komunalnog redara.

Članak 39.

(1) Nije dozvoljeno puštati životinje na javne površine bez nadzora.

(2) Zabranjeno je izvoditi, puštati ili šetati psa po javnim površinama nevezanog, odnosno bez uzice, kao i bez brnjice, ako je ista obveza propisana zakonom.

(3) U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

(4) Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake, dječja igrališta i uređene plaže.

(5) Osoba koja je izvela životinju dužna je očistiti javnu površinu onečišćenu izmetom i drugim otpacima njegove životinje.

Članak 40.

(1) Obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja ili koncesionar dužni su održavati obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina čistim i urednim.

(3) Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti komunalnom društvu, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

Članak 41.

(1) Zabranjeno je bacati opuške, papir i svaki drugi otpad u more i na morsku obalu.

(2) U cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima, pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere.

(3) Zagađivač morske površine i ostalih površinskih voda dužan je nadoknaditi troškove čišćenja, kao i svaku drugu štetu koju je prouzročio.

(4) Tijekom boravka u luci ili na drugom sidrištu, zabranjeno je iz plovila ispuštati u more fekalije i druge otpadne tekućine.

(5) Vlasnici brodica i ostalih manjih plovila ne smiju svoje plovilo održavati i ostavljati na plažama, javnim površinama i zelenim površinama.

(6) Općinsko poglavarstvo određuje prostore na morskoj obali, izvan lučkog područja, za bojanje i uređivanje plovila, izvlačenje i držanje istih tijekom zimskih mjeseci.

Članak 42.

(1) Prirodnim plažama, u smislu ove odluke, smatraju se prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

(2) Uređenim plažama, u smislu ove odluke, smatraju se prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, snabdjeveni određenim higijensko-tehničkim uvjetima i opremljeni svim uređajima i opremom za sunčanje i kupanje.

(3) Kupališta su ograđeni, uređeni prostori za kupanje i sunčanje, opremljeni svim uređajima, te opremom za kupanje i sunčanje.

(4) Prirodne plaže i uređene plaže, kupališta, te zelene površine uz iste, moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

(5) Prirodne plaže moraju se redovito čistiti za trajanje turističke sezone.

(6) Čišćenje uređenih plaža i kupališta za vrijeme turističke sezone mora se temeljito provoditi svakodnevno.

(7) Osim na mjestima gdje je to izričito dozvoljeno, zabranjeno je pse i druge životinje voditi i držati na kupalištima, prirodnim i uređenim plažama, gdje se ljudi kupaju i sunčaju.

(8) Na uređenim plažama zabranjeno je prodavati poljoprivredne i druge proizvode, te izletničke karte, izvan za isto određenog prostora ili objekta.

(9) Zabranjeno je odnošenje oblutaka i pijeska s plaža.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 43.

(1) Nije dozvoljeno nikakvo zauzimanje javne površine bez odobrenja Općinskog poglavarstva ili drugog tijela koje ono za isto ovlasti.

(2) Tijekom korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem iz prethodnog stavka.

1. Korištenje javnih površina prilikom gradnje

Članak 44.

(1) U cilju zaštite javnih površina prilikom obavljanja građevinskih radova, izvoditelj je dužan poduzimati sljedeće mjere:

l označiti gradilište natpisom s propisanim sadržajem,

l polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta, te drobljenja agregata, kako bi se spriječilo prekomjerno stvaranje i širenje prašine,

l deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta, tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, da se materijal ne raznosi po javnim površinama i da ne otiče u slivnike,

l očistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i drugog otpada, čije je skupljanje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova.

(2) Zabranjeno je izlijevanje svake vrste otpadne građevinske tekućine u javne slivnike.

Članak 45.

(1) U opravdanim slučajevima, kada objektivno ne postoji mogućnost korištenja vlastitog zemljišta, jer je isto nedostatno ili ga nema, za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, te podizanje skela, sve u svrhu izvođenja građevinskih radova, može se privremeno koristiti javna površina.

(2) Odobrenje za korištenje javne površine iz stavka 1. ovoga članka izdaje Općinsko poglavarstvo ili drugo tijelo koje ono za isto ovlasti.

(3) Ako se radovi iz stavka 1. izvode unutar zaštićene povijesne cjeline naselja, podnositelj zahtjeva za korištenje javne površine, uz pisani zahtjev za odobrenje korištenja, dužan je priložiti i suglasnost za radove nadležnog Konzervatorskog odjela.

(4) Kod izvođenja radova iz stavka 1. ovoga članka:

l ako za to postoji potreba, privremeno zauzeti dio javne površine mora se zaštititi u podlozi veličine dodijeljene javne površine i isti se mora ograditi urednom ogradom,

l kod postavljanja skele, mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora

se zaštititi zaštitnim krovom i cijela visina skele zaštitnom mrežom,

l minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi najmanje 3 metra,

l ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će rješenjem narediti uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine,

l ako izvođač ili investitor ne postupi po rješenju iz prethodne alineje ovoga stavka, komunalno redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

(5) Građevinski materijal mora biti uredno složen da ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

(6) Nakon završetka građevinskih radova ili prestanka potrebe za korištenjem javne površine, izvoditelj je dužan javnu površinu vratiti u prvobitno stanje.

(7) Po završetku izvođenja radova, nakon pregleda korištene površine, ako utvrdi postojanje oštećenja ili onečišćenja, komunalni redar će narediti izvoditelju dovođenje korištene javne površine u prijašnje stanje o vlastitom trošku.

Članak 46.

Izvoditelj radova, prigodom izvođenja radova, obvezan je poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti.

Članak 47.

(1) Izvoditelj radova dužan je višak zemlje iz iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu određena odlagališta.

(2) Pod iskopanim materijalom u smislu ove odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

(3) Pod otpadnim materijalom u smislu ove odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

(4) Izvoditelj građevinskih radova, prilikom odlaganja zemlje i/ili otpadnoga građevinskog materijala, dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje izdaje komunalno društvo koje upravlja odlagalištem, te platiti utvrđenu naknadu.

(5) Zabranjeno je odlagati zemlju ili otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

(6) Čisti otpadni građevinski materijal, zemlja, ili materijal od iskopa, mogu se odlagati i na druge lokacije, koje na temelju zahtjeva izvoditelja radova odobri Općinsko poglavarstvo ili tijelo koje ono za isto ovlasti.

(7) Vrijeme u kome se mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi propisano je posebnom Odlukom.

2. Korištenje javne površine za utovar i istovar robe i ostalog materijala

Članak 48.

(1) U opravdanim slučajevima, kada objektivno ne postoji mogućnost korištenja vlastitog zemljišta, jer je isto nedostatno ili ga nema, za utovar i istovar robe, ogrjevnog i drugog materijala, te za piljenje drva, uz odobrenje Općinskog poglavarstva ili tijela koje ono za isto ovlasti, može se koristiti i javna prometna površina, na način da se ta površina ne oštećuje, te da se ne ometa promet.

(2) Istovarena roba, te ogrjevni i drugi materijal, moraju se ukloniti s javne površine najkasnije u roku od 24 sata, a korištena površina mora se odmah očistiti, odnosno dovesti u stanje koje je prethodilo korištenju.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 49.

(1) Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

(2) Komunalni otpad može biti standardni i krupni.

(3) Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvu i pri obavljanju proizvodne i/ili uslužne djelatnosti (npr. otpad hrane i pića, te ambalažni otpad).

(4) Krupni otpad je otpad koji povremeno, u manjim količinama, nastaje u kućanstvu i pri obavljanju proizvodne i/ili uslužne djelatnosti (pokvarena bijela tehnika, neupotrebljivi dijelovi namještaja, otpad od čišćenja spremišta i sl.).

(5) Pod tehnološkim otpadom podrazumijeva se otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 50.

(1) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općina Baška.

(2) Ovoz komunalnog otpada na području Općine Baška obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine Baška - Ponikve d.o.o. iz Krka. Specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama gdje to takvim vozilima nije moguće, isto društvo je dužno osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

(3) Komunalno društvo iz stavka 2. dužno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na području Općine Baška.

(4) Komunalno društvo iz stavka 2. dužno je postaviti dovoljan broj posuda za odlaganje komunalnog otpada u svim naseljima na području Općine Baška, redovno ih prati i održavati ih u ispravnom stanju, na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima.

(5) Broj, vrstu/tip i smještaj posuda za kućni otpad koje se postavljaju, donosi Općinsko poglavarstvo.

(6) Posude za odlaganje komunalnog otpada smiju se postaviti isključivo na mjestima s kojih je moguć nesmetan odvoz, a da se pri tome ne ometa ili onemogućava promet.

Članak 51.

(1) Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, izgrađenih izvan zaštićenih povijesnih jezgri naselja na području Općine Baška, koji proizvode komunalni otpad, obvezni su nabaviti posudu za odlaganje standardnog komunalnog otpada iz svoga objekta od komunalnog društva iz članka 50. stavak 2. ove Odluke, vrste/tipa određenog za područje na kojemu se nalazi njihov objekt, istu posudu postaviti na površinu/okućnicu u svome vlasništvu, uz zadovoljenje uvjeta iz članka 50. stavak 6., te su dužni plaćati cijenu obavljanja usluge odvoza otpada istom komunalnom društvu.

(2) Vlasnici ugostiteljskih objektata, bez i s vlastitom kuhinjom, vlasnici ugostiteljskih objektata u kojima se pruža usluga smještaja i vlasnici kampova, obvezni su od komunalnog društva iz članka 50. stavak 2. ove Odluke, za svoje potrebe, nabaviti dovoljan broj posuda za odlaganje standardnog komunalnog otpada iz svojih objekata, vrste/tipa određenog za područje na kojemu se nalazi njihov objekt, istu posudu postaviti na površinu u svome vlasništvu, uz zadovoljenje uvjeta iz članka 50. stavak 6., te su dužni plaćati cijenu obavljanja usluge odvoza otpada istom komunalnom društvu.

 (3) Vlasnici trgovina obvezni su od komunalnog društva iz članka 50. stavak 2. ove Odluke nabaviti posudu za odlaganje standardnog komunalnog otpada iz svoga objekta, vrste/tipa određenog za područje na kojemu se nalazi njihov objekt, istu posudu postaviti na površinu/okućnicu u svome vlasništvu, uz zadovoljenje uvjeta iz članka 50. stavak 6., te su dužni plaćati cijenu obavljanja usluge odvoza otpada istom komunalnom društvu.

(4) Iznimno, ako osobe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ne raspolažu površinom u svome vlasništvu, ili je ista nedostatna, odnosno neprikladna, za smještaj posude za otpad, uz potvrdu o istome koju na njihov zahtjev daje Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, standardni komunalni otpad iz njihovih objekata smije se odlagati u posude postavljene na javnim površinama.

(5) U slučaju iz prethodnog stavka korisnici usluga iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dužni su pridržavati se pravila o načinu odlaganja komunalnog otpada iz članak 52. ove Odluke.

Članak 52.

(1) Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada dužni su odvajati otpad i odlagati ga u posude za diferencirano prikupljanje otpada sukladno njihovoj namjeni.

(2) Korisnici usluga odvoza standardnog komunalnog otpada dužni su odlagati otpad u posude u zatvorenim vrećicama za otpad.

(3) Poklopci na posudama za odlaganje komunalnog otpada moraju se nakon uporabe zatvarati.

(4) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

(5) Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad.

(6) U posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada zabranjeno je odlagati krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, autogume, granje, smeće iz vrta, opasni i tehnološki otpad.

(7) Zabranjeno je oštećivati posude za otpad, po njima crtati i pisati, te ih premještati s mjesta na koje su postavljene.

(8) Zabranjeno je parkirati vozila na način kojim se onemogućava pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili odvoz otpada na drugi način.

(9) Kartonsko - ambalažni otpad smije se, isključivo složen i uvezan, odlagati pored posuda namijenjenih za prikupljanje takve vrste otpada, ako su iste pune.

Članak 53.

(1) Komunalno društvo iz članka 50. stavak 2 dužno je osigurati posebne posude za odlaganje krupnog komunalnog otpada kapaciteta 5-7 m3, koje se postavljaju na određenim mjestima radi prikupljanja takvog otpada.

(2) Komunalno društvo iz članka 50. stavak 2. dužno je najmanje jedanput mjesečno organizirati prikupljanje i odvoz krupnog otpada, postavljanjem odgovarajućih posuda iz prethodnog stavka po pojedinim područjima, odnosno naseljima, uz prethodnu obavješćivanje stanovnika i pravnih osoba na tom području ili naselju o datumu i mjestu prikupljanja krupnog otpada.

Članak 54.

(1) Proizvođači otpadnih mineralnih i jestivih ulja dužni su organizirati redovno prikupljanje i odvoz takvog otpada od ovlaštene osobe barem jedanput mjesečno.

(2) Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekta ili zemljišta, odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili uništiti, sukladno posebnim zakonskim propisima i odobrenjima nadležnih tijela.

Članak 55.

(1) Odlaganje otpada bilo koje vrste pored posuda za odlaganje komunalnog otpada ili bilo gdje na javnoj površini, smatra se izvanrednim onečišćenjem.

(2) Izvanredno onečišćenje iz prethodnog stavka uklanja se temeljem rješenja komunalnog redara kojim se onečišćivaču, odnosno komunalnom društvu o trošku onečišćivača, nalaže onečišćenje sanirati.

(3) Troškovi izvanrednog čišćenja obuhvaćaju fizički rad, rad motornih vozila i troškove deponiranja.

Članak 56.

(1) Korisnici usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada dužni su isto plaćati komunalnom društvu, sukladno cjeniku.

(2) Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu sa zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne uluge, prenijeti ugovorom na korisnika građevine ili posebnog dijela građevine, ako je o tome, u pisanom obliku, obavijestio komunalno društvo.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 57.

(1) Snijeg s javne prometne površine treba se početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta.

(2) Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

(3) Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred svojih ulaznih vrata, odnosno ispred vrata poslovnog prostora.

(4) Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja javno prometnih površina na području Općine Baška.

Članak 58.

(1) Javne prometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati uklanjanje materijala kojim je posipana javna prometna površina, u roku od jednog dana od dana otapanja snijega i leda.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 59.

(1) Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke, kao i ostali predmeti postavljeni suprotno odredbama ove odluke na javnoj površini, na zgradama ili drugim objektima, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

(3) Ako je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj

ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklanjanje će, o trošku vlasnika ili korisnika, provesti komunalni redar.

(5) Uklonjeni predmet vlasnik može preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i dr. troškova ako ih je bilo.

(6) Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

(7) U slučaju potrebe žurnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta, komunalni redar može takve predmete odmah ukloniti s javne površine, uz pomoć odgovarajućih službi, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, preuzeti predmete, uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

(8) Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja nadležnog tijela Općine Baška ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(9) Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar će narediti njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

(10) Učinjene povrede iz prethodnog stavka dokazuju se zapisnicima komunalnog redara.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 60.

(1) Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar.

(2) Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu kojom, na traženje stranke, dokazuju ovlaštenje za postupanje. Izgled iskaznice komunalnog redara određuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 61.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine Baška komunalno redarstvo može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i dr. tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 62.

(1) U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

l rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

l izdati usmeni nalog fizičkim i pravnim osobama kojim se nalaže radnja u svrhu održavanja komunalnog reda,

l predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga, koje može biti i bez pozivanja prekršitelja, nakon izvršenog očevida, temeljem prijave policije ili druge službene osobe, a čime je utvrđeno da je počinjen prekršaj iz članaka 64. i 65. ove Odluke.

l na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja.

(2) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 8 (osam) dana od dana primitka rješenja.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Voditelj Odsjeka za komunalni sustav, kao ovlaštena osoba tijela nadležnog za komunalne poslove:

l izdaje obavezni prekršajni nalog,

l pokreće prekršajni postupak.

Članak 63.

(1) Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a osobito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu nadzora.

(2) Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 64.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost:

1. ako ne obilježi zgradu čiji je vlasnik, odnosno korisnik, kućnim brojem (čl. 6. st. 5.),

2. ako ne održava i ne čisti pločicu s kućnim brojem, čiji je vlasnik, odnosno korisnik (čl. 7. st. 4.),

3. ako neovlašteno skida i mijenja natpisne pločice s imenima ulica, trgova, parkova i sl., te one s kućnim brojevima (čl. 7. st. 5.),

4. ako ne popravi oštećenja i ne održava građevinsko- tehničku ispravnost vanjskih dijelova zgrade, čiji je vlasnik odnosno korisnik, sukladno propisima o gradnji i zaštiti kulturnih dobara. (čl. 8. st. 2.),

5. ako šara, crta i oštećuje vanjske zidove zgrada (čl. 8. st. 3.),

6. ako ne održava okućnicu odnosno okoliš zgrade urednima (čl. 9. st. 1.)

7. ako na javnim površinama i na nekretninama koje su vidljive s javno-prometnih površina odloži, uskladišti, ili na duži rok drži građevinski i drugi otpad, ili druge predmete i materijale - drva za ogrjev, željezo, lim, plovila, priključna vozila, kamp kućice, kontejnere, barake i sl. (čl. 9. st. 2.)

8. ako ne ukloni osušena stabla ili grane, odnosno ne podreže drveće i drugo zelenilo na način opisan u članku 9. stavak 3.

9. ako ne održava čistima, urednima i u ispravnom stanju, odnosno ne obnavlja, popravlja, zamjenjuje ili uklanja, ako su isti oštećeni, objekte i predmete postavljene na javno-prometne površine, na pročelja i zidove zgrada, ili na prozore, balkone, ograde i druge vanjske dijelove zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama (čl. 10. st. 1. i 2.),

10. ako postupi suprotno odredbi članka 11. stavak 1.,

11. ako zaštitu od sunca postavi suprotno odredbi članka 11. stavak 3.,

12. ako ne postavi odgovarajući natpis odnosno tvrtku, odnosno isti u roku ne ukloni (čl. 12.),

13. ako ne održava urednima i čistima zastave, transparente i druge prigodne natpise ili ukrase, čiji je vlasnik odnosno korisnik, postavljene na zgradama, te ih ne ukloni u roku od 24 sata od trenutka prestanka prigode radi koje su isti postavljeni (čl. 13.),

14. ako postavi oglas, reklamu ili plakat na lokaciju koja nije za to određena, ili je sadržaj istih suprotan zakonu i/ili javnom moralu (čl. 14.).

15. ako postupa protivno odredbama članka 16.,

16. ako postavi košaricu za otpad suprotno članku 19. stavak 3.,

17. ako uništi ili ošteti postavljene klupe i košarice za otpad (čl. 19. st. 4),

18. ako uništi ili ošteti rasvjetna tijela javne rasvjete (čl. 20. st. 2.),

19. ako postupa suprotno članku 20. stavak 3.,

20. ako bez odobrenja koristi uređaje ili objekte javne rasvjete (čl. 20. st. 7.),

21. ako protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina ne održava u ispravnom stanju (čl. 21. st. 1.),

22. ako neovlašteno koristi, ošteti ili uništi hidrant (čl. 21. st. 2.),

23. ako javne zahode ne održava u stanju finkcionalne sposobnosti (čl. 22.),

24. ako komunalne objekte i uređaje ne održava u funkcionalnom stanju (čl. 23. st. 2.),

25. ako ne održava dječja i sportska igrališta i objekte na njima, te druge rekreacijske površine, kojima upravlja, u urednom i ispravnom stanju (čl. 24.),

26. ako ne održava čekaonice autobusnog prometa, taksi stajališta i pristaništa, kojima upravlja, u urednom stanju, uz sve propisane tehničke i higijenske uvjete (čl. 25.),

27. ako ne održava red i čistoću na javnim parkiralištima, kojima upravlja, i istima namjenski ne gospodari (čl. 26. st. 1.),

28. ako pravovremeno ne zatraži čišćenje-pražnjenje septičke jame (čl. 28. st. 2.),

29. ako ne postupi sukladno članku 28. stavak 7.,

30. ako ne postupi sukladno članku 29. stavci 4., 5., 6.,

31. ako domaće životinje drži suprotno odredbama članka 30. stavci 1. i 2.,

32. ako postupa suprotno odredbi članka 32. st. 1.,

33. ako obavlja zabranjene radnje iz članka 33.,

34. ako obavlja zabranjene radnje iz članka 34.,

35. ako ošteti javno prometnu površinu ili objekt i uređaj, koji su njezin sastavni dio, odnosno izvodi radove na javnoj površini bez odobrenja nadležnog tijela, odnosno nenamjenski koristi ili prenamijeni javnu prometnu površinu (čl. 35. st. 1.),

36. ako vozilom čiji je vlasnik odnosno korisnik, tijekom vožnje ili dok je zaustavljeno, onečisti javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim ili rasutim materijalom (čl. 37.),

37. ako ne očisti javnu površinu onečišćenu izmetom i drugim otpacima izvedene životinje (čl. 39. st. 5.),

38. ako baca otpad u more ili isti odlaže na morskoj obali (čl. 41. st. 1.),

39. ako ne poduzme potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima (čl. 41. st. 2.),

40. ako plovilo, čiji je vlasnik, odnosno korisnik, ostavi na plažama, javnim površinama i zelenim površinama (čl. 41. st. 5.),

41. ako, u svojstvu korisnika, odnosno koncesionara, ne čisti uređene plaže i kupališta za vrijeme turističke sezone temeljito, svakodnevno (čl. 42. st. 6.),

42. ako pse i druge životinje vodi i drži na kupalištima, prirodnim i uređenim plažama (čl. 42. st. 7.),

43. ako na bilo koji način zauzme javnu površinu bez odobrenja Općinskog poglavarstva ili drugog tijela koje ono za isto ovlasti (čl. 43. st. 1.),

44. ako, tijekom izvođenja građevinskih radova, ne postupi sukladno odredbama članka 44.,

45. ako, kao izvoditelj radova, prigodom izvođenja građevinskih radova, ne poduzme sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti (članak 46.),

46. ako, prigodom izvođenja građevinskih radova, odlaže zemlju ili otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (čl. 47. st.5.),

47. ako, bez odobrenja Općinskog poglavarstva, koristi javnu površinu za utovar i istovar robe, ogrjevnog i drugog materijala, te za piljenje drva (čl. 48. st. 1.),

48. ako istovarenu robu, te ogrjevni i drugi materijal, ne ukloni s javne površine u roku od 24 sata, te korištenu površinu ne očisti, odnosno ne privede stanju koje je prethodilo korištenju (čl. 48. st. 2.),

49. ako postupa suprotno odredbama članka 52.,

50. ako, kao vlasnik ili korisnik zgrade, ne očisti snijeg i led svojih ulaznih vrata u zgradu, odnosno ispred vrata poslovnog prostora (čl. 57. st. 3.),

51. ako ne ukloni materijal kojim je posipana javna prometna površina, u roku od jednog dana od dana otapanja snijega i leda (čl. 58. st. 2.),

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se

l odgovorna osoba u pravnoj osobi,

l fizička osoba - građanin.

(3) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu utvrđenom ovim člankom.

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost:

1. ako postavlja klima uređaje, ventilacijske cijevi i odvode iz ugostiteljskih i drugih objekata, antene, plastičnu i aluminijsku stolariju i slične predmete i uređaje na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, u dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te u ulicama: Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok, Dol i Emila Geistlicha u naselju Baška, kao i unutar registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine Baška (čl. 8. st. 4. podstavak 1.),

2. ako vješa rublje, posteljinu, sagove i sl. na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, unutar dijela registriranih povijesnih, zaštićenih dijelova naselja Baška - dio Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te ulice Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok i Dol, te registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine Baška (čl. 8. st. 4., podstavak 2.),

3. ako vješa ili izlaže tekstil i drugu robu u svrhu obavljanja djelatnosti na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, na okvirima izloga, vratima, prozorima i fasadama poslovnih prostora (radnji) (čl. 8. st. 5.),

4. ako, u svrhu otklanjanja prijetnje sigurnosti prolaznika i štete na tuđoj imovini, trenutno ne pristupi saniranju znatnijeg oštećenja zgrade ili dijela iste, čiji je vlasnik odnosno korisnik (čl. 8. st. 6.),

5. ako na ugostiteljskoj i drugoj terasi, te montažnom objektu na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično, izvodi živu ili pušta reproduciranu glazbu, zvučne poruke i slično, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, sve bez odobrenja Općinskog poglavarstva (čl. 17.),

6. ako na javnim parkiralištima drži kamp kućicu više od 24 sata, te neovlašteno obavlja trgovanje, pretovar robe i

druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja (čl. 26. st. 2.),

7. ako baca otpadne materijale u vodotoke (čl. 27. st. 3.),

8. ako ispušta fekalije iz septičkih jama na susjedne površine, ili u vodotok, odnosno kanal oborinskih voda (čl. 28. st. 6.),

9. ako pušta životinje na javne površine bez nadzora (čl. 39. st. 1.),

10. ako izvodi, pušta ili šeta psa po javnim površinama nevezanog, odnosno bez uzice, kao i bez brnjice, ako je ista obveza propisana zakonom (čl. 39. st. 2.),

11. ako dovodi i pušta pse na travnjake, cvjetnjake, dječja igrališta i uređene plaže (čl. 39. st. 4.),

12. ako iz plovila, čiji je vlasnik odnosno korisnik, ispušta u more fekalije i druge otpadne tekućine (čl. 41. st. 4.)

13. ako na uređenim plažama, izvan za isto određenog prostora ili objekta, prodaje poljoprivredne i druge proizvode, te izletničke karte (čl. 42. st. 8.),

14. ako odnosi oblutke, odnosno pijesak s plaža (članak 42. st. 9.),

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se:

l odgovorna osoba u pravnoj osobi,

l fizička osoba - građanin.

(3) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu utvrđenom ovim člankom.

Članak 66.

Novčanim kaznama iz članaka 64. stavak 2. podstavak 2. i 65. stavak 2. podstavak 2. ove Odluke kaznit će se roditelji ili staratelji maloljetnika koji počini prekršaj iz spomenutih članaka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/95, 13/96, 4/97, 20/97, 4/98 i 5/99).

Članak 68.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-20

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr