SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02,13/02, 3/05, 9/ 06,17/06-pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 25. ožujka 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
provođenja obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke
za 2008. godinu

Članak 1.

Donosi se Program provođenja obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Rijeke za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba Programa.

Sastavni dio Programa čini Provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Rijeke za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

Članak 2

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) snosi troškove provedbe obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

- u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada,

- na grobljima u vlasništvu Grada,

- na javnim plažama i kupalištima,

- na javnim prometnim površinama,

- na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe mjera obvezne preventivne, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Grad nije dužan snositi u slučaju:

- kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,

- kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora sklopljenim između Grada kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

Članak 3.

Obveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Gradom sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada.

Članak 4.

Troškove provedbe mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Članak 5.

Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financira se iz proračunskih sredstava Grada.

Članak 6.

Program i Provedbeni plan iz članka 1. ovoga Programa čine njegov sastavni dio i nisu predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-granske županije.

Klasa: 022-05/08-01/23-107

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 25. ožujka 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr