SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA KOSTRENA
45

42.

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/ 02), članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 05/02 i 20/02), te Suglasnosti Ureda državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Rijeka, klase: 350-05/ 02-01/01246, ur. broj: 2170-77-01-00-03-14/TD/ od 14. studenog 2003. godine, Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R3 i dijela
građevinskog područja naselja N9

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R3 i dijela građevinskog područja naselja N9, u daljnjem tekstu Plan.

Članak 2.

(1) Plan iz članka 1 ove Odluke sadržan je u elaboratu »Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R3 i dijela građevinskog područja naselja N9« koji se sastoji od:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R3 i dijela građevinskog područja N9 u prostoru Općine Kostrena

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5. Obaveze iz planova šireg područja

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja

2.CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja

2.1.1. Demografski razvoj

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R3 i dijela građevinskog područja naselja N9 (Podurinj)

2.2. Ciljevi prostornog uređenja građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene R3 i dijela građevinskog područja naselja N9 (Podurinj)

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

2.2.2.U napređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3.7.1. Zaštita tla

3.7.2. Zaštita zraka

3.7.3. Zaštita voda

3.7.4. Zaštita mora

3.7.5. Zaštita od buke

3.7.6. Mjere posebne zaštite

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

5. UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Javna parkirališta

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8. POSTUPANJE S OTPADOM

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. Zaštita tla

9.2. Zaštita zraka

9.3. Zaštita voda

9.4. Zaštita mora

9.5. Zaštita od buke

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

11. ZAVRŠNE ODREDBE

B. GRAFIČKI DIO

1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2 000

2a PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Promet i telekomunikacije 1:2 000

2b PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
Energetski sustav, vodoopskrba i odvodnja 1:2 000

3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA 1:2 000

4 NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:2 000

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

(1) Površine javnih namjena u području obuhvata Plana su:

. javne prometne površine: kolne, pješačke i kolno-pješačke ceste, javna parkirališta

. ostale javne površine:

. površine sportsko-rekreacijske namjene - R3 (R31, R32, R33)

. površine zaštitnog zelenila - Z

(2) Površine drugih namjena u području obuhvata Plana su:

. površine mješovite namjene - M1

. površine ugostiteljsko-turističke namjene - T (T1, T2)

. površine sportsko-rekreacijske namjene za potrebe sportske luke Podurinj - L (L1, L2, L3)

JAVNE PROMETNE POVRŠINE

Članak 4.

(1) Granica javne prometne površine određena je granicom njene građevne čestice, ako je ista formirana.

(2) Ako građevna čestica javne prometne površine nije formirana, površina se razgraničuje formiranjem planskog koridora.

(3) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju odnosnih površina definirani su u poglavlju 5. ove Odluke.

OSTALE JAVNE POVRŠINE

Sportsko-rekreacijske površine

Članak 5.

(1) Sportsko-rekreacijske površine su površine namijenjene odvijanju sportskih i rekreacijskih aktivnosti.

(2) Površine iz stavka (1) ovog članaka sastoje se iz površina:

. obalnog pojasa:

- sportsko-rekreacijska površina R31

- sportsko-rekreacijska površina R32

- sportsko-rekreacijska površina R33

. morskog pojasa

- sigurnosno područje - morska površina u širini od 50m od obalne linije uz sportsko-rekreativne površine R31 i R33

- ostalo rekreativno more

(3) Uvjeti za izgradnju unutar sportsko-rekreacijske površine R32:

. uređenje površine moguć je u vidu parkovne površine, odmorišta ili izgradnjom sportskih terena otvorenog tipa za rekreativne aktivnosti (odbojka na pijesku, manje rukometno igralište, mini golf, stolni tenis i sl.)

. površinu je potrebno opremiti adekvatnim urbanim mobilijarom

. unutar površine dozvoljava se rekonstrukcija postojeće prometnice sukladno članku 26 stavak (3) ove Odluke

(4) Uvjeti uređenja ostalih površina iz stavka (2) ovog članka definirani su poglavljem 6., te člankom 48 ove Odluke.

Površine zaštitnog zelenila Z

Članak 6.

(1) Površina zaštitnog zelenila Z je područje namijenjeno razdvajanju planske površine i proizvodne zone INA-rafinerije, te ublažavanju buke i zaštiti kvalitete zraka.

(2) Mjere zaštite površina iz stavka (1) ovog članka propisane su poglavljem 7. ove Odluke.

POVRŠINE DRUGIH NAMJENA

Površine mješovite namjene

Članak 7.

(1) U zoni mješovite namjene dozvoljena je sanacija i rekonstrukcija postojeće gradnje sukladno članku 11 i članku 23 ovih Odredbi.

(2) Uvjeti i način gradnje na površinama mješovite namjene definirani su poglavljem 4. ove Odluke.

Površine ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 8.

(1) Površine ugostiteljsko-turističke namjene su površine namijenjene izgradnji ugostiteljskih, trgovačkih i ostalih uslužnih građevina, a sve u funkciji potreba lokalnog stanovništva i kvalitetnije ponude sportske luke Podurinj.

(2) Izgradnja građevina iz stavka (1) ovog članka moguća je na površinama mješovite namjene (M1) i površinama ugostiteljsko - turističke namjene (T) u sklopu osnovnih odnosnih građevina ili kao zasebna građevina koja sa osnovnom čini arhitektonski oblikovnu cjelinu.

(3) Uvjeti izgradnje građevina iz stavka (1) ovog članka definirani su člancima 15, 16 i 17 ove Odluke.

Površine sportsko-rekreacijske namjene

Članak 9.

(1) Površine sportsko-rekreacijske namjene su površine namijenjene potrebama sportske luke Podurinj.

(2) Uvjeti izgradnje površina iz stavka (1) ovog članka definirani su člancima 18, 19, 20 i 21 ove Odluke.

OPĆI UVJETI UREĐENJA PROSTORA

Članak 10.

(1) Unutar građevinskog područja može se graditi samo na uređenom građevinskom zemljištu. Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva pripremu i opremanje zemljišta. Na području obuhvata Plana određuju se kriteriji uređenja građevinskog zemljišta i to za:

. građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R3 - priprema zemljišta, pristupni put, vodoopskrba, odvodnja i elektroopskrba

. građevinsko područje dijela naselja N9 - priprema zemljišta, pristupni put

REKONSTRUKCIJA U GRAĐEVNOM PODRUČJU

Članak 11

(1) Rekonstrukcija je izvođenje građevinskih radova na postojećoj građevini ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine, ako se tim radovima i mjerama utječe na bitne zahtjeve za građevinu.

(2) Dozvoljava se rekonstrukcija građevina u vidu prenamjene postojećih stambenih građevina u stambeno-poslovne ili poslovne građevine sukladno članku 7 stavak (1) ove Odluke.

(3) Sve rekonstrukcije unutar građevinskih područja izvode se pod istim uvjetima koji vrijede za izgradnju novih građevina.

Članak 12

(1) Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u smislu ovog Plana, imaju slijedeće značenje:

Građevna čestica određuje prostor, izgrađen u nekoj mjeri ili predviđen za izgradnju. Određuje se temeljem postojećeg zemljišno-knjižnog dokumenta.

Osnovna građevina je izgrađeni ili planirani objekt koji služi za odvijanje predviđene namjene vezane uz određenu građevnu česticu. Osnovnom građevinom se smatra i građevina s više konstruktivnih sklopova međusobno povezanih u jedinstvenu cjelinu.

Pomoćna građevina je građevina izdvojenog korpusa u funkciji osnovne građevine (garaža, spremište, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, ili slično).

Okoliš je otvoren prostor oko građevine unutar građevne čestice (vrt, dvorište).

Uređena građevna čestica određuje tretman neizgrađenog dijela građevne čestice na način:

popločanje prilaza, hodnih linija, terasa, parking prostora i dr.

podizanje uličnih ograda

sadnja odgovarajućeg raslinja na površinama zelenila

rješavanje odvodnje oborinskih voda

Etaža je svaki nivo građevine.

Ukopana etaža je etaža koja se čitavom svojom visinom nalazi ispod razine terena.

Visina građevine mjeri se na njenom pročelju od najniže kote dijela građevne čestice koju pokriva građevina do kote vijenca ili donjeg ruba krova.

Stan je prostor u osnovnoj građevini predviđen za smještaj jedne obitelji.

Izgrađenost građevne čestice je površina tlocrtnih projekcija svih građevina na njoj (osnovna i sve pomoćne). U izgrađenost građevne čestice ne ulaze:

. ukopane etaže

. septičke jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo, ako su ukopani u teren

. konzolni istaci krovišta

. pristupna stubišta, vanjske komunikacije, terase i parkirališta, ako su u razini terena na kojem se nalaze

. otvoreni bazeni i sportska igrališta

Arhitektonsko oblikovnu cjelinu čini više građevnih cjelina, različitih po tlocrtnoj veličini, po obliku, kao i po visini, koji su međusobno usklađeni po materijalima i načinu obrade.

Građevni pravac određuje položaj »glavnog« pročelja osnovne građevine u odnosu na obodnu gradnju.

Regulacijski pravac određuje rub javne prometne površine u odnosu na građevnu česticu

Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja.

Sidrište je dio vodenog prostora opremljen opremom za privez plovnih objekata u uvali zaštićenoj od nevremena.

Privezište je dio obale uređen za pristajanje plovnih objekata.

Sportska luka je luka posebne namjene koja služi posebnim potrebama trgovačkih društava, druge pravne ili fizičke osobe, odnosno njeni morski i kopneni prostori namijenjeni su za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, brodica, ukrcaju i iskrcaju putnika i sl. (Zakon o morskim lukama NN 108/ 95).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 13.

(1) Građevine gospodarske djelatnosti su poslovne, ugostiteljske, turističke, uslužne građevine, manje proizvodne koje ne zagađuju okoliš, ne prouzrokuju nedopuštenu buku, vibracije i sl., te su svojom namjenom i oblikovanjem spojive sa sveobuhvatnom namjenom Planskog područja.

(2) Izuzev iz stavka (1) ovog članka na površini sportsko- rekreacijske namjene L1 omogućena je radna zona koja prouzrokuje određenu buku i zagađenje čije su mjere zaštite propisane ovim Odredbama.

(3) Izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti određuje se unutar površina ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske (sportska luka Podurinj), te unutar površina mješovite namjene u vidu prenamjene postojećih stambenih građevina u stambeno-poslovne, poslovne ili manje proizvodne.

Izgradnja građevina unutar površine mješovite namjene M1

Članak 14.

(1) Uvjeti za izgradnju poslovnih građevina unutar površine mješovite namjene M1 propisani su poglavljem 4 ove Odluke.

Izgradnja građevina unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene T1

Članak 15.

(1) Unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene T1 mogu se graditi građevine ugostiteljsko-turističkih i trgovačkih djelatnosti.

(2) Za neposredno provođenje Plana u građevinskom području T1 određuju se slijedeći uvjeti građenja:

. ne dozvoljava se daljnje širenje postojećih gabarita

. postojeća izgrađenost građevne čestice iznosi 40%

. veličina građevne čestice određena je imovinsko-pravnim (vlasničkim) odnosima

. dozvoljava se prenamjena postojećih stambenih elemenata građevine u poslovne sadržaje namjene iz stavka (1) ovog članka

. sve građevine izgrađene na odnosnoj građevnoj čestici moraju biti vezane uz osnovnu namjenu i moraju činiti arhitektonski oblikovnu cjelinu

. nije dozvoljena gradnja pomoćnih građevina

. maksimalna visina građevine je 4.0 m

. neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen

. parkiranje mora biti riješeno unutar građevne čestice minimalno jedno parkirno mjesto na 20-30 m2 korisne poslovne površine

Izgradnja građevina unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene T2

Članak 16.

(1) Unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene T2 mogu se graditi građevine ugostiteljsko-turističkih, trgovačkih, uslužnih te administrativno-upravnih djelatnosti sukladno članku 13 stavak 1 ovih Odredbi.

(2) Za neposredno provođenje Plana u građevinskom području T2 određuju se slijedeći uvjeti građenja:

. sa svih strana osim onih koje se nalaze uz javnu prometnu površinu građevina mora biti udaljena najmanje 4m od granica građevne čestice, mjereno od najistaknutijih dijelova građevine.

. minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz javnu prometnu površinu iznosi 6m

. dozvoljen je samo slobodnostojeći način gradnje

. maksimalna površina građevne čestice - postojeća površina određena zonom T2 prikazanom na grafičkim prilozima karte 1 i 4

. maksimalna izgrađenost građevne čestice je 30%

. maksimalna visina građevine je 7.5m

. neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen, a najmanje 400kupne građevne čestice mora biti ozelenjeno

. u sklopu građevne čestice osigurati minimalno 1 parkirno mjesto na 3-8 sjedala

. nije dozvoljena gradnja pomoćnih građevina kao zasebnih građevina već sadržaji pomoćne namjene moraju sačinjavati arhitektonsko oblikovnu cjelinu sa osnovnim građevinama

Članak 17.

(1) Na površini turističko-ugostiteljske namjene T2 evidentiran je vrijedan speleološki objekt kojeg je potrebno označiti i zaštititi od utjecaja potencijalne gradnje.

(2) Omogućiti daljnja ispitivanja odnosne prirodne vrijednosti.

(3) Prilikom bilo kakvog zahvata na površini turističko- ugostiteljske namjene T2 zatražiti suglasnost Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Izgradnja građevina unutar površine sportsko-rekreacijske namjene L1 i površine lučkog područja LN

Članak 18.

1. Površina sportsko-rekreacijske namjene L1 (sportska luka Podurinj) i površina lučkog područja LN definirane su postojećom izgradnjom prikazanom u grafičkom prilogu karta 1. Površine uključuju manipulativne obalne površine, lukobrane, sidrišta i privezišta s pripadajućom opremom, te ostale građevine i infrastrukturu u funkciji luke prema pozitivnim zakonima i propisima, te pravilima struke.

2. Izgradnja i rekonstrukcija unutar zona L1 i LS dozvoljena je u svrhu poboljšanja kvalitete ponude i maritivnih uvjeta sportske luke Podurinj.

Površina sportsko-rekreacijske namjene L1

Članak 19.

(1) Površina sportsko-rekreacijske namjene L1 određena je sljedećim sadržajima:

. privezište

. istezalište

. manipulativno područje

. radni prostor sa dizalicom

(2) Odvodnja i uklanjanje otpadnog materijala sa radnih površina definirani su člankom 34 stavak (2) ove Odluke.

(3) Kretanje i zadržavanje vozila na površini L1 je onemogućeno izuzev u interventnim slučajevima.

(4) Slobodne površine sportsko-rekreacijske namjene L1 (posebno dio lukobrana uz rekreativnu zonu R33) opločiti kamenim pločama i urediti pripadajućom urbanom opremom (klupe, javna rasvjeta, kante za smeće i drugo).

Izgradnja građevina unutar površine sportsko-rekreacijske namjene L2

Članak 20.

(1) Unutar površine sportsko-rekreacijske namjene L2 mogu se graditi građevine u funkciji sportske luke Podurinj, kao što su administrativno-upravne, ugostiteljsko-turističke i druge uslužne djelatnosti.

(2) Za neposredno provođenje Plana u građevinskom području L2 određuju se slijedeći uvjeti građenja:

. postojeću montažnu izgradnju nije moguće sanirati, privremena je dok se ne zamjeni trajnim građevinama

. sa svih strana građevina mora biti udaljena najmanje 4 m od granica građevne čestice, mjereno od najistaknutijih dijelova građevine

. minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz javnu prometnu površinu (zona izgradnje parking prostora) iznosi 4 m

. dozvoljen je samo slobodnostojeći način gradnje

. maksimalna površina građevne čestice - postojeća površina određena zonom L2 prikazanoj na grafičkim prilozima karte 1 i 4

. maksimalna izgrađenost građevne čestice je 40%

. maksimalna visina građevine je 3.5m

. neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen

. nije dozvoljena gradnja pomoćnih građevina već sadržaji pomoćne namjene moraju sačinjavati arhitektonsko oblikovnu cjelinu sa osnovnim građevinama

Izgradnja građevina unutar površine sportsko-rekreacijske namjene L3

Članak 21.

(1) Unutar površine sportsko-rekreacijske namjene L3 može se graditi građevina spremišta u funkciji sportske luke Podurinj.

(2) Za neposredno provođenje Plana u građevinskom području L3 određuju se slijedeći uvjeti građenja:

. sa svih strana osim one koja se nalazi uz javnu prometnu površinu (»lungo mare«) građevina može biti prislonjena na rub građevne čestice

. minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz javnu prometnu površinu (»lungo mare«) iznosi 6 m

. maksimalna površina građevne čestice - postojeća građevina određena zonom L3 prikazanoj na grafičkim prilozima karte 1 i 4

. maksimalna izgrađenost građevne čestice je 60%

. maksimalna visina građevine je 3.5 m

. neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 22.

(1) Dozvoljava se rekonstrukcija kapelice na dijelu Podkapelica.

(2) Postojeću građevinu grafičke oznake D1 u grafičkom prilogu 1 i 4 - klupski prostori moguće je rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 23.

(1) Postojeća stambena izgradnja unutar područja obuhvata plana (zona M1) može se rekonstruirati u skladu sa člankom 11 stavak (1) ove Odluke isključivo unutar postojećih gabarita.

(2) Iznimno iz stavka (1) ovog članka kod prenamjene stambenih građevina u stambeno-poslovne i poslovne ili manje proizvodne građevine dozvoljava se povećanje gabarita sukladno potrebama namjene i člankom 25 ove Odluke.

Članak 24.

(1) Svaka građevna čestica mora biti direktno povezana s javnom prometnom površinom.

(2) Neizgrađeni dio građevne čestice stambene građevine mora biti uređen, a minimalno 400kupne površine građevne čestice mora biti zelena površina.

(3) Ulična ograda podiže se unutar građevne čestice sa vanjskim rubom maksimalno na regulacijskoj liniji. Podnožje ulične ograde sa visinom do 1.0 m je kameno. Taj puni

dio ograde mjeri se od zaravnatog terena građevne čestice. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan, izveden kao živa ograda ili od materijala karakterističnog za ovo podneblje.

Članak 25.

(1) Za neposredno provođenje Plana određuju se slijedeći uvjeti građenja stambene i stambeno-poslovne građevine:

. sa svih strana osim one koja se nalazi uz javnu prometnu površinu građevina mora biti udaljena najmanje 4 m od granica građevne čestice, a najmanje 6 m od susjednih građevina, mjereno od najistaknutijih dijelova građevine

. minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz javnu prometnu površinu iznosi 6 m

. maksimalna izgrađenost građevne čestice je 30%

. maksimalna visina građevine je 6.0 m

. parkiranje mora biti riješeno unutar građevne čestice stambene i stambeno-poslovne građevine na način: minimalno jedno parkirno mjesto po stanu i minimalno jedno parkirno mjesto na 20-30m2 korisne poslovne površine

. namjena građevina stambeno-poslovne i prenamijenjene poslovne namjene mora biti sukladna članku 13 stavak (1) i (3) ove Odluke.

5. UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 26.

(1) Planom se predviđa rekonstrukcija tehničkih elemenata i proširenje sabirne ceste (stara jezgra naselja Urinj- obala) unutar planskog koridora koji iznosi 12 m.

(2) Prostornim planom uređenja Općine Kostrena predviđa se izgradnja lokalne ceste (odvojak s postojeće županijske ceste do glavnog ulaza u INA Rafineriju). Planski koridor iznosi 30 m.

(3) Planira se rekonstrukcija tehničkih elemenata i proširenje nerazvrstane ceste sa jednostranim parkiranjem u središnjem dijelu planskog obuhvata ispod zone zaštitnog zelenila Z. Planski koridor ove ceste iznosi 15 m.

(4) Planira se rekonstrukcija tehničkih elemenata i proširenje nerazvrstane ceste sa jednostranim parkiranjem između površina R31 i Z. Za dio odnosne prometnice uz koju se smiješta jednostrano parkiranje određen je planski koridor od 15 m, dok se ostatak prometnice tretira kao prometnica sa jednom kolnom trakom te je zaštitni koridor 6 m.

(5) Predviđeni prometni zahvati grafički su prikazani na karti 2a.

Članak 27.

(1) Ovim Planom određeni su slijedeći minimalni kriteriji građenja i korištenja prometnih građevina i površina - smjernice za projektiranje:

. minimalna širina kolnog traka iznosi 4,5 m za prometnice sa jednim kolnim trakom

. minimalna širina kolnog traka ceste je 3,0 m za prometnice sa dvije kolne trake

. površine kolnika i traka za parkiranje su na istoj visini

. nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15m

. kod pješačkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica

5.1.1. Javna parkirališta

Članak 28.

(1) Javno parkiralište predviđa se unutar površine P, te u sklopu dijelova rekonstrukcije prometne mreže (prikazano na karti 2a).

(2) Prometno rješenje parkirališta izvesti prema pozitivnim zakonima i propisima, te pravilima struke.

(3) Popločanje parking površina uz rekonstruirane prometnice izvesti perforiraninim šupljim betonskim blokovima na šljunkovitoj podlozi zbog upuštanja oborinskih voda u teren.

Članak 29.

(1) Za neposredno provođenje Plana utvrđuju se sljedeći uvjeti izgradnje unutar površine P (javno parkiralište):

. maksimalna izgrađenost parkirališta je 100%

. parkiralište ozeleniti minimalno jednim stablom na tri parkirna mjesta ili natkriti nadstrešnicom 600ovršine parkirališta

. popločanje parking površina uz rekonstruirane prometnice izvesti perforiraninim šupljim betonskim blokovima na šljunkovitoj podlozi zbog upuštanja oborinskih voda u teren.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 30.

(1) Potrebno je osigurati kontinuitet obalnog puta »lungo mare«. Planom je utvrđen pravac obalnog puta (grafički prikazano na karti 2a), a planski koridor unutar kojeg se ne dozvoljava gradnja iznosi 5 m.

Članak 31.

(1) Sve pješačke i kolno pješačke površine koje čine »lungo mare« potrebno je urediti, opločiti i opremiti elementima urbane opreme.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 32.

(1) Planom se predviđa izgradnja nove podzemne telekomunikacijske mreže sa PEHD cijevima 1 40 od postojeće trase do svakog korisnika.

(2) U cijevi se uvlači TK kabel odgovarajućeg kapaciteta koji će završiti u TK kabelskim izvodnim ormarićima, u ili na svakom objektu. Položene cijevi ujedno će služiti i za antenski sustav kabelske televizije. Trase, količine cijevi i ostali zahtjevi za ispravno funkcioniranje sistema veza potrebno je sagledati prilikom izrade pojedinih projekata.

(3) Prilikom utvrđivanja uvjeta uređenja prostora uvjetovati da kućne instalacije završe u istim TK kabelskim izvodnim ormarićima.

(4) Trasa pretplatničkog TK kabela i trasa PEHD cijevi prikazani su grafički na karti 2a.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Vodoopskrba i odvodnja

Članak 33.

(1) Planira se rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže u smislu korekcije profila cijevi prema zahtjevima protupožarne zaštite.

(2) U svrhu protupožarne zaštite sportske luke Podurinj potrebno je izvesti hidrantski vod sa potrebnim brojem nadzemnih hidranata.

 (3) Planom je predviđena dogradnja postojeće razvodne mreže u područjima koja nisu opskrbljena vodom (dijelovi lučice).

Članak 34.

(1) Planira se izgradnja sustava odvodnje za čitavo područje obuhvata.

(2) Do izgradnje sustava iz stavka (1) ovog članka, odvodnja otpadnih voda provodi se na sljedeći način, a u skladu s Odlukom o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području:

. sanitarne otpadne vode unutar svih građevinskih područja odvode se izgradnjom nepropusne septičke taložnice s ispuštanjem otpadnih voda preko upojnog bunara u podzemlje

. tehnološke otpadne vode sa manipulativnih i radnih površina (prvenstveno lokacija sa dizalicom za brodice) izvode se izgradnjom taložnika sa separatorom ulja i ispustom u more nakon mehaničkog pročišćavanja

. tehnološke otpadne vode, unutar ostalih građevinskih područja, upuštaju se u podzemlje preko upojnog bunara nakon biološkog ili drugog odgovarajućeg postupka pročišćavanja primjenom samostalnog uređaja.

. oborinske otpadne vode s radnih i manipulativnih površina zagađenih naftnim derivatima upuštaju se u podzemlje preko upojnog bunara nakon pročiščavanja na separatoru

. prilikom utvrđenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju novih građevina, potrebno je uvjetovati takav položaj septičkih jama koji će kasnije omogućiti sakupljanje otpadnih voda prema Planu.

Elektroenergetika

Članak 35.

(1) Planira se proširenje postojeće visokonaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže u područjima koja nisu elektrificirana.

Članak 36.

(1) Planira se izgradnja trafostanice 10(20)/0,4 kV kapaciteta 1x400(630)kVA. Trafostanica je locirana uz prilaznu cestu sportskoj luci.

(2) Parcela trafostanice mora biti dimenzija min. 6x4m, s kamionskim pristupom.

(3) Trafostanica će se tipiziranim 10(20) kV kabelom XHE 49-A 3 (1x150/25 mm2) priključiti na postojeće TS 10/0,4 kV Urinj i TS 10/0,4 kV u sklopu Termoelektrane.

(4) Lokacija buduće TS 10/0,4 kV i trasa visokonaponskog priključnog kabela prikazani su grafički na karti 2.

Članak 37.

(1) Niskonaponski rasplet trafostanice biti će riješen tako da se s tipiziranim podzemnim kabelima XP41A, presjeka do 150mm2, izađe na postojeću niskonaponsku nadzemnu mrežu, odnosno priključe novo predviđeni sadržaji.

(2) Priključak će se izvesti sa niskonaponskog razdjelnika u trafostanici, ili plastičnih samostojećih razvodnih ormara čiji tip i pozicije biti će određeni glavnim projektom niskonaponske mreže buduće trafostanice.

(3) Rješenjem se predviđa i djelomično izmicanje postojeće niskonaponske nadzemne mreže na mjestima gdje presijeca predmetne zone.

Članak 38.

(1) Javna rasvjeta zadržat će se u sklopu niskonaponske nadzemne mreže s time da će se povećati broj rasvjetnih mjesta, a prema posebnom zahtjevu investitora moguće je na području lučice i javnih parkirnih površina izvesti samostalnu javnu rasvjetu s podzemnim kabelima i zasebnim stupovima.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 39.

(1) Javnom zelenom površinom smatra se područje sportsko-rekreacijske namjene R31 i R33 koje uključuje obalno područje izvan područja luke i plaže.

Članak 40.

(1) Uvjeti za izgradnju unutar površina sportsko-rekreacijske namjene R31 i R33:

. dozvoljeni manji zahvati u smislu korekcije terena: formiranje manjih platoa, odmorišta, i sl.

. izgraditi plažu unutar površina R31 i R33 nasipavanjem šljunka

. izgraditi stubište na terenu - pristup plaži

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Površina zaštitnog zelenila Z

Članak 41.

(1) Šuma s fragmentom hrasta crnike zapadno od uvale Dražica zaštićena je zabranom gradnje na području zaštitnih zelenih površina (Z). Također se mjerama provedbe za područje sportsko-rekreacijske namjene R33 štiti floristička vrijednost područja, biljka mrižica koja ima nalazište na uskom pojasu kamenih grebena od lučice do uvale Dražica.

(2) Evidentiran je vrijedan speleološki objekt koji se nalazi unutar područja ugostiteljsko-turističke namjene T2. Mjere zaštite definirane su člankom 17 ovih Odredbi.

(3) Lokacije zaštićenih dijelova prirode prikazane su na karti 3.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 42.

(1) Komunalni otpad i neopasni tehnološki otpad s područja Općine Kostrena zbrinjavat će se na postojećem odlagalištu otpada Viševac u Općini Viškovo, a do izgradnje budućeg novog odlagališta unutar zone za gospodarenje otpadom određene u Prostornom planu Primorsko-goranske županije.

(2) Otpad iz taložnika ispod dizalice u građevinskom području L1 potrebno je sakupljati u posebni kontejner kojeg odvozi za to registrirano poduzeće.

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. ZAŠTITA TLA

Zaštita šumskog tla

Članak 43.

(1) Unutar područja vrijedne vegetacije (šumski fragment hrasta crnike) nije dozvoljena nikakva gradnja. Šumu treba prorijediti, obrezivati a po potrebi i dohraniti.

(2) Područje vrijedne flore (obalne grebenjače sa halofitskom biljkom mrižicom) zaštititi će se izgradnjom kanalizacijskog sustava odnosnom održavanjem čistoće mora i zraka.

Zaštita tla za građenje

Članak 44.

(1) Tlo za građenje štiti se primjenom svih važećih propisa, zakona, mjera zaštite, normativa i uvriježenih postupaka iz područja arhitekture i graditeljstva, geotehnike i protupotresnog inženjerstva, zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti koji se moraju primijeniti prilikom projektiranja i izgradnje građevina na određenom zemljištu.

9.2. ZAŠTITA ZRAKA

Članak 45.

(1) Konkretne mjere za smanjenje onečišćenja zraka odnose se na najveće zagađivače: INA Rafineriju i Termoelektranu Rijeka.

(2) Radi praćenja stanja kakvoće zraka potrebno je povećati postojeću mrežu mjernih postaja na području Općine, te dovršiti uspostavu planiranog monitoringa zraka Rafinerije.

9.3. ZAŠTITA VODA

Članak 46.

(1) Prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području područje unutar obuhvata Plana je izvan zona zaštite.

9.4. ZAŠTITA MORA

Članak 47.

(1) Potrebno je nastaviti sa započetom sanacijom onečišćenja podzemlja ugljikovodicima na području INA Rafinerije.

(2) Površina mora podijeljena je na dva dijela:

. Lučko područje sportske luke Podurinj (LS)

. površina sportsko-rekreativne namjene mora

Površina mora za potrebe lučice »Podurinj« (LS)

Članak 48.

(1) Organizacija i korištenje površine mora za potrebe sportske luke Podurinj izvesti prema pozitivnim zakonima i propisima, te pravilima struke.

Površina sportsko-rekreativne namjene mora

Članak 49.

(1) Površina sportsko-rekreativne namjene mora namijenjena je sportskim i rekreativnim aktivnostima na moru (veslanje, rekreacijski ribolov, ronjenje, vaterpolo i sl.) u pojasu od 300 m od obalne linije.

(2) Površina mora uz sportsko-rekreacijske površine R31 i R33 u širini od 50 m od obalne linije je sigurnosno područje unutar kojeg nije moguće kretanje bilo kakvih plovila.

(3) Sigurnosno područje iz stavka (2) ovog članka moguće je ograditi sigurnosnim plutačama.

(4) Potrebni kopneni sadržaji za odvijanje sportsko-rekreativne aktivnosti na moru smještaju se unutar zona mješovite namjene M1 i sportsko-rekreacijske namjene L1, L2.

9.5. ZAŠTITA OD BUKE

Članak 50.

(1) Glavni izvor buke na području zone obalnog pojasa Podurinj predstavlja INA Rafinerija.

(2) Mjere zaštite od buke, prije svega uključuju mjerenje razine buke na određenim područjima.

(3) Ako se utvrdi prekoračenje dopuštene buke prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave potrebno je osigurati smanjenje buke postavljanjem zvučnih barijera (prirodnih ili izgrađenih).

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

Članak 51.

(1) Plan ne predviđa obvezu izrade detaljnih planova uređenja.

(2) Ovim Planom donosi se obavezna izrada Odluka i to:

. Odluka o korištenju javnih površina

. Odluka o zaštiti od buke

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

(1) Plan iz članka 1 ove Odluke ovjeren je pečatom Općinskog vijeća Općine Kostrena.

Članak 53.

(1) Tekstualni dio ove Odluke objavit će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije. Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama«.

Članak 54.

(1) Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene R3 i dijela građevinskog područja naselja N9 s Odlukom čuva se u pismohrani Upravnog odjela Općine Kostrena, u dokumentaciji prostora Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci, u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije u Rijeci, koji je nadležan za njegovo provođenje.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur.broj: 2170-07-01-03-51

Kostrena, 16. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr