SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju odredbe članka 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 30/94 i 76/07), članka 196. stavak 5. Odluke o donošenja Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350- 02/08-04/40; Ur. broj: 531-06-08-4 od 21. ožujka 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja
»Centra Klenovice« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno
obalno područje mora

Članak 1.

Donosi se usklađenje Detaljnog plana uređenja »Centra Klenovice« (»Službene novine« Primorsko~goranske županije broj 21/98 i 18/03).

Detaljni plan uređenja »Centra Klenovice« usklađuje se s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (u daljnjem tekstu: ZOP)

Članak 2.

Iza članka 2. Odluke o Detaljnom planu uređenja »Centra Klenovice« dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Ukupan prostor unutar granice obuhvata Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora i izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, a zauzima prostor na kopnu od obalne crte udaljen do 270 m.

Položaj obuhvaćenog prostora unutar ZOP-a prikazan je Preglednom kartom s granicama ZOP-a i granicom obuhvata DPU-a »Centra Klenovice« u mjerilu 1:5000.

Članak 3.

U članku 9., stavak 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- građ. čestice ugostiteljsko-turističke namjene: 0,3«

Članak 4.

U članku 9., stavak 2., podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- građ. čestice ugostiteljsko-turističke namjene: 0,8«

Članak 5.

U članku 11. mijenja se stavak 9. koji sada glasi:

»Na području namjene »Ugostiteljsko-turistička namjena« dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija pojedinačne građevine za smještaj (hotel ili pansion) kapaciteta do 80 kreveta.

Proračunski broj kreveta po smještajnoj jedinici iznosi 2 kreveta.«

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 6.

Iza članka 18. dodaju se novi članci 18a. i 18b. koji glase:

»Članak 18a.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta potrebno je osigurati u sklopu građevne čestice građevine prema slijedećim kriterijima:

- stanovanje do 100 m2: 1 mjesto/stan

- stanovanje preko 100 m2: 2 mjesta/stan

- trgovački sadržaji: 1 mjesto/25 m2 površine

- drugi poslovni sadržaji: 1 mjesto/25 - 40 m2 površine

- ugostiteljski sadržaji: 1 mjesto/4 sjedeća mjesta

- hoteli i pansioni: 1 mjesto/3-4 kreveta

- hoteli i pansioni: 1 mjesto za autobus/100-200 kreveta«

Članak 18b.

Najmanje 40% površine građevne čestice na području namjene »Ugostiteljsko-turistička namjena« potrebno je urediti kao zelenu površinu.«

Članak 7.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23a. koji glasi:

»Članak 23a.

Do izgradnje sustava odvodnje naselja unutar obuhvata Plana sukladno članku 23. za sve građevine stambene namjene do veličine 10 ES (do 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) moguć je priključak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. Za sve građevine veće od 10 ES obavezna je izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diska temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. U slučaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav odvodnje.«

Članak 8.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana može se graditi samo na uređenoj građevnoj čestici.

Uređenom građevnom česticom smatra se građevna čestica koja ima osiguran pristup s prometne površine, odvodnju otpadnih voda i propisan broj parkirališnih mjesta.«

Članak 9.

Iza članka 33 dodaje se novi članak 33a. koji glasi:

»Članak 33a.

Korištenje, uređenje i zaštitu područja u obuhvatu Plana potrebno je provoditi sukladno članku 49., 50., 51., 52. i 53. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).«

Članak 10.

Mijenja se članak 20. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Centra Klenovice« i glasi:

»Na području obuhvata Plana može se graditi samo na uređenoj građevnoj čestici.

Uređenom građevnom česticom smatra se građevna čestica koja ima osiguran pristup s prometne površine, odvodnju otpadnih voda i propisan broj parkirališnih mjesta.«

Članak 11.

Tekstualni dijelovi Plana mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno Elaboratom »Usklađenje Detaljnog plana uređenja »Centra Klenovice« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje ZOP«, koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-08-1

Novi Vinodolski, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr