SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 30. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja povijesne jezgre Grada Kastva
(»Službene novine« PGŽ broj 21/99, 23/99 i 22/07)

Pravna osnova Plana

Članak 1.

(1) Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva moguća je temeljem Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/03, 14/06).

(2) Temeljem odredbi članka 119. stavak 4 Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva definirana je obaveza pribavljanja suglasnosti nadležne ustanove za zahvate u povijesnoj jezgri. Sastavni dio ove Odluke je Suglasnost Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci klasa: 612-08/05-01/ 4798, ur. br.: 532-04-12/15-07-4 od 15. lipnja 2007. g.

(3) Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Kastva. Odgovorna osoba je Predsjednik Gradskog poglavarstva.

Obuhvat Plana

Članak 2.

(1) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 3523/1, 3523/2 i 3520 k.o. Kastav.

(2) Površina obuhvata Plana iznosi 0,038 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 3.

(1) Postojeće stanje na navedenim česticama obuhvaća dva objekta koji dominiraju prostorom obuhvata, a uz koje se nalaze i prateći objekti. Objekti imaju stambenu i mješovitu namjenu.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

(1) Sagledavajući stanje u prostoru, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

. izmjenom Detaljnog plana uređenja, postojeće građevine potrebno je tretirati kao cjelinu;

. namjenu građevina promjeniti u namjenu ugostiteljsko-turističkog tipa;

. definirati kolna i pješačka kretanja odnosno utvrditi javni i ekonomski način povezivanja građevina;

. definirati način priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu;

. definirati uvjete oblikovanja uz suglasnost s nadležnom ustanovom.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 5.

(1) Plan će se izraditi na postojećoj katastarsko-topografskoj podlozi na kojoj je izrađen i osnovni Plan.

(2) Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000.

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 6.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

. Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci

. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

. Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

. Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

Rokovi

Članak 7.

(1) Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

. Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 15 dana

. Izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - 20. travnja 2008. godine

. Izrada Prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - 15 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi

. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - u trajanju od 15 dana

. Izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

. Izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

. Dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - u roku od 30 dana

. Izrada Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

. Donošenje odluke o Izmjenama i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva u roku od najviše 120 dana od završetka javne rasprave

Izvori financiranja

Članak 8.

(1) Plan će financirati vlasnici i investitori namjeravanog zahvata.

Završne odredbe

Članak 9.

(1) Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-6

Kastav, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr