SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 30. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva
za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu, prihodi i rashodi iznose

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2007. godinu će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-3

Kastav, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, d. i. g., v. r.

Tablica: Proračunska zaliha razdoblje siječanj - prosinac 2007.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Obrazloženje izvršenja programa je usmjereno na rezultate svakog programa, te podrazumijeva izvještavanje o uspješnosti programa, kao i o ostvarenju postavljenih ciljeva.

PROGRAM 1101: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Predstavničko tijelo, projekte Gradsko vijeće mladih, Proslava Dana Grada Kastva i Proslava Jelenine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 770.313 kune, odnosno 96,37% planiranih sredstava.

PROGRAM 1102: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 38.376 kuna, odnosno 99,68% planiranih sredstava.

PROGRAM 1103: PROGRAM NACIONALNIH MANJINA

Navedeni program sadrži aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 54.000 kuna, odnosno 100% planiranih sredstava.

PROGRAM 1204: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Izvršno tijelo.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2007. godini iznosila su 412.467 kuna, odnosno 77,79 % planiranih sredstava, jer nisu realizirani planirani izdaci za projektnu dokumentaciju uredskog objekta.

PROGRAM 1305: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

- Kapitalni projekt: Opremanje uprave.

Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje realizirani su u iznosu od 96,05 % planiranih rashoda.

Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva, te su ostvareni značajniji rezultati u naplati potraživanja od komunalnih doprinosa.

Rashodi za kapitalni projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od 97,35 % planiranih rashoda, nabavljena je računalna oprema, fotokopirni stroj, namještaj za urede, oprema za grijanje, te je nabavljen software u vrijednosti od 44.323 kune.

PROGRAM 2106: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava

- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine).

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa iznose 686.701 kuna, odnosno 98,59% planiranih sredstava.

Košarkaškom klubu »Kastav« su u 2007. godini doznačena sredstva u iznosu od 110.000 kuna. Košarkaški klub »Kastav« je u 2007. godini postigao zapažene rezultate.

Juniorska liga je osvojila 1 mjesto u Primorsko-goranskoj županiji i 5 mjesto u Hrvatskoj, dok je kadetska ekipa osvojila 1 mjesto u II ligi PGŽ. Pored toga su na različitim natjecanjima u Primorsko-goranskoj županiji osvojili od 2 do 4 mjesta.

Školskom sportskom klubu »Zvirić« su u 2007. godini doznačena sredstva u iznosu od 12.000 kuna, pa su učenici sudjelovali na mnogobrojnim natjecanjima u Primorsko- goranskoj županiji. Postignuti su zapaženi rezultati kao što je 2. mjesto školske košarkaške ekipe između 23 ekipe u Primorsko-goranskoj županiji.

Karate klubu Kastav su u 2007. godini doznačena sredstva u iznosu od 45.000 kuna, te su karatisti sudjelovali na različitim natjecanjima u Primorsko goranskoj županiji i Hrvatskoj. Karate klub ima tri reprezentativca, postignuti su značajni rezultati među kojima se izdvaja Ivana Ljubić, koja je na Europskom prvenstvu s kadetima osvojila 3. mjesto i prvu medalju za klub i Grad Kastav.

Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Međutim, potpuna informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sva sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 2207: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine

- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

- Tekući projekt: Festival KKL

- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica.

U 2007. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 1.634.847 kuna, odnosno 99,51% planiranog iznosa.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu u iznosu od 50.000 kuna, te je nabavljen namještaj u vrijednosti od 10.687 kuna.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2007. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XV., a u njegovu je realizaciju utrošeno 87.166 kuna, odnosno 97,94 % planiranih sredstava.

U 2007. godini je za realizaciju aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 450.225 kuna.

Udruzi »Kanat » Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 70.000 kuna za financiranje redovne djelatnosti, te 20.000 kuna za realizaciju festivala »3. Čansonfest - Kastav 2007.«

U 2007. godini muška klapa Kastav je održala 48 nastupa, među kojima se mogu izdvojiti nastup na 10. Festivalu istarskih klapa Buzet 2007. Godine, na kojem je muška klapa osvojila 1. nagradu stručnog suda, te nastup u Kaštel Štafiliću na 9. Festivalu Večeri dalmatinske pisme, kada su osvojene 2. Nagrada stručnog ocjenjivačkog suda i 2. nagrada publike. Pored toga, potrebno je izdvojiti uspješne i zapažene nastupe na festivalima u Španjolskoj i Brazilu. Ženska klapa Kastav je imala 25 nastupa, te je je na 11. Međunarodnom zborskom festivalu i natjecanju u Budimpešti u kategoriji folklora osvojila zlatnu plaketu - stupanj IV i ukupno drugo mjesto u kategoriji 7 zborova iz 7 zemalja svijeta.

Glazbenom društvu »Spinčići« su doznačena sredstva u 2007. godini u iznosu od 125.000 kuna. Orkestar Glazbenog društva »Spinčići« je ostvario ukupno 45 nastupa i to 20 na području Grada Kastva, 12 nastupa u Promorsko- goranskoj županiji, dva u Hrvatskoj i deset u inozemstvu.

U 2007. godini je za realizaciju tekućeg projekta: Festival KKL' 07 ukupno utrošeno 450.000 kuna¹ te je u sklopu 16. Kastafskog kulturnog leta održano 27 programa i to 7 dramskih i 20 glazbenih.

Potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati nakon što sve udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu za 2007. godinu.

PROGRAM 2308: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika

- Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole

- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane

U Program osnovnog obrazovanja je u 2007. godini utrošeno 426.503 kuna, odnosno 30,57% planiranih sredstava, jer nisu realizirani rashodi za projekte školske, sportske dvorane.

PROGRAM 2309: »POTREBE IZNAD STANDARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece

- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja

- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je 2007. godini utrošeno 271.960 kuna, odnosno 99,56% planiranih sredstava.

PROGRAM 2410: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u 2007. godini utrošeno 267.381 kuna, odnosno 99,4 % planiranih sredstava.

PROGRAM 2511: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: D. V. »V. Nazor«

- Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«.

U realizaciju ovog programa je u 2007. godine utrošeno 1.343.608 kuna, odnosno 99,9% planiranih sredstava. Osigurana su sredstva za plaće djelatnika i ostalu opremu.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece sa područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«, te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci moći će se izvršiti nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2007. godinu.

PROGRAM 12: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva

- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja

- Aktivnost: Razvoj turizma

- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 820.669 kuna, odnosno 76,05 % planiranih sredstava, jer su rashodi za subvencije trgovačkim društvima za kamate realizirani u iznosu od 49,5% planiranog iznosa. Dodijeljeni su zajmovi građanima za uređenje krova na zgradi Matka Mandića 2 i Belveder 1 u ukupnom iznosu od 138.226 kuna.

PROGRAM 4013: SOCIJALNA SKRB

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom

- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja

- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima.

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.374.051 kuna, odnosno 97,56% planiranih sredstava.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.

PROGRAM 5116: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja

- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

- Aktivnost: Održavanje javnih površina

- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda

- Tekući projekt: Nabava opreme.

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog programa iznose 2.254.164 kune.

Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 166.302 kn

- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 662.331 kn

- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 433.547 kn

- za aktivnost: Održavanje javnih površina 618.253 kn

- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 353.753 kn

. tekući projekt: Nabava opreme 19.978 kn.

Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.

PROGRAM 5117: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.

U realizaciju ovog programa je u 2007. godini utrošeno 536.322 kune.

PROGRAM 5118: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.979.717 kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d .o.o. za njegov rad, sredstva koja se uplaćuju K. D. »Autotrolej« d .o.o. za nabavu autobusa iz ranijih godina, te kapitalne pomoći K.D. »Autotrolej« iz razvojnih sredstava za nabavu autobusa, te dane zajmove koje čine neutrošena razvojna sredstva.

PROGRAM 5119: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara

- Tekući projekt: Opremanje DVD

Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 574.437 kn, odnosno 98,85 % planiranih sredstava. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav je u 2007. godini imalo 11 intervencija, koje su uključivale sedam intervencija gašenja požara, jednu intervenciju ispumpavanja vode, dvije intervencije uklanjanja grana s prometnica i jednu intervenciju skidanja mačke sa stabla.

PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi

- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići

- Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda

- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina

- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije

- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa

- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta

- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta

- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja

- Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju iznosila su 21.590.668kn, odnosno 88,43 % planiranog iznosa.

Unutar kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Belići realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za Cestu 233 Jurčići - Groblje u iznosu od 1.442.410 kuna, rashodi za izgradnju Ceste u iznosu od 7.998.741, kao i rashodi otkup zemljišta za cestu u iznosu od 1.266.770 kuna. Izgrađena je dionica ceste Jurčići-Jurjenići u dužini od 536,30 m, odvojak za naselje Ćikovići u dužini od 160 m i nadvožnjak Jurčići s potrebnom infrastrukturom. Otkupljeno je 4.796,00 m2 zemljišta za potrebe izgradnje ceste.

U kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete utrošeno je u izvještajnom razdoblju 194.111 kuna, te je na području Grada Kastva postavljeno 24 novih rasvjetnih tijela.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina realizirani su rashodi za kapitalne pomoći za izradu projektne dokumentacije za parkiralište kod Dječjeg vrtića Kastav, za uređenje pješačkih staza na raznim lokacijama u iznosu od 243.804 kune, rashodi za projektnu dokumentaciju pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 29.890 kuna, te za tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta u iznosu od 99.570 kuna. Za kapitalni projekt- Uređenje javnih površina utrošeno je u 2007. godini ukupno 380.340 kuna.

Uređene su sljedeće javne površine, odnosno pješačke staze:

- Istarska cesta - pješačka staza u površini od 67 m2

- Prolaz Ante Dukića - pješačka staza u površini od 140 m2

- Spinčići - pješačka staza u površini od 165 m2

- Rubeši - pješačka staza od k.br. 29 do 78 u površini od 145 m2

- Rubeši - pješačka staza od k.br. 57 do 112 u površini od 120 m2

- Rubeši - uređenje trga i staze od k.br. 74a do 84 u površini od 557 m2

- Žegoti - uređenje nogostupa ispod k.br. 10 u površini od 140 m2

- Žegoti - uređenje nogostupa od k.br. 28a do TS Žegoti u površini od 200 m2

- Tometići - pješačka staza kod k.br. 24 u površini od 125 m2.

Za kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije utrošeno je 643.310 kuna. Realizirane su kapitalne pomoći K.D. »Vodovod i kanalizacija« za razvoj odvodnje i kanalizaciju Grobnik - Klana, te za dane zajmove K.D. »Vodovod i kanalizacija« iz razvojnih sredstava. Rashodi za kapitalne pomoći su realizirani u iznosima znatno manjim od planiranih, jer tehnička služba K.D. »Vodovod i kanalizacija« nije uspjela izvršiti sve potrebne aktivnosti za realizaciju planiranih kapitalnih projekata, što je rezultiralo većim iznosima neutrošenih sredstava i većim danim zajmovima od planiranih.

Rashodi za kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa su realizirani u iznosu od 280.753 kune, te je realizirana izgradnja nogostupa u Spinčićima u dužini od 80 m zajedno sa Županijskom upravom za ceste. Pored toga, izrađena je projektna dokumentacija za cestu u staroj jezgri Kastva.

Za kapitalni projekt: Nabava zemljišta utrošeno je ukupno 1.088.524 kune, te je otkupljeno 2.483 m2 zemljišta za potrebe izgradnje nogostupa Ćikovići - Rubeši, kolnopješačkog prilaza, parkiralište u sportskoj zoni i za prolaz uz Crekvinu.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta asfaltirane su makadamske ceste, izvršena dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama, te je izrađena projektna dokumentacija za cestu Ćikovići - 111. brigade ZNG-a.

Rashodi za asfaltiranje makadamskih cesta u izještajnom razdoblju su iznosili 706.379 kuna, odnosno 99,56 % planiranih rashoda. U 2007. godini su izvršeni priprema i asfaltiranje sljedećih makadamsih cesta: Gorice u dužini od 233 m, Doknji Turki u ukupnoj dužini od 370 m, Jardasi u dužini od 70 m, Tometići u ukupnoj dužini od 200 m, Brnčići u dužini od 60 m, Klanci u dužini od 140 m, Jurčići u dužini od 70m i Kudeji u dužini od 120 m.

Rashodi za dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste u izještajnom razdoblju su iznosili 918.818 kuna, a dodatna ulaganja su izvršena u Ulici Stari put u površini od 250 m2, Ulici Matka Mandića u površini od 100 m2, na cesti Brnčići-Rudno-Kudeji u dužini od 450 m, u Trinajstićima u dužini od 200 m, u NN Ćikovići u dužini od 70 m, u Ćikovićima u ukupnoj dužini od 235 m, na cesti Rubeši - Dolčić u dužini od 130 m, te u Spinčićima u dužini od 300 m.

Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja groblja u 2007. godini nastavilo se sa izgradnjom gradskog groblja Kastav (polje A), te su utrošena sredstva u iznosu od 1.192.333 kune.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ka  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr