SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 34/01, 9/02, 32/04 i 49/06), članak 9. mijenja se i glasi:

Jednokratno pravo na smanjenje iznosa plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju:

1. Vlasnici građevinskog zemljišta, odnosno građevine, koji novom gradnjom na vlastitom građevinskom zemljištu rješavaju svoje stambene potrebe, uz uvjet da imaju mjesto prebivališta na području otoka Krka neprekidno 10 (deset) i više godina, a nemaju u vlasništvu kuću, stan i slično, što dokazuju odgovarajućim potvrdama nadležnih tijela, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za 75% do 700 m3 za stambeni objekt.

2. Fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka ukoliko su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu za gradnju stambenog objekta do 700 m3 obujma nove građevine i to prema sljedećem kriteriju:

Broj dana provedenih na ratištu

Postotak dodatnog smanjenja plaćanja komunalnog doprinosa

450 dana i više

25%

400-450 dana

22,5%

350-400 dana

20%

300-350 dana

17,5%

250-300 dana

15%

200-250 dana

12,5%

150-200 dana

10%

100-150 dana

7,5%

50-100 dana

5%

do 50 dana

2,5%

Stalno mjesto boravka, potvrdu o neposjedovanju kuće stana ili sl., status hrvatskog branitelja i broj dana provedenih na ratištu dokazuje se potvrdama nadležnih državnih tijela.

3. Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, kako ih je odredio zakon, imaju pravo na potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju stambenog objekta do 700 m3 obujma nove građevine.

4. Osobe trajne smanjene pokretljivosti kojoj su nužna za pokretljivost invalidska kolica (u daljnjem tekstu osoba s invaliditetom) i članovi njihove uže obitelji, kako ih je odredio Zakon, uz uvjet da u projektnoj dokumentaciji za ishođenje potrebitih dozvola gradnje i obračun komunalnog doprinosa bude vidljiva potreba povećanog prostora radi kretanja osobe s invaliditetom, ostvaruje pravo na potpuno oslobađanje komunalnog doprinosa do 120 m3.

5. Smanjenje iznosa plaćanja komunalnog doprinosa iz stavaka 1, 2, 3. i 4. ovog članka odnosi se samo na fizičke osobe i može se koristiti samo jedanput.

6. Korisnici povoljnosti iz stavka 1, 2, 3. i 4. ovog članka ne smiju prodati, niti na drugi način otuđiti objekt za gradnju kojega su ostvarili povoljnost pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u roku od 7 godina računajući od dana pravomoćnosti akta na temelju kojeg im je odobrena

gradnja. U protivnom, obvezni su iznos odobrene povoljnosti pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u cijelosti, jednokratno, najkasnije u roku od 15 dana od dana otuđenja objekta, vratiti, odnosno uplatiti Općini Punat.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Općinsko Poglavarstvo može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

1. Općinu Punat

2. Trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Punat osnivač ili većinski vlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti

3. Investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice, javne garaže, parkirališta i sl.

4. Investitore koji grade objekte za javnu, kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino, kazalište dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, športske dvorane), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, vjerske objekte, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost

Članak 3.

U članku 12. iza riječi »čl. 9« dodaje se »i čl. 10«.

Članak 4.

U članku 15. stavak 5. mijenja se i glasi:

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrava predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-08-3

Punat, 10. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr