SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 4/06) Općinsko Vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 3. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Mrkopalj

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog Vijeća Općine Mrkopalj i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mrkopalj.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Mrkopalj, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Mladi koji mogu biti birani za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih su osobe, hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Mrkopalj, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih ima pet članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom koji se objavljuje na općinskoj oglasnoj ploči i Web stranici Općine Mrkopalj.

Prijedlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana oglašavanja javnog poziva iz stavka 1. ovoga članka.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Na temelju pisanih prijedloga predlagatelja i obrazloženja prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz stavka 2. ovoga članka članove Savjeta mladih bira i razrješava Općinsko Vijeće Općine Mrkopalj.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 6.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev, te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 7.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih,

- predlaže Općinskom vijeću Općine Mrkopalj raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Mrkopalj te način rješavanja navedenih pitanja;

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade);

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih;

- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Mrkopalj financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih te

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 9.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 10.

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.

Članak 11.

Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih Općine Mrkopalj mogu sudjelovati bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 12.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih Općine Mrkopalj za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- konzultiranje s organizacijom mladih o temama bitnim za mlade,

- suradnja s tijelima općine u politici prema mladima.

Program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanja položaja mladih.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada i dostavlja ga na prethodno odobrenje Općinskom vijeću, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 13.

Ukoliko se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu i odluci o osnivanju Savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine.

Članak 14.

Savjet mladih Općine Mrkopalj podnosi redovita godišnja izviješća o svom radu Općinskom vijeću Općine Mrkopalj najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

SURADNJA SAVJETA MLADIH OPĆINE MRKOPALJ

Članak 15.

Savjet mladih te Savjeti mladih ostalih općina, gradova i županija mogu surađivati međusobno te razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-3

Mrkopalj, 3. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51315&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr