SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na osnovi članka 2. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici 12. ožujka 2008., donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvačaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Mošćenička Draga ovisno o potrebama i postignutom razvitku kulture i kulturnih djelatnosti.

Članak 2.

U Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 553.050,00 kuna za:

1. redovni rad knjižnica Mošćenička Draga
i Brseč kn 53.050,00

2. nabava knjiga i knjižne građe kn 30.000,00

3. finaciranje redovnih aktivnosti Udruga
iz oblasti kulture kn 10.000,00

4. Katedra čakavskog sabora Općine
Mošćenička Draga - redovna djelatnost kn 20.000,00

5. Katedra čkavskog sabora Općine
Mošćenička Draga - trajna kulturna
dobra kn 20.000,00

6. Pjevački zbor »Sv.Andrija« kn 10.000,00

7. Potpore za tiskanje knjiga kn 10.000,00

8. Projekti u kulturi izvan područja
Općine kn 50.000,00

9. Tradicijski običaji - maškare kn 15.000,00

10. Obnova i zaštita nepokretnih kulturnih
dobara kn 335.000,00

Članak 3.

Doznake sredstava iz članka 2. od točke 3. do 10. vrši se po pojedinačnim odobrenjima Općinskog poglavarstva Općine Mošćenička Draga

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine

Klasa: 011-01/08-01/04

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr