SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 6/06) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
DONJI KRAJ

Članak 1.

Za potrebe naselja Donji Kraj izradit će se Urbanistički plan uređenja Donji Kraj (u nastavku: UPU Donji Kraj).

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja UPU-a Donji Kraj je Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga.

Stručni izrađivač UPU-a Donji Kraj je tvrtka CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, Odranska 2, pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DONJI KRAJ

Članak 3.

UPU-om Donji Kraj se na temelju Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/07), detaljnije određuje prostorni razvoj naselja Donji Kraj s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

UPU Donji Kraj ostajnice izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04. - ispravak i 163/04).

OBUHVAT UPU-a DONJI KRAJ

Članak 4.

Prostorni obuhvat UPU-a Donji Kraj utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/07) i obuhvaća veći dio područja naselja Donji Kraj.

Površina obuhvata UPU-a Donji Kraj iznosi oko 3,1 hektara.

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a DONJI KRAJ

Članak 5.

PROSTORNO UREĐENJE:

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Mošćenička Draga je Prostorni plan uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/07) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za UPU-a Donji Kraj kao dokument prostornog uređenja užeg područja. PPUO-om Mošćeničke Drage je planirano da će 2015. godine broj stanovnika naselja Donji Kraj biti 90 stanovnika.

DEMOGRAFSKI POKAZATELJI:

Na području obuhvata UPU-a Donji Kraj popisom stanovništva, kućanstava i stanova, 31. ožujka 2001., popisano je 103 stanovnika, 38 kućanstava i 43 stana. U odnosu na popis iz 1991. godine broj stanovnika je smanjen za cca 14%.

Analiza dobne strukture pokazuje izrazite karakteristike stanovništva regresionog tipa (udjel mlađih od 14 godina je ispod 10%, udjel starijih od 50 godina veći od 39%).

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

Područje naselja Donji Kraj nalazi se na uskom obalnom pojasu između jadranske obale i državne ceste D 66 (Pula / D3/ - Labin - Opatija - Matulji /D8/).

Elektroenergetsko napajanje naselja Donji Kraj izvedeno je niskonaponskim kabelima od TS 20/0,4 kV.

Opskrba vodom naselja Donji Kraj vrši se preko vodoopskrbnog sustava Opatija, pri čemu se naselje Kraj snadbijeva isključivo iz vodoobskrbnog sustava Lovran - Medveja.

Sustav javne kanalizacije u naselju Donji Kraj trenutno ne postoji. Planira se izgradnja odvodnog sustava Donji Kraj, koji će obuhvaćati:

- izgradnju gravitacijskih kolektora u naselju Donji Kraj

- izgradnju kompaktnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda razine »prvog stupnja čišćenja« i kapaciteta 200 ES s ipodmorskim ispustom.

Prikupljanje i odvoz otpada na području naselja Donji Kraj organizira i provodi »Komunalac« d.o.o. iz Opatije. Prikupljeni otpad odlaže se na odlagalište Osojnica na području Općine Matulji.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU-a DONJI KRAJ

Članak 6.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Mošćenička Draga utvrđuje potrebu izrade UPU- a Donji Kraj kojim će se utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora.

UPU Donji Kraj utvrđuje osnovne uvjete, način i oblike korištenja i namjene javnih i drugih površina, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu, smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

UPU-om Donji Kraj utvrđuje se po potrebi obveza izrade dokumenata prostornog uređenja za pojedina uža područja unutar naselja Donji Kraj.

Članak 7.

UPU-om Donji Kraj, sustavnim ostvarivanjem prostornih i ostalih potrebnih uvjeta za gospodarski i društveni razvitak, potrebno je ostvariti sljedeće:

- definirati strategiju prostornog razvitka

- uskladiti planirani razvitak s realnim mogućnostima

- valorizirati povijesnu matricu, identitet i posebnosti tipologije naselja

- vrednovati postojeći graditeljski fond

- osigurati sudjelovanje korisnika prostora u procesu izrade plana

- uskladiti plan sa prostornim planovima šireg područja

- stvoriti prostorne preduvjete za gospodarski razvoj naselja

- stvoriti mogućnosti za prostorni razvoj i nadogradnju urbanog ambijenta - nove urbane vrijednosti,

- stvoriti preduvjete za kvalitetnije prometno i komunalno opremanje naselja,

- zaštiti krajobrazne i prirodne vrijednosti,

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Glavni ciljevi gospodarskog razvitka naselja Donji Kraj su:

- čuvati i unapređivati okoliš i krajolik kao razvojne resurse

- valorizirati resurse i razviti turizam na novim osnovama

Prioriteti u razvoju komunalne infrastrukture odnose se na:

- razvijanje infrastrukturnih sustava koji trebaju učinkovito pratiti urbani razvitak

- ostvarenja minimalnog standarda komunalne opremljenosti

- sigurnost opskrbe kvalitetnom energijom

- osiguranu opskrbu zdravom pitkom vodom

- opremljenosti područja cjelovitim sustavom odvodnje sa tretmanom otpadnih voda

- stvaranje preduvjeta za plinofikaciju

- sustavno rješenje prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada i

- smanjenjem mogućih utjecaja komunalne infrastrukture na okoliš na najmanju moguću mjeru.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU UPU-a DONJI KRAJ

Članak 8.

Za potrebe izrade UPU-a Donji Kraj nije planirana posebna izrada drugih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručne podloge koje za potrebe izrade UPU-a Donji Kraj iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne Novine« broj 76/07).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne Novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispra- pravak i 163/04) UPU-a Donji Kraj će se izrađivati na topografsko - katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1.000.

Za potrebe izrade UPU-a Donji Kraj koristiti će se digitalna ortofoto karta, koju je Općina Mošćenička Draga pribavila od Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU UPU-a DONJI KRAJ IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU-a Donji Kraj zatražit će se od:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 12, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strate- ško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

ROK ZA IZRADU UPU-A DONJI KRAJ, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU UPU-a DONJI KRAJ TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU-a Donji Kraj:

- dostava zahtjeva za izradu UPU-a Donji Kraj (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana

- dostava zahtjeva za izradu UPU-a Donji Kraj (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine - u roku od najviše 15 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU-a Donji Kraj za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU-a Donji Kraj za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU-a Donji Kraj - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU-a Donji Kraj - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga UPU-a Donji Kraj - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje UPU-a Donji Kraj - u roku od najviše 60 dana od završetka javne rasprave.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a Donji Kraj od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 15 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU-a DONJI KRAJ

Članak 13.

Do donošenja UPU-a Donji Kraj u području njegovog obuhvata mogu se rekonstruirati postojeće građevine u skladu s odredbama PPU Općine Mošćenička Draga.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a DONJI KRAJ

Članak 14.

Izradu UPU Donji Kraj financira privatni investitor Mladen Ivančić iz Donjeg Kraja, temeljem Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Mošćenička Draga (klasa: 350- 01/07-01/03, ur. broj: 2156/03-07-2 od 12. studenog 2007. godine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU-a Donji Kraj.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju UPU-a Donji Kraj, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske. županije.

Klasa: 350-01/07-01/03

Ur. broj: 2156/03-07-3

M. Draga, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr