SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na osnovi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 6/06), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Jir«

PRAVNA OSNOVA PLANA

Članak 1.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Jir« (u nastavku: Izmjene i dopune DPU »Jir«), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenje Izmjena i dopuna DPU »Jir« je Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga.

Stručni izrađivač Izmjena i dopuna DPU »Jir« je »ART DESIGN« d.o.o. iz Rijeke, Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12, pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena DPU »Jir« određen je granicom obuhvata postojećeg Detaljnog plana uređenja naselja Jir (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/05).

Obuhvat Dopune DPU »Jir« određen je granicom katastarske čestice 781/2, k.o. Mošćenice, u južnom dijelu obuhvata plana.

Površina obuhvata Izmjena i dopuna Plana iznosi oko 3,5 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

DPU »Jir« utvrdio je uvjete gradnje, način korištenja i namjenu površina, te prometnu i komunalnu infrastrukturu na području naselja Jir.

Područje obuhvata DPU »Jir« nalazi se u zaštićenom obalnom području mora, te je za isti ishodovana suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (klasa: 350-02/ 05-04/87, ur. broj: 531-06-05-3, od 22. srpnja 2005. godine).

Tijekom dosadašnje primjene DPU »Jir« ishodovane su građevne dozvole za dvije planirane stambene građevine i za rekonstrukcije postojećih stambenih građevina.

Planirana komunalna infrastruktura još uvijek nije izgrađena (vodoopskrba, kanalizacija, trafostanica).

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izmjenom i dopunom usklađuje se Detaljni plan uređenja »Jir« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/05) s odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/07).

Na zahtijev korisnika prostora potrebno je ostvariti sljedeće:

- izvršiti preparcelaciju građevne čestice planske oznake 8 na način da se planiraju dvije građevne čestice. Potrebno je utvrditi oblik i veličinu građevnih čestica i uvjete rekonstrukcije postojećih stambenih građevina (dvojna građevina),

- izvršiti korekciju oblika i veličine građevne čestice planske oznake 12 prema stvarnom imovinskom stanju,

- planirati dvije nove stambene građevine na k.č. 781/2, k.o. Mošćenice i dijelu k.č. 3146, k.o. Kalac.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Jir« nije planirana posebna izrada drugih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Jir« iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/0.) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU »Jir«.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04. - ispravak i 163/04.) kartografski prikazi Izmjene i dopune DPU »Jir« izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Općina Mošćenička Draga

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Jir« koristit će se digitalna ortofoto karta koju je Općina Mošćenička Draga pribavila od Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Jir« zatražit će se od:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/ II, 51000 RIJEKA

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17a, 51000 RIJEKA

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna DPU »Jir«:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna DPU »Jir« (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Jir« za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Jir« za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna DPU »Jir« - u trajanju od najviše 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Jir« - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Jir« - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Izmjena i dopuna DPU »Jir« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od najviše 60 dana,

- donošenje Izmjena i dopuna DPU »Jir« - u roku od najviše 135 dana od završetka javne rasprave.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna DPU »Jir« od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 15 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Do donošenja Izmjena i dopuna DPU »Jir« u području obuhvata detaljnog plana uređenja mogu se rekonstruirati postojeće građevine u skladu s odrebama PPU Općine Mošćenička Draga.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Temeljem Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Mošćenička Draga (klasa: 350-01/07-01, ur. broj: 2156/03- 07-2 od 12. studenoga 2007. godine), izradu Izmjena i dopuna DPU »Jir« financiraju vlasnici zemljišta: Josip Rutar, Edvin Rutar, Albino Lošćac, Đani Mohović i Davor Muškardin, svi vlasnici nekretnina na području obuhvata detaljnog plana uređenja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna DPU »Jir«.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 10. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 9. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna DPU »Jir«, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/02

Ur. broj: 2156/03-07-3

M. Draga, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr